EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


38. Doba studia, dispozice, temperament

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

38. Doba studia, dispozice, temperament

Nepřipravujte děti o jejich dětství. - Rodiče, nepřipravujte děti o jejich dětství. Vychovávejte je tak, aby jejich srdce byla naplněna ušlechtilými cíli. Děti mají vyrůstat s upřímnou důvěrou, nezaujatou otevřeností a pravdomluvností, které je připraví ke vstupu do nebeského království. - Good Health March, 1880

Každé období je něčím krásné. - Rodiče i učitelé by se měli snažit o takovou výchovu, v níž by v každém věkovém stupni podporovali u děti krásu úměrnou pro toto období, aby se mohla rozvíjet přirozeně, tak jako rostliny v zahradě. - Ed 107

Jedno z nejhezčích a nejpůsobivějších Kristových podobenství je o rozsévači a semeni… Tyto pravdy, o nichž podobenství učí, se staly živou skutečností v Kristově životě, jak ve své nadpřirozenosti tak i duchovní podstatě sledoval božský zákon růst, znázorněný na rostlině. A tak to měli podle Jeho přání dělat lidé. Ačkoliv byl Pánem nebes, králem slávy, narodil se jako dítě v Betlémě a na určitou dobu představoval bezmocné dítě v matčině péči.

Ježíš ve svém dětství konal vše jako poslušné dítě. Hovořil a jednal s moudrostí dítěte a ne dospělého muže, vážil si svých rodičů a podle jejich přání se jim snažil pomáhat podle svých dětských schopností. Ale v každém stupni svého vývoje byl dokonalý, s prostým, přirozeným půvabem bezhříšného života. Evangelium ve své zprávě říká: „Děťátko pak rostlo, posilovalo se v duchu, plné moudrosti a Boží milost byla v něm. ” A o Jeho mládí se říká: „A Ježíš prospíval moudrostí a věkem a milosti u Boha i u lidí. ” L 2:40, 52. - CT 140, 141

Různost povah členů rodiny. - V jedné rodině často existují výrazné rozdíly ve sklonech a povahách, protože podle Božího řádku mají žít společně lidé různých temperamentů. Podle toho by každý člen domácnosti měl respektovat city a práva druhých. Takto se budou podporovat vzájemné ohledy a shovívavost, předsudky se budou tlumit a hrubé charakterové rysy obrušovat. Může se zajistit harmonie a směs různých povah může prospět každému. - SR 9. 9. 1886

Sledujte jednotlivé názory a povahy. - Každé dítě přivedené na svět zvyšuje odpovědnost rodičů… Mají sledovat jejich povahové, sklony, vlastnosti. Rodiče by je měli vést tak, aby mohli rozeznat špatné sklony a potlačit je, naproti tomu podpořit správné vlivy a zásady na správnou míru.

Musí se rozvíjet sebeovládání a kladně ovlivňovat myšlení i srdce dítěte. - MS 12, 1898

Je to krásná práce zabývat se lidským myšlením. Není možné jednat se všemi dětmi stejně, protože ta omezení, která uplatňujeme u jednoho dítěte; mohou nepříznivě ovlivnit život druhého. - MS 32, 1899

Stimulujte slabé povahové stránky, potlačujte špatné. - Je málo vyrovnaných myslí, protože rodiče zanedbávají svoji povinnost povzbuzovat slabé povahové stránky a potlačovat špatné. Neuvědomují si, že mají zodpovědnou povinnost sledovat sklony každého dítěte a vychovávat je ke správným návykům a správným způsobem myšlení. - ST 31. 1. 1884

Poznávejte přirozené schopnosti každého dítěte. - O děti je třeba se stále starat, ale vůbec jim nemusíte dát najevo, že je kontrolujete. Poznávejte jejich sklony podle toho, jak se projevují ve společnosti mezi ostatními a pak se snažte napravovat jejich chyby podporováním opačných vlastností. Děti by měly poznat, že rozvoj jak duševních tak i tělesných sil záleží na nich samotných. Je to výsledek úsilí. Měly by se brzo naučit, že štěstí se nenajde v sobeckém uspokojování, ale vyplyne jako důsledek splněné povinnosti. A právě tehdy by se matka měla snažit udělat své děti šťastné. - ST 9. 2. 1882

Duševní potřeby jsou stejně tak důležité jako tělesné. - Někteří rodiče se pečlivě starají o časné potřeby svých dětí. Svědomitě a s láskou se o ně starají v nemoci a při tom si myslí, že tím už splnili svoji povinnost. V tom však spočívá jejich omyl, to je jen začátek jejich práce. Je třeba mít zájem o duchovní potřeby a použít správný lék k vyléčení poraněné mysli.

Děti musí právě tak bolestně snášet těžké zkoušky v životě jako dospělí. Ani rodiče nevycházejí vždy ze stejných názorů, často jsou uvedeni do rozpaků a jejich hodnocení při práci je zkreslené. Satan je zasypává ranami a oni podléhají jeho pokušení. Hovoří podrážděně a svým jednáním podněcují hněv dětí, někdy jsou nároční a podráždění. Stejný duch pak přechází i na jejich děti a rodiče neví, jak jim pomoci, protože sami všechny potíže zapříčinili. Někdy se zdá, že všechno vychází naopak. Všichni jsou podráždění, nešťastní, nic se jim nedaří. Rodiče obviňují děti, vytýkají jim, že jsou neposlušné a neukázněné, že jsou nejhorší na světě, při tom však pravou příčinou povyku jsou oni sami. - 1T 384

Podporujte přívětivost. - Nevyvážená mysl, vznětlivá povaha, podrážděnost, nenávist, žárlivost, je svědectvím o rodičovské nevšímavosti. Tyto špatné povahové vlastnosti nesou s sebou spoustu neštěstí. Kolika z nich se nepodaří získat lásku kamarádů a přátel a mohli by jí mít, jen kdyby byly přívětivější. Ať přijdou kamkoliv, ať dělají cokoliv, vždy jsou z toho jen starosti. - FE 67

Rozdílné temperamenty potřebují i odlišnou výchovu. Děti jsou různě temperamentní a rodiče nemohou vychovávat všechny stejným způsobem. Uvažují rozdílným způsobem a měly by se stát předmětem modlitebního úsilí, aby byly zformovány. Pak to bude splňovat Bohem určený cíl. - Good Health, July 1880

Matky, udělejte si čas na bližší poznání svých dětí. Poznávejte jejich sklony i povahy, abyste s nimi vždy jednaly správně. Některé děti vyžadují, abyste se jim více věnovaly než ostatním. - RH 9. 7. 1901

Jednání s dětmi, u nichž nejsou předpoklady. - Některé děti potřebují trpělivější výchovu a laskavější způsob vedení než ostatní. Dostaly do vínku nepříliš slibné vlastnosti, a proto potřebují více porozumění a lásky. Stálým působením mohou být i tito nezvládnutelní jedinci připraveni k práci pro Pána. Jejich schopnosti nemusí být plně rozvinuty, ale budou-li probuzeny, budou uschopněny zaujmout mnohem přednější postavení než ty děti, od nichž se očekávalo mnohem více.

Máte-li děti se svéráznými povahami, nepřipusťte, aby kvůli tomu byla u nich podporována deprese… Pomozte jim a projevujte jim shovívavost a sympatii. Laskavými slovy a vlídným jednáním je povzbuzujte k vítězství nad deformovanými povahami. - CT 115. 1

Můžete usměrňovat víc, než si myslíte. - Pokud chce matka vychovávat své děti pro Ježíše, musí Ho napřed sama milovat. Můžete usměrňovat sklony dětí mnohem víc, než si sami myslíte, už od jejich nejrannějších let. Vzácné slovo Ježíš by mělo u vás zdomácnět. - MS 17, 1893

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy