EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


50. Snižování průkopníků

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

50. Snižování průkopníků

To co se udalo v souvislosti s minulou zkušeností Božího lidu, je možno vyprávět a podávat tak, aby tato zkušenost vypadala směšná a ponižující. Není poctivé vzít určité rysy díla a odtrhnout je od velkého celku. Směs pravdy a omylu se může předkládat takovým způsobem, že naši nepřátelé by se ho ochotně chopili ke škodě pravdy a překážce díla a Boží záležitosti…

Ať se nikdo z našich bratří nedomnívá, že koná Boží službu, jestliže ukazuje na nedostatky lidí, kteří konali dobré, velké a vítané dílo, když se namáhali, aby odhalili poselství milosrdenství padlým lidem pro spásu hynoucích duší. Předpokládáme-li, že tito bratři mají slabé povahové rysy, které zdědili od svých nedostatečných předků, mají být tyto nedostatky vylomeny a zveličovány?

Mají být lidé, které Bůh vyvolil, aby prosazovali reformaci proti papežskému úřadu a modlářství, líčeni v pochybném světle? Korouhev vládce satanovy synagogy byla vysoko vyzdvižena, blud zdánlivě triumfoval a zároveň reformátoři úspěšně bojovali proti vojsku temnoty z milosti, kterou jim dal Bůh. Události z doby reformace mi byly zjeveny. Vím, že Pán Ježíš a Jeho andělé přihlíželi s hlubokým zájmem boji proti satanově moci, který své zástupy spojil se zlými lidmi proto, aby zničil božské světlo, oheň Božího království. Pro Boha trpěli opovržení, výsměch a nenávist lidí, kteří neznali Boha. Byli pomlouváni a pronásledováni dokonce až k smrti, protože se nechtěli zříci své víry. Jestliže si někdo dovoluje zmocnit se těchto mužů a ukazuje světu jejich omyly a chyby, připomeňte mu, že jedná s Kristem v osobě Jeho svatých…

Výtka adventistickému autorovi. - Zveřejnil jsi omyly a nedostatky Božího lidu a tím jsi zneuctil Boha i Ježíše Krista. Já bych za nic na světě nebyla zveřejnila to, co jsi napsal. Neuvědomil sis, jak tvůj čin zapůsobí…

Pán tě nevyzval, abys tyto věci předložil veřejnosti jako skutečné dějiny našeho lidu. Tvé dílo způsobí, že budeme nuceni předložit zdůvodnění, abychom ukázali, proč tito bratři zaujali takové krajní stanovisko, jaké zaujali a vyložit okolnosti, které obhájí ty, na něž tvé články vrhly podezření a výčitku.

Podal jsi překroucený názor. - Nepoznal jsi prvotní zkušenost lidu, o němž jsi psal, a který byl uložen do hrobu, aby odpočinul od svého díla. Podal jsi pouze částečný pohled, neboť jsi neukázal na skutečnost, že i když dělali nějaké chyby Boží moc působila spolu s jejich prací. Dovolil jsi, aby před světem vynikly omyly bratří, ale neuvedl jsi skutečnost, že Bůh pracoval, aby tyto omyly bratří, ale neuvedl jsi skutečnost, že Bůh pracoval, aby tyto omyly potrestal a ukázal pravý stav záležitostí. Odpůrci rádi zveličí věc, která se jim dostala do ruky od našeho lidu. Vyrukoval jsi s chybami prvních apoštolů, s omyly těch, kteří za dnů Kristových byli v očích Páně drazí.

Myslíš, že tvým ukazováním krajních stanovisek, která zaujali Boží poslové, bude vnuknuta důvěra v Boží dílo pro tuto dobu? Nechej Boha, ať skrze inspiraci dá svému lidu možnost nalézt jeho omyly pro poučení i výstrahu. Neprodlévej však omezenými rty nebo pery u té stránky zkušenosti Božího lidu, která bude mást a kalit mysl. Ať se nikdo nezabývá omyly těch, jejichž hlavní dílo bylo Bohem přijato. Články, které si předložil, nejsou takové, aby zapůsobily pravdivým a příznivým dojmem na mysl těch, kdo je četli, pokud se týče naší práce a našich pracovníků…

Boží dítky jsou v Jeho očích velmi drahé a ti, kteří písemně nebo ústně oslabují vliv třeba i nejmenších z těch, kteří věří v Ježíše Krista, jsou v nebesích zapsáni jako ti, kteří urážejí samého Boha. „Jelikož jste to činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste to učinili.“ Je nutné, abychom si připomenuli, že bychom měli pečlivě střežit své myšlenky, pocity, slova i činy, abychom nezraňovali Spasitele v osobě Jeho svatých, neboť On nám jasně řekl, že se ztotožňuje s trpícím lidstvem. Ani jeden z Božích věrných, kdo neprošel těžkými zápasy a souženími nezíská korunu života v království slávy. Každý, kdo zvítězí v běžeckém závodu o nesmrtelnou korunu, zákonitě bude muset zápasit.

Neobracejte zbraně proti Kristovým vojákům. - Zbraně své výzbroje naměřit máme proti svým nepřátelům, ale nikdy je nemáme obracet proti těm, kteří pochodují z příkazu Krále králů, kteří mužně bojují v bitvách Pána pánů. Ať se neublíží ani jednomu vojákovi, kterého Bůh zná, jehož vyslal, aby nesl zvláštní poselství světu a konal zvláštní dílo.

Kristovi vojáci nemohou být vždycky na každém kroku dokonalí, ale jejich chyby by u jejich kamarádů neměly vyvolávat slova, která oslabují, ale slova, která posilní a pomohou jim nalézt ztracenou půdu pod nohama. Boží slávu by neměli obracet v hanbu a poskytovat výhodu nejzatvrzelejším nepřátelům svého Krále.

Kéž spolubojovníci nejsou přísnými a nespravedlivými soudci svých kamarádů a nepřehánějí každou vadu. Nechť se u nich neprojevují žádné satanské vlastnosti - žalování na vlastní bratry. Sami poznáme, že svět nás líčí nesprávně a falešně, zatím co zachováváme pravdu a hájíme pošlapávaný Boží zákon. Ale ať ani jeden netupí Boží věc zveřejňování nějaké chyby, které se snad Kristovi vojáci dopustí, jestliže chyby vidí a napraví ti, kteří se jí dopustili…

Ty, kteří nemoudře odhalují chyby svých bratří, Bůh obviní z mnohem závažnějšího hříchu než toho, který udělá nesprávný krok. Kritika a odsuzování bratří je kritikou a odsuzováním Krista.

- Letter 48, 1894.

Větší světlo ukládá větší odpovědnost

Dnes se nám dostává výsady, že máme větší světlo a mnoho příležitostí a jsme vedeni k zodpovědnosti za zlepšování světla. Toto se projeví větší zbožností a oddaností. Naše věrnost Bohu by měla být úměrná světlu, jehož se nám v této době dostává.

Avšak skutečnost, že máme větší světlo, nás neopravňuje k rozpitvávání a posuzování povahy lidí, které Bůh v dřívějších dobách vyvýšil, aby konali určité dílo a osvítili mravní temnotu světa.

V minulosti Boží služebníci zápasili s knížaty, s mocnostmi a vládci temnosti tohoto světa a s duchovní zlobou na vysokých místech, stejně jako my, kteří dnes neseme vztyčenou korouhev pravdy. Tito lidé byli Božími šlechtici, jeho živými činiteli, skrze něž působil podivuhodným způsobem. Byli opatrovníky božské pravdy do té míry, že Pán viděl, že je vhodné, aby odhalil pravdu, kterou mohl snést. Hlásali pravdu v době, kdy nepravé, zkažené náboženství velebilo ve světě samo sebe.

Žádná příležitost ke snižování charakteru nebo odpouštění hříchu. - Přála bych si, aby záclona byla odhalena, a aby ti, kteří nemají duchovní zrak, mohli tyto muže vidět tak, jak je vidí Bůh, neboť teď je vidí, že „chodí jako stromové.“ Svůj lidský úsudek by pak nekladli nad zkušenost a dílo mužů, kteří protrhli temnotu a připravovali cestu pro budoucí pokolení.

My, kteří žijeme uprostřed naší generace, smíme vyslovovat úsudek o lidech, které Bůh pozvedl, aby konali zvláštní dílo podle světla, jehož se jim v jejich době dostalo. Když snad podléhali pokušení, litovali svých hříchů. Ale pro nás to nesmí být příležitost ke snižování jejich povah nebo k odpouštění hříchů. Jejich příběh je pro nás varovným signálem a ukazatelem bezpečné cesty, chceme-li se vyhnout jejich omylům. Tito ušlechtilí lidé hledali Boží trůn a své duše pokořovali před Bohem.

Ústně ani písemně neukazujme, že podceňujeme vážné příkazy Páně. Ať nikdo nesnižuje ty, kteří byli Bohem vyvoleni, kteří statečně bojovali bitvy Páně, kteří své srdce, duši i tělo vložili do věci a díla Božího, kteří umírali ve víře a mají podíl na velkém díle vykoupení skrze našeho drahého Spasitele, který nese a odpouští hříchy.

Nemluvte o chybách lidí živých a ni mrtvých. - Bůh nikoho nepověřil, aby ukazoval na chyby lidí a předkládal jejich omyly světu, který leží ve zlém, ani církvi, jejíž mnozí členové mají malou víru. Pán lidem neuložil, aby oživovali chyby a omyly živých nebo mrtvých. On chtěl, aby Jeho dělníci podávali pravdu pro tento čas. Nemluvte o omylech svých žijících bratří a zamlčte chyby mrtvých.

Jejich omyly a chyby ať zůstanou tam, kam je dal Bůh - uvrhl je do hlubin moře. Čím méně povědí o omylech a chybách Božích služebníků ti, kteří vyznávají, že věří přítomné pravdě, tím lépe bude jak pro jejich vlastní duše, tak pro duše těch, které Kristus vykoupil svou krví. Ať si každý opakuje slova o tom, který je první a poslední, Alfa i Omega, počátek i konec. Jan slyšel hlas, který řekl: „Blahoslavení jsou od této chvíle mrtví, kteříž v Pánu umírají. Duch zajisté dí, aby odpočinuli od prací svých, skutkové pak jejich jdou za nimi“ (Zj. 14,13).

- RH 30.11.1897. (Tato rada byla napsána jednomu pracovníku, který uveřejnil 2 články v RH 3. 10.4.1894 titulem „nebezpečí z přijímání extrémních názorů.“ VYDAVATELÉ)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy