EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


22. Pilnost a vytrvalost

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

22. Pilnost a vytrvalost

Zadostiučinění z vykonané práce. - Děti obyčejně začínají svoji práci s nadšením. Dostanou-li se však do komplikací nebo je práce omrzí, pak chtějí dělat něco jiného. Zabývají se tak různými věcmi, a když se setkají i s malými překážkami, poddávají se jim. Tak přecházejí od jedné věci ke druhé a nic nedokončí. Rodiče by měli kontrolovat své děti a nedovolovat jim tuto „přelétavou lásku“. Neměly by se zabývat jinými věcmi natolik, aby jim nezbyl čas na trpělivé usměrňování a rozvíjení myšlení. Několik povzbuzujících slov nebo nepatrná pomoc v pravý čas je může přenést přes starosti a deprese. Budou se radovat, až uvidí výsledky vykonané práce a bude je to povzbuzovat k dalšímu úsilí.

Některé děti jsou deprimovány, protože je nikdo nepochválil ani nepovzbudil v jejich snažení a přebíhají pak od jedné věci ke druhé. A tuto politování hodnou chybu si pak odnášejí do dospělosti. Při svém podnikání nemají úspěch, protože se nenaučily vytrvat za okolností, které je podlamovaly. Tak u mnohých ztroskotá celý jejich život, protože neměly v mládí správné vedení. Výchova v dětství a mládí působí na jejich vnější životní dráhu v dospělosti a k tomu pak odpovídá i jejich náboženský postoj. - 2T 147, 148

Sklony k pohodlnosti se přenášejí do pozdějšího života. - Děti, které byly hýčkány a obskakovány, to stále přepokládají. Když se jejich očekávání nesplní, jsou zklamány a dostaví se deprese. Podobné sklony můžeme pozorovat během celého jejich života. Budou bezradné, budou se spoléhat na pomoc druhých i na jejich pochopení a budou jim ustupovat. Když se jim bude oponovat, budou se cítit ukřivděné, protože se už staly dospělými. A tak se s námahou vlečou svým pozemským životem, nemohou unést své vlastní břemeno, reptají a trápí se, protože jim nic není vhod. - 1T 392, 393

Rozvíjejte skony k pečlivosti a přesnosti. - Od matky se mají děti naučit udržovat pořádek, být pečlivé a přesné. Pokud dovolíme dítěti, aby práci dělalo hodinu nebo dvě a přitom ji snadno může udělat za půl hodiny, pak u dítě podporujete váhavost. Jestliže se dítě naučí soustavně pracovat a být pečlivé, bude to pro něj velkým požehnáním ve škole života od mládí až do dospělosti. - CT 122, 123

Rada zvláště pro děvčata. - Další zlozvyk, který mě znepokojuje a dělá i starosti, je zvyk některých děvčat, že zbytečně promarní drahocenný čas v hovorech o bezvýznamných věcech. Věnují se hovoru a práce jim stojí. Považuje se to za maličkost, která nestojí za řeč. Mnozí ale klamou sami sebe v tom, co vlastně vytvoří maličkosti. Malé věci, ale mají důležitý vztah k velkému celku. Bůh však nepodceňuje spoustu maličkostí, které slouží k prospěchu lidské společnosti. - YI 7. 9. 1893

Důležitost „maličkostí“. - Nikdy nepodceňujte důležitost maličkostí. Malé věci jsou skutečně výchovné prostředky v životě. Na nich se duše přizpůsobuje, aby mohla vyrůst do obrazu Krista, nebo nést obraz Satana. Bůh nám pomůže rozvíjet naše myšlení, slova, pohledy i jednání tak, abychom projevovali všem, kteří jsou kolem nás, že jsme bývali s Ježíšem a od Něho se i učili. - YI 9. 3. 1893

Dělání chyb a odrazový můstek. - Vysvětlete dětem, že každá chyba, každý omyl, každá zdolaná překážka se stává odrazovým můstkem pro něco lepšího a vyššího. Takovou zkušeností musejí projít všichni, kteří v životě dosáhli úspěchu a dali životu pravou hodnotu. - CT 60

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy