EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


41. Jsou památníky správné?

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

41. Jsou památníky správné?

Památníky nám mají připomínat naše dějiny

Po odchodu z Egypta dosáhl Izrael zvláštních vítězství, jejichž památníky se uchovaly. Mojžíš a Jozue dostali od Boha příkaz, aby postavili památníky. Po zvláštním vítězství Izraelitů nad Filištínci postavil Samuel pamětní kámen a nazval jej EbenEzer, řka: „Až potud pomáhal nám Hospodin.“ (1S. 7,12).

Ach, kde máme my, jako lid, své pamětní kameny? Kde jsou postaveny naše monumentální sloupy s vytesanými písmeny, popisujícími nejdražší příběh toho, co Bůh pro nás vskutku udělal? Nedovedeme My, se zřetelem na minulost, hledět na nové zkoušky a rostoucí soužení - i neštěstí, strádání a bolestné ztráty - a nebýt zdrceni; ale dívejte se na minulost a říkejte: „Až potud pomáhal nám Hospodin“. Chci poručit svou duši jemu, věrnému Stvořiteli. On ostříhá to, co jsem mu svěřil v onen den. „pokud trvati budou dnové tvoji, slovoutný budeš.“

- MS 22, 1889.

Volání po připomenutí dřívějších dnů

Boží jednání s Jeho lidem by se mělo často opakovat. Jak často stavěl Hospodin pamětní kameny při svém jednání se starým Izraelem! Aby nezapomněli na děje minulosti, přikázal Mojžíšovi, aby tyto události sestavil do písní, aby jim rodiče učili své děti. Měli shromažďovat památky a ukládat je, aby byly na očích. Jejich zachování se věnovalo zvláštní úsilí, aby se mohl celý příběh zopakovat, až by se děti na tyto věci vyptávaly. Takto se uchovaly v paměti milostivá jednání a veliká dobrota milosrdenství Boží péče i vysvobození Jeho lidu. Jsem vyzýváni: „Rozpomente se pak na předešlé dny, v nichž osvícení byvše, mnohý boj utrpení snášeli jste.“ Žd. 10,32. Pro svůj lid tohoto věku působil Hospodin jako Bůh, činící zázraky. Minulost Boží věci je třeba často předkládat lidu, mladým i starým. Je potřebné, abychom si často vyprávěli o Boží dobrotě a velebili Jej za Jeho podivuhodné činy.

- 6T 364, 365.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy