EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


42. Kdy začít s výchovou

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

42. Kdy začít s výchovou

Neposlušné děti jsou znamením posledních dní. - Jedním ze znamení „posledních dní” je neposlušnost dětí ke svým rodičům. Uvědomují si rodiče svoji zodpovědnost? Mnozí jakoby ztráceli ze zřetele péči, kterou by stále měli mít nad dětmi a trpí jim špatné záliby a neposlušnost. - RH 19. 9. 1854

Děti jsou dědictvím Páně, a pokud jim rodiče nedají takovou výchovu, která by je vedla po cestě Páně, pak zanedbávají slavnou povinnost. To není vůle Boží ani Jeho záměr, aby děti byly hrubé, sprosté, nezdvořilé, neposlušné, nevděčné, zkažené, ukvapené, povýšené a milovaly více rozkoše než Boha. Písma uvádějí, že tento stav společnosti bude znamením posledních dní. - ST 17. 9. 1894

Shovívaví rodiče nejsou vhodní pro nebeský řád. - V Nebi vládne dokonalý řád, harmonie, jednota. Pokud rodiče zanedbávají svoji povinnost přivést děti k poslušnosti pozemské autority, jak mohou doufat, že budou moci být vhodnými společníky svatých andělů ve světě pokoje a harmonie? - 4T 199

Kdo nerespektuje pořádek a disciplínu v tomto životě, nebude respektovat ani řád v nebesích. Takoví se nemohou dostat do nebe, protože ten, kdo vstoupí, bude milovat řád a respektovat disciplínu. Povahy vytvořené v tomto životě rozhodnou o příštím osudu. Až přijde Kristus, nebude měnit charakter ani u jednoho člověka… Rodiče by neměli ze své strany zanedbat žádnou povinnost, která by byla pro jejich děti přínosem. Měli by je vychovávat tak, aby mohly být požehnáním pro lidskou společnost zde na zemi a obdržet odměnou věčný život. - 4T 429

Kdy začít s výchovou. - V té době, kdy dítě začíná uplatňovat vlastní vůli a cestu, tehdy je třeba začít s jeho výchovou a ukázňováním. Je možné to nazvat nevědomou výchovou. Ale je třeba začít s vědomou a důslednou prací. Největší tíha této práce spočívá na matce. Ona se stará o dítě nejdříve, ona má položit základ výchovy, který pomůže dítěti vyvíjet silný a vyvážený charakter…

Často již nemluvňata projevují svoji vyhraněnou vůli. Pokud ale tato vůle není podrobena moudřejší autoritě než dětským, neusměrněným tužbám, Satan přebírá kontrolu nad myslí a utváří sklony v souladu se svou vůlí. - Letter 9, 1904

Čekat s usměrňováním a výchovou až na dobu, kdy se zvrácený sklon u dětí více upevní, to by bylo nezodpovědné. Vyrostly by v náročné sobce, kteří nejsou schopni vzbudit lásku. Nedovedou se zalíbit u sobě blízkých tak, jak to umí ostatní, a proto budou stále naplněni nespokojeností. Matčina práce musí začít v raném věku a neumožnit Satanovi, aby ovládl myšlení a sklony jejich dětí. - MS 43, 1900

Potlačte zlo při prvém objevení. - Rodiče, měli byste začít s první lekcí výchovy již v době, kdy jsou vaše děti ještě nemluvňátky ve vaší náruči. Už tehdy je učte, aby podřizovaly svoji vůli vaší vůli. To je možné udělat nenásilně, ale důsledně. Rodiče by je měli stále kontrolovat a při tom něžně a důsledně podřizovat vůli dítěte tak dlouho, až by nevidělo jinou možnost, než se podřídit jejich přání.

Rodiče nezačínají ve správný čas. Pokud se nepotlačí již prvý projev temperamentu, stávají se děti umíněné, což se stupňuje s přibývající intensitou v dospívání. - 1T 218

Příliš malé na trestání? - Eli nespravoval svoji domácnost podle zásad, které dal Bůh pro rodinu. Řídil se vlastním názorem. Jako milující otec přehlížel chyby a hříchy svých synů v dětství a utvrzoval se v tom, že po čase vyrostou ze svých sklonů ke špatnostem. I dnes se mnozí dopouštějí stejného omylu. Myslí si, že znají lepší způsob, jak vychovávat děti, než jaký určil Bůh ve svém Slově. Živí v dětech sklony ke špatnému a stále je omlouvají: „Jsou ještě příliš malé na trestání. Počkáme, až budou větší, pak jim domluvíme”. Tak se nechají zlozvyky zakořenit a stanou se součástí povahy. Děti vyrůstají bez omezování, charakterové vlastnosti je pak provázejí životem jako kletba a snadno se přenášejí i na druhé.

Rodinu nemůže postihnout větší neštěstí, než když se dětem povolí jednat podle svého. Je zlé, když rodiče splní každé přání svých dětí a tolerují jim i to, o čem ví, že to není k jejich dobru. Děti pak brzo k nim ztratí všechen respekt, přestanou si vážit autority, Boha i člověka. Následně pak podlehnou vůli Satanově. - P 578, 579

Před ostatní záležitosti postavte výchovu v rodině. - Mnozí poukazují na některé děti kazatelů, učitelů a dalších vážených lidí. Tvrdí, že pokud těmto lidem s tolika přednostmi se nepodařilo dobře vychovat děti, pak ti, kteří nemají tolik milosti, nemohou ani doufat v úspěch. Je třeba si položit otázku: „Dali tito lidé svým dětem to, co je v jejich moci - dobrý příklad, spolehlivé poučení a vhodné omezení? Je to způsobeno zanedbáním těchto zásadních věcí, že takoví rodiče dávají společnosti děti, které jsou nevyrovnané, nesnáší omezování a nejsou obeznámené s povinnostmi praktického života. V tomto se dopouštějí škody, která převáží všechno dobré, co dosáhnou svojí prací. Tyto děti předají svoji vlastní charakterovou zvrácenost jako dědictví svým potomkům a v současné sobě jejich špatný příklad i vliv narušují společnost a působí dalekosáhlé škody v církvi. Nemůžeme si myslet, že nějaký člověk sebevíce schopný a prospěšný slouží Bohu nebo světu nejlépe, pokud svůj čas věnuje jiným záležitostem, ale své vlastní děti zanedbává. - ST 9. 2. 1882

Nebeská spolupráce je přislíbena. - Bůh požehná jen správnému a přesnému usměrnění. Kristus ale říká: „Beze mne nic nemůžete učinit. ” J 15, 5 Nebeské bytosti nemohou spolupracovat s těmi otci a matkami, kteří zanedbávají výchovu svých dětí a dovolují, aby Satan ovládl jejich malé děti jako nástroj a jeho pomocí rušil dílo Ducha Svatého. - MS 126, 1897

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy