EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


9. Určování úsudku sestry Whiteové a Slovo Páně

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

9. Určování úsudku sestry Whiteové a Slovo Páně

Mínění sestry Whiteové?

Postoj zčásti lidský, zčásti božský. - Při své zkušenosti jsem byla mnohokrát vyzvána, abych vyšla vstříc názoru určité třídy, která uznává, že svědectví jsou od Boha, ale zaujímá stanovisko, že některá věc je míněním a úsudkem sestry Whiteové. Tato vyhovuje těm, kteří nemají rádi výtky a kárání, a kteří mají příležitost vysvětlovat rozdíl mezi lidským a božským, když se jejich myšlenky neshodují.

Jestliže se předem utvořené názory nebo zvláštní myšlenky některých lidí zkříží s káráním svědectví, mají najednou potíž, aby objasnili svůj postoj k rozlišování mezi svědectvím v tom, že určí, co je lidský úsudek sestry Whiteové a co je Slovo Páně. Všechno, co podporuje jejich zhýčkané myšlenky, je božské, ale svědectví o potrestání jejich chyb jsou lidskými názory sestry Whiteové. Podle své tradice nedbají Božího pokynu.

- MS 16, 1889

Zamítnutí svědectví. - Mluvil jsi o tom, jak soudíš o názorech, že všechna sdělení sestry Whiteové nejsou od Pána, ale že část je jejím vlastním míněním, jejím vlastním úsudkem, který není o nic lepší než úsudek a myšlení jiného člověka. Toto je jeden ze satanových háčků, na něž chytá tvé pochybnosti, aby zklamal tvou duši a duše jiných, kteří mají odvahu vést v této době myšlenou čáru a říci: „Tato část, která se mi líbí, je od Boha, ale ta část, která vytýká a odsuzuje můj způsob chováním je pouze od sestry Whiteové a nenese svatou pečeť.“ Takto jsi skutečně zavrhl všechna poselství, která ti Bůh ve své něžné, soucitné lásce seslal, aby tě zachránil od mravní zkázy…

Za mnou stojí ten, který je Pánem svědectví, která teď odmítá, podceňuješ a tupíš. Pokoušel jsi Boha a zbavil ses tím mužné síly; výsledkem je zmatek a zaslepenost mysli.

- Letter 16, 1888

Toto není můj názor. - Po té, co jsem vám napsala dlouhý dopis, podceňovaný bratrem H jako pouhé vyjádření mého vlastního mínění, jsem odjela do Jižní Kalifornie na stanové shromáždění. V této době Pán částečně zrušil své předešlé omezení a já tedy píši, co dělám. Neodvažuji se teď říkat víc, abych nepřekročila mez, kterou mi stanovil Duch Páně.

Když přišel profesor I, dala jsem mu několik konkrétních otázek, spíše kvůli tomu, abych poznala, jak pohlíží na stav věcí, než pro informaci. Cítila jsem, že nadešla krize. Kdyby starší H a ti, kteří stojí za ním, stáli ve světle, rozpoznali by hlas výstrahy a výtky; on to však nazývá dílem lidským a zavrhuje to. Práci, kterou teď koná, bude sám zakrátko zavrhovat. Tká kolem sebe síť, kterou nemůže snadno potrhnout. Toto není můj názor.

Který hlas chcete uznat za hlas Boží? Jakou moc má Pán v záloze, aby napravil vaše omyly a ukázal vám vaši životní dráhu takovou, jaká je? Jakou moc, aby zapůsobil v církvi? Svým vlastním způsobem života jste uzavřel každou cestu, po níž by vás Pán mohl dostihnout. Vzkřísí někoho z mrtvých, aby k vám promluvil?…

Ve svědectvích poslaných do Battle Creeku jsem vám odevzdala světlo, které mi Bůh dal. V žádném případě jsem nepodala svůj vlastní úsudek nebo názor. Mám dost psaní o tom, co mi bylo zjeveno, neuchyluji se k vlastním názorům. Znovu a znovu jednáte tak, jako dítky Izraele: místo lítostí před Bohem zavrhujete Jeho slova a připisujete všechny výstrahy i výtky poslovi, jehož Pán posílá.

- Svědectví pro sbor v Battle Creek, str. 50-58 (1882).

Dovolte mi vyjádřit mé myšlenky, a přece ne myšlenky mé, ale slovo Páně.

- Letter 84, 1899 (Uvedeno v CW 112).

Satan pomůže těm, kteří cítí, že musí rozlišovat. - Musím konat svou práci, vyvracet chybná chápání těch, kteří se pokládají za schopné určovat, co je svědectví od Boha, a co je výrok lidský. Jestliže ti, kteří takto působili, pokračují v této činnosti dál, pak tu budou ďábelské vlivy, které budou jednat za ně…

Ti, kteří pomáhali duším, aby se cítily oprávněny určovat, co je ve „Svědectvích“ Božích a co jsou jen slova sestry Whiteové bez Božího vnuknutí, nakonec shledají, že pomáhali ďáblu v jeho podvodném díle. Prosím, čtěte Svědectví číslo 3, str. 211 (5T 682). „Jak přijímat výtku“

- Letter 28, 1906.

Jak se jim může Bůh přiblížit? - Jakou reservu moci má Pán, aby se přiblížil k těm, kteří odhodili Jeho výstrahy a výtky a svědectví Božího ducha nepřipsali žádnému vyššímu zdroji než lidské moudrosti? Co můžeš ty, který jsi toto činil, nabídnout při posledním soudu Bohu jako omluvu za to, že ses odvrátil od důkazů, které ti dal, že je to působení Boží?

- TM 466.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy