EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


45. Rada o obrazech o modlářství

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

45. Rada o obrazech o modlářství

(Viz 2SM 318-320)

Není pro snadné, abychom stanovili hranici ve věci tvory obrazů. Někteří se zásadně stavěli proti obrazům, dagerotypům (nejstarší druh fotografie) a kresbám všeho druhu. Říkají, že všechno se musí spálit; zdůrazňují, že druhé přikázání zakazuje vytváření všech obrazů, protože to jsou modly.

Modla je něco, co lidské bytosti milují a čemu důvěřují, místo aby milovali Pána, našeho Tvůrce, a důvěřovali v Něho. Jakékoliv pozemská věc, kterou si lidé přejí a které důvěřují, jako by jim mohla pomáhat a činit jim dobro, je odvádí od Boha a je pro ně modlou. Cokoliv olupuje duši o nejvyšší Boží lásku nebo brání neomezené jistotě a upřímné důvěře v Boha, nabývá charakteru modly a svou podobu získává v chrámu duše.

První velké přikázání zní: „milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své“ (Mt. 22,37). Zde není dovoleno odklánět se od lásky k Bohu. V 1.epištole Janově 2,15-17 čteme: „Nemilujte světa, ani těch věcí, které na světě jsou. Miluje-li kdo svět, není lásky Otcovy v něm. Nebo všecko, co jest na světě, žádost těla, a žádost očí, a pýcha života, to není z Otce, ale jest ze světa. Svět pak hyne i žádost jeho, ale kdož činí vůli Boží, trvá na věky.“ Jestliže tedy vytvořené obrazy odvádějí od lásky k Bohu a jsou uctívány místo Boha, jsou to modly. Vyvýšili však ti, kteří tvrdí, že jsou následovníky Ježíše Krista, tyto věci nad Boha a přilnuli k nim? Vyplnila láska k pokladům v jejich srdcích místo, které by měl zaujímat Ježíš?

Přiblížili se ti, kteří spálili všechny obrazy svých přátel a všechny druhy obrazů, které náhodou měli, skrze tento čin k vyššímu stavu posvěcení a cítí se v duši ve svých slovech v chování, zušlechtěni, povzneseni a zajímají se víc o nebeské věci? Je jejich náboženské zkušenost bohatší než předtím: Modlí se víc a věří dokonalejší vírou po této ničivé oběti, kterou vykonali? Přiblížili se k hoře? Byl v jejich srdcích zapálen svatý oheň, který dává novou horlivost a větší oddanost Bohu a Jeho dílu, než předtím? Dotkl se řeřavý uhel z obětního oltáře jejich srdcí a rtů? Po jejich ovoci můžete poznat povahu díla.

- MS 50, 1886.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy