EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


10. O životě inspirovaného posla

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

10. O životě inspirovaného posla

Boží posel vypráví zážitky. - Už půl století jsem Božím poslem a pokud budu žít, budu dál přinášet poselství, která mi Bůh pro svůj lid dává. Za mého mládí mě Bůh učinil svým poslem, aby sděloval Svému lidu svědectví povzbuzení, výstrahy i napomenutí. Nepřivlastňují si žádnou slávu. Již 60let jsem ve spojení s nebeskými posly a neustále se učím poznávat božské věci i způsob, jakým Bůh bez přestání působí, aby vyvedl duše z jejich bludných cest ke světlu ve světle Božím.

Mnoha duším se dostalo pomoci, protože věřily, že poselství, které mi byla dána, byla poslána z milosrdenství k bloudícím. Když jsem viděla ty, kteří potřebují jinou křesťanskou zkušenost, zdědila jsem jim to pro jejich časné i věčné dobro. Pokud mi Pán dopřává života, budu věrně konat svou práci, ať již mne muži a ženy budou chtít slyšet, přijímat a poslouchat, nebo ne. Vím jasně, co mám dělat a budu-li poslušná, bude mi dána milost.

Miluji Boha. Miluji Ježíše Krista, Syna Božího a pociťuji mocný zájem o každou duši, která říká, že je dítětem Božím. Jsem odhodlána být věrnou služebníci, pokud mi Pána dopřeje života. Nechci zklamat, ani ztratit odvahu.

Po celé měsíce však moje duše prožívá velká muka kvůli těm, kteří přijali satanovo chytráctví a sdělují to jiným, vykládají to různými způsoby, aby zničili důvěru v poselství evangelia pro tuto poslední generaci i ve zvláštní dílo, které mi Bůh dal ke konání. (Myslí se tím panthoistické učení.) Vím, že tuto práci mi dal Pán a nemám žádný důvod, abych útočila na to, co jsem dělala.

Ve své náboženské zkušenosti neustále získávám důkaz Boží zázračné moci, jež podepírá mé tělo i duši, kterou jsem věnovala Pánu. Já nejsem sama svoje. Byla jsem koupena za mzdu a mám takovou jistotu v Pánu, který působí v můj prospěch, že musím uznávat Jeho hojnou milost…

Proč bych si měla stěžovat? Pán mě tolikrát pozvedl z nemoci, tak zázračně mě zachoval při životě, že nemohu nikdy pochybovat. Mám tolik jasných důkazů o Jeho požehnání, že bych nemohla za žádnou cenu pochybovat. On mi dává odvahu, se kterou hlásám jeho pravdu před velkým počtem lidí. Dostává se mi zvláštní pomoci nejen když stojím před velkým shromážděním, ale také když píši; tu vidím před sebou nádherné obrazy minulosti, přítomnosti i budoucnosti.

- Letter 86, 1906.

Dar jazyka a projevu. - Ze všech vzácných ujištění, které mi Bůh dal ohledně mého díla, žádné mi nebylo dražší než to, že mi dá dar jazyka a projevu, ať půjdu kamkoli. Na místech, kde byla největší opozice, se všichni chovali tiše. Podávala jsem jasná poselství vlastnímu lidu i shromážděnému množství a má slova byla přijímána jako slova, přicházející od Pána.

- Letter 84, 1909.

Poselství Ellen G. Whiteové je stejně pevné již léta. - Nedělní odpolední shromáždění navštívilo mnoho občanů z Battle Creeku, kteří naslouchali z velkou pozorností. Na tomto shromáždění jsem měla příležitost konstatovat se vší určitostí, že moje názory se nezměnily. Na mnoha z těch, kdo slyšeli pronášena slova, spočívalo požehnání Páně. Řekla jsem: „Asi chcete vědět, čemu paní Whiteová věří. Slyšeli jste ji mnohokrát mluvit… Musí konat tutéž službu pro mistra, jako konala před léty, než oslovila lid z Battle Creeku. Dostává úkoly od téhož instruktora. Příkazy pro ni znějí, „Napiš poselství, které ti dávám, aby je lid mohl mít.“ Tato poselství byla napsána tak, jak mi je Bůh dal.“

- Letter 39, 1905.

Důvěra E. G. Whiteové v božský původ jejich zjeveni. - V jaké bitvě jsem nucena bojovat! Zdá se, že moji bratři mne odsuzují, že zaujímám stanoviska, která nejsou důležitá. Nevidí, že Bůh mi ve své moudrosti dal zjevení, o nichž je zbytečné se přít nebo jim odporovat. Nic nemůže vymazat to, co mi bylo zjeveno a vryto do pamětních desek mé duše. Všechen odpor nebo popírání mých svědectví si u mne jenom vynucují . naléháním Ducha Božího - abych svá svědectví ještě rozhodněji opakovala a trvala na zjeveném světle se vší silou přesvědčivosti, jakou mi Bůh dal.

- MS 25, 1890.

Kladný výsledek boje s nebezpečím. - Satan nepřestane přinášet své klamné teorie a tvrdit, že jeho názory jsou pravdivé. Svůdní duchové jsou u díla. Já se mám vítězně utkat s nebezpečím a upřít komukoliv právo užívat mých spisů ke službě ďáblovu cíli - svádět a klamat lid Boží. (Poznámka: Obhájci pantheistického učení užívali spisů E. G. Whiteové, aby podpírali své mylné názory.) Bůh ušetřil můj život, abych mohla zjevovat svědectví která mi byla dána, abych hájil to, co hájí Bůh a ukazovala na každou stopu satanova chytráctví. Jedna duchovní lež bude následovat za druhou, aby - bude-li to možné - byli oklamáni i vyvolení.

- MS 126, 1905.

Nepohnutelnost vůči opozici. - Ať se proti mně podnikají sebevětší pomluvy, na mém poslání nebo mém díle to naprosto nic nezmění. S tím jsme se museli utkávat vždy znovu a znovu. Už když jsem měla 17let mi pán uložil poselství… Poselství, které mi Pán dal nést, vedlo přímo od světla ke světlu, vzhůru a kupředu, od pravdy k vyšší pravdě.

- MS 29, 1897.

Žádný nárok na titul „Prorokyně.“ - Při diskusi (V Battle Creeku, 2.10.1904) jsem řekla, že netvrdím, že jsem prorokyni. Někteří lidé byli tímto konstatováním překvapeni a mluví se o tom tolik, že bych to chtěla vysvětlit. Prorokyní mě nazývali jiní, ale já jsem si ten titul neosvojovala. Necítila jsem povinnost, sebe samu takto označovat. Ti, kteří se troufale domnívali, že jsou proroky, jsou za našich dnů často výčitkou Kristovu dílu.

Mé dílo zahrnuje mnohem víc než zahrnuje tento titul. Pokládám se za posla, jemuž Pán svěřil poselství pro Svůj lid.

- Letter 55, 1905. (1SM 35,36).

Víc než dílo proroka. - Dostalo se mi teď poučení, že od mého díla mě nemají zadržovat ti, kteří povaze této práce nerozumějí, jejichž myšlení je vzdáleno práci proroka a jeho problémů. Můj úkol zahrnuje práci proroka, ale tím nekončí. Obsahuje mnohem víc než dovede pochopit mysl těch, kteří už zasévají símě nevíry.

- Letter 244, 1906. (Adresováno starším sboru v Battle Creeku; viz 1SM 34-36).

Žádné sebeobhajování. - Ve svém srdci jsem velmi zarmoucena, že bratři J a K zaujali stanovisko, jaké mají… Asi se ptáte: „Jak to na tebe působí?“

Cítíte smutek, smutek duše, ale mír a naprostý odpočinek v Ježíši a důvěru k Němu. Nechtěla bych vyslovit ani deset slov na obhajobu sebe, svého postavení nebo svého poslání. „Po ovoci poznáte je“ (Mat. 7,20).

- Letter 14,1897.

Přenechání důsledků Bohu. - V noci mi je někdy velmi těžko. Vstanu, chodím po pokoji a modlím se k Pánu, aby mi pomohl nést břímě, abych nemusela říkat nic, co by mělo přimět lidi, aby věřili, že poselství, které mi dal, jsou pravdivé. Dovedu-li složit tuto tíhu na Pána, cítím se opravdu volná. Těším se z míru, který nedovedu vyjádřit. Pociťuji lehkost, jako bych spočívala v náručí věčnosti, a mou duši naplňují mír a radost.

Znovu a znovu se mi připomíná, že se nemám snažit odstraňovat zmatek a rozpor víry, ani rozčilování a projevenou nevíru. Nemám důsledky ponechat na Něm.

Velký Lékař mě poučil, abych tlumočila slovo, které mi Pán dává, ať už lidé poslechnou, anebo se mu vyhnou. Důsledky se mne netýkají a Bůh, spravedlivý Hospodin, mě ponechá v dokonalém míru, jestliže chci spočinout v Jeho lásce a konat dílo, které mi uložil.

- Letter 146, 1902.

Nechce vyznávat hříchy, známé těm, jichž se týkají. - Tvoji bratři, nebo mnozí z nich nevědí to, co znáš ty sám a Pán… Já jsem se rozhodla, že nebudu zpovídat těch, kteří prohlašují, že věří pravdě, ale že je nechám, ať se přiznají sami.

- Letter 113, 1893.

E. G. Whiteová se dostává dobrodiní, když předává poselství. - Toužím mluvit s velikým shromážděním, které vědí, že poselství nepochází ode mne samé, ale že je Pán vrývá do mé mysli, abych je zvěstovala. Nikdy nezůstanu sama, když stojím před lidmi s poselstvím. V té chvíli mi připadá, že vidím před sebou nejdražší věci z evangelia, a že se zúčastňuji jeho poselství a sytím se Slovem tak, jako kdokoli z posluchačů. Kázání mi prospívají, nebo po každé, když otvírám ústa, abych mluvila k lidu, dostávám nové obrazy.

Nikdy nemohu pochybovat o svém poslání, neboť pociťuji určité přednosti, jsem sycena a oživována a vím, že se mi dostává Kristovy milosti. Pokaždé, když vykládám lidu pravdu a obracím jejich pozornost k věčnému životu, který jsem obdrželi zásluhou Kristovou, mám stejný užitek z objevené milosti, lásky a moci Boží, již se dostává Jeho lidu ospravedlněním a smířením s Bohem, jako oni.

- MS 174, 1903.

Výsada být Božím poslem. - Jsem velmi ráda, že mi Pán dal výsadu být Jeho poslem, abych drahocennou pravdu sdělovala jiným.

- Letter 80, 1911.

Po smrti Ellen G. Whiteové

Spisy E. G. Whiteové mají svědčit dál. - Bylo mi zjeveno, abych zapsala, že kdybych zesnula v Ježíši, svědectví o pravdě má pokračovat dál.

- Letter 116, 1905.

Mluvit až do konce. - V těchto posledních dnech náš lid dostal hojné světlo. Ať budu nebo ne, mé spisy budou neustále mluvit a jejich dílo bude pokračovat, dokud nenastane skonání času. Mé spisy budou pohromadě v kanceláři, a i když já tu již nebude, tato slova, dána mi Pánem, budou stále živá a budou promlouvat k lidu.

- Letter 371, 1907. (1SM 55).

Po smrti prorokyně budou mít poselství větší sílu. - Mé tělo bylo vždy křehké jako prasklá nádoba. A přece i v mém stáří na mne Pán působí dál svým svatým Duchem, abych napsala nejdůležitější knihy, jakých se kdy církvi i světu dostalo. Pán dokazuje, co může knihy, jakých se kdy církvi i světu dostalo. Pán dokazuje, co může činit skrze slabé nádoby. Života, jenž mi dopřává, chci užít k Jeho slávě a až bude pokládat za správné, abych odešla, budou mít Jeho poselství ještě více životní síly než v době, kdy byl naživu ten křehký nástroj, skrze něho byla předána.

- MS 122, 1903.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy