EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


45. S láskou a přísností

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

45. S láskou a přísností

Dvě cesty a jejich zakončení. - Jsou dva způsoby jak jednat s dětmi, které se zásadně liší v podstatě i v důsledcích. Svědomitost a láska, spojené s moudrostí a přísností, to vše v souladu s Božím Slovem, přinese štěstí v tomto životě i v příštím. Zanedbávání povinností, neuvážená shovívavost, nekontrolování a nekárání výstřelků mládí, to vše vyústilo do neštěstí a konečného pádu dětí a způsobilo zklamání i mučivou úzkost rodičů. - RH 20. 8. 1881

Láska má svůj protějšek, a tím je povinnost. Láska a povinnost patří nerozlučně k sobě. Láska se uplatňuje, když se zanedbává povinnost, děti jsou tvrdohlavé, vzdorovité, zvrhlé, sobecké a neposlušné. Když se zavede striktní povinnost bez lásky, která by smiřovala a získávala, pak dojdeme k podobnému výsledku. Povinnost a láska musí nenásilně splývat, aby byly děti nenásilně ukázněny. - 3T 195

Nenapravené chyby přinášejí neštěstí. - Ačkoliv se zdá nutné odmítat přání a oponovat vůli dítěte, má se na něho seriózně zapůsobit, že se tak neděje pro potěšení rodičů, ani se nevychází vstříc náladám autority, ale že to je pro jeho vlastní dobro. Mělo by být poučeno, že všechny nenapravené chyby přinášejí neštěstí jemu samotnému a urážejí Boha. Takovým výchovným prostředkem dojdou děti k poznání největšího štěstí, když svoji vůli podřídí vůli jejich nebeského Otce. - FE 68

Ta mládež, která podléhá svým vlastním pohnutkám a sklonům, nemůže v tomto životě poznat pravé štěstí a nakonec ztratí i věčný život. - RH 27. 6. 1899

Laskavost se má stát zákonem v rodině. - Boží způsob vlády je příkladem, jak se mají vychovávat děti. Ve službě Pánu nejde o nátlak, a tak ani v rodině nebo ve škole se nemá utiskovat. Rodiče ani učitelé by neměli přehlížet, že jejich slovo zůstává bez povšimnutí. Měli by dítě opravit, pokud jedná špatně. Budou povinni podat Bohu vysvětlení za své zanedbání. Měli by se ušetřit kritiky. Laskavost se má stát zákonem jak v rodině, tak i ve škole. Děti se mají učit dodržovat Boží zákon, a přísné i milující vlivy je pak zdržují od konání zlého. - CT 155

Mějte ohled pro dětskou nevědomost. - Otcové a matky, ve svých rodinách máte representovat Boží povahu. Máte vyžadovat poslušnost, ne však v bouři slov, ale laskavým a milujícím způsobem. Máte být naplněni soucitem a vaše děti k vám budou přitahovány. - MS 79, 1901

V rodině buďte příjemní a milí. Zadržte každé slovo, z něhož by vzešlo nevhodné rozčílení. Otcové, Boží příkaz je „neprovokovat děti ke hněvu”. Pamatujte si, že vaše děti mají nejen málo let, ale i zkušeností. Při jejich kontrole a výchově buďte přísní, ale laskaví. - RH 21. 4. 1904

Děti nerozlišují vždycky správné od špatného, a když nejednají správně, pak se s nimi často zachází hrubě, místo aby byly s láskou poučeny. - MS 12, 1898

V Božím Slově není rodičům povoleno tvrdé zacházení či útlak pro neposlušnost dětí. Boží zákon se má projevit v nekonečně hluboké lásce, jak v rodinném životě, tak i v celé společnosti. - Letter 8a, 1896

Sympatie k nenadějnému dítěti. - Považuji za nutné, aby rodiče jednali se svými dětmi v moudrosti Kristově… Je to právě dítě, které nedává příliš velké kladné předpoklady a vyžaduje naši velkou trpělivost, laskavost a spoustu něžné sympatie. Ale mnozí rodiče projevují naopak chlad, neznají slitování a to nikdy nepovede zbloudilé k lítosti. Srdce rodičů by měla roztát milostí Kristovou a Jeho láska si pak najde cestu k srdci. - MS 22, 1890

Spasitelova zásada - „Jak chcete, aby vám lidé činili, i vy jim též podobně čiňte. ” L 6, 31 To by mělo být také zásadou všech, kteří se ujímají výchovy dětí a mládeže. Jsou mladšími členy Boží rodiny a spolu s námi dědici života v milosti. Kristova zásada by měla být chována v úctě a dodržována těmi, kteří ji těžko chápou, jsou zcela nezkušení, chybující, bloudící a vzpurní. - ES 292, 293

Pomozte dětem k vítězství. - Bůh má něžný vztah k dětem. Přeje si, aby vítězily každý den. Snažme se pomáhat dětem k vítězství. Ať nejsou vystaveny útokům od mnohých členů vlastní rodiny. Nepřipusťte, aby vaše jednání a slova provokovaly vaše děti ke hněvu. Musí ale být svědomitě vychovávány a usměrňovány, když nejednají správně. - MS 47, 1908

Když je to možné, tak pochvalte. - Když děti jednají správně, tak je pochvalte, neboť spravedlivá pochvala jim hodně pomůže, i když se už jedná o velké děti, které chápou. Nikdy se v rodinné svatyni nehádejte. Buďte soucitní, projevujte Kristovu ušlechtilost, poděkujte svým dětem a pochvalte je, když vám s něčím pomohou. - MS 14, 1905

Buďte příjemní a nikdy na ně nekřičte ve hněvu. Při kontrole a výchově svých dětí buďte přísní a laskaví. Dodávejte jim sebedůvěry, aby vykonávaly své povinnosti v rodině spolehlivě. Ohodnoťte úsilí, které vynaložily k potlačení svých špatných sklonů. - MS 22, 1904

Jednejte právě tak, jak byste si přáli, aby jednaly vaše děti, až si založí své vlastní rodiny. Říkejte to, co byste řekli i jim. - MS 42, 1903

Ovládejte svůj hlas. - Hovořte vždy jistým, ale klidným hlasem, v němž by nebyl ani náznak vašeho hněvu. Hněv není nutný k dosažení okamžité poslušnosti. - Letter 68, 1896

Otcové a matky, vy jste odpovědní za své děti. Pečlivě zvažte vlivy, které na ně působí. Nadávkami a rozčilováním neztraťte svůj vliv, který na ně máte, abyste je mohli dál vést k dobrému. Vy je máte usměrňovat a ne provokovat k hněvu. Jakkoliv můžete být vyvedeni z míry, váš hlas nesmí jevit podráždění. Ať nikdy nepoznají, že se ve vás projevuje Satanův duch. To vám neprospěje při přípravě a výchově vašich dětí pro budoucí, věčný život. - MS 47, 1908

Spravedlnost přecházející v milost. - Bůh je náš zákonodárce a Král. Rodiče se mají svěřit Jeho vládě. Tato vláda vylučuje jakýkoliv nátlak ze strany rodičů ale i sebemenší neposlušnost dětí. Bůh je láskyplný, milostivý a ryzího charakteru. Jeho zákon je svatý, spravedlivý i dobrý a jak rodiče, tak děti se jim musí řídit. Jeho zásady, které usměrňují životy rodičů a dětí, vyplývají ze srdce, které neskonale miluje. Plnost Božích požehnání spočine na těch rodičích, kteří Jeho zákon uplatňují ve svých rodinách při výchově svých dětí a tento zákon poslouchají. Jsou přesvědčeni o spojeném vlivu milosti a spravedlnosti. „Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. ” Ž 85, 11 Rodiny, které se tímto řídí, jdou cestou Páně, ukazují se v nejlepším světle a jednají spravedlivě. - ST 23. 8. 1899

Připustí-li však někdo z rodičů, aby jeho zásady byly despotické, dopouští se strašné chyby. Ublíží nejen svým dětem, ale i sobě a udusí v jejich srdcích lásku, která se projevila ve skutcích i slovech. Laskavost, shovívavost a láska, která se projevují k dětem, se zpětně odrazí i na rodiče. Co zasévají, také sklidí…

Protože se snažíte vykonávat spravedlnost, pak si uvědomte, že její sestrou je milost. Tyto dvě stojí vždy při sobě a nelze je oddělit. - RH 30. 8. 1881

Krutost vyrůstá z odbojného ducha. Rada přísným rodičům. - Pokud nejsou přísnost a spravedlnost prostoupeny láskou, nedovedou vaše děti ke konání dobra. Všimněte si, jak rychle v nich narůstá odbojný duch. Jsou i jiné způsoby jak je usměrnit než cestou nátlaku. Sestrou spravedlnosti je láska. Ať si láska se spravedlností podají ruku ve vašem jednání a jistě se vám od Boha dostane pomoci a pomůže vám ve vašem snažení. Pán, vás Spasitel, vám chce požehnat, dát svého ducha, milost a záchranu, abyste získali charakter, k němuž by se mohl přiznat. - Letter 19a, 1891

Autorita rodičů by měla být absolutní a přece by neměla být zneužívána, při kontrole svých dětí by otec neměl být veden nevypočitatelnou náladovostí, ale mravní výší Bible. Když ale připustí rozhodnout se podle vlastních nevyzrálých povahových vlastností, pak se stane despotou. - RH 30. 8. 1881

Kritizujte, ale s láskyplnou něžností. - Není pochyby o tom, že u svých dětí objevíte chyby a rozmary. Někteří rodiče vám řeknou, že si s nimi o tom pohovořili, své děti potrestali, ale že nemohou pochopit, proč se neobrací k lepšímu. Ať tedy zkusí další postup, totiž spojit laskavost, náklonnost a lásku v jejich rodinném společenství, ale při tom zůstali pevní jako skála k zásadám pravdy. - MS 38, 1895

Každý, kdo přichází do styku s mladými lidmi, by neměl mít srdce z kamene, ale měl by být srdečný, citlivý, soucitný, zdvořilý, sympatický, přátelsky, vlídný. Měl by však vědět, že musí dojít k pokárání a výtka je pak má zastavit v konání zla. - MS 68, 1897

Dostala jsem pokyn říci rodičům, aby zlepšili mravní úroveň chování ve vlastních rodinách. Učte své děti poslušnosti. Veďte je vlivem, který spojuje laskavou náklonnost a křesťanskou autoritu. Ať i o vašich životech je možno říct slova chvály jako o Korneliovi, že „byl bohabojný se vším domem svým. ” Sk 10, 2 - RH 21. 4. 1904

Neuplatňujte ani tvrdost ani nepřiměřenou shovívavost. - Nelíbí se nám taková výchova, která by tvrdým odsouzením vzala dětem chuť, nebo je popudila trestem k hněvu. Když nás pak hněv přejde, tak děti zahrnujeme polibky, nebo jim ublížíme ponižující materiální odměnou. Měli bychom se vyvarovat nepřiměřené shovívavosti a nevhodné tvrdosti. Je sice nutná opatrnost i přísnost, ale také náklonnost a jemnost. Rodiče, nezapomínejte, že jednáte s dětmi, které vedou boj s pokušením a že těmto zlým podnětům odolávají stejně tak těžko jako dospělé osoby. Děti, které si opravdu přejí jednat správně, mohou stále znovu selhávat a často potřebují dodat odvahu, rozhodnost a vytrvalost. Sledujte úsilí těchto mladých lidí s opravdovým zájmem. Povzbuďte je při každé dobré pohnutce a podpořte je v každém šlechetném jednání. - ST 24. 11. 1881

Zachovejte stále stejnou přísnost a střízlivou kontrolu. - Děti citlivě reagují svojí něžnou povahou. Snadno se nadchnou, ale také snadno podléhají smutku. Laskavými slovy, jednáním a také vlídnou výchovou si matky mohou citově připoutat své děti. Stále stejná přísnost a střízlivá kontrola jsou nutné výchovné prostředky v každé rodině. Své názory řekněte v klidu, jednejte taktně, bez vytáčení a splňte to, co jste řekli. Vyplácí se projevit svoji náklonnost ve vztahu k dětem. Neodhánějme je od sebe proto, že nám chybí pochopení pro jejich vyražení, potěšení i trápení. Nedívejte se na ně nevlídně a nehovořte s nimi hrubě a jízlivě. - 3T 532

Každá vlídnost musí mít i své meze. Autorita musí být potvrzena důslednou přísností, jinak bude lidmi zesměšňována. Tak zvaná měkkost, ústupnost při jejich škemrání a shovívavost k zálibám mládeže jsou tím největším zlem, kterého se na nich dopouštějí rodiče a vychovatelé. Bez přísnosti, rozhodnosti a přesně vytčených požadavků se žádná rodina neobejde. - 5T 45

Uvědomte si vlastní omyly. - Otcové i matky by si měli uvědomit, že jsou také odrostlými dětmi. Ačkoliv jejich cestu života ozářilo poznání a mají dlouholeté zkušenosti, přece jen snadno začnou závidět, žárlí a podezírají ze zlého. Měli by se svými dětmi jednat vlídně a poučit se ze svých omylů a chyb. - MS 53, bez data

Někdy vám jde na nervy, že vaše děti dělají pravý opak toho, co jste jim řekli. Uvědomujete si, že i vy děláte často něco docela jiného, než vám přikázal Pán. - MS 45, 1911

Jak získat lásku a důvěru. - Hrozí nebezpečí, že rodiče i učitelé si budou až příliš vynucovat nebo přikazovat, pokud se jim nepodaří vytvořit vztah ke svým dětem nebo žákům. Často jsou upjatí a vyžadují autoritu chladným způsobem, nevytvářejí kladný vztah a nemohou si proto získat srdce svých dětí a žáků. Kdyby si dokázali získat děti a projevili zájem o jejich snažení, dali jim najevo svoji lásku a alespoň občas chápali jejich dovádění a chovali se mezi nimi tak, jakoby byli dětmi, pak by udělali dětem radost a získali by si jejich lásku i důvěru. Děti by pak mnohem rychleji došly k názoru, že je třeba respektovat a milovat autoritu svých rodičů a učitelů. - CT 76, 77

Snažte se napodobit Krista. - Kristus se zastával ponížených, potřebných a zarmoucených. Bral do rukou malé děti a snížil se na úroveň mladých. Jeho velké, milující srdce mohlo chápat jejich trápení i potřeby a měl radost z jejich štěstí. Jeho duch byl vyčerpán shonem a chaosem přeplněného města, byl unaven společností vychytralých i pokryteckých lidí a tehdy nacházel odpočinek i pohodu ve společnosti nevinných dětí. Jeho přítomnost je neodrazovala. Majestát nebes vždy uváděl konkrétní odpověď na jejich otázky, jednoduchým způsobem jim vysvětloval důležitá poučení, aby je mohly ve své prostotě pochopit. Zaséval do jejich mladých myslí semínka pravdy, která pak vzklíčila i přinesla bohatou úrodu v dospělosti. - 4T 141

Bloudící mládež, která potřebuje pochopení. - Váš dopis jsem četla se zájmem a pochopením. Chci vám říci, že váš syn nyní potřebuje otce mnohem více než kdykoliv předtím. Mýlil se; vy to víte, i on ví, že to víte. A to, co jste mu říkali v jeho nevinnosti a z čehož nevyplynulo nic zlého, se nyní jeví jako bezcitnost a zařezává se jako nůž… Vím, že se rodiče stydí za špatné jednání svého dítěte, které na ně uvalilo velkou hanbu. Ale může bloudící jedinec zranit pozemské rodiče víc než my, kteří jako dítě Boží zraňujeme našeho nebeského Otce, který nám dával a stále dává svoji lásku, vybízí nás, abychom se vrátili, litovali své hříchy a špatnosti a chce nám naše přestupky prominout?

Neopouštějte ho svojí láskou, protože láska a pochopení je nyní nutná mnohem víc než kdy předtím. I když ostatní zůstávají bez zájmu a vykládají si špatné jednání vašeho chlapce ve zlém, nemá se snad otec s matkou nad ním ustrnout a převést jeho kroky na bezpečnou cestu? Nevím, o jaký hřích se u vašeho syna jedná, ale jsem si jistá a říkám to bez ohledu na to, o koho se jedná, ať žádná kritika z lidských rtů, ani žádný nátlak z lidského jednání od těch, kteří si myslí, že konají spravedlivě a vás navádějí k pokračování v kurzu, který si váš syn může vykládat, jako že se cítíte až příliš zahanbeni a poníženi, abyste mu opět dali důvěru a zapomenuli na jeho přestupky. Nenechte si vzít naději a nic ať ho neodloučí od vaší lásky a něžnosti pro jedinou chybu. Potřebuje vás i přesto, že chybil a byl by rád, kdyby mu otec s matkou pomohli vyprostit se ze Satanových nástrah. Pevně ho k sobě přiviňte vírou a láskou, přidržte se Spasitele, který vše odpouští, a nezapomeňte, že i On má o něj zájem zcela převyšující i váš… Nehovořte o depresi a beznaději. Hovořte o odvaze. Řekněte mu, že se může zachránit a že vy, rodiče, mu pomůžete se zachytit na pevné skále, Ježíši Kristu a nalézt jistou oporu a spolehlivou sílu v Ježíši. Jestliže jeho vina byla tak tragická, pak vašeho syna nenapraví, když na něj budete stále naléhat. Je třeba zachránit jeho duši od smrti správným způsobem jednání a zachránit, aby se duše dopouštěla množství hříchů. - Letter 18e, 1890

Hledejte Boží pomoc, abyste zvítězili nad vznětlivou povahou. - Ráda bych řekla každému otci i matce, pokud máte vznětlivou povahu, proste Boha, aby vám pomohl nad ní zvítězit. Když jste dohnáni k netrpělivosti, jděte do svého pokojíku, poklekněte a proste Boha o pomoc, abyste mohli správně působit na své děti. - MS 33, 1909

Matky, pokud se necháte unést nedůtklivostí a s dětmi jednáte v prchlivosti, pak se neučíte od Krista, ale od jiného. Ježíš řekl: „Vezměte jho mé na sebe a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí duším svým. Jho mé zajisté jest rozkošné a břímě mé lehké. ” Mt 11, 29, 30 Když zjistíte, že je vaše práce těžká, když si stěžujete na potíže a trápení, když říkáte, že už nemáte sílu, abyste mohli odolat pokušení, že křesťanský život je dílo, které zápasí s obtížemi, pak si buďte jisti, že nenesete Kristovo jho. - ST 22. 7. 1889

Odrážejte obraz Boží. - Církev potřebuje lidi pokorné a tiché, kteří vše trpělivě snáší a jsou stálí ve vytrvalosti. Ať se naučí tyto nezbytné vlastnosti v jednání se svými rodinami. Ať rodiče mají na paměti více věčný zájem svých dětí než jejich přítomné pohodlí. Ať považují své děti za mladší členy Boží rodiny, vychovávají je a vedou tak, aby odrážely na sobě obraz Boží. - RH 16. 7.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy