EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


40. Buďte příkladem křesťanských zásad

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

40. Buďte příkladem křesťanských zásad

Děti budou napodobovat rodiče. - Otcové a matky, vy jste učitelé. Vaše děti jsou žáci. Výška vašeho rozhněvaného hlasu, vaše způsoby chování, vaše nálada, to vše je napodobováno vašimi malými dětmi. - ST 11. 3. 1886

Děti napodobují rodiče. Proto by se mělo dbát na to, aby se jim dávaly správné příklady. Rodiče, kteří jsou doma laskaví a zdvořilí, přestože jsou při tom přísní a vyhranění, najdou tytéž povahové rysy u svých dětí. Jsou-li poctiví, čestní, vážení, pak i jejich děti jim v těchto vlastnostech budou podobny. Pokud si Boha váží a modlí se k Němu, pak i jejich děti, pokud jsou takto vychovány, nezapomenou Mu takto sloužit. - 5T 319, 320

Svým dětem by měli rodiče vždy ukazovat takové příklady, které by si přáli, aby děti napodobovaly. Měli by si vzájemně projevovat něžnou ohleduplnost, slovem, pohledem i v jednání. Měli by dokazovat, že je ovládá Duch Svatý a představovat svým dětem charakter Ježíše Krista. Napodobování má rozhodující vliv. V dětství a v mládí je tato schopnost nejúčinnější, proto by před ně měl být postaven dokonalý vzor. Děti b měly mít ke svým rodičům důvěru a neustále opakované příklady si zapamatovat. - RH 13. 3. 1894

Učte slovem i příkladem. - Matka při výchově svých dětí je vlastně stále ve škole. Tím, že učí své děti, se také sama učí. Poučení, která dává svým dětem v sebeovládání, musí provádět i ona sama. Setkává se s různými náladami a myšlením svých dětí, musí být citlivá při rozhodování. Je v nebezpečí, že při posuzování bude zaujata anebo nebude spravedlivá ke svým dětem. Pokud chce, aby i její děti byly zdvořilé a laskavé, pak i v rodinném životě se musí sama chovat podle zákona laskavosti. Takto si děti každodenně opakují tyto zásady slovem i příkladem. - Pacific Health Journal, June, 1890

Učitelé se budou snažit ve škole vaše děti vychovávat, ale váš příklad má větší vliv, než cokoliv jiného. Vaše řeč, způsob, jakým přistupujete k řešení denních problémů, co máte rádi a co neradi, to vše pomáhá k formování charakteru. Laskavá povaha, sebeovládání, vyrovnanost, zdvořilost, to co dítě vidí u vás, to bude jeho každodenním poznáním. Výchova stále pokračuje v běhu času jako každodenní škola a dotvoří dítě tak, jaké by mělo být. - RH 27. 6. 1899

Snažte se nejednat s dětmi hrubě… Vyžadujte poslušnost a nehovořte s dětmi neuváženě, protože vaše způsoby jednání i vaše slova jsou jejich učebnicí. Když jim pomáháte, tak buďte vlídní a něžní v tomto období jejich života. Vaše přítomnost má být pro ně jako zář slunce a odrážet se i v jejich srdcích. Tito dorůstající chlapci a děvčata jsou velmi citliví a svoji hrubostí můžete pokazit jejich celý život. Dávejte pozor, matky, nikdy nenadávejte, protože to nepomáhá. - MS 127, 1898

Rodiče mají být vzorem v sebeovládání. - Děti by měly být uchráněny před rozčilováním, pokud je to možné. Proto by matka měla být klidná a neuspěchaná, neměla by se rozčilovat ani být znervózněná. V tom je škola ukázněnosti pro ní i pro dítě. Zatímco učí své dítě odříkání, vychovává i sebe, aby mohla být svým dětem vzorem. S něžným zájmem působí na jejich nitro, aby mohla utlumit přirozené hříšné sklony a ve svých slovech i ve svém chování pěstuje milost Ducha. - MS 43, 1900s

I jediné vítězství, které získáte nad sebou, je pro vaše děti velmi cennou podporou. Můžete stát ve výhodném postavení a říci: „Jsem Božím správcem, jsem Božím chrámem“. Podřídím se Jeho vedení, aby mě zformoval podle svého obrazu. Stal jsem se Božím spolupracovníkem v utváření myšlení a charakterů svých dětí, aby cesta následování Páně byla pro ně snadnější… Otcové a matky, pokud můžete ovládat sebe, získáte velké vítězství při kontrole svých dětí. - Letter 75, 1898

Ovoce sebeovládání. - Rodiče, kdykoliv nad sebou ztratíte sebekontrolu a jednáte nedůtklivě, hřešíte proti Bohu. Anděl zaznamenává každou nesnášenlivost slova, které mravně nepovznáší, zaznamenává to jako skvrnu našeho křesťanského charakteru. Hovořte laskavě se svými dětmi. Uvědomte si, jak jste sami citliví, jak těžko snášíte výčitky a nevkládejte na ně to, co sami nemůžete snést. Ony jsou slabší než vy, nesnesou tolik. Ovoce sebeovládání, ohleduplnosti a horlivosti na vaši straně bude stonásobné.

Ať vaše příjemná a veselá slova působí ve vaší rodině jako sluneční paprsky. - ST 10. 4. 1884

Jestliže rodiče touží po tom, aby jejich děti byly pravdomluvné a chovaly se správně, pak musí být i oni správní teoreticky i prakticky. - Good Health, January, 1880

Děti jsou ovlivňovány chováním tak zvaných křesťanů. - Děti těch, kteří světí Sobotu, jsou již od mládí vedeny k zachovávání Soboty. Některé z nich jsou velmi hodné děti, které si poctivě plní své povinnosti ve světských věcech, ale není u nich hluboké vědomí hříchu a potřeba hříchu litovat. Takový stav je však nebezpečným. Vidí chování a snahu tak zvaných křesťanů. Sledují ty, kteří jsou kazateli, ale nejsou křesťany z přesvědčení, srovnávají své názory a jednání s těmito ztroskotanci. V jejich životech nedochází k odporu proti hříchu a lichotí sami sobě, že jednají správně. - 4T 40

Učení Písma nemá větší účinek na mládež proto, že mnozí rodiče a učitelé vyznávají, že věří Slovu Božímu, zatímco svými životy popírají jeho moc. Někdy mládež pociťuje moc slova a poznává velikost lásky Kristovy. Vidí krásu Jeho charakteru a možnosti života zasvěceného Jeho službě. Na druhé straně však spatřují život těch, kteří jen předstírají svoji úctu k Božím přikázáním. - Ed 259

K pokušení musí říct rodiče „Ne”. - Matky, nepřiklánějte se ke světským zvykům a postavte před své děti příklad věrnosti k Bohu a tak je učte říkat ne. Ať vaše děti poznají smysl přikázání: „Jestliže by tě namlouvali hříšníci, nepřivoluj. ” Př 1, 10 A až budete chtít, aby vaše děti mohly říct ne k pokušení, vy sami musíte říci ne. Je to stejně tak potřebné pro dospělého, jako pro dítě. - RH 31. 3. 1891

Buďte příkladem vlídnosti. - Rodiče, buďte laskaví a vlídní ke svým dětem a oni se budou učit vlídnosti. Dokazujme v našich domovech, že jsme křesťané. Hodnotím jako bezcenné to vyznání, které není součástí rodinného života v laskavosti, shovívavosti a lásce. - MS 97, 1909

Dejte pozor na zabarvení tónu vašeho hlasu a také na svá slova. - Ať z vašich úst nevyjde ani jedno slovo nadávky, rozčílení či ve vzteku. Milost Kristova čeká na vaše požádání. Jeho Duch bude ovládat vaše srdce i svědomí a řídit vaše slova a skutky. Nikdy neztraťte v lehkomyslnosti úctu k sobě prchlivými a neuváženými slovy. Hleďte, aby vaše slova byla poctivá a váš rozhovor svatý. Dávejte svým dětem příklad toho, jaké by měly být podle vašich představ… Ať jsou to slova plná pohody, příjemná a veselý výraz tváře. - Letter 28, 1890

Rodiče by v žádném případě neměli nic vynucovat nátlakem. Nesmí se projevovat nesmiřitelným, kritickým a věčně nespokojeným duchem. Slova, která říkají a zabarvení hlasu jsou pro děti příkladem k dobrému nebo ke zlému. Otcové a matky, děti slyší vaše podrážděná slova a tím je učíte mluvit stejným způsobem. Zušlechťující sliv Duch Svatého zůstává tak neúčinný. Chcete-li splnit svoji povinnost k dětem, pak je důležité, abyste v konání dobra trpělivě pokračovali. - Letter 8, 1896

Rodiče jsou zástupci Boha v utváření Charakteru. - Podle jakého vzoru se utváří myšlení a formují vlastnosti a charaktery vašich dětí? Rodiče uvědomte si, že jste zástupci v této přeměně. Až jednou budete spát v hrobě, vaše práce; kterou jste vykonali zde; zůstane jako svědectví toho, zda je dobrá nebo špatná. - Pacific Health Journal, June, 1890

Vtisknutí Boží podoby. - Musíte vést, varovat, radit. Vždy si pamatujte, že vaše pohledy, slova a jednání mají přímý vztah na budoucí postoj vašich dětí. Vaším úkolem není nakreslit krásnou malbu na plátno, nebo ji vytesat z mramoru, ale máte vtisknout do lidské duše obraz Boží podoby. - ST 25. 5. 1882

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy