EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


48. Bibličtí proroci psali pro naši dobu

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

48. Bibličtí proroci psali pro naši dobu

Bůh na nás stále myslí. Bůh je naší radostí a naší spásou. Každý ze starozákonních proroků mluvil méně pro svou vlastní dobu než pro naše časy, takže jejich proroctví platí pro nás. „Toto pak všecko u figuře dalo se jim, a napsáno jest k napomenutí našemu, kteříž jsme na konci světa.“ (1.K. 10,11). „Ne sobě, ale nám tím přisluhovali, což jest vám nyní zvěstováno skrze ty, kteříž vám kázali evangelium, v Duchu svatém seslaném s nebe, na kteréž věci žádostiví jsou andělé patřiti.“ (1Pt 1,12).

Bible je knihou pro vaše studium. Je to tak dobře, neboť je Boží pravdivou radou a průvodcem všech svatých vlivů, které se na světě vyskytly od jeho stvoření. Máme povzbuzující záznam, že Enoch chodil s Bohem. Jestliže chodil s Bohem v oné zvrhlé době, jež předcházela zničení světa potopou, máme nabýt odvahy a jeho příkladem máme být povzbuzeni, že nemusíme být poskvrněni světem, ale uprostřed všech jeho svůdných vlivů a sklonů smíme chodit s Bohem. Smíme mít Kristovu mysl.

Poklady pro poslední pokolení

Enoch, sedmý od Adama, vždy prorokoval příchod Páně. Tato velká událost mu byla zjevena ve vidění. ábel - třeba mrtvý - vždycky mluví o Kristově krvi, která jako jediná může učinit naše oběti a dary úplnými. Bible nahromadila a spojila v celek své poklady pro toto poslední pokolení. Všechny ty velké události a slavnostní průběh dějin Starého zákona byly a jsou opakovány v církvi v těchto posledních dnech. Mojžíš stále ještě mluví; tím, že si přeje, aby sám byl vymazán z knihy života po své bližní,a ti aby byli spaseni, učí nesobectví. David vede přímluvu církve za spásu duší po vší zemi. Proroci dosud svědčí o Kristově utrpení a o slávě, která bude následovat. V Bibli jsou veškerá nahromaděné pravdy podávány přesvědčivě, abychom, když se jim učíme měli z nich prospěch. Celá Bible na nás působí. Jakými lidmi bychom měli být my, jimž bylo všechno toto hojné světlo dáno v dědictví. Vzniklá síla, která spojuje všechen vliv minulosti a novým a zvětšeným světlem přítomnosti, je dána všem, kteří chtějí jít za světlem. Jejich víra poroste a v přítomné době bude uvedena do pohybu, bude budit energii a intenzivně zvýší horlivost a zároveň svou závislostí na Bohu pro Jeho moc znovu naplní svět a po celé zemi vyšle světlo Slunce Spravedlnosti.

Bůh by v těchto posledních dnech obohatil svět vzhledem ke zvýšené bezbožnosti, jestliže se jen lid pevně chopí Jeho neocenitelného daru a spojí veškerý svůj zájem s Ním. Neměli bychom výčkat žádné modly a nemusíme se děsit, co nastane, ale svěřme zachování svých duší Bohu, jako svému věrnému Stvořiteli. On zachová to, co Mu je v důvěře svěřeno.

- Letter 74a, 1897.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy