EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


23. Odříkání, obětavost, ohleduplnost

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

23. Odříkání, obětavost, ohleduplnost

Ponaučení, která jsou nutná pro každou rodinu. - V každé rodině by se mělo vést k odříkání. Otcové a matky, učte své děti dobře hospodařit, doporučte jim, aby šetřily každý haléř pro misijní dílo. Kristus je naším příkladem. Pro nás se stal chudým, abychom Jeho chudobou zbohatli. Učil, aby se všichni spojili v lásce a jednotě, aby pracovali tak, jak pracoval On, obětovali se tak jako On se obětoval a milovali jako Boží dítky. - 9T 130, 131

Sami se učte odříkání a veďte k němu i své děti. Všechno, co je možné zachránit odříkáním, je třeba učinit už nyní. Má se poskytnout útěcha trpícím, nahého obléknout, hladového nasytit. O přítomné pravdě se má říkat těm, kteří je neznají. - MYP 314

Oběť se má stát samozřejmostí. - Slovem i příkladem veďte k odříkání, šetrnosti, štědrosti a sebedůvěře. Kdo má upřímnou povahu, ten si bude vědět rady, jak zvládnout těžkosti a bude veden k následování zásady: „Tak řekl Pán“. Lidé nejsou připraveni pochopit svoji odpovědnost vůči Bohu, pokud se nenaučili nést Jeho jho, které nás vede k poslušnosti a omezuje naši svobodu. Obětavost je ten pravý začátek našeho díla, aby se mohla šířit pravda a otevírat další instituce. Je podstatnou částí výchovy. Obětavost se musí stát samozřejmostí při utváření našeho charakteru v tomto životě, jestliže máme obdržet nebeskou věčnost, na které se nepodílí ruka člověka. - 6T 214

Pokladnička odříkání. - Děti mají být vedeny k tomu, aby si dovedly říct ne. Když jsem jednou měla promluvu v Nashville, dal mi Pán v této věci své světlo. Velmi intensivně mi hlavou probleskla myšlenka, aby v každé rodině byla pokladnička odříkání a do ní by se děti měly naučit odkládat každou drobnou minci, kterou by jinak vydaly za bonbóny nebo jiné zbytečnosti…

Když se děti naučí odkládat své peníze do pokladniček, pak poznáte, že získají velké požehnání… Každý člen rodiny, od nejstaršího do nejmladšího by měl odříkání uskutečnit v praxi. - RH 22. 6. 1905

Děti nemají být středem pozornosti. - Neměli bychom podporovat děti ve věku od 2 do 4 let v představě, že musí dostat všechno, co si usmyslí. Rodiče by je měli vést k odříkání a neměli by se o tom s nimi dohadovat, protože děti si pak mohou myslet, že jsou středem, kolem kterého se všechno točí.

Mnohé děti zdědily sobectví od svých rodičů. Ale rodiče by se měli snažit při prvním projevu sobectví jako povahového rysu buď v jejich přítomnosti, nebo ve společnosti jiných dětí odstranit a vymýtit tyto vlastnosti z charakteru svých dětí. - ST 13. 8. 1896

Mnoho rodičů věnují mnoho času a pozornosti zábavě svých dětí, ale děti by se měly vychovávat k tomu, aby se samy bavily a projevily svoji vynalézavost a šikovnost. Tak se naučí být spokojené i z drobných radostí. Měly by se naučit statečně snášet svá zklamání a zkoušky. Snažte se odvádět jejich pozornost od každé malicherné bolesti a zranění, aby se naučily přecházet drobné obtíže a nepohodlí. - MH 389

Ozdoba nezištnosti. - Nezištnost je jedna z vlastností, která by měla být u každého dítěte obzvláště podporována a zdůrazňována, neboť propůjčuje jeho životu krásu, kterou si samo neuvědomuje. Ze všech vynikajících charakterových vlastností je tato jednou z nejkrásnějších, je základním předpokladem pro naplnění opravdového života. - Ed 237

Zamyslete se, jak naučit děti ohleduplnosti ke druhým. Mládež by si měla co nejdříve zvyknout na pokorné sebeodevzdání a odříkání a všímat si, co prospěje štěstí druhých. Měla by se naučit potlačit neuvážené rozčilení, zdržet se hněvivých slov, projevovat stále stejnou laskavost, sebekontrolu a být ohleduplná. - CT 123. 124

Rodiče by měli mít zájem vést své děti tak, aby bylo možné působit proti jakýmkoliv sklonům k egoismu. Měli by je stále inspirovat, aby byly ohleduplné ke druhým a naučily se pomáhat otcovi i matce, neboť i oni dělají vše pro ně. - ST 13. 8. 1896

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy