EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


39. Vůle je faktorem úspěchu

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

39. Vůle je faktorem úspěchu

Každé dítě by mělo pochopit moc vůle. - Vůle je vládnoucí silou v přirozenosti člověka a všechny ostatní schopnosti jsou jí podřízeny. Vůle není chutí nebo sklonem, ale rozhodující mocí, kterou u člověka působí poslušnost, či neposlušnost k Bohu. - 5T 513

Každé dítě by mělo pochopit, v čem spočívá síla vůle. Má být vedeno k poznání, jak velkou odpovědnost tento dar znamená. Vůle je… silou k rozhodnutí nebo pečlivému uvažování. - Ed 289

Úspěch se dostaví, až se vůle podřídí Bohu. Každý člověk má rozum, aby se mohl správně rozhodovat. V každé životní zkušenosti nám Slovo Boží říká: „Vyvolte sobě dnes, komu byste sloužili. ” Joz 24, 15 Každý může postavit svoji vůli na stranu Boží, rozhodnout se poslouchat Boha a být tak spojen s nebeskými bytostmi a stát tam, kde ho nic nemůže donutit ke zlému. V každém mladém člověkovi nebo dítěti je na dosah síla, která s Boží pomocí vytvoří ucelený charakter k prožití úspěšného života.

Rodiče i učitelé, kteří vedou své děti k sebeovládání, budou takovými pokyny nejvíce prospěšní a jejich úspěch bude trvalý. Povrchnímu pozorovateli se může zdát, že jejich práce nemusí dobře dopadnout. Nebude třeba tak hodnocena vysoko jako práce toho, kdo má rozum a vůli dítěte pod absolutní autoritou. Teprve po letech se projeví výsledek lepšího způsobu výchovy. - Ed 289

Neoslabujte, ale řiďte vůli dítěte. - Zachovejte všechnu sílu vůle, kterou člověk potřebuje, neoslabenou. Dejte jí však správný směr. Jednejte s ní moudře a citlivě, jako s posvátným pokladem. Nerozbijte ji na kousky, ale slovem a správným příkladem ji rozumně formujte a vychovávejte, dokud dítě nedoroste do let, v nichž převezme vlastní odpovědnost. - CT 116

Děti by měly být už brzy vedeny k tomu, aby podřídily svoji vůli a sklony rodičovské autoritě a vůli. Když rodiče vedou své děti k tomuto poznání, učí je zároveň podřizovat se vůli Boží a poslouchat Jeho přikázání. Připravují půdu, aby se mohly stát členy Kristovy rodiny. - MS 119, 1899

Poučovat a násilně nenutit. - Jak rodiče, tak i učitelé by měli usměrňovat vývoj dítěte a nebrzdit ho nevhodným dozorem. Příliš velká starost je stejně tak nesprávná jako malá. Je strašným omylem „lámat vůli” dítěte. Jsou různé povahy. Násilím lze sice dosáhnou zdánlivého podrobení, ale u většiny dětí dochází k vnitřní vzpouře. I když se rodičům nebo učiteli podaří mít úspěch a získat kontrolu, toto vítězství může být pro dítě stejně tak škodlivé…

Pro některé žáky je podřízení vůle mnohem nesnadnější než pro ostatní. Proto má učitel v co největší míře poznat jeho požadavky. Vůle se má ovlivňovat a usměrňovat, ale v žádném případě přehlížet nebo znásilňovat. - Ed 288-9

Veďte je, ale nenuťte násilím. - Dovolte dětem, aby si při vašem vedení zachovaly svou vlastní osobnost, vždyť vy sami ji máte. Vždy se je snažte vést, nikdy je nenuťte násilím. - 5T 653

Cvičení vůle rozšiřuje a posiluje mysl. - I děti se nechají vést tak… jako by neměly svou vlastní vůli. Dokonce jeho osobnost může splynout s vůli vedoucího; jeho vůle se vlastně podřídila vůli učitele. Takto vychovávaným dětem bude chybět mravní síla a osobní zodpovědnost. Naučily se jednat ze zásadních důvodů. Jejich vůli usměrňoval někdo jiný, nebylo požadováno rozumové poznání, takže se nevyvinulo a nezesílilo. Nebyly vedeny k respektování vlastní přirozenosti a schopnosti myslet, ale k prosazování silnějšího vlivu pokud byl požadovaný. - CT 74

Když dojde ke konfliktu vůlí. - Pokud je dítě paličaté, pak by si matka měla uvědomit svoji odpovědnost, že toto je část, kterou po ní získalo dědičně. Nebude hledět na jeho vůli jako na něco, co je třeba zlomit. Jsou období, kdy rozhodnutí matky se setkává s odhodláním dítěte, kdy pevná a vyzrálá vůle matčina se setkává s nerozumnou vůlí dítěte, kdy matka vládne buď pro svůj výhodný věk a zkušenosti anebo je starší vůle ovládána mladší, neukázněnou vůli dítěte. V takovém případě je třeba velké moudrosti, neboť moudrým vedením či striktním nátlakem se může dítěti ublížit pro tento i pro příští život. Nedostatkem moudrosti může být všechno ztraceno. Nemělo by se stávat, aby docházelo k podobné krizi, neboť pro matku i dítě to bude tvrdý boj. Podobným problémům je třeba se vyhnout. Dojde-li však k němu, dítě musí být natolik vychováno, aby se nevzpíralo moudrosti rodičů, která má přednost. Matka má svá slova dokonale kontrolovat. Neměly by být dávány hlasité příkazy. Nemá se dělat nic, co povede u dítěte k vyvolání vzdoru. Matka musí vědět, jak s ním nejlépe jednat, aby ho to přitahovalo k Ježíši. Musí se modlit ve víře, aby Satan nezvítězil nad vůlí dítěte. Nebeští andělé tyto události sledují.

Matka si musí uvědomit, že Bůh je jejím pomocníkem, že její úspěch a vliv je založen na lásce. Je-li moudrou křesťankou, pak nebude dítě násilím nutit k rezignovanosti. Bude se modlit a při modlitbě si uvědomí, že je nutná obnova i v jejím duchovním životě. Pozná, že stejná moc, která pracuje v té době v ní, pracuje i v dítěti. Na dítě není třeba naléhat, nechá se vést a stává se mírnější. Bitva je vyhrána. Každý vlídný projev, každé trpělivé jednání, každé slovo; které moudře omezuje; je jako zlaté jablko na stříbrném podnosu. Slovy lze těžko vyjádřit, jak cenné vítězství matka získala. Světlo bylo zažehnuto a získala zkušenosti. To „pravé světlo, které osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět” J 1, 9 si získalo jeho vůli. Po bouři je klid a opět vysvitne slunce po dešti. - Letter 55, 1902

Rodiče by si měli udržet mladistvé názory. - Je velmi málo těch, kteří si dovedou uchovat své mladistvé názory a projevují se vlídně a sympaticky. Bůh by byl potěšen, kdyby rodiče mohli spojit prostou jednoduchost dítěte se silnou moudrostí a zralostí v dospělosti. Někteří nikdy neprožili pravé mládí, ani nepoznali, co je svoboda, důvěřivost a bezelstná nezkušenost v životě. Bylo jim jen nedávno, kritizovali a bili je, byli přehlížení, až nevinnost a důvěřivá otevřenost dítěte se změnila ve strach, nenávist, žárlivost a prolhanost. Takoví mají málokdy vlastnosti, které jejich vlastní dětství udělají milé a šťastné. - Good Health, March, 1880

Velký omyl. - Pokud dovolíme, aby dítě mělo rozhodující vliv na události v rodině, nebo je dokonce kontrolovalo či o nich rozhodovalo, pak se dopouštíme velké chyby. Síla vůle, obestřená tajemstvím je pak vedena nepřípustným směrem. Otcové a matky zůstávají slepí ve své soudnosti a uvažování, proto se na tom ani nic nezmění a bude to nadále pokračovat. - MS 126, 1897

Matka, která ustupuje křiku a pláči svého dítěte. - Vaše dítě… potřebuje moudrou ruku, která by ho správně usměrňovala. Bylo mu dovoleno, aby si vynucovalo to, co chtělo, až se mu to stalo zvykem. Smělo křičet i na otce. I ostatní dosvědčovali, že stále křičí na otce, až se to považovalo za samozřejmost. Kdybych měla vaše dítě, za 3 týdny by se změnilo. Dala bych mu jasně najevo, že moje slovo je zákonem, prosazovala bych ho sice laskavě, ale pevně a svoji vůli bych nepodřizovala vůli dítěte. Byl vám svěřen úkol a již mnoho času jste ztratili tím, že jste nezačali už dříve. - Letter 5, 1884

Nešťastný život rozmazleného dítěte. - Každé dítě, které není pečlivě vedeno, bude nešťastné v tomto zkušebním období a vytvoří si takové nepěkné vlastnosti, že Pán je nemůže spojit se svoji nebeskou rodinou. Rozmazlené dítě čeká velmi namáhavá životní cesta. Svoji neukázněnou a neusměrněnou vůli bude následovat ve zkoušce, pokušení i ve zklamání. - MS 126, 1897

Děti nejsou nikdy šťastné, pokud jim dovolíme jednat podle vlastní vůle. Nepoddajné srdce nebude nikdy klidné a spokojené. Mysl a srdce se musí vychovávat a usměrňovat, aby byl charakter v souladu s moudrými zákony, kterými se řídí náš život. Roztěkanost a nespokojenost jsou ovocem shovívavosti a sobectví. - 4T 202

Pozadí mnohých zkoušek. - Těžké zkoušky, které se nebezpečně projevují na prosperitě církve a které jsou příčinou, že nevěřící při náhodném klopýtnutí se pohorší, zapochybuje a odvrátí se, obvykle vznikají z nepokořeného a vzpurného srdce a ducha jako důsledek shovívavosti rodičů v dětství. Kolik životů ztroskotalo, kolik zločinů bylo spácháno pod vlivem výbušné povahy, která mohla být přibrzděna již v dětství, kdy mysl byla vnímavá, srdce se dalo snadněji ovlivnit k dobrému a v důvěře se podřizovalo matčině vůli. Neúčinná výchova dětí se stala základem velkého množství mravní ubohosti. - 4T 202

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy