EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


29. Čestnost a bezúhonnost

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

29. Čestnost a bezúhonnost

Je třeba se učit čestnosti a také ji uskutečňovat. - Je důležité, aby matka ve všech životních situacích projevovala čestnost. Při výchově dětí učte chlapce i děvčata, aby neobcházeli pravdu a ani v maličkostech nepodváděli. - Letter 41, 1888

Bůh požaduje mravní výši. - Bůh si přeje, aby pod Jeho praporem a v Jeho službě byli lidé, kteří jsou přísně poctiví, kterým nelze nic vytknout, kteří hovoří pravdu, a ne domněnky. Jejich řeč musí být pravdivá, oči věrné a jejich jednání zcela v souladu s Božími požadavky. Oči svatého Boha sledují náš život a On také prohlásil: „Znám tvé skutky“. Zj 3, 15 Jsme stále pod Božím dohledem, před ním nemůžeme skrýt žádný špatný čin. Bůh vydává pravdivé svědectví o našem jednání, ale málo si to uvědomujeme. - Letter 41, 1888

Ti, kteří si jsou vědomi své závislosti na Bohu, poznají, že musí být poctiví ke svým bližním a hlavně k Bohu, od Něhož jsou všechna požehnání v životě. Vytáčky z přesných Božích nařízení o desátcích a darech jsou zaznamenávány v nebeských knihách jako loupež proti Bohu. - CS 77

Poctivé váhy a míry. - Podle Kristova měřítka je poctivým člověkem ten, kdo ve svém životě projevuje pevnou mravní neporušenost. Nepoctivé váhy a nepřesná závaží, kterými chtějí mnozí dosáhnout své zájmy ve světě, jsou v očích Božích ohavností… Pevná mravní neporušenost září jako zlato mezi odpadky a smetím světa. Podvod, lež a nevěru je možné přikrášlit a skrýt před lidským pohledem, ale ne před zrakem Božím. Andělé Boží bdí nad rozvojem charakteru, zvažují mravní hodnotu a zaznamenávají v nebeských knihách tyto drobné transakce, které svědčí o charakteru. - 4T 310

Poctivost s časem a penězi. - Potřebujeme takové lidi, jejichž smysl pro spravedlnost i v nejmenších věcech jim nedovolí vykazovat nesprávně čas, muže, kteří si uvědomují, že disponují prostředky, které patří Bohu a kteří by si nepřivlastnili ani haléř k vlastnímu užitku nespravedlivě, takové muže, kteří budou stejně tak věrní a přesní, pečliví a pilní ve své práci jak v nepřítomnosti, tak v přítomnosti svého zaměstnavatele. Svojí věrností dokáží, že nejsou jen formalisté, pracovníci „jen aby se neřeklo“, ale že jsou svědomití, věrní, opravdoví lidé, kteří nepracují jen pro lidskou pochvalu, ale proto, že milují a volí si spravedlnost z vyššího smyslu své odpovědnosti k Bohu. - 3T 25

Jednej podle toho, jak chceš, aby se na tebe dívali lidé. - V každém podnikání má být křesťan takový, jak si přeje, aby ho viděli bratři. Jeho jednání má být ovlivněno pevnými zásadami. Nespekuluje, jeho jednání má být ovlivněno pevnými zásadami. Nespekuluje, proto nic neskrývá ani nepřikrašluje. Může být kritizován a kontrolován, ale jeho neústupná poctivost stále září jako zlato. Je požehnáním všem, s nimiž se stýká, jeho slovo platí. Je člověkem, který nechce využívat své bližní. Zůstává přítelem a dobrodincem všech a jeho bližní dají na jeho radu… Skutečně čestný člověk nevyužívá slabost a přehmaty druhých k tomu, aby se sám obohatil. - Letter 3, 1878

Nikdy se neodchyluje od nesmlouvavé poctivosti. - V každém podnikání zůstaňte nesmlouvavě poctiví. Při jakémkoliv pokušení nikdy nepodvádějte a nevymlouvejte se ani v maličkostech. Někdy nás mohou vrozené sklony přivést do pokušení, mohli bychom sejít z přímé cesty poctivosti, ale nikdy neustupujme ani o vlásek. Když se rozhodnete pro určité řešení a pak zjistíte, že jste prosazovali něco, co vám přinese ztrátu, přesto neustupujte ze zásady. Prosaďte svůj návrh. Pokud se nebudete snažit své rozhodnutí změnit, prokážete, že jste nezávislí. Pokud však couvnete v maličkosti, uděláte totéž ve velkých věcech. Za takových okolností mají někteří pokušení ke lsti a říkají, že to správně nepochopili. Má slova musí znamenat víc, než jen myslet. Je skutečností, že oni myslí právě to, co řekli, ale ztratit dobrý impuls a pak chtít vzít zpět své ujednání, to znamená neobstát. Pán od nás požaduje, abychom byli spravedliví, milovali milosrdenství, pravdu a spravedlnost. - Letter 103, 1900

Přísně vyžadujte zásadní věci. - Ve všech životních situacích je třeba vyžadovat přísné zásady poctivosti… Podle názoru některých lidí se jeví odchylka od dokonalé čestnosti v každodenních záležitostech jako maličkost, ale náš Spasitel se na to dívá jinak. V tomto případě je Jeho Slovo jasné a srozumitelné: „Kdo je věrný v mále, i ve mnoze věrný jest“. L 16, 10. Ten, kdo chce podvést svého souseda v malé věci, podvede ho i ve velké věci, pokud se mu k tomu naskytne příležitost. Nesprávné jednání v malých věcech je v očích Božích stejně nečestné, jako by šlo o velkou věc. - Letter 3, 1878

Poctivost by měla být trvalým rysem našeho jednání v životě. Nebeští andělé prověřují práci, která nám byla svěřena, a kde zjistí odchylku od zásad pravdy, tam tento „nedostatek“ zapisují do záznamu. - CS 142

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy