EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


40. Otázka určení 7.dne

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

40. Otázka určení 7.dne

Sobota byla ustanovena pro celý svět

Bůh odpočinul sedmého dne a oddělil ho pro člověka, aby měl v úctě Jeho stvoření nebes i země v šesti doslovných dnech. Požehnal, posvětil a učinil svatým den odpočinku. Když jsou lidé tak pečliví, že pátrají a kopou, aby určili přesné časové období, máme říkat: Bůh ustanovil svou sobotu pro celý svět. A když se k nám ten sedmý den opět vrací, řízen sluncem, panujícím nade dnem, je to ve všech krajních i zemích doba zachovávání soboty. V těch krajinách, kde po celé měsíce slunce nezapadá a také po měsíce nevychází, se čas bude vypočítávat podle uchovaných záznamů…

Pán vyžaduje veškerou poslušnost od každého člověka, kterého stvořil, aby dodržoval sobotu v době, kdy podle slunce tento den nadchází… Sobota byla ustanovena pro celý svět, a proto se vyžaduje poslušnost od lidí, kteří jsou v dokonalé shodě se světem, jejž Pán stvořil.

- Letter 167, 1900.

Problém datování

Sestra T. mi o tobě hovoří. Říká, že jsi poněkud zmatena, pokud se týče datování. Má drahá sestro, toto povídání a datování je pastí, kterou vymyslel satan. Snaží se očarovat smysly, když říká: „Aj, tuto jest Kristu aneb tamto.“ To je všechno satanův výmysl, který má zavádět lidi na scestí, ale Slovo říká: „Nevěřte. Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci a činiti budou znamení veliká a zázraky, takže by svedli, by možné bylo i vyvolené. Aj, předpověděl jsem vám. Protož řeknou-li vám. Aj, na poušti jest, nevycházejte. Aj, v pokojících nevěřte.“ (Mt. 24, 23-26).

Není pochyb, že sedmým dnem je sobota. - O sobotě Bůh říká: (citováno Ex. 31,12-18).

Je možné, že se může nahromadit tolik důležitého o těch, kdo zachovávají sobotu, a přece ani jeden nedovede říct, kdy sobota nadchází? Kde je tedy lid, který nese znak nebo znamení Boží? Jaké to je znamení? Sedmý den sobotní, který Pán požehnal, posvětil, prohlásil za svatý a ustanovil velké tresty za jeho porušování.

O sobotě, jeho sedmém dni, není žádných pochyb. Je to památník Božího stvořitelského díla. Je ustanoven jako nebem daná památka, jež má být zachována jako znamení poslušnosti. Bůh napsal celý zákon svým prstem na dvě kamenné desky…

Tak sestro,.. píši,… abych ti řekla, že nemáme ani trochu věřit teorii o určení data. Je to satanova past, kterou máte mást lidí. Vidíš, jak je zcela nemožné domnívat se, že svět činí správně, když zachovává neděli a celý zbytek Božího lidu jedná nesprávně. Tato teorie o stanovení dne by udělala z celých našich dějin minulých padesáti pěti let dokonalý podvod. My však víme, kde stojíme…

Stát věrně u svého praporu. - Milá sestro, neupouštěj od své víry. Máme stát věrně při svém praporu - Božích přikázáních a Ježíšově víře. Všichni ti, kteří budou mít svou důvěru pevnou až do konce, budou zachovávat sedmý den sobotní, jak nám nastává podle slunce. Podvod s určováním dne je satanova léčka, která má vzít odvahu. Já vím, o čem mluvím. Měj víru v Boha. Svat tam, kde jsi jako živý kámen v Boží stavbě.

Boží dítky zvítězí. Odrazí dobyvatele a překonají všechny protichůdné živly, které je pronásledují. Neboj se. S mocí biblické pravdy a láskou, ověřenou na kříži a ustanovenou Duchem svatým zvítězíme. Celá bitva před námi závisí na zachovávání pravé soboty Hospodinovy…

Teď nemohu psát víc, ale říkám ti - nedopřávej sluchu kacířství. Drž se jasného: „Tak pravil Hospodin.“ On tě potěší, požehná ti a dá radost tvému srdci. Chval Pána, že máme jasné světlo a že neseme jasná, zřetelná poselství.

- Letter 118, 1900.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy