EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


26. Zdvořilost a zdrženlivost

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

26. Zdvořilost a zdrženlivost

Počátek zdvořilosti je v rodině. - Rodiče, učte své děti… jak se mají opravdu slušně chovat v rodině. Vychovejte je tak, aby si projevovali vzájemnou laskavost a něžnost. Nepřipusťte, aby se v jejich srdcích projevoval egoismus, který by pronikl do rodiny. - MS 74, 1900 (Viz AH 421-429).

Pokud se o mládež nezajímáme, pak svým způsobem chování a hrubými slovy prozrazuje, jak byla doma vedena. Rodiče si neuvědomili důležitost svého postavení správců. To, co zaseli, také sklidí. - MS 117, 1899

Rozšíření nebeských zásad. - Nebeské zásady by se měly uplatňovat při vedení rodiny. Každé dítě se má naučit slušnosti, soucitu, něžnosti, milosrdenství, vybranému chování a laskavému přístupu. - MS 100, 1902

Pokud jsme všichni členy královské rodiny, pak v životě našich rodin se projeví opravdová zdvořilost. Každý člen rodiny se bude snažit učinit druhému jen do, co je pěkné. - MS 60, 1903

Vyučujte slovem a příkladem. - Děti i dospělejší mládež jsou vystaveni pokušením. Starší členové rodiny jim mají pomáhat slovem i příkladem, aby si osvojili zdvořilost, přívětivost, citovou náklonnost, a aby poctivě plnili své denní povinnosti. - MS 27, 1896

Úcta k unaveným a potřebujícím odpočinek. - Bůh nám přikázal, abychom projevovali úctu ke starším lidem. Řekl: „Koruna ozdobná jsou šediny na cestě spravedlnosti se nalézající“. Př. 16, 31. Hovoří o skončených bitvách a dobytých vítězstvích, o překonaných překážkách a pokušeních. Hovoří o jejich únavě a potřebě odpočinku, o místech, která se brzy vyprázdní. Pomozte dětem, aby o tom přemýšleli, a ony pak ulehčí život starých lidí svojí ohleduplností i úctou a vnesou i do svého mladého života půvab a krásu, jestliže se zachovají podle přikázání: „Před člověkem šedivým povstaň a cti osobu starého“ Lv 19, 32 - Ed 244

Učte zdrženlivosti a skromnosti. - Pýcha, sebeláska a drzost jsou výrazně nápadné charakteristické vlastnosti dětí těchto dnů a jsou prokletím doby… Naučit děti skromnosti a pokoře je posvátný úkol jak pro rodinu, tak pro Sobotní školu. - SSW 46

Chcete jim věnovat pozornost právě vy, kterým je teď adresuji? Varujte mládež, ať není arogantní ve svých projevech, ale je skromná a zdrženlivá, ať ihned vnímá to, co je prospěšné pro duši a neukvapuje se mluvením. Jedinou výjimkou může být, když bude vysvětlovat o Ježíši a svědčit pro pravdu. Ukažte, že jste pokorní a zdrženliví ve svém vystupování. - YI 11. 7. 1895

Chraňte ctnost. Važte si skromnosti, je to vzácný a nedocenitelný klenot. Tím budete chránit ctnost… Duch Páně mě nabádá, abych zdůraznila svým sestrám ve víře nutnost udržovat si skromné chování a vhodnou odměřenost… Položila jsem si otázku, kdy se tyto mladé sestry budou správně chovat? Vím, že nedojde k závažnější změně k lepšímu, dokud si rodiče neuvědomí důležitost většího zájmu o správnou výchovu svých dětí. Učte je, aby jednaly skromně a reservovaně. - 2T 458. 459

Opravdová krása. - Pravá dětská krása se zakládá na skromnosti a poslušnosti, v pozorném poslouchání pokynů, v dobrovolném plnění svých povinností podle schopností. Opravdová dobrota dítěte bude odměnou už v tomto životě. - RH 10. 5. 1898

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy