EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


27. Veselá mysl a vděčnost

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

27. Veselá mysl a vděčnost

Do domovů ať pronikne hezký vliv. - Rodiče by měli obklopit své děti hlavně radostným, laskavým a milým prostředím. Tam, kde se v rodině projevuje láska v pohledech, slovech i v jednání, je i místem, kde také andělé velmi rádi projevují svoji přítomnost.

Rodiče, nechejte do svých srdcí proniknout sluneční paprsky lásky, radosti a šťastné spokojenosti. Ať vaše domovy ovlivní radost a veselí. Projevujte také ducha laskavosti a shovívavosti a podporujte ho i u svých dětí. Vyhledávejte vše, co je krásné a co by oživilo váš rodinný život. Čím je slunce a vzduch pro rostlinnou říši, tím bude pro vaše děti takto vytvořené prostředí a bude v nich podporovat zdraví a tělesnou i duševní sílu. - MH 386. 387

Výraz obličeje ať je veselý. - V Ježíšově náboženství není beznaděj. Nedostatek vážnosti, žertování a flirtování, to vše nejsou podle apoštola vhodné vlastnosti a máme se jich proto vyvarovat. V Ježíšovi jsme nalezli klid i pokoj a měl by se projevit na naší tváři. Křesťané nemají být smutní, propadlí depresi a zoufalství. Mají být rozvážní, mají světu projevovat radost, která prameni z milosti. - RH 15. 4. 1884

Děti jsou přitahovány veselým a radostným chováním. Projevujte jim laskavost a zdvořilost a ony pak stejným duchem oplatí vám i ostatním lidem. - ED 240

Vychovávejte duše k radosti, vděčnosti a k tomu, aby uměla projevit tuto vděčnost Bohu za Jeho velkou lásku, kterou si nás zamiloval. … Křesťanská vděčnost je pravou okrasou svatosti. - YI 11. 7. 1895

Mluvte vlídně a srdečně. - Vlídná a srdečná slova vás nestojí o nic víc, než nevlídná a mrzutá. Že i vy jste neradi, když k vám někdo hovoří nevlídně? Zapomeňte, že když taková slova říkáte, způsobujete jiným bolest jako ostrým žihadlem… Rodiče, přeneste do svých domovů praktickou zbožnost. Andělé nejsou přitahováni k domovům, kde vládnou neshody. Vychovejte své děti k tomu, aby jejich slova přinášela radost a štěstí. - RH 31. 12. 1901

Podpořte správné utváření myšlení. - Pokud existuje někdo, kdo by měl být stále vděčný, pak je to křesťan. Pokud by měl být někdo radostný a šťastný už v tomto životě, pak je to věrný následovník Ježíše Krista. Je povinností Božích dětí, aby byly šťastné. Měly by podpořit správné utváření myšlení. Boha nemohou oslavit takové Jeho děti, které žijí pod mrakem a na svoji cestu vrhají jen stín. Křesťan musí být paprskem slunce, a ne stínem. … Musí mít radost ve tváři. - RH 28. 4. 1859

Děti mají strašně nerady stín a smutek. Jejich srdce reagují na krásu, radost a lásku. - CSW 98
Rodiče, smějte se. - Někteří rodiče a také učitelé už asi zapomněli, že i oni byli kdysi dětmi. Jsou vážní, chladní, nesympatičtí… Jejich tváře mají obyčejně důležitý a odmítavý výraz. Dětský smích, vrtochy a nepokojná aktivita mládí nemá v jejich očích omluvu. Nepatrné přestupky jsou považovány za těžké hříchy. To není křesťanská výchova. Takto vychovávané děti se bojí svých rodičů nebo učitelů, ale nemilují je. Nesvěřují se jim se svými zážitky. Některé z nejcennějších citových pohnutek jsou zmrazený k smrti jako rostlina při mrazivém závanu větru.
Smějte se, rodiče, smějte se, učitelé! Pokud je vaše srdce smutné, ať to není vidět na vaší tváři. Ať váš výraz obličeje září slunečním jsem z milujícího srdce. Odložte svoji nepřístupnou důstojnost, přizpůsobte se potřebám svých dětí, aby vás mohly milovat. Musíte získat jejich náklonnost, pokud chcete jejich srdce ovlivnit náboženskou pravdou. - RH 21. 3. 1882

Vhodná modlitba. - Zpříjemněte si svoji práci chvalozpěvy. Chcete-li mít čistý list v nebeských knihách, nerozčilujte se a nenadávejte. Denně se modlete: „Pane, nauč mě poctivě pracovat. Nauč mě pracovat ještě lépe. Dej mi sílu a radost“. … Všechno co děláte, dělejte s Kristem. Teprve pak bude váš život prozářen a naplněn vděčností… Služme Pánu podle svého nejlepšího vědomí, rozdávejme tu radost, kterou On vložil do našich srdcí. - Australasian Union Conference Record, November 15, 1903

Učte děti vděčnosti. - „I veseliti se budeš ve všech věcech dobrých, kteréž by tobě dal Hospodin Bůh tvůj“. Dt 26, 11 Bohu má být vyjádřena vděčnost a chvála za dosud obdržená požehnání a za všechny příjemné dary, které nám dává. Bůh si přeje připravit každou rodinu na život ve věčných příbytcích v nebesích. Vzdejme Mu tedy slávu za vzácné poklady Jeho milosti. Kdyby byly děti ve svých domovech vychovány a vedeny k vděčnosti Dárci za všechny dobré věci, pak by se v našich rodinách projevily zásady nebeské milosti. V našem rodinném životě by se projevovala radost a mládež z těchto rodin by vnášela ducha pokory i úctu do škol a sborů. Pozornost by se upřela i ke svatyni, kde s Bůh setkává se svým lidem, byla by v úctě pobožnost a přinesena oběť chvály a díkuvzdání za všechny dary Jeho prozřetelnosti.

Kdyby bylo Slovo Boží tak přísně dodržováno jak bylo nařízeno starozákonnímu Izraeli, pak by otcové a matky dávali svým dětem příklad, který je cennější… Každé časné požehnání je dvojnásobně cenné, protože Slovem pravdy by mělo být posvěceno u každého člena rodiny vše, co vnímáme. Pán Ježíš je velmi blízko těm, kteří si takto váží Jeho darů a dobrých věcí, které přijímáme od našeho laskavého, milujícího a starostlivého Boha a poznávají Ho jako nevyčerpatelný zdroj milosti, povzbuzení a útěchy. - MS 67, 1907

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy