EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


24. Hospodárnost a šetrnost

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

24. Hospodárnost a šetrnost

Vylučujte sklony k rozhazovačnosti. - Učte své děti, že Bůh má nárok na všechno, co patří jim. Tento Jeho nárok nemůže nic zrušit. Všechno co mají, je jim jen svěřeno, aby se ověřila jejich poslušnost. Peníze jsou potřebné, ale nemají se rozhazovat. Jsou takoví, kteří potřebují vaše ochotné dary… Jestliže máte sklony k rozhazovačnosti, odstraňte je ze svého života co nejdříve. Pokud to neuděláte, budete ztraceni pro věčnost. Sklony k hospodárnosti, pracovitosti a střízlivosti, jsou už na tomto světě lepším vkladem pro vás a vaše děti, než bohatý dar. - MS 139, 1898

Poučte děti o hospodárnosti. - Pán mi ukázal, že nevyužíváme správně svůj drahocenný čas a peníze. Mnoho věcí může vyhovovat našim rozmarům, ale musíme se chránit před výdaji těch peněz, které nejsou na potraviny. Potřebujeme mnoho prostředků na podporu díla v našich městech. Každý může na dílo Páně přispět svým podílem. Rodiče, poučte své děti o účelu hospodárnosti, aby i mladší členové stádečka věřících se podíleli na odpovědnosti při podpoře Božího díla v této době. - Letter 4, 1911

Láska se nemá projevovat v marnotratnosti. - Ve svých rodinách jednejte ekonomicky. Mnozí mají ve svých srdcích modly a uctívají je. Skoncujte s těmito modlami. Vzdejte se svých sobeckých přání. Žádám vás, abyste si nezkrášlovali své domy, protože jsou od Boha a budou od vás opět požadovány. Rodiče, k vůli Kristovi nepoužívejte Boží peníze na uspokojení představ vašich dětí. Nevychovávejte je, aby toužily po módě a úmyslné nápadnosti, aby si získaly větší vliv ve světě…

Nevychovávejte své děti v domnění, že vaše láska k nim musí být vyjádřena uspokojováním jejich nafoukanosti, výstřednosti a vychloubačnosti. Teď není čas na vyhledávání způsobů jak utratit peníze. Vaše vynalézavé schopnosti mají být použity k poznání, jak je účelné jednat ekonomicky. - MS 139, 1898

Kristovo poučení o ekonomii. Poučení pro nás je při nasycení 5000 lidí, které má zvláštní aplikaci pro dobu, kdy jsme postaveni do těžké situace a jsme donuceni jednat úsporně. Kristus nejen učinil zázrak a nasytil hladové zástupy, ale jednal pečlivě, aby potrava, která zůstala, nebyla zbytečně promrhaná. - MS 3, 1912

Řekl učedníkům „Seberte ty drobty, které zůstaly, ať nezhynou“. J 6, 12 Ačkoliv měl k dispozici všechny nebeské prostředky, nedovolil, aby se znehodnotily zbytky chleba. - Letter 20a, 1893

Neodhazujte nic, co je možné použít. - Neodhazujte nic, co by se mohlo ještě požit. Vyžaduje to moudrost, předvídavost a stálý zájem. Bylo mi ukázáno, že neschopnost šetřit i v malých věcech je důvodem, proč tolik rodin má nedostatek životních potřeb. - MS 3, 1912

Nikdy se nenaučili hospodárnosti. - Pro Mistra je třeba ještě vykonat mnoho práce. Lidé, kteří by dnes mohli zaujímat vysoké postavení ve spojitosti s Božím dílem, selhali, protože se nenaučili hospodařit. Neomezili své potřeby podle svých platů, když se zapojili do díla a jejich rozmařilost je přivedla do záhuby a stali se neužitečnými. - Letter 48, 1888

Jak se naučit správně používat peníze. - Mládež i každé dítě se má naučit nejen řešit pomyslné problémy, ale vést i přesný účet o svých příjmech a výdajích. Naučte je správně užívat peníze. Podle toho, zda se jedná o kapesné od rodičů nebo o jejich vlastní výdělek, měli by si chlapci a děvčata vybírat nebo nakupovat své oblečení, knihy a ostatní potřebné věci. Jestliže si povedou účetní záznam o svých výdajích, naučí se znát, jako na ničem jiném, hodnotu peněz a jejich užití. - CS 294

Hodnota vedeného účtu. - Když jsou děti ještě velmi malé, měly by se naučit číst, psát, kreslit, ale i vést svůj vlastní rozpočet. V tomto poznání by se měly postupně zdokonalovat. - CT 168, 169

Učte děti vést vlastní účetní záznam. Pomůže jim to k přesnosti. Z chlapce, který neumí hospodařit, se stane nehospodárný muž. Marnivé, sobecké a do sebe zahleděné děvče bude právě takovou ženou. Měli bychom si uvědomit, že mládež má být jiná a my jsme za ni zodpovědní. Povedeme-li naše děti ke správným sklonům, pak budeme mít možnost jejich prostřednictvím ovlivňovat ostatní. - Letter 11, 1888

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy