EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


28. Pravdomluvnost

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

28. Pravdomluvnost

Rodiče, buďte vzorem pravdomluvnosti. - Rodiče a učitelé, buďte věrní Bohu. Ve vašem životě se nemá objevit úmyslné uvádění v omyl. Nebuďte lstiví. I když vám to bude v dané chvíli nepříjemné, vaše slovo, činy i jednání ať se jeví jako čestné z pohledu svatého Boha. Jak strašný byl následek prvního podvodu! Může vůbec někdo o sobě tvrdit, že je synem nebo dcerou Boží a nechce zanechat lhaní a podvádění?

Nedovolte, aby ve vašich dětech vznikl dojem: „Matka mi neřekla pravdu, nebo otec mi ne řekl pravdu“. Chcete-li bydlet v nebeských příbytcích, jak může být u vašeho jména poznamenáno: podvodník?

Může být vaše dítě zvikláno ve víře příkladem těch, kteří ho mají vést po cestě pravdy? Neměla by raději vstoupit do srdcí otců a matek proměňující Boží moc? Neměli by dovolit Duchu Svatému, aby dal svou pečeť jejich dětem?
Nelze očekávat, že děti budou úplně nevinné. Ale je zde nebezpečí, že nemoudrým vedením rodičů zničí upřímnou otevřenost, která je pro děti typická. Je plně v moci rodičů, aby si udrželi přirozenou jednoduchost ve svých slovech i v jednání. Když děti dorůstají, rodiče nemají dát sebemenší příležitosti k tomu, aby mohlo být zaseto semínko, ze kterého by pak vyrostl klam i podvod a ten by dozrál v nespolehlivost. - RH 13. 4. 1897

Nikdy se nesnažte obcházet pravdu. - Rodiče by měli být vzorem v pravdomluvnosti, neboť srdce dítěte ovlivňuje každodenní příklad. Rodiče by měli do výchovy a vedení svých dětí zavést pevné zásady. „Po skutcích svých poznáno bývá také i pachole, jest-li upřímné a pravé dílo jeho“ Př 20, 11. - RH 13. 4. 1897

Matka, která nemá soudnost a nenechá se vést Písmem, může ze svých dětí vychovávat lháře a pokrytce. Takto získané vlastnosti přetrvávají natolik, že lhaní se stane normální tak jako dýchání. Předstírání bude považováno za projev upřímnosti a pravdy. - RH 13. 4. 1897

Rodiče, nikdy se nesnažte obcházet pravdu. Nikdy netvrďte to, co není pravda. Chcete-li, aby vaše dítě bylo pravdomluvné, buďte takoví i vy. Buďte přímí a nedávejte vyhýbavé odpovědi. Nedovolte ani sebemenší vytáčku. Protože si matky zvykly obcházet pravdu, tak i jejich děti následují jejich příklad. - MS 126, 1897

Nadávky podporují lhaní. - Neztrácejte trpělivost se svými dětmi, když se dopouštějí chyb. Když je opravujete, nehovořte s nimi úsečně a nekřičte na ně. To je otupuje a ze strachu nehovoří pravdu. - MS 2, 1903

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy