EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


7. Předání Bohem zjeveného poselství

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

7. Předání Bohem zjeveného poselství

Příkaz Ellen Whiteové. - Protože mi Duch Boží odhalil velké pravdy Svého Slova i scény minulosti a budoucnosti, dostala jsem příkaz, abych to, co bylo takto zjeveno, oznámila jiným.

- GC XI

Od počátku své práce… jsem byla vyzvána, abych podávala jasné, konkrétní svědectví, aby se křivdy káraly bez ohledu na kohokoliv.

- 5T 678

Nositelé svědectví se dostává pomoci Ducha Božího. - Když je mé vidění skončeno, nevzpomíná si hned na věc, co jsem viděla a věc nestojí přede mnou zcela jasně, dokud nezačnu psát. Pak se obraz objeví před mýma očima tak, jak byl podáván při vidění a já mohu svobodně psát. Někdy věci, které jsem viděla zůstávají skryty, dokud nepřijdu k sobě. Nemohu je jasně přivolat zpět, nestojím-li před společností, které se vidění týká. Pak to, co jsem viděla, se znovu objevuje jasně přede mnou.

Při ústním nebo písemném výkladu svého vidění, jsem právě tak závislá na Duchu Páně jako když vidění prožívám. Je pro mne nemožné přivolat věci, které jsem viděla, neukáže-li mi je Pán v době, která se líbí Jemu, abych je vyprávěla nebo o nich psala.

- 2SG 392, 293.

Musí být ovlivněna Duchem Svatým. - Ze svého vlastního popudu se nemohu pustiti do nějaké práce a ponořit se do ní. Musím být ovlivněn Duchem Božím. Nemohu psát, nepomůže-li mi Duch svatý. Někdy nemohu psát vůbec. Pak jsem zase probuzena v jedenáct, ve dvanáct nebo v jednu hodinu a mohu psát tak rychle, jak se stačí moje ruka pohybovat po papíře.

- Letter 11, 1903.

Když vezmu pero do ruky. - Jakmile vezmu pero do ruky, nemám pochybnosti o tom, co mám psát. Je to tak zřejmé a jasně jako hlas, který ke mně mluví: „Já tě vyučuji a uvádím na cestu, po níž půjdeš.“ „Poznávej ho na všech svých cestách a on spravovati bude stezky tvé.“

- SM 89, 1900.

Jsem velmi zaneprázdněna svým psaním. Časně ráno i v noci popisuji věci, které mi Pán zjevuje. Hlavním smyslem mé práce je připravil lid, aby obstál v den posledního soudu.

- Letter 371, 1907.

Celistvost jejího poselství. - Mluvím o tom, co jsem viděla a o čem vím, že je to pravda.

- Letter 4, 1896.

Ve svém díle mluvím o věcech, které mi Pán dává. Ve svých slovech k vám se neodvažuji říci, že Pán mě nepřiměl činit si poznámky, které jsem si celou cestu při tomto hovoru dělala.

- Letter 18d, 1890.

Píši všechno, co mi Pán dává, abych to psala.

- Letter 52, 1906.

Svědectví vyjádřené jejími vlastními slovy. - Ačkoliv jsem tak závislá na Duchu Páně při psaní svých názorů stejně jako při jejich přijímání, přece slova, jichž užívám při popisu toho, co jsem uviděla, jsou moje vlastní; jedině slova, které mi řekl anděl, uvádím vždy v uvozovkách jako citát. - RH 8.10.1867. (Poznámka: Zasedání Generální konference řeklo o inspiraci: „Věříme, že světlo je od Boha dáváno Jeho služebníků osvícením mysli, jímž se takto zprostředkují myšlenky, nikoliv skutečnými slovy (až na vzácné výjimky/

- RH 27.11.1883).

O těchto věcech musím psát znovu a znovu. - Vypsala jsem věrně varování, která mi Bůh dal. Byla otištěna v knihách, já však nemohu ustat, musím o těchto věcech psát znovu a znovu. Nežádám o úlevu. Pokud mi Pán dopřává života, musím tato naléhavá poselství šířit dál.

- MS 21, 1910.

Jak chápe Ellen G. Whiteová své spisy.

a). „Svědectví“: Ti, kteří pečlivě četli svědectví od dob, kdy začaly vycházet, nemusí být na rozpacích o jejich vzniku. Všechny ty četné svazky, psané za pomoci Ducha Božího, živě svědčí o povaze svědectví.

- Letter 225, 1906 (1SM 49).

b). „Série Drama věků“: Tvůrcem těchto knih není sestra Whiteová. Ty obsahují příkaz, který jí Bůh dává již od počátku její práce. Je v nich drahocenné světlo útěchy jež Bůh milostivě dal své služebnici, aby bylo předáno světu.

- CM 125.

c). Články: Ani jediný můj článek nevyjadřuje pouze mé vlastní myšlenky. Moje články jsou tím, co mi Bůh zjevil ve vidění - drahocennými paprsky světla, zářícího trůnu.

- 5T 67.

d). Dopisy (svědectví): S bázní a třesením jsem ve tři hodiny ráno vstala, abych vám napsala. Bůh mluvil skrze hmotu. Snad řeknete, že toto sdělení byl jen dopis. Ano, byl to dopis, ale inspirovaný Duchem Božím, aby přinesl vaši myslí věci, které mi byly ukázány. V těchto dopisech, které píši, ve svědectvích, která nesu, vám podávám to, co mi Pán zjevil.

- 5T 67.

e). Rozhovory: On (starší G. A. Irwin) měl s sebou malý zápisník, do něhož si zaznamenával nejasné otázky, které mi předkládá. Vzejde-li mi o těchto bodech nějaké světlo, vypíši to ku prospěchu našeho lidu nejen v Americe, ale i v této zemi (Austrálie).

- Letter 96, 1899.

f). Když nebylo dáno žádné světlo: Nedostalo se mi žádného světla o této věci (zde se jednalo o 144.000)… Řekněte, prosím, mým bratřím, že o tom, o čem píši, mi nebylo nic zjeveno, a že já jim mohu předávat pouze to co mi bylo ve vidění zjeveno.

- Citováno v jednom dopise C. C. Crisler E. E. Androssovi z 8.12.1914.

Nemohu psát vašim bratřím o vašem budoucím díle… Nedostala jsem žádný příkaz o místě, kde byste se měli usadit… Když mi Pán dá jistý příkaz pro vás, předám vám jej. Nemohu však převzít odpovědnost, kterou mi Pán nesvěřil.

- Letter 96, 1909.

Obrazy, ukázané Bohem, byly podány velmi živě. - Potřebuji veškerou sílu své přesvědčivosti, abych mohla co nejživěji podat to, co mi Pán ukázal.

- Letter 325, 1905.

Duch Svatý dává vhodná slova. - Boží dobrota ke mně je veliká. Velebím Jeho jméno, že jsou mi jasné věci v Bibli. Duch Boží pomáhá mému myšlení, dává mi vhodná slova k vyjádření pravdy. Cítím se také velmi posílena, když stojím před velkými shromážděními.

- Letter 90, 1907

Duch pomáhá při výběru vhodných slov. - Snažím se užívat těch slov a výrazů, které tuto látku dobře vystihují a zaváhá-li mé pero na chvíli, hned mně napadají vhodná slova.

- Letter 123, 1904

Když jsem při psaní těchto drahých knih zaváhala, bylo mi dáno právě to slovo, které jsem potřebovala k vyjádření myšlenky.

- Letter 265, 1907.

Pečlivě hledání slov. - Úzkostlivě se snažím užívat takových slov, která nikomu nedávají možnost setrvávat v klamných názorech. Musím používat slova, která nebudou vykládána špatně ani užita tak, aby znamenala opak toho, co měla vyjádřit.

- MS 126, 1905.

Ani jediná kacířská věta. - Prohlížím teď své zápisníky a kopie dopisů, psaných po několika minulých let… mám vykládat tu nejcennější látku a předložit li lidu ve formě svědectví. Zatímco jsem schopna konat tuto práci, lidu musí mít věci k oživení minulosti, kterou mají vidět jako jeden přímý řetěz pravdy bez jediné kacířské věty v tom, co jsem napsala. Toto - jak jsem byla poučená - má být pro všechny živý dopis o mé víře.

- Letter 239a, 1905.

Napřed řečeno všeobecně, pak aplikováno na určitý případ. - Byla jsem přenášena z jednoho nemocničního pokoje do druhého, kde je Dr. B. lékařem. V některých případech mě tížila jeho velká neschopnost. Neměl dostatečné znalosti, aby chápal, co případ vyžaduje, a co podstatného se má vykonat, aby nemoc byla vyléčena.

Jeden z odborníků, který mi často poskytoval poučení, řekl: „Mladý muži, nejste důkladným studentem, plavete na povrchu. Musíte důkladně studovat, využívat vhodných příležitostí, více se učit; a lekce, kterým se učíte, se učte důkladně. Příliš málo zatěžujete hlavu. Mít lidský život ve svých rukou je věžná a věc a každá chyba, kterou snad uděláte, každé zanedbání hlubokého proniknutí do případu, může znamenat smrt pro ty, kteří by možná žili. Toto nebezpečí by bylo menší, kdyby lékař měl více důkladné znalosti, jak léčit nemocného.“

Nikdy jsem ti to nepsala, ale uváděla jsem všechno všeobecně, aniž bych to aplikovala na tvůj případ. Teď cítím, že bys měl tyto věci znát, že světlo, kterého se dostalo, pracovníkům v sanatoriu, platilo v některých věcech tobě. Říkám ti to s láskou ke tvé duši a se zájmem, abys uspěl jako praktický lékař, že musíš pít hlouběji za studánky vědění, než budeš připraven abys byl první nebo jediný v nějakém ústavu pro nemocné.

- Letter 7, 1887.

Nezkrášlený případ. - V mém posledním vidění mi byl ukázán tvůj případ… Tím mi bylo ukázáno, že hřešíš proti 7.přikázání. Jak může být tvá mysl v souladu se vzácným Slovem Božím, pravdami, které neustále snižuješ? Kdybys býval sváděn k této pošetilosti nevědomě, bylo by to omluvitelnější, ale k tomu tak nebylo. Byl jsi varován. Dostalo se ti pokárání i rady…

Má duše je pobouřena… Nechci tvůj případ krášlit. Jsi ve strašném postavení a potřebuješ se zcela změnit.

- Letter 52, 1876.

Ne vždycky zvláštní vidění. - Píši o tom, protože se neodvažuji to zadržet. Vůbec neplníš vůli Boží, vůli Ježíšovu, vůli nebes. Nijak se nedivím, že Bůh tvé námaze nepožehnal. Možná řekneš: „Bůh nedal sestře Whiteové viděné v mé věci, proč tedy píše takto?“

Viděla jsem případy jiných, kteří stejně jako ty zanedbávají své povinnosti. Viděla jsem mnoho věcí, týkajících se tvé zkušenosti v minulosti. Když přijdu do některé rodiny a vidím, že tam žijí způsobem, který Bůh vytýkal a odsoudil, jsem zarmoucena a cítím úzkost, zda mi byly ukázány zvláštní hříchy nebo hříchy jiného, kdo nedbal podobných povinností. Vím, o čem mluvím, věc mi je naprosto jasná. Pak si říkám: Pospěš si, kvůli Kristu, abys přišla na správné místo a vyzbroj se k boji.

- Letter 52, 1886

Svědectví zakládající se na mnoha viděních. - Bůh mi dal svědectví pokárání pro rodiče, kteří vychovávají své děti tak, jako Vy své malé dítě.

- Letter 1, 1877.

Tato věc mi byla připomenuta v jiných případech, kde jednotlivci tvrdili, že mají poselství podobného druhu pro církev adventistů sedmého dne a bylo mi řečeno: „Nevěř jim.“

- Letter16, 1839. (1SM 63,64).

Svědectví, která byla přinášena neočekávaně. - V sobotu časně ráno jsem přišla na shromáždění a Pán mi zcela neočekávaně dal svědectví přímo pro ně. Zjevila jsem jim je a ukázala jsem jim, že Pán posílá své pomocníky s poselstvím, a že poselství, které přinášejí, je tím pravým prostředkem, který Bůh určil, aby na ně zapůsobil; oni se však odvážili přijímat je po kouscích a zbavit tak Slovo Boží veškerého účinku… Mohu Vám říci, že byli velmi překvapeni a udiveni, že jsem se k nim odvážila takto mluvit.

- Letter 19, 1884.

Přinášení výtek - nevděčný úkol pro Ellen Whiteovou. - Kdybych měla jít na zasedání Generální konference, byla bych nucena zaujmout stanovisko, které by někoho velmi dotklo. Velmi mě bolí, musím-li to dělat, a trvá to dlouho, než se zotavím z vyčerpání, které mi takový zážitek způsobuje.

- Letter 17, 1903.

Dílo, zajištěné ústními i písemnými poselstvími. - Poselství, která mi Bůh dal, byla Jeho lidu sdělena ústně i tištěnou formou. Tak bylo mé dílo zajištěno dvojím způsobem.

Dostalo se mi ponaučení, že aby pravda mohla být vypsána, podepírá mne Pán ve své nekonečné moci svou pravicí již po více než půl století, když mě žádá, abych psala do časopisů i knih.

- Letter 136, 1906.

Nevěděla, zda jde o minulost či budoucnost. - Duch Páně mě vybídl, abych podrobně varovala náš lid o nevhodné důvěrnosti ženatých mužů k ženám a žen k mužům. Tyto city, jejichž základem není láska, existovaly v místním sboru v --- předtím, než jsi s ním navázala styky. Byl jsi mi ukázána s jinými, kteří se chovali stejně. Nedovedu říci, zda se jednalo o minulosti nebo budoucnost, protože věci mi jsou často ukázány dlouho před tím, než tyto okolnosti nastanou.

- Letter 17, 1891.

Dílo uviděla jako hotové. - Stále myslím na to, jak mi ve vidění - sotva jsme začali se stavbou sanatoria - byly ukázány všechny jeho budovy, připravené k nastěhování. Pán mě poučil, jak by se v těchto budovách mělo pracovat, aby to mělo spasitelný vliv na pacienty.

Všechno mi připadalo velmi skutečně, ale když jsem procitla, shledala jsem, že se s prací má teprve začít, a že tam ještě žádná budovy nebyly postaveny.

Jindy mi byla opět ukázána velká budova, tyčící se na té straně, kde bylo později postaveno sanatorium v Battle Creak. Bratři byli ve velkých rozpacích kvůli tomu, kdo by se měl stavby ujmout. Dala jsem se do žalostného pláče. Jeden z mocných mezi námi povstal a řekl: „Ještě ne. Nejste připraveni financovat tuto stavbu, ani plánovat její budoucí vedení.“

V této době se kladly základy sanatoria. My jsme však potřebovali naučit se lekci čekání.

- Letter 135, 1903.

Pavlovi bylo předem ukázáno nebezpečí, které vznikne. Pavel byl apoštol obdařený vnuknutím, avšak Pán mu nezjevil vždy jen stav Svého lidu. Ti, kteří měli zájem o růst církve a viděli, jak se do ní vkrádá zlo, přednesli mu věc, a tak Pavel mohl pomocí světla, jehož se mu předtím dostalo, posoudit pravou povahu jejího vývoje. Protože mu Pán nedal zjevení pro tuto zvláštní chvíli, neodhodili ti, kteří opravdu hledali světlo, jeho poselství jako obyčejný dopis. To opravdu ne. Pán mu ukázal, jaké těžkosti a nebezpečí vyvstanou ve sborech, aby přesně věděl, jak je popírat, až se projeví.

- 5T 65.

Ellen Whiteová nyní mluvit. - Dnes ráno jsem navštívila shromáždění, kam bylo svoláno několik vybraných osobností, aby uvážili některé otázky, které jim byly předloženy v dopise, který si vyprošoval úvahu a radu v těchto věcech. O některých z těchto námětů jsem mohla mluvit, protože mi v různých dobách i na různých místech byly mnohé věci zjeveny… Jak četli moji bratři vybrané části na Jihu (Ameriky) mi byla velmi často ukazována, necítila jsem však právo psát o ní… Světlo, které mi Pán v různých dobách dal, spočívalo v tom, že v církvi na Jihu, kde je největší část obyvatelstva barevná, se nemůže pracovat týmiž metodami jako jinde.

- Letter 73, 1895.

Až nadejde pravý čas. - Nyní nesmím psát více, ačkoliv je toho velmi mnoho, o čem budu psát, až poznám, že nadejde pravý čas.

- Letter 124, 1902.

Odloženo o rok. - Při konferenci v Melbourne mi Pán opravdu pomáhal a požehnal mi znamením. Než jsem tam přišla, pracovala jsem velmi tvrdě; podávala jsem totiž osobní svědectví, která jsem napsala už před rokem, ale nebyl mi jasné, mám-li je odeslat. Myslela jsem na Kristova slova: „Ještě bych měl mnoho mluviti vám, ale nemůžete snésti nyní.“ (J. 16,12) Když jsem zalepila sdělení, připravené k odeslání, zdálo se mi, že mi nějaký hlas řekl: „Ještě ne, ještě ne, oni tvé svědectví nepřijmou.“

- Letter 39, 1893.

Vidění nejsou vždy pochopena. - Když jsme spolu při jedné příležitosti hovořili o tvé zkušenosti při tvé práci, zeptal ses mě: „Řekla jsi mi všechno?“ Tehdy jsem nemohla říct víc. Často jsou mi ukázány obrazy, kterým napřed nerozumím, ale které se mi po čase ujasní opakovaným podáním těch věcí, které jsem zprvu nechápala; děje se tak způsobem, který činí jejich význam jasný a nezaměnitelný.

- Letter 329, 1904.

Co jsem napsala zdálo se nové. - V noci, když jsem probuzena ze spánku, píši si do deníku mnohé věci, které, když je čtu se mi zdají nové, jako někomu, kdo je poprvé slyší. Kdybych neviděla, že to je moje písmo, myslela bych si, že to moje pero nepsalo.

- Letter 118, 1898.

Dřívější spisy jsou aktuální. - Mám velké množství vzácného materiálu, napsaného v Cooranbongu (Astralie) a datovaného 20.12.1896, který je potřebný právě v této době. Dnes ho nechám opsat, a bude-li to možné, odešlu to večerní poštou. Tyto rukopisy se mi ztratily, ale dnes ráno upoutalo mou pozornost hromada, v níž jsem, ke svému překvapení, při prohlížení poznala hledanou věc.

- Letter 262, 1907.

Mysl musí být duchovně připravena. - Snažila jsem se nehýbat se tomu a tlumočit našemu lidu celý Boží pokyn, ale někdy jsem věci odložila s poznámkou: „Nemohu je teď snést.“ Ani pravda nemůže být ve vši plnosti podávána těm myslím, které nejsou duševně nijak připraveny ji přijmout. Mám mnoho co říci, ale osoby, kterých se poselství týká, je nemohu ve svém přítomném neposvěceném stavu snést. - Letter 55, 1894.

Proč nemohl Pavel říci všechno. -Veliký apoštol měl mnoha vidění. Pán mu zjevil mnohé věci, které zákon nedovoluje člověku rozšiřovat. Proč nemohl říci věřícím, co uviděl? Protože by byli zneužili velkých zjevených pravd. Nebyli by schopni chápat tyto pravdy. A přece vše, co bylo Pavlovi zjeveno, přetvářelo poselství, které mu Bůh dal, aby nesl sborům.

- Letter 161, 1903

Žádné právo na zvláštní osvícení u životopisných spisů. - Při přípravě následujících stránek (Duchovní dary sv. 2, které jsou autobiografickým líčením), jsem bojovala s velkými nevýhodami, když jsem se v mnoha příkladech musela spoléhat na svou vlastní paměť, protože jsem si - s výjimkou několika let - nevedla žádný deník. Někdy jsem poslala rukopisy přátelům, kteří byli při tom, když se vyprávěné okolnosti odehrály, aby rukopisy prohlédli, než se dají do tisku. Vedena snahou vyložit prosté skutečnosti nejlépe, vynaložila jsem velkou péči a strávila jsem mnoho času.

Při určování dat mi však hodně pomáhaly četné dopisy, které jsem psávala. - Předmluva ke knize „Duchovní dary“, sv. 2.

Vyslovuji tímto zvláštní přání, aby mi každý, kdo v této knize najde nesprávná tvrzení podal neprodleně zprávu. Vydání se bude kompletovat asi 1.října. podejte proto zprávu před tímto datem.

- Tamtéž, dodatek v prvních 400 tisících.

Rozlišování mezi obecnými a náboženskými náměty. - Jsou doby, kdy se musí vynaložit obecné věci, kdy mysl musí zaměstnávat obecné myšlenky, musí se psát obecné dopisy a poskytovat obecné informace, které přicházely od jednoho pracovníka ke druhému. Taková slova u takové informace se nezískávají žádným vnuknutím Ducha Božího. Občas se kladou otázky, které se vůbec netýkají náboženských námětů, ale musí se na ně odpovědět. Hovoříme o domech, o pozemcích, o obchodech, které se mají provést, o umístěních našich institucí, jejich výhodách i nevýhodách.

- MS 107, 1909. (Viz 1SM 39).

Objasněný bod. - Nedostalo se mi poselství: „Pošli pro bratra C, aby přišel do Austrálie. Nic takového. Proto neříká, že vím, že toto je místo pro tebe. Mám však právo vyslovit svá přání, i když říkám, že nemluvím z příkazu.

Já však nechci, abys přišel proto, že já tě o tom přesvědčuji. Přeji si, abys hledal Pána co nejopravdověji a pak šel tam, kam tě povede. Chci, abys přišel, až Bůh řekne: „Pojď“ a ani o chvíli dříve.

Přesto je mým právem ukázat na potřeby Boží práce v Austrálii. Austrálie není vlastí jenže je to země Páně. Země je Boží, lid je Jeho. Má se tu vykonat práce a nejsi-li tím, kdo to udělá, budu i tak smířena, když uslyším, že jsi odešel někam jinam.“

- Letter 129, 1897 (Z dopisů týkajících se potřeby sanatoria v Austrálií a o možnosti, aby tento muž přišel do Austrálie zařízený takový podnik.)

Informace získaná od těch, kteří by ji měli znát. - Podaná informace, týkající se počtu místností v sanatoriu v Rajském údolí, nebyla zjevením od Pána, ale pouhým lidským míněním. Nikdy mi nebyl zjeven přesný počet místností v kterémkoli našem sanatoriu. Znalost takových věcí jsem získala dotazováním u těch, u nichž se předpokládá, že to vědí. Když mluvím o těchto všeobecných námětech, není v mých slovech nic, co by druhé opravňovalo věřit, že své vědomosti získávám od Pána ve vidění, a že je jako takové vykládám.

- MS 107, 1909. (Viz 1SM 38).

Dva druhy dopisů. - Drahé děti (Edson a Emma): Měla jsem hodně psaní a tvrdě jsem pracovala. Mé srdce je pevné a doufá v Pána. V žádném případě nemáme být nerozhodní, ale plni naděje.

Dnes ráno jsem pod svými dveřmi našla dopis. Byla jsem ráda, že o vás slyším. Včera jsem psala dopis o obecných, každodenních námětech. (Viz další citaci.) Tento dopis odešlu dnes. Napsala jsem i dlouhý dopis o námětu, o němž ve svém dopise mluvíte a poslala jsem ho k opsání. Dostanete ho brzy…

Z pokynu, který mi Pán čas od času dal, vím, že by měli být pracovníci, kteří konají zdravotně evangelizační cesty mezi městy a vesnici. Ti, kteří tuto práci dělají, sklidí bohatou žeň duší z vyšších i nižších vrstev.

- Letter 202, 1903.

Dopis, jednající i obecných věcech. - Drahé děti, Edsone a Emmo. Už je to dlouho, co jsem vám psala. Moc ráda bych vás navštívila ve vašem vlastním domově. Willi mi píše, že z vás má radost. Dlouho jsem o vás neslyšela. Moc ráda bych od vás dostala dopis, i kdyby to bylo jen několik řádků. Pamatujte, že kdybyste nás chtěli kdykoliv navštívit, poradit se o své práci a o knihách, které se snažíme vydávat, velmi ráda vás uvítám.

Zdá se to už dlouho, co je Willy pryč. Odjel posledního června a teď je 10.září. Přijede za týden…

- Letter 201, 1903.

Úsudek sestry Whiteové. - Ty jsi dokazoval, že tvůj vlastní úsudek je spolehlivější než úsudek sestry Whiteové. Uvážil jsi, že sestra Whiteová se takovými případy zabývá už po celou tu dobu, co svým životem slouží Mistru, a že případy, podobné tvým vlastním a mnohé obměny případů, jí byly ukázány ve viděních, aby poznala, co je na těchto věcech správné, a co je špatné? Nemá úsudek, který je po více jak 50let ovlivňovaný Pánem, žádnou přednost před těmi, kteří tuto kázeň a výchovu neměli? Uvaž prosím, tyto věci.

- Letter 115, 1895.

Neodvažovala se mluvit, když neměla žádné zvláštní světlo. - Často se ocitám v situaci, kdy se neodvažuji dát souhlas či nesouhlas k předloženým návrhům, neboť je tu nebezpečí, že jakkoliv moje slova se budou sdělovat dál jako něco, co mi dal Pán. Není pro mne vždy bezpečné vyjádřit svůj vlastní úsudek; když si totiž někdo přeje prosadit svůj vlastní cíl, bude pokládat každé moje příznivé slovo za zvláštní osvícení od Pána. Budu si dávat pozor na celé své chování.

- Letter 162, 1907.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy