EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


44. Uplatňování nápravné výchovy

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

44. Uplatňování nápravné výchovy

Požádejte Pána, aby vstoupil a řídil. - Vyžadujte v rodině poslušnost. Když to děláte, hledejte Pána i se svými dětmi a požádejte Ho, aby vstoupil a řídil. Vaše děti mohou udělat něco, co vyžaduje trest. Ale když s nimi jednáte v duchu Kristově, jejich ruce vás obejmou kolem krku. Zastydí se před Pánem a uznají, že nejednaly správně. To stačí. Pak nepotřebují být potrestány. Poděkujme Pánu, že dal způsob, kterým můžeme proniknout ke každé duši. - MS 21 1908

Jestliže jsou vaše děti neposlušné, pak bychom měli zasáhnout… Dříve zasáhněte do sebe, proste Pána, aby změkčil a podrobil srdce vašich dětí, dal vám moudrost při jednání s nimi. Neznám ani jediný případ, v němž by tento způsob selhal. Dítě nemůže pochopit duchovní věci, když je srdce podněcováno vášní. - MS 27, 1911

Veďte děti trpělivě. - Pán si přeje, aby srdce těchto dětí byla poddána Jeho službě od samého dětství. Dokud jsou hodně malé na rozumové chápání, zabavte je, jak nejlépe umíte. Až budou starší, učte je slovem i příkladem, že jim nemůžete ustupovat při nevhodných požadavcích.

Trpělivě je poučujte. Někdy je budete muset potrestat, ale nedělejte to takovým způsobem, aby měly dojem, že byly potrestány v hněvu. V takovém případě se zlo množí. Mnohým nešťastným rozdílům v rodině by se dalo předejít, kdyby rodiče uposlechli radu Páně při výchově svých dětí. - MS 93, 1909

Rodiče mají být pod Božím vedením. - Matky, ačkoliv vás mohou vaše děti z neznalosti zlobit, neztrácejte trpělivost. Veďte je trpělivě a s láskou. Buďte důsledné. Nepřipusťte, aby je ovládl Satan. Usměrňujte je, ale buďte i vy pod Božím vedením. V životě vašich dětí zvítězí Kristus, když i vy se budete učit od Něho, který je pokorný, skromný, čistý a neposkvrněný. - Letter 272, 1903

Pokoušíte-li se vést a sami se nemůžete ovládnout, nemáte systém, schopnost logické úvahy a modlitby, budete nesporně sklízet trpké následky. - ST 9. 2. 1882

Nikdy nenapomínejte ve hněvu. - Své děti byste měli napomínat s láskou. Nenechejte je jít vlastní cestou tak dlouho, až vás to rozčílí a pak je trestáte. Takové trestání napomáhá zlému, místo aby odstraňovalo nedostatky. - RH 19. 9. 1854

Dáte-li průchod svému hněvu při pochybení dítěte, pak to jen navrší zlo. U dítěte se probudí hněv a ono bude mít dojem, že ho nemáte rádi. Je přesvědčeno, že byste s ním nemohli takto jednat, kdybyste ho milovali. Myslíte si, že Bůh nebere na vědomí způsob, jakým dítě napomínáte? On to ví a zná také, jaké by byly požehnané výsledky, kdyby se pokárání dělalo způsobem raději získat než odpudit…

Prosím vás, netrestejte svoje děti v hněvu. Nejlepší čas je ten, kdy budete jednat v pokoře, trpělivosti a v modlitbě. Tehdy je čas na to, abyste s dětmi poklekli a prosili Pána o prominutí. Snažte se je získat pro Krista projevením vlídnosti i lásky a poznáte, že s vaším úsilím spolupracuje vyšší moc než pozemská. - MS 53, 1912

Když jste nuceni dítě potrestat, nezvyšujte hlas do křičení… Neztrácejte kontrolu sami nad sebou. Ten rodič, který se při napomínání dítěte nechá unášet hněvem, má větší vinu než dítě. - ST 17. 2. 1904

Nadávky a rozčilování nikdy nepomáhají. - Nevlídná slova a nadávky nemají svůj původ v nebi. Nadávky a rozčilování nikdy nepomáhají. Místo toho vyvolají ty nejhorší city v lidském srdci. Když si vaše děti nepočínají dobře, jsou vzpurné a vy jste v pokušení mluvit i jednat hrubě, počkejte, než je budete napomínat. Dejte jim možnost, aby o všem přemýšlely a mezitím i vaše podrážděnost zchladne.

Když se svými dětmi jednáte laskavě a něžně, přijmou ony i vy požehnání od Pána. Myslíte si, že v den soudu Božího bude někdo litovat, že byl trpělivý ke svým dětem? - MS 114, 1903

Nervosita není omluvou pro netrpělivost. - Rodiče někdy omlouvají své nesprávné jednání svým zdravotním stavem. Jsou nervosní a myslí si, že nemohou být trpěliví, klidní a hovořit vlídně. V tomto případě klamou sami sebe. Působí radost Satanu, který se těší z toho, že nepokládají Boží milost za dostačující k vítězství nad přirozenými poklesky. Mohou a měli by se vždy sami ovládat. Bůh to od nich požaduje. - 1T 385

Někdy jsou rodiče unaveni prací, zatíženi starostmi, nezachovávají klid nebo projevují nesnášenlivost, což se nelíbí Bohu a nad rodinou se stahují mraky. Rodiče, pokud jste rozčilení, neměli byste páchat tak velký hřích a otravovat celou rodinu touto nebezpečnou podrážděností. V takových chvílích zdvojnásobte stráž nad sebou a rozhodněte se, že promluvíte jen příjemná a veselá slova. Budete-li takto provádět sebeovládání, budete se stávat silnějšími. Váš nervový systém nebude tak podrážděný… Ježíš zná vaše slabosti, vždyť sdílel naší zkušenost ve všech věcech kromě hříchu. Proto pro nás připravil stezku úměrnou naší síle a schopnostem.

Někdy se zdá, že v kruhu rodiny se nedaří. Všude kolem je podrážděnost a všem se to zdá bídné a nešťastné. Rodiče svalují vinu na chudáky děti, považují je za neposlušné, vzpurné, za nejhorší děti na světě a při tom všechny zmatky zapříčinili sami. Bůh od nich vyžaduje, aby zachovávali sebekontrolu. Měli by si uvědomit, že když podlehnou netrpělivosti a zlobě, způsobují utrpení jiným. Ti, kteří jsou v jejich blízkosti, jsou ovlivnění duchem, kterého projevují a jestli ve své povaze projeví stejného ducha, zlo bude narůstat. - ST 17. 4. 1884

Někdy je síla v mlčení. - Ti, kteří chtějí ovládat jiné, musí napřed ovládat sami sebe… Pokud někdo z rodičů nebo učitel ztrácí trpělivost a je obava že nebude mluvit moudře, pak ať raději mlčí. V mlčení je velká moc. - Ed 292

Dávejte málo příkazů, potom vyžadujte poslušnost. - Matky by měly být opatrné a nevznášet zbytečné požadavky proto, aby dokázaly svoji autoritu před druhými. Dávejte málo příkazů, ale trvejte na jejich splnění. - ST 13. 9. 1910

Při výchově dětí trvejte na tom, aby udělaly to, co jste od nich požadovali. Nenechejte se upoutat jinou prací natolik, abyste to přehlíželi. Stále na ně dávejte pozor, protože děti zapomenou, co mají dělat a dělají to, co jste jim zakázali. - MS 32, 1899

Snažte se, aby každý váš příkaz sledoval to nejlepší pro vaše dítě a pak trvejte na uposlechnutí toho, co jste nařídili. Vaše rozhodnost a energičnost nesmí být kolísavá a vždy má být závislá na duchu Kristově. - ST 13. 9. 1910

Jednání s lhostejnými dětmi. - Když žádáte vaše dítě, aby nějakou věc udělalo, a ono odpoví: „Ano, udělám to” a pak své slovo nesplní, nesmíte to přehlížet. Musíte dítě zavolat a žádat vysvětlení, proč to neudělalo. Pokud to přejdete bez povšimnutí, vychováte své dítě k lajdáctví a nevěrnosti. Bůh dal každému dítěti podíl na službě. Děti musí poslouchat své rodiče a podílet se na povinnostech a úkolech rodiny. Když neudělají určenou práci, měly by být zavolány, vysvětlit proč a pak požádány, aby ji udělaly. - MS 127, 1899

Výsledky ukvapené a nárazové výchovy. - Když děti udělaly něco špatně, samy uznají svůj hřích, cítí ponížení a tíseň. Když jim budeme nadávat na jejich provinění, bude to mít za následek jejich tvrdohlavost a uzavřenost do sebe. Připomínají divoká hříbata, která jen přidělávají starosti a nadávání je neudělá lepšími. Rodiče by je měli usměrnit jiným směrem.

Problém je v tom, že rodiče nejsou ve výchově jednotní a jednají více impulsivně než ze zásady. Rozhněvají se a nedají svým dětem příklad, jak by měli křesťanští rodiče jednat. Někdy špatné jednání svých dětí přecházejí, jindy je nesnášejí a neovládnou se. Nedrží se cesty Páně, aby jednali spravedlivě a rozvážně. Často mají více viny než jejich děti.

Některé děti brzy zapomenou na křivdy rodičů, avšak jiné, založené odlišně, nemohou zapomenout na přísný a ničím neodůvodněny trest, který si nezasloužily. Jsou vnitřně zraněny a zmateny, matka nemá možnost naplnit jejich nitro správnými zásadami, protože se neovládla a projevila nevyváženou mysl ve svém chování i ve slovech. - MS 38, 1895

Buďte tedy klidné. Upusťte od hněvu, a pak děti budou přesvědčeny, že je milujete, i když je budete trestat. - MS 2, 1903

Povzbuzení jsou mnohdy lepší než trest. - Velmi jsem se zajímala o tento způsob práce a tak jsem přijala děti, aby mohly být správně vychovány. Když udělaly něco špatně, tak jsem je nepotrestala a nabídla jim nějaké povzbuzení, aby jednaly správně. Jedno děvčátko mělo ve zvyku lehnout si na podlahu, když nemohla prosadit svoje. Řekla jsem jí: „Když se dnes nebudeš vztekat, vezmu tě se strýcem Whitem do kočáru a uděláme si hezký výlet na venkov. Jestli se však budeš vztekat na podlaze, nebudeš mít na tento výlet nárok”. Pracovala jsem s dětmi tímto způsobem a nyní jsem vděčná za to, že jsem poznala tuto přednost. - MS 95, 1909

Ke špatnosti se postavte rychle, moudře a důsledně. - Neposlušnost je třeba potrestat. Špatnost se musí napravit. Hřích, který se usadil v srdci dítěte, musí být odstraněn a přemožen od rodičů a učitelů. Se špatností se musí jednat rychle, moudře, důsledně a rozhodně. Nenávist k omezování, láska k vlastní lhostejnosti, k tomu, co se vztahuje k věčnosti, s tím je třeba jednat opatrně. Není-li zlo vykořeněno, bude duše ztracena. A více než toto: Ten, kdo jde ve šlépějích Satana, stále se snaží o svádění jiných. Od útlého mládí bychom měli u našich dětí se snažit utlumit světského ducha. - Letter 166, 1901

Prut je někdy nutný, když ostatní prostředky zklamou, ale ani zde není nutnost použít metlu, dokud je možné se tomu vyhnout. Pokud ani mírnější prostředky nepomohou, pak musí být potrestány. Dítě je přivedeno k rozumu trestem, který je však službou lásky. Často jeden takový trest stačí po celý život. Dítě si musí uvědomit, že nesmí překročit povolené hranice.

Pokud je tento krok nezbytný, mělo by dítě poznat, že se tak nestalo pro radost jednoho z rodičů nebo po uspokojení tyranské autority, ale pro vlastní dobro dítěte. Mělo by poznat, že každá neopravená chyba by mu přinesla neštěstí a nelíbila se Bohu. Při takové výchově budou děti šťastné, že mohly podřídit svoje přání vůli nebeského Otce. - CT 116, 117

Jako poslední východisko. - Často poznáte, že při laskavém jednání nebude třeba použít metlu. Při takovém způsobu jednání budou mít ve vás důvěru a zasvětí vás do všech svých plánů. Přijdou k vám a řeknou: „V té věci jsem dnes nejednal správně a přál bych si, abys mi odpustila a prosila Boha, aby i On mi odpustil”. Prožila jsem takové výstupy jako je tento, a proto vím… Jsem vděčná, že při jejich špatném jednání jsem měla odvahu jednat s nimi, modlit se s nimi a stavět před ně Slovo Boží jako požadavek mravní výše. Jsem ráda, že jsem jim předložila zaslíbení pro vítěze a odměny pro ty, kteří jsou větrní. - MS 27, 1911

Nikdy nechoďte v hněvu. - Neuhoďte své dítě ve hněvu, pokud nechcete, aby se naučilo bojovat a hádat se. Dětem stojíte jako rodiče na místě Božím, a proto se máte ovládat. - MS 32, 1899

Možná, že trestáte metlou. Někdy je to nutné, ale počkejte s urovnáním sporu, až se sami uklidníte. Zeptejte se sami sebe: „Podřídil jsem sebe a svoji vůli Bohu? Jsem s ním spojen, aby mě mohl vést a dát mi moudrost, trpělivost, vlídnost i lásku v jednání se vzpurným živlem v rodině?” - MS 79, 1901

Napomenutí otci, který rychle vzplane. - Bratře L., uvažoval jsi o tom, co je dítě a kam spěje? Tvé dítě jsou mladšími členy Boží rodiny, jsou to bratři a sestry, kteří ti byli svěřeni do péče nebeským Otcem, abys je vedl a vychovával pro nebe. Když s nimi jednáš tak surově, jak to vážně děláš, uvědom si, že i Bůh tě povolá k odpovědnosti za takové jednání. Neměl bys se svými dětmi jednat tak hrubě. Dítě není kůň ani pes, abys jim rozkazoval podle své panovačné vůle anebo na ně stále dohlížel za všech okolností s holí, prutem nebo je fackoval. Některé děti mají spoustu povahových chyb, takže je nutné je potrestat výpraskem, aby to bolelo, ale v mnoha případech se tímto výchovným prostředkem stav zhorší…

Nikdy nezvedej ruku k ráně dřív, než se budeš moci s čistým svědomím sklonit před Bohem a prosit Ho o požehnání při kárání, které máš dát. V srdcích dětí probouzej lásku. Ukaž jim vznešené a správné pohnutky pro sebezapírání. Nevzbuzuj v nich dojem, že se musí podřídit kontrole proto, že to je tvoje despotická vůle, protože ony jsou slabé a ty jsi silný, protože ty jsi otec a ony jsou děti. Chceš-li zničit svoji rodinu, pak pokračuj v jejím vedení brutální silou a určitě budeš mít úspěch. - 2T 259, 260

Nikdy nelomcujte dítětem, které vám jde na nervy. - Rodiče nevychovávají správně své děti. Často se u nich objevují stejné chyby, jako mají děti. Nesprávně jí a to odvádí energii nervů do žaludku a oni nemají žádnou životní sílu, kterou by uplatnily v jiných směrech. Nemohou vhodně ovládat své děti pro svoji nedůtklivost a ani je nemohou učit správnému jednání. Snad se k nim chovají i hrubě a při nespokojenosti s nimi je pohlavkují; řekla jsem, že zalomcovat s ním, znamená zalomcovat se dvěma zlými duchy, které jsou v něm, ale jen jednoho vyženete. Je-li dítě nemorální, pak lomcováním bude ještě horší a stejně se nepodřídí. - 2T 365

Nejprve použijte rozum a modlitbu. - Nejprve s dětmi rozmlouvejte a uvádějte důvody, jasně jim poukažte na chyby, aby se přesvědčily, že se neprovinily jen proti vám, ale i proti Bohu. Se srdcem plným lítosti a zármutku nad vašimi chybujícími dětmi se s nimi modlete dříve, než je potrestáte ne proto, že vás obtěžují, nebo že si přejete dát průchod své nelibosti, ale z vědomí povinnosti pro jejich dobro. Pak vás budou milovat a vážit si vás. - ST 10. 4. 1884

Modlitba na ně může zapůsobit a poznají, že jste rozumní. Jakmile poznají, že nejste přehnaní, získali jste velké vítězství. Toto je dílo, které se má přenést do našich rodin v těchto posledních dnech. - MS 73, 1909

Účinnost modlitby v kritické situaci. - Při jejich špatném chování jim nevyhrožujte hněvem Božím, ale vložte je do svých modliteb ke Kristu. - MS 27, 1893

Dříve, než svému dítěti způsobíte fyzickou bolest; pokud jste křesťanský otec, či matka; ukažte mu lásku, kterou ho milujete i přes jeho chybu. Když se před Bohem skloníte i se svým dítětem, řekněte Spasiteli, který má pro vás pochopení. Jeho vlastní slova: „Nechte dítek jíti ke mně a nebraňte jim, neboť takových je království Boží” Mk10, 14 Takovou modlitbu vám andělé připočtou k dobrému. Vaše dítě na tyto zkušenosti nezapomene a Boží požehnání spočine na takovém vedení, které ho povede ke Kristu. Když děti pochopí, že mu rodiče chtějí pomoci, pak své síly zaměří správným směrem. - CT 117-8

Osobní zkušenosti ve výchově. - Nikdy jsem svým dětem nedovolila, aby si myslely, že mě ve svém dětství mohou otravovat. Také jsem do naší rodiny přijala děti z druhých rodin a ani jim jsem nedovolila, aby si myslely, že mohou trápit svoji matku. Nikdy jsem si nedovolila říci před nimi nevhodné slovo, nebo být netrpělivou a podrážděnou. Ani jednou se jim nepodařilo, aby mě vyprovokovaly k hněvu. Když ve mně vyvolaly zlobu, nebo když jsem cítila, že mě provokují, říkala jsem: „Děti, budeme odpočívat a nebudeme o tom teď hovořit, ale až půjdeme večer do postýlek, tak si o tom popovídáme. ” Po celou dobu až do večera o tom mohly přemýšlet a zchladnout a já jsem s nimi mohla pěkně jednat…

Existuje správný způsob a je i špatný způsob. Nikdy jsem na své děti nevztáhla ruku dříve, než jsem o tom s nimi hovořila. Když uvedly podrobnosti a poznaly svůj omyl (a oni ho vždy poznaly, když jsem o s nimi podrobně probrala a pomodlila se s nimi), a když se uklidnily (a to se stalo vždy, když jsem to udělala), tak zůstaly pod mojí kontrolou. Nikdy se mi je nepodařilo získat jiným způsobem. Když jsem se s nimi modlila, chtěly se od všeho oprostit, chytily mě kolem krku a plakaly…

Nikdy jsem při výchově dětí nepřipustila, abych musela zvyšovat svůj hlas. Když jsem viděla něco špatného, počkala jsem, až mě přešla zlost, pak jsem se jim mohla dál věnovat, ony měly možnost o tom pouvažovat a zastydět se. Dala jsem jim hodinu nebo dvě, aby o tom přemýšlely a samy se zastyděly. Také já jsem se obvykle odešla pomodlit a pak jsem s nimi o tom už nemluvila.

Když byly na chvíli ponechány, aby o tom přemýšlely, pak za mnou k vůli tomu přišly. „Dobře”, řekla jsem, „počkáme až do večera”. Pak v době modlitby jsem jim vysvětlila, že zranily svoji duši a zarmoutily Ducha Božího nesprávným způsobem jednání. - SM 82, 1901

Udělej si čas na modlitbu. - Když jsem se rozčílila a byla v pokušení říci něco, zač bych se musela zastydět, odmlčela jsem se a odešla z místnosti a prosila Boha, aby mi dal trpělivost k vedení těchto dětí. Pak jsem se mohla vrátit a vysvětlit jim, že tuto špatnost nesmějí už příště dělat. Zvolme vždy takový způsob jednání, abychom děti neprovokovali ke hněvu. Měli bychom mluvit laskavě a trpělivě a mít na mysli, jak dlouho už my jednáme rozmarně a jak bychom chtěli, aby i náš nebeský Otec jednal s námi.

Toto jsou tedy úkoly, které se rodiče musí naučit. A až se je naučíte, budete nejlepšími studenty ve škole Kristově a vaše děti budou těmi nejlepšími dětmi. Tímto způsobem je můžete naučit úctě k Bohu a zachování Jeho zákona. Povedete je nejlépe a vychováte pro společnost děti, které budou požehnáním všem, s nimiž se budou stýkat. Připravíte je také, aby mohly spolupracovat s Bohem. - MS 19, 1887

Po trestech mohou přijít i radosti. - Správný způsob jednání ve zkouškách se nesnaží jim uniknout, ale překonat je. To platí při výchově v dětství i v pozdějších letech. Pokud zapomínáme na povinnost vychovávat děti již od nejrannějšího dětství, pak to má za následek posílení špatných sklonů, znesnadňuje to jejich pozdější výchovu a z výchovy se pak stává bolestný proces. Každé horší povaze musí působit bolest, protože kříží přirozená přání a sklony. Ale bolest přestane být bolestí, když poznáme vyšší radost.

Poučte děti i mládež, že každá chyba, každá vina, každá nesnáz, kterou přemůžeme, stává se odrazovým můstkem k něčemu lepšímu a dokonalejšímu. Všichni, kteří dali životu jeho pravou hodnotu a dosáhli úspěchu, prošli touto zkušeností. - Ed 295, 296

Následujte Božského průvodce - Bibli. - Rodiče, kteří chtějí správně vychovat své děti, potřebují nebeskou moudrost, aby mohli jednat rozvážně ve všech případech, které se týkají výchovy v rodině. - Pacific Health Journal 1, 1890
Bible je průvodcem k vedení dětí. Pokud rodiče chtějí, mohou zde nalézt způsob, jak vést a vychovávat své děti a nedopustit se chyby z neznalosti… Pokud rodiče jednají podle tohoto průvodce a neumožňují svým dětem neomezenou shovívavostí volnost, pak budou mnohem častěji používat trestající metlu. Místo aby byli slepí k jejich chybám, k jejich zvráceným povahám a viděli jen jejich přednosti, budou tyto věci posuzovat ve světle Bible. Poznají, že musí vést své děti správným způsobem. - MS 57, 1897

Bůh do svého království nemůže přijímat vzbouřence, proto jako zvláštní podmínku ustanovil poslušnost svých přikázání. Rodiče by měli svědomitě vysvětlovat svým dětem to, co říká Pán. Pak Bůh ukáže andělům i lidem, že postaví ochrannou hráz kolem svého lidu. - MS 64, 1899

Váš cíl a Boží cíl. Rodiče, pokud jste věrně splnili svoji povinnost podle svých schopností, pak můžete ve víře prosit Pána, aby pro vaše děti učinil to, co vy už nemůžete udělat. - ST 9. 2. 1882

Po zodpovědném vykonání svých povinností k dětem přiveďte je k Bohu, a proste Ho, aby vám pomohl. Povězte mu, že jste splnili svůj díl a proste Ho ve víře, aby i On vykonal svůj díl, který vy nemůžete vykonat. Proste Ho, aby přizpůsobil jejich povahy a s pomocí Ducha Svatého se staly pokorné a vlídné, On uslyší vaše modlitby. S láskou odpoví na vaše modlitby. Svým Slovem vložil na vás povinnost, abyste své děti vychovávali, nešetřili je pro jejich pláč a Jeho Slovo se má dodržet. - RH 19. 9. 1854

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy