EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


51. Útoky na Ellen Whiteovou a její dílo

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

51. Útoky na Ellen Whiteovou a její dílo

Měli bychom mlčet?

Když člověk napadne svého bližního a ty, které Bůh určil, aby pro Něj pracovali představuje v posměšném světle, pak vůči těm, kteří jsou klamáni jejich obviněními, by nebylo spravedlivé kdybychom mlčeli a nechali lid, aby si myslel, že jejich bratři a sestry, kterým důvěřovali, již nejsou hodni jejich lásky a společenství. Tato činnost, která uprostřed nás vzniká a podobá se činnosti, kterou konal Choré, Dátan a Abiron, je urážkou Boha a mělo by se jí zamezit. Žalobci by měli být vyzváni, aby o každém bodě podali své důkazy. (Poznámka: Adresováno jistým žalobcům v Austrálii, kteří měli zvláštní evidenci díla Ellen Whiteové). Každé obvinění by mělo být pečlivě zkoumáno, nemělo by se zůstat v nejistotě, lidem by se nemělo dovolit, aby si mysleli, že snad to je pravda. Žalobci by měli udělat vše, co je v jejich moci, aby odstranili každý náznak výčitky, která nemůže být zdůvodněna.

Nedopouštějte, aby lid věřil lži. - Mělo by se to dělat v každém sboru. Jestliže zde je služebník, jemuž On přikázal,a aby konal určité dílo, a který je už půl století oblíbeným dělníkem, konající dílo pro náš věřící lid, a u Božích dělníků je považován jako ustanovený od P8na; jestliže jeden z bratří upadne z nějakého důvodu do pokušení a cítí se dotčen předaným varovným poselstvím jako Kristovi učedníci, a přestane chodit s Kristem; jestliže začne pracovat proti pravdě a svůj odpor projevuje veřejně prohlašováním pravdivých věcí za nepravdivé, pak musí být tyto věci vyvráceny. Lid nesmí být ponechán, aby věřil lži, musí být veden z omylu. Špinavý oděv, jímž je Boží služebník oděn, se musí odstranit.

Jestliže ti, kteří vykonali tuto práci, se skrývají za tvrzením, že je veden Duch svatý, pak je to stejné jako když se sám satan obleče do čistého nebeského oděvu, zatímco jeho vlastnosti působí dál stále ještě.

- Letter 98a, 1897.

Takové rozpory a protiklady ve Svědectvích. - Ti, kteří se rozhodli, že půjdou svou vlastní cestou, začali uveřejňovat tzv. rozpory a protiklady, které - jsou tvrdí - nacházejí v souvislosti se „Svědectvím“ a některé věci udávají tak nepřesně, že místo slov, která jsou v mých spisech užívají svých vlastních slov. Tato obvinění budou muset vyvrácena, aby pravda zaujala místo lži.

- Letter 162, 1906.

Vyvrácení, napravení podvodu

S V nemám žádný spor. Moje životní poslání není skrýváno. Není to mé dílo, je to dílo Páně. Nedůvěřuji sobě, protože Pán mě vytrhne od jazykových sporů. „Po ovcích jejich poznáte je.“

Nyní musíme vyvrátit a napravit podvody, které vyšly od V a jeho ženy, aby naši bratři poznali, odkud přicházejí. Musím vědět, z čeho je obviňuje. Když někdo předstoupí před veřejnost s pomluvami vůči nějaké ženě, není to výsledkem působením Ducha svatého, ale vnuknutí satanova ducha, jehož si nemáme všímat? Máme duše ponechat v pokušení kvůli zkreslování faktů? Ne, nikdy. Kdybych toto udělala, byla bych nevěrnou služebnicí. Teď je třeba předložit lidu pravdivý výklad a tím bude můj úkol splněn. Nepouštím se do žádného argumentování, ale nemohu dovolit, aby Boží dílo, které neslo ovoce, jež má lid před očima po celou dobu mého života, bylo smeteno jako pavučina. Kým?Lidskou bytostí, podléhající pokušení, kterou teď satan tříbí jako pšenici.

- Letter 65, 1897.

Církevní časopis má mluvit

(Poselství vydavateli v r. 1883).

Čekám, abych viděla, co dáš do časopisu na obhajobu pravdy. Měl jsi dost času…

Proč neospravedlníš jméno a pověst mého manžela, proč stále mlčíš a necháváš draka řvát?

O sebe se nestarám, můj pokoj není rušen, ale starám se o strážné, které Bůh ustanovil na siónských hradbách, kteří by měli dát troubě pravý zvuk. Proč nedovolíš, aby pravda vyšla najevo? Proč stále mlčíš jako mrtvý? Je to způsob, jímž hájíš pravdu?

Stať paní Whiteové pro každého odpůrce. - Pravda zvítězí. Očekávám, že na mě bude útočeno, dokud Kristus nepřijde. Každý odpůrce naší víry píše paní Whiteová svou stať. Začínají odporováním pravdě a potom útočí na mě. Činila jsem zlo, pak nechť vydají svědectví o zlém…

Vida, vyšly Longovy a Igreenovy knihy (Pozn. Výtvory hnutí odpadlíků) velmi slabé a opovrženíhodné výplody. Čekala jsem na tebe a na jiné, že o nich promluvíte; poněvadž jste stáli na zodpovědném místě, sloužili jste jako strážní na siónských hradbách a měli jste varovat lid…

Proč všechna ta horlivost proti mně? - Události rychle pokračují, vyvíjejí se rychle, zvláštně a děsivě. Blížíme se ke konci. Ptám se, proč je tolik horlivosti proti mně? Hleděla jsem si své věci, kterou mi dal Bůh. Nikomu jsem neubližovala. K bloudícím jsem promlouvala slova, jež mi dal Bůh, nemohla jsem je ovšem nutit, aby slyšeli. Ti, kteří měli užitek z Kristova života, byli proti Němu rozzuřeni zrovna tak jako nepřátelé proti mně.

Konala jsem jen svou povinnost. Mluvila jsem, protože jsem byla donucena, abych mluvila. Oni nezavrhli mne, ale Toho, který mě poslal. Dal mi mou práci…

Jsem pozorována. Každé slovo, které napíši, je kritizováno, každý pohyb je posuzován…

Svou práci i s jejími výsledky zanechám, až se shromáždíme kolem velkého bílého trůnu. Vidíte v tomto pozorování, podezírání, dohadech a domněnkách ducha Kristova? Jakým právem se domnívají, dohadují a nesprávně vykládají má slova abych se spletla jako oni?

Existuje třída lidí, která má ráda právě tento druh potravy. Jsou to zametači ulic, kteří nehledí upřímně, aby poznali, co dobrého vykonaly mé spisy a má svědectví, ale jako satan, žalobce bratří, hledí, co zlého mohou najít, jakou udělat neplechu, jaké slovo překroutit a dát mu špatný smysl, aby ze mne udělali falešného proroka...

Poznávám, že satanský duch je rozvinut plněji, než jak se projevoval v posledních čtyřiceti letech.

- Letter 3, 1883.

Šíření jako kvas. - Jestliže satan dovede podnítit kritikou u kteréhokoliv vyznavače Páně, pak se šíří jako kvas od jednoho k druhému. Nevěnujte pozornost duchu kritiky, neboť to je satanská věda. Přijmete-li ji, bude za ní následovat závist, žárlivost a zlé dohady jednoho proti druhému.

Semkněte se. Kde je jednota, tam je síla. Všichni, kteří jsou na straně Páně, se semknou. Mezi těmi, kteří věří pravdě, je potřebná dokonalá jednota. Všechno, co vede k neshodě, je od ďábla. Bůh chce, aby Jeho lid byl jedno s Ním, tak jako ratolesti jsou jedno s vinným kmenem. Pak všichni navzájem budou jedno.

- Letter 6, 1889.

Očekává se dlouhý seznam falešných výroků. - Teď očekávám, že světu bude předložen dlouhý seznam, falešných výroků. Tyto lži a nesprávné údaje, které v myslích jednotlivců povstaly vlivem satanova působení, někteří přijmou jako pravdu. Já se však odevzdávám do Božích rukou a ti, kteří znají můj život, nepřijmou lži, o kterých se mluví.

- Letter 22, 1906.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy