EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


6. Letmé pohledy na to, jak Ellen Whiteová dostávala světlo

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

6. Letmé pohledy na to, jak Ellen Whiteová dostávala světlo

Při svém vidění - zdánlivě přítomná, zúčastněna na událostech. - Při modlitbě u rodinného oltáře sestoupil na mne Duch Svatý. Zdálo se mi, že stoupám výš a výš, daleko nad temný svět. Otáčela jsem se a hledala adventní lid ve světě, nemohla jsem jej však najít. Tu mi pravil nějaký hlas: „Podívej se znovu a pohleď trochu výš.“ Pozvedla jsem tedy zrak a uviděla přímou a úzkou stezku, nacházející se vysoko nad světem. Po této stezce putoval adventní lid k městu, které leželo na její vzdáleném konci.

- EW 14

Daleká panoramatická vidění. - Osvícením Ducha Svatého se otevřela pisatelce těchto stránek dějiště dlouhého konfliktu mezi dobrem a zlem. Čas od času mi bylo dovoleno spatřit, jak za různých dob postupoval veliký spor mezi Kristem, knížetem života, naším Spasitelem a satanem, knížetem zla, původcem hříchu, prvním, kdo přestoupil Boží svatý zákon.

- GC X, XI.

Anděl vysvětluje smysl vidění. - 16.dubna 1906, za pobytu v Loma Linda v Kalifornii, procházely před mýma očima nejpodivuhodnější obrazy. Při jednom nočním vidění jsem stála na výšině, z níž jsem mohla vidět domy, které se kymácely jako třtina ve větru. Velké i malé budovy se řítily k zemi. Zábavné podniky, divadla, hotely a domy bohatých se otřásly a padaly v troskách. Mnoho životů padalo za oběť a vzduch byl naplněn výkřiky raněných a vyděšených lidí… Nenalézám slov, jimiž bych popsala hrůzu těchto výjevů. Vypadalo to, že Boží shovívavost je u konce, a že nadešel den soudu.

I když obrazy, které přede mnou procházely, byly strašlivé, nejsilnější na mne zapůsobil příkaz, který byl dán ve spojení s nimi. Anděl stojící po mém boku prohlásil, že svrchované Boží vladařství a posvátnost Jeho zákona musí být zjeveny těm, kteří vytrvale odmítají být poslušní Krále Králů. Ti, kteří se rozhodli setrvávat v nevíře, musí být navštíveni milostivými soudy, aby si uvědomili hříšnost své cesty, jeli možné.

- 9T 92,93.

Živý popis rodiny. - Boží anděl řekl: „Následuj mne.“ Připadalo mi, že jsem v místnosti nějaké beztvárné budovy, kde bylo několik mladých lidí, hrajících karty. Byli tak ponořeni do své zábavy a tak zaměstnání, že si ani nevšimli, že někdo vstoupil do místnosti. Byly tam i mladé dívky, které hráče pozorovaly a výrazy, které tam padaly, nebyly příliš vybrané. V místnosti byla znatelně cítit nálada a vliv, který mysl neočišťuje a nepovznáší, ani nezušlechťuje povahu…

Zeptala jsem se: „Kdo jsou tito lidé a co tato scéna představuje?“ Odpovědí bylo jediné slovo: „Vyčkej.“ …

Přede mnou byl jiný obraz. Lidé se napájeli tekutinou, jejíž působením se jejich řeč i jednání stalo naprosto neschopné pro vážné myšlení, jasné vnímání v obchodním jednání, čistou morálku a zušlechtění účastníků…

Znovu jsem se zeptala: „Kdo to je?“

Odpověď zněla: „Jedna část rodiny, kam ty chodíváš. Odpůrce duší, velký nepřítel Boha a člověka, hlava knížectví a mocností a vládce temnoty tohoto světa zde dnes večer vládne. Satan a jeho andělé lákají svými pokušeními tyto nebohé duše do zkázy.“

- Letter 1, 1893

Jakoby celá událost skutečně probíhala. - Nyní mívám světlo většinou v noci a je to tak, jakoby celá řeč skutečně probíhala a já se na ni dívala a naslouchala rozhovoru. Nutí mně to, abych vstala a šla tomu vstříc.

- MS 105, 1907.

Symbolické obrazy. - Byl jsi mi představen jako nějaký generál, sedící na koni a nesoucí korouhev s nápisem „Boží přikázání a Ježíšova víra.“ Někdo přišel, vzal korouhev z té ruky a zašlapal ji do prachu. Viděla jsem tě obklopeného lidmi, kteří tě spojovali se světem.

- Letter 239, 1903

Něco z toho, co se udělalo (pro vyvržené), bývá představováno jako práce lidí, kteří tlačí s velkou námahou obrovské kameny do kopce. Před samým vrcholem kopce se kameny znovu skutálejí dolů. Lidem se zatím podařilo dopravit je jen něco málo na vrcholek. Práce pro ponížené je nákladná, jak velká námaha musí být vynaložena, abychom se k nim přiblížili a přiměli je, aby odolávali svým choutkám a nízkým vášním!

- Letter 232, 1899.

Schopnost chápat symbolické vidění. - Moje mysl i vnímání jsou dosud jasné. Pán mě uschopňuje chápat to, co mi podává obrazně.

- Letter 28, 1907.

Varována před nebezpečím, hrozícím lékaři. - Včera večer jsem tě ve svém vidění uviděla, jak píšeš. Někdo se ti díval přes rameno a řekl: „Hrozí ti nebezpečí, příteli.“ …

Povím ti o scéně, jíž jsem byla svědkem v Oaklandu. Andělé - oděni v nádherná roucha jako andělé světla - doprovázeli Dr. A od místa k místu a ponoukali ho, aby říkal chlubivá a okázalá slova, urážející Boha.

Brzy po konferenci v Oaklandu mi Pán ukázal v nočním vidění výjev, v němž se satan ve velmi přitažlivém přestrojení naléhavě tiskl k boku Dr. A. Viděla i slyšela jsem mnoho. Noc za nocí mne drtila duševní muka, když jsem viděla tuto postavu mluvit s naším bratrem.

- Letter 220, 1903

Odhaleno v záblesku světla. - Lidé se často táží: „Jak ví sestra Whiteová o záležitostech, o nichž mluví s takovou určitostí, jakoby měla oprávnění hovořit o těchto věcech?“ Mluvím takto, protože - jsem-li zmatena - mi přicházejí na mysl náhle jako blesky z temného mraku v zuřící bouři. Některé výjevy, které mi byly ukázány před léty, se neuchovaly v mé paměti, ale když pak příkaz, který byl tehdy dán je potřebný, vyvstane vzpomínka na něj ostře a jasně jako blesk - někdy dokonce i ve chvíli, kdy stojím před lidmi - a já si ten zvláštní příkaz zřetelně vybavím. V takových chvílích se nemohu zadržet, abych nehovořila o věcech, které mi proletí hlavou, ne proto, že bych měla nové vidění, ale proto, že to, co mi bylo třeba pře lety ukázáno, se mi nyní znovu důrazně připomenulo.

- MS 33, 1911

Výjevy z místnosti sanatoria. - Ve svém snu jsem se ocitla v --- a můj Průvodce mi řekl, abych si poznamenala vše, co slyším a pozorovala vše, co vidím. Stála jsem stranou, kde mě nebylo vidět, ale odkud jsem mohla přehlédnout vše, co se dělo v místnosti. Nějaké osoby vyřizovaly s tebou své účty a slyšela jsem, jak si i tebe stěžují, že částka požadovaná za stravu, ubytování a léčení je příliš vysoká. Slyšela jsem tě, jak pevným, rozhodným hlasem, odmítáš snížit požadovanou cenu. Podivila jsem se, že je tak vysoká.

Zdálo se, že jsi řídící silou. Viděla jsem, že dojem, jakým tvé jednání působilo na ty, kteří vyrovnávali své účty, je pro ústav nepříznivý. Slyšel jsem, jak tě někteří z tvých bratří prosí a říkají ti, že tvé jednání je nemoudré a nespravedlivé, ale ty jsi skálopevně trval na svém způsobu jednání. Tvrdil jsi, že tím, co děláš, pracuješ pro dobro ústavu. Já jsem však viděla, že lidé odcházeli z --- velmi nespokojeni.

- Letter 30, 1887.

Výjevy důvěrnosti a cizoložství. - Za pobytu v Evropě mi byly zjeveny věci, které se v --- dostaly na veřejnost. Nějaký hlas řekl: „Následuj mne a já ti ukáži hříchy, páchané těmi, kdo stojí na zodpovědných místech.“ Prošla jsem místností a uviděla jsem tebe, strážného na hradbách Sionských, jak se chováš velmi důvěrně k ženě jiného muže a zrazuješ tak posvátnou důvěru a znovu křižuješ svého Pána. Uvážil jsi, že je tu Pozorovatel, někdo Svatý, který je svědkem tvého zlého díla, vidí tvé činy, slyší tvá slova, a že to vše je zaznamenáno i v nebeských knihách?

Ona ti seděla na klíně, ty jsi ji líbal a ona líbala tebe. Byly mi ukázány i scény něžnosti, smyslných pohledů a způsobů, což ve mně vyvolalo hrůzu. Tvá paže objala její pas a vyjadřovaná něha měla očarující vliv. Pak se zvedla záclona a já jsem tě uviděla v posteli s ---. Můj průvodce řekl: „To je zlo a cizoložství.“

- Letter 16, 1888

Poselství, které představovalo rozdávání ovoce. - Tvá práce mi byla ukázána obrazně. Obcházel jsi společnost s mísou plnou nejkrásnějšího ovoce. Jak jsi jim však toto ovoce nabízel, říkal jsi tak nepříjemná slova a tvé chování bylo tak odstrašující, že nikdo nechtěl ovoce přijmout. Pak přišel někdo Jiný ke stejné společnosti a nabízel jim totéž ovoce. Ale Jeho slova i způsob, jakým On mluvil o potřebě ovoce, byly tak zdvořilé a milé, že mísa byla brzy prázdná.

- Letter 164, 1902.

Jeden z Božích pokynů ve věci umístění sanatoria. - V době, kdy jsem spala, jsem byla na schůzi rady, kde bratří diskutovali o sanatoriu v Los Angeles. Jeden bratr uváděl výhody jeho zřízení ve městě. Pak povstal jeden Mocný a podal věc jasně a působivě.

- Letter 40, 1902.

Protikladné výjevy; obraz misionářské horlivosti. - Zdálo se mi že jsem na velkém shromáždění. Jeden z představitelů se obrátil na společnost, před níž byla rozložena mapa světa. Řekl, že mapa představuje Boží vinici, která musí být obdělávána. Každý, koho ozářilo nebeské světlo, měl je odrazit na jiné. Na mnoha místech se měla zapálit světla a od nich měla být zapálena zase další světla…

Viděla jsem proudy světla, vyzařující z měst i vesnic, z hor i nížin země. Božího slova bylo uposlechnuto a dohledem toho byly jeho památky v každém městě i vesnici. Jeho pravda pronikla do celého světa.

Pak tuto mapu odnesli a na její místo přišla jiná. Na té zářilo světlo jen z několika míst. Zbytek světa byl ve tmě, jen tu a tam se třpytilo světlo. Náš instruktor řekl: „Tato tma je výsledkem toho, že lidé jdou vlastní cestou. Hýčkali dědičný hřích a pěstovali své sklony ke zlému. Hlavním zaměstnáním jejich života se stalo vyptáváním, malicherné posuzování a obviňování. Jejich srdce nejdou s Bohem. Skryli své světlo pod kbelec.“

- 9T 28,29

Studium Slova a zvláštní znalosti. - Když nyní mám světlo, jehož se mi dostalo studiem Jeho slova, když jsem získala z jednotlivých případů mezi Jeho lidem za všech okolností a v každé fázi zkušenosti zvláštní znalosti - mohou být stejně nevědomá, mít stejnou nejistou v myšlení a duchovní slepotu jako na počátku zkušenosti? Chtějí moji bratři úsudek v tomto směru není o nic lepší než byl před vstupem do Kristovy školy, v níž jsem se cvičila a vychovávala pro zvláštní úkol? Nejsem o nic bystřejší, pokud se týče povinností i nebezpeční Božího lidu, než jsou ti, jimž tyto věci nebyly nikdy ukázány?

- 5T 686.

Duch svatý ovlivnil myšlení i srdce Ellen Whiteové. - Bůh mi dal ve Svém díle jistou slavnou zkušenost a můžete být ujištěni, že dokud budu živá, neustále budu přinášet varovný hlas, jímž na mne působí Duch Svatý, ať ho lidé chtějí slyšet, anebo ho nedbají. Ve mně samé není žádná zvláštní moudrost, jsem pouze nástrojem v Božích rukou, abych konala dílo, které mi určil. Příkazy, které jsem dala písemně nebo ústně, byly výrazem světla, jež mi dal Bůh. Snažila jsem se dát vám zásady, kterými působí duch Boží už po léta na mou mysl, a které vpisuje do mého srdce.

A nyní vás, bratři, snažně prosím, abyste nebyly prostředníky mezi mnou a lidem a neodvraceli světlo, které jim Bůh chtěl dát. Neolupujte „Svědectví“ svou kritikou o jejich moc, sílu a vliv. Nemyslete, že je můžete rozpitvat, přizpůsobit svým vlastním myšlenkám a tvrdit, že Bůh dal schopnost rozlišovat, co je světlem z nebes a co je výrazem pouhé lidské moudrosti. Jestliže „Svědectví“ není ve shodě se Slovem Božím, zavrhněte je.

- 5T 691.

Vysvětlení při hledání, kam postavit potravinářský závod. - V nočních viděních mi byly ukázány tyto zásady ve spojitosti s návrhem na zřízení pekárny v Loma Lindě. (Poznámka: Plány předpokládaly její umístění necelých 100 metrů od hlavní budovy sanatoria). Viděla jsem velkou budovu, kde se vyrábělo mnoho potravin. Byly tam i menší budovy blízko pekárny. Stála jsem nablízku a uslyšela jsem silné hlasy, dohadující se o prováděné stavbě. Mezi dělníky to způsobilo rozladění a zmatek.

Pak jsem uviděla přicházet bratra Burdena. Jeho klid vystřídal pohled úzkosti a tísně, když se snažil uvažovat spolu s dělníky a odstranit nesoulad. Scéna se opakovala a bratr Burde byl často odvoláván od své práce jako vedoucí sanatoria, aby urovnal neshody…

Pak jsem viděla pacienty, jak stáli na krásných pozemcích sanatoria. Také oni slyšeli dohady mezi dělníky. Pacienti mě neviděli, ale já jsem je mohla vidět i slyšet, a jejich poznámky doléhaly až ke mně. Litovali, že by závod měl být vybudován na těchto krásných pozemcích, v tak těsně blízkosti zařízení pro péči o nemocné. Někteří byli znechuceni…

Pak se někdo objevil na scéně a řekl: „To všechno se stalo proto, abyste viděli jak to vypadá, když se prosazují určité plány…

A hle - najednou se celá scéna změnila. Budova pekárny nebyla tam, kde jsme ji plánovali, ale v dostatečné vzdálenosti od budov sanatoria, na cestě, vedoucí k železnici. Byla to skromná budova s malým provozem. Ziskuchtivost se vytratila a na jejím místě se šířil silný duchovní vliv.

- Letter 140, 1906.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy