EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


43. Pocity skleslosti

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

43. Pocity skleslosti

Ellen Whiteová trpěla pocity skleslosti

Ptáš se mě, proč to je, že se v noci probudíš a připadáš si uzavřen ve tmě? Já mám často stejný pocit; ale tyto pocity skleslosti nejsou žádným důkazem, že Bůh opustil mě nebo tebe… Pocity sklíčenosti nejsou žádným důkazem, že Boží zaslíbení se nesplňují.

Hledíš na své pocity, a protože nevidíš jenom jas, začínáš svou duši halit do pláště těžkomyslnosti. Jsi zahleděn do sebe a myslíš, že Bůh tě opustí. Máš se dívat na Krista…

Když vstupujeme ve spojení s naším Spasitelem, vstupujeme do krajiny míru… Musíme mít víru ve stálou činnost a důvěřovat, ať jsou naše pocity jakékoliv… Máme být dobré mysli; vždyť víme, že Kristu přemohl svět. Ve světě budeme mít soužení, ale mír v Ježíši Kristu. Milý bratře, odvrať oči os svého nitra a pohleď k Ježíši, který jediný ti pomůže.

- Letter 26, 1895.

Rada sklíčenosti sestře

Ve své křesťanské zkušenosti jsem prošla územím, kudy teď putuješ ty. Zdávalo se mi, že vězím v poutech zoufalství. Když jsem byla docela mladá - teprve asi dvanáctiletá - byla jsem po celé měsíce docela bezmocná. Ale Pán nedovolil, abych zůstala v tomto stavu. Přitáhl mě k sobě milosrdenstvím a milostí a přivedl mě ke světlu. On ti pomůže.

Přestaň hledět na sebe. Nemysli na sebe, nemluv o sobě. Ty nemůžeš spasit samu sebe, ať uděláš jakýkoliv, dobrý skutek. P8a Ježíš tě neučinil nositelem hříchu. Říká: „Pojďte ke mně všichni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám.“ Nevěříš Kristovým slovům? On ti přikazuje: „Vezměte jho mé na se,a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí duším svým. Jho mé zajisté jest rozkošné, a břímě mě lehké.“ (Mt. 11,28-30).

Mysli na Spasitele. Vlož své hříchy, opuštěné i svěřené, na Toho, který nese naše hříchy. Víš, že miluješ Pána. Nermuť se tedy neustále nad svým životem, protože satan tě neustále znepokojuje svými nepravdami. Věř, že Ježíš ti chce odpustit a odpouští tvá přestoupení. On nese hříchy celého světa. Je rád, když slabé a sevřené duše přicházejí k Němu a spoléhají na Něho. Hledej Boha v prosté víře, když říkáš: „Věřím, pomoz mé nevěře.“ (Mk. 9).

Andělé pomáhají doufajícím duším. - Pán nezavrhuje snadno své bloudící děti. Má s námi dlouho strpení. Jeho andělé pečují o každou věřící, doufající duši Když teď čteš tato slova, věř, že Pán tě přijímá právě takovou, jaká jsi, bloudící a hříšná. On ví, že nemůžeš vymazat ani jeden hřích. Ví, že Jeho drahocenná krev, vylitá za hříšníka, činí z usouženého, zarmouceného a ztrápeného Boží dítko.

Slovo Boží je jako zahrada, plná krásných, vonných květin. Milá sestro, nechceš si utrhnou květiny, růže, lilie a karafiáty Jeho slibů? Odpočiň si v Jeho lásce. Žádný jazyk nedovede vyjádřit, ani omezená mysl pochopit velikost a bohatství Jeho sluhů daných takovým slabýma chvějícím se duším, jako jsi ty. Tvou věcí je věřit a doufat. Věcí Páně je splnit slib - a to On nikdy neopomene. Přimkni se vírou k drahému Nositeli hříchu a pak k Němu vírou přilni. Nermuť se, to věci vůbec nepomůže. Věř, že sám Kristus kárá stana, a že on už nemůže nad tebou vládnout. Věř, že byl pokárán. Když se nepřítel přivalí jako řeka, duch Hospodinův pozvedne za tebe korouhev proti němu.

Přidrž se Ježíše a nikdy se Ho nepouštěj. - Znovu tě žádám, abys nehleděla na sebe. Hleď na Ježíše. Přidrž se Jediného Mocného a nikdy se Ho nepouštěj. Náš Pán Ježíš vyjádřil svou lásku k tobě tím, že dal svůj život, abys mohla být spasena. Nesmíš mít důvěru k této lásce. Nehleď na temnou stránku, buď naplněna nadějí v Boha. Tím, že hledíš na Ježíše jako na svého Spasitele, odpouštějícího hříchy, měníš se k Jeho obrazu. Říkej: „Prosila jsem svého Spasitele, On mě vysvobodil a já jsem opravdu svobodna. Já jsem Páně a Pán je můj. Nebudu se bát. Vím, že On mě miluje i s mými slabostmi a nebudu Ho zarmucovat svou nedůvěrou v Něho. Rozejdu se se satanem. Kristus přeťal lana, která mě poutala a já chci velebit Pána.“

Takto můžeš vychovávat a posilovat svou mysl. Kéž ti Pán pomáhá a žehná ti v každé chvíli. Buď svobodná, ano, buď svobodná v Pánu od této chvíle. Raduj se ve své svobodě.

- Letter 36, 1900.

Nedívejte se na stíny

Ježíš žije, On vstal, On je živ navždy. Nemysli na břímě, které neseš. Je pravda, že nosíš jho, ale s kým jsi tímto jhem spojen? - S nikým menším, než se svým Vykupitelem. Satan bude vrhat svůj ďábelský stín přes cestu Kristovou. Musíš se tedy dívat vedle stínu do Kristova jasu… Nehleď na nesnáze, mysli na to, že Ježíš je nejdražší.

Tvá paměť se obnoví Duchem svatým. Můžeš zapomenout, co Ježíš pro tebe učinil? … Ztratil ses sám sobě; tvé nejhlubší, nejsladší myšlenky byly u tvého předrahého Spasitele v Jeho péči, Jeho ujištění, u Jeho lásky. Jak mu tvé touhy spěchaly vstříc!

Všechny tvé naděje spočívaly na Něm, všechna tvá očekávání byla spojena s Ním. Vždyť On tě stále miluje. On má balzám, který dovede zahojit každou ránu a ty můžeš spočinout v Něm…

Utěšitel ti bude vším, čím si přeješ. Budeš vážen s Duchem Božím i s důležitostí poselství a práce. Vím, že Pán je ochoten zjevit ti úžasné věci ze svého zákona. Ach, kéž všichni poznají, že už jsi s Ježíšem.

- Letter 30a, 1902.

Hleď na světlo. - Já nedovolím své mysli, aby setrvala v temnosti. Ježíš má pro mne světlo a útěchu, naději i radost. Já chci být obrácena tváří ke světlu, aby jas Slunce Spravedlnosti zářil do mého srdce a odrážel se na druhé. Povinností každého křesťana je svítit - rozlévat mezi lidmi světlo milosti, kterou rozdává Kristus. Bůh ode mne chce, abych Ho velebila, i v bolesti a ukázala tak, že si uvědomují, že On je se mnou. (Ř. 5,1; 1J. 5,11 - citováno.)

- MS 19, 1892.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy