EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


33. Rodičovská odpovědnost při formování charakteru

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

33. Rodičovská odpovědnost při formování charakteru

Božské pověření pro rodiče. - Bůh dal rodičům za úkol, aby formovali charaktery svých dětí podle Božského vzoru. Tento úkol mohou splnit s Jeho milostí. Ale bude to vyžadovat trpělivost, horlivé úsilí, nepoddajnost a rozhodnost při posilování vůle a potlačování vášní. Pole ponechané ladem bude rodit jen trní a bodláčí. Ten, kdo chce mít zajištěnou žeň k užitku a prospěchu, musí nejprve připravit půdu, zasít semena, okopat mladé výhonky, vykopat plevel a nakypřit půdu a teprve pak porostou pěkné rostliny, které ho bohatě odmění za jeho péči a práci. - ST 24. 11. 1881

Budova charakteru je to nejdůležitější dílo, které kdy bylo svěřeno člověku a nikdy před tím nebylo jeho pečlivé studium tak důležité jako nyní. Žádná z předcházejících generací se nesetkala s tak závažnými problémy. Nikdy dříve nebyli mladí muži a ženy konfrontováni s tak velkým nebezpečím, před nímž stojí dnes. - Ed 225

Rodiče, jste postaveni před úkol rozvíjet povahy svých dětí v souladu s příkazy Božího Slova. Mělo by to být prvořadé dílo, protože se týká věčných zájmů. Budování charakteru vašich dětí je důležitější než zvelebování vašich hospodářství. Důležitější než stavba domů pro vaše bydlení, nebo cokoliv jiného, čím se zabýváte ať už v zaměstnání či v obchodě. - ST 10. 9. 1894

Domov je nejlepším místem pro budování charakteru. - Církevní škola ani vysoká škola nedávají vhodnější příležitost k utváření charakteru dítěte na správném základě, než poskytne domov. - CT 162

Deformované charaktery je třeba napravit. - Ti, kteří se nesnaží napravit deformované charaktery v tomto životě, nemohou mít podíl v budoucím nesmrtelném životě. Jak je důležité pro mládež, aby si zachovala správný směr a vedla spořádaný život. Rodiče, splňte v tom své poslání. Na vás leží svatá odpovědnost před Bohem za výchovu dětí. Vám byl svěřen úkol napomáhat při formování jejich charakteru, a ten jim umožní stup do nebeských příbytků. - Letter 78, 1901

Rodiče, nedělejte chyby. - Rodiče, prosím vás v Kristově jménu, netápejte v nejdůležitějším díle, ve formování charakterů svých dětí pro časnost i věčnost. Chyba z vaší strany při zanedbání tak závažného úkolu, nebo v pěstování nemoudré slabosti k zálibám, které oslepují vaše oči, tak že nevidíte jejich chyby, vám brání je vhodně kontrolovat a dovede děti ke zkáze. Vaše jednání může negativně ovlivnit celou jejich budoucnost. Vy za ně rozhodujete, čím budou; co udělají pro Krista, pro lidi a pro sebe.

S vašimi dětmi jednejte poctivě a čestně. Pracujte nebojácně a trpělivě. Nelekejte se těžkostí, starostí a utrpení, nešetřete časem a námahou. Budoucnost vašich děti prověří vaše úsilí. Z vaší strany nejlépe dokážete svoji věrnost ke Kristu, když charakter vašich dětí bude po všech stránkách vyvážený. Ony jsou Kristovým vlastnictvím, jsou vykoupeny Jeho krví. Projeví-li se jejich vztah ke Kristu, stanou se Jeho spolupracovníky, kteří budou pomáhat dalším najít cestu života. Pokud ale zanedbáte úkol, který vám Bůh svěřil, vaše nemoudré počínání ve výchově je zařadí k těm, kteří se vzdalují od Krista a posilují království temna. - 5T 39. 40

Čistý dům, ale nevychované děti. - Poznala jsem matku; jejíž kritické oko mohlo objevit jakýkoliv nedostatek na truhlářském výrobku v jejím domě; která velmi pečlivě udržovala pořádek ve svém domě, dělala to v přesně určený čas, což jí přinášelo časté vydávání fyzických a duchovních sil, zatímco její děti běhaly po ulici a ta jim dávala výchovu. Tyto děti se staly hrubé, sobecké, surové a neposlušné. Přesto, že si tato matka zjednala služku, zabrala jí domácnost tolik času, že jí nezbýval čas pro výchovu dětí. Vyrostly se zdeformovaným charakterem, neukázněné a nevychované. Měli bychom z toho poznat, že matčiny záliby byly zaměřeny nesprávným směrem, nebo nesledovala nutnost formování mysli a chování svých dětí ani jejich výchovu s vyváženými charaktery a laskavou povahou.

Bude-li matka věnovat těmto věcem prvořadou pozornost, bude to mít velmi důležitý vliv na fyzickou, dušení a morální výchovu jejích dětí. Všechny matky, které na sebe berou odpovědnost a cítí závažnost závazku před Bohem, vychovají pak své děti tak, aby měly milé a něžné povahy, čistou morálku, vytříbené chování a milý charakter. - ST 5. 8. 1875

Jen s pomocí Boží. - Můžeme předpokládat, že jsme schopni utvářet naše charaktery a životy pro vstup do bran věčné slávy? To opravdu nemůžeme. V každé chvíli jsme závislí na působení Božího Ducha na nás a na naše děti. - MS 12, 1895

Pokud budou rodiče vidět strašný stav věci v jejich rodině a cele se odevzdají Bohu, Pán jim ukáže možnosti a způsoby, jak tyto poměry v jejich domácnosti změnit. - MS 151, 1897

Boží a tvůj podíl. - Křesťanští rodiče, prosím vás, probuďte se… Budete-li zanedbávat své povinnosti a vyhýbat se své odpovědnosti v práci, kterou Pán od vás očekává, pak přiveďte své děti k Ježíši a přimlouvejte se za ně v hloubce a opravdovosti své víry. Pán bude vaším pomocníkem. Bude s vámi spolupracovat a v Jeho síle zvítězíte…

Pokud rodiče projeví o své děti takový zájem, jaký by měl Bůh; pak uslyší jejich modlitby a účastní se na jejich úsilí. Ale Bůh nemá v úmyslu konat to, co přenechal rodičům a co by měli vykonat oni. - RH 13. 9. 1881

Stvořitel vám chce pomáhat. - Matky, nezapomeňte, že Stvořitel vesmíru vám nabízí svoji pomoc. V Jeho síle a v Jeho jménu můžete vést své děti, aby se staly vítězi. Naučte je hledat u Boha sílu. Říkejte jim, že On slyší jejich modlitby. Učte je překonávat zlo dobrem. Učte je, aby se spojily s Bohem, a pak budou mít sílu a odolají i nejsilnějším pokušením. Pak dostanou odměnu pro vítěze. - RH 9. 7. 1901

Váš soucitný Spasitel vás pozoruje s láskou a sympatiemi. Je připraven slyšet vaše modlitby a pomoci vám ve vašem životním díle. Láska, radost, pokoj, trpělivost, vlídnost, víra a dobročinnost, to jsou základy křesťanského charakteru. Tyto vzácné dary jsou ovocem Ducha. Jsou křesťanovou korunou a štítem. - Pacific Health Journal, September, 1890

Slovo k povzbuzení těm, kteří bloudí. - Ti, kteří vedli své děti nevhodným způsobem, nemusí zoufat. Ať se obrátí k Bohu a hledají pravého ducha poslušnosti a budou moci provést rozhodné změny. Pokud přizpůsobíte vlastní návyky zachraňujícím principům svatého Božího zákona, budete mít vliv i na své děti. - ST 17. 9. 1894

Některé děti odmítají uznat rady rodičů. - Rodiče mohou udělat vše, co je v jejich silách, a dát dětem výhody i poučení ve snaze, aby odevzdaly své srdce Pánu, a přesto mohou děti odmítnout chodit ve světle. Jejich nevhodná rozhodnutí vrhnou nežádoucí stín na jejich rodiče, kteří je milují a jejichž srdce touží po jejich spasení.

Je to Satan, který svádí děti na cestu hříchu a neposlušnosti… Pokud odmítnou jít ve světle, podřídit jejich vůli cestě Boží a setrvají ve své zatvrzelosti na cestě hříchu, pak se proti nim na soudu obrátí všechny výhody a světlo, protože věděly, že jdou cestou, na níž není světla a nikam nevede. Všude je Satan a ony se staly středem pozornosti světa. Lidé si řeknou: „Proč si máme všímat těch dětí? Jejich rodiče jsou velmi nábožní, ale jak vidíte, jsou horší než moje děti a já nejsem křesťanem“. A tak ty děti, které byly sice dobře vedeny, ale nerespektují rady rodičů, dělají jim ostudu a vystavují hanbě před bezbožným světem. Svým špatným jednáním umožňují hanobit i náboženství Ježíše Krista. - YI 10. 8. 1893

Rodiče, to je vaše povinnost. - Rodiče, je vaší povinností, abyste u svých dětí rozvíjeli trpělivost, stálost a skutečnou lásku. Bůh na vás vložil povinnost, abyste svým jednáním položili pevné základy pro čisté a vyvážené charaktery u svých dětí. Ty zásady, které přijmou do svých myslí, budou jednu uvádět v život ve svých vlastních rodinách. Výsledek vašeho správně nasměrovaného snažení bude vidět v tom, jak ony povedou své domácnosti na cestě k Pánu. - RH 6. 6. 1899

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy