EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


49. Mohou mít všichni dar proroctví

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

49. Mohou mít všichni dar proroctví

Čas od času mi přicházejí zprávy, týkající se tvrzení, která prý sestra Whiteová vyslovila, která jsou však pro mne zcela nová a mohou klamat lid, pokud se týče mých skutečných názorů a učení. Jedna sestra v dopise svým přátelům píše s velkým nadšením o výroku bratra Jonese, že sestra Whiteová poznala, že přišel čas, kdy všichni můžeme mít dar proroctví ve stejném rozsahu jako ti, kteří teď mívají vidění - zachováme-li správný vztah k Bohu.

Kde je oprávnění k takovému tvrzení? Musím věřit, že sestra nepochopila bratra Jonese, protože si nedovedu představit, že on takový výrok pronesl. Pisatelka pokračuje: „Bratr Jones včera večer řekl, že Bůh nebude mluvit ke všem pro užitek někoho jiného, ale ke každému pro jeho vlastní užitek, a tím se splní Joelovo proroctví.“ Potvrdil, že toto se už na četných příkladech projevuje.

On mluvil, jakoby se domníval, že nikdo nebude zastávat takové vedoucí postavení, jako zastávala a ještě zastává sestra Whiteová. Odkazoval na Mojžíše jako příklad. On byl vůdcem, ale jsou tam zmínky o mnohých jiných, kteří prorokovali třebaže jejich proroctví nejsou uveřejněna. (Bratr Jones) nedá svolení, aby se věc rozmnožila a mohla veřejně kolovat, jak to zde četla nějaká sestra…

Tyto myšlenky o prorokování - neváhám to říci - raději neměly být vůbec vysloveny. Takové výroky připravují cestu pro situaci, kterou satan určitě využije. Je tu nebezpečí, že to povede k fanatismu nejen u těchto pletichářských myslí, ale že tyto pletichářské osoby využijí tohoto rozruchu ke svým dalším vlastním sobeckým cílům.

Ježíš pozvedl svůj hlas a varoval: „Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale uvnitř jsou vlci hltaví. Po ovocích jejich poznáte je.“ (Mt. 7,15.16.).

„Takto praví Hospodin zástupů: Neposlouchejte slov těch proroků, jenž prorokují vám, prázdných vás zanechávajíce. Vidění srdce svého mluví, ne z úst Hospodinových“ (Jr. 23,16). „Řekl-li by vám kdo: Aj, tuto jest Kristus, aneb: Aj, tamto, nevěřte. Neboť povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a budou činit znamení a zázraky ke svedení, by možné bylo i vyvolené. Vy pak šetřte se. Aj, předpověděl jsem vám všecko.“ (Mk. 13,21-23).

- Letter 6a, 1894.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy