EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


53. Studování Svědectví

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

53. Studování Svědectví

Světlo odsoudí těch, kteří nechtějí studovat a uposlechnout

Z knih, k jejichž napsání jsem byla vyzvána, náš lid dostává cenné poučení. Kolik lidí četlo a studovalo tyto knihy? Na světlo, které dal Bůh, se může pohlížet lhostejně a s nevírou, ale toto světlo odsoudí všechny, kterým se nechtělo přijmou a uposlechnout je.

- Letter 258, 1907.

Ellen G.Whiteová naléhala, aby se vyzývalo ke studiu Svědectví

Dostala jsem příkaz, abych naším sborům řekla, aby studovali Svědectví. Jsou napsána k našemu napomenutí a povzbuzení, po němž má nastat konec světa. Nechce-li Boží lid zkoumat tato poselství, která se mu občas posílají, je vinen, neboť odmítá světlo. Řádek za řádkem, naučení za naučením, část po části posílá Bůh napomenutí svému lidu. Všímejte si napomenutí, běžte za světem. Pán je ve spor se svým lidem, protože v minulosti nedbal Jeho napomenutí a nešel za Ním.

Čtu teď šestý svazek Svědectví a v této knížce nalézám příkaz, který nám pomůže vyvrátit mnohé otázky, které nás uvádějí do rozpaků. Kolik lidí četlo článek „Evangelizační dílo“ v tomto svazku? Radím, aby se tyto příkazy, varování a výstrahy četly našemu lidu ve shromáždění, neboť jen málokteří mají doma tyto knihy.

- Letter 292, 1907.

Osobním studiem by se zodpověděly otázky

Dostáváme mnoho dopisů od našich bratří a sester, kteří žádají o radu ve velmi rozmanitých věcech. Kdyby sami studovali uveřejněná „Svědectví“, našli by poučení, které potřebují. Vybídněme náš lid, aby tyto knihy studoval a nechávejme je kolovat, aby jejich naučení posílilo naši víru.

Studujme pilněji Boží slovo. Bible je tak prostá a jasná, že každý, kdo chce, jí může porozumět. Děkujme Pánu za Jeho vzácné Slovo a za poselství Jeho Ducha, která dávají tolik světla. Dostala jsem poučení, že čím více budeme studovat Starý i Nový zákon, tím více si budeme uvědomovat, že obojí velmi těsně souvisí a tím získáme více důkazů o tom, že byly inspirovány Bohem. Jasně poznáme, že mají jen jediného Původce. Studiem obou těchto cenných svazků se naučíme, jak vytvářet charaktery, aby měly Kristovy vlastnosti.

- MS 81, 1908.

Čtěte Svědectví pro sebe

Někdy jsem velmi smutná, když myslím na to, jak se nakládá se svědectvím. Muži i ženy si sdělují všechno, co je ohromuje nebo co slyší, jako svědectví od sestry Whiteové, zatímco sestra Whiteová nikdy o takové věci neslyšela…

Jedinou bezpečnou věcí pro každého z nás je, zastavení u Božího slova, studování a neustálé uvažování nad Božím slovem. Říkejte lidem, aby nevěřili nikomu, pokud se jedná o Svědectví, ale aby je sami četli a studovali a pak poznají, že Svědectví se shodují s pravdou, a tou pravdou je Slovo Boží.

- Letter 132, 1900.

Svědectví - naše ochrana

Vybízela jsem naše bratry, aby se seznámili s naučeními, která jsou ve Svědectvích.“ Bůh nám dal světlo, kterého si musíme všímat a nemůžeme s ním zacházet pohrdavě či lhostejně. Ve svých napomenutích a varováních nám dal světlo, abychom se ho uchopili, jestliže chceme, a abychom unikli nebezpečím, která obkličují naši cestu. Když přicházejí pokušení, můžeme se chránit a můžeme je postřehnout, protože Pán nám je přesně ukázal, abychom se nemýlili.

- MS 23, 1889.

Pokora, která přináší ovoce a naplňuje duši pocitem lásky k Bohu, bude mluvit za člověka, který si ji pěstoval, v ten velký den, kdy lidé obdrží odměnu podle svých skutků. Šťastný bude ten, o němž bude možno říci: „Duch Boží nikdy nepovzbudil duši tohoto člověka marně, v trvalé síle kráčel vpřed a vzhůru. Jeho já neovládlo jeho život.

„Každé poselství pokárání, varování a rady přijímal jako požehnání od Boha. Takto byla pro něho připravena cesta, aby získal ještě vyšší požehnání, protože Bůh k němu nepromlouval marně. Každý krok vzhůru na žebříku pokroku byla přípravou k tomu, aby stoupal ještě výš. Z vrcholu žebříku zářily na něho jasné paprsky Boží slávy. Nemyslel na odpočinek, ale neustále myslel na to, aby dosáhl moudrosti a Kristovy spravedlnosti. Neustále běžel k cíli, k odplatě Božího svrchovaného povolání v Ježíši Kristu.“

Tuto zkušenost musí mít každý, kdo je spasen. V den soudu nebude obhájen případ člověka, který měl v sobě slabost a nedokonale humánní. Pro něho nebude v nebesích místa. Nemohl by se radovat z dokonalosti svatých ve světle. Ten, který nemá dostatek víry v Boha, aby věřil, že On ho může ochránit před hříchem, nemá ani tu víru, která mu pomůže ke vstupu do Božího království.

- MS 161, 1897.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy