EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


39. Otázky týkající se spasených

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

39. Otázky týkající se spasených

Budou děti nevěřících rodičů spaseny? (Viz 2SM 259-26P; 565-566).

S bratrem (J.G.) Mattesonem jsem hovořila o tom, zdali děti nevěřících rodičů budou spaseny. Uvedla jsem, že mi jedna sestra položila s velkou úzkostí tuto otázku a tvrdila, že někteří lidé řekli, že malé děti nevěřících rodičů nebudou spaseny.

Toto bychom měli považovat za jednu z otázek, o níž nesmíme vyjadřovat své stanovisko nebo mínění z toho jednoduchého důvodu, že Bůh nám ve svém Slově o této věci nic určitého nesdělil. Kdyby myslel, že je pro nás podstatné, abychom to věděli, byl by nám to jasné řekl.

Věci, které odhalil, jsou pro nás a pro naše děti. Jsou věci, které teď nechápeme. Neznáme mnoho věcí, které jsou jasně zjeveny. Až budou vyčerpány náměty, které těsně souvisejí s naším věčným blahem, pak bude dost času k uvažování nad některými z těchto bodů.

Děti věřících rodičů. - Vím, že někteří se dotazovali, jestli budou malé děti s věřících rodičů spaseny, protože jejich charakter nebyl ještě vyzkoušen, a všichni musí být podrobeni zkoušce a o jejich charakteru bude rozhodnuto, až poznají soužení. Otázka zní: „Jak mohou malé děti projít touto zkouškou a soužením?“ Já odpovídám, že víra věřících rodičů chrání děti, jako když Bůh seslal svůj soud na egyptské prvorozené.

Izraelitům v otroctví bylo sesláno slovo Boží, aby shromáždili své děti ve svých domovech a označili veřeje jejich dveří krví zabitého beránka. Toto byl předobraz zabití Božího Syna a působení Jeho krve, prolité za spásu hříšníků. Bylo to znamení, že domácnost přijala Krista jako zaslíbeného Vykupitele. Byla ochráněna před moci vraha. Rodiče bezpodmínečně dokázali svou víru tím, že uposlechli příkazů, které jim byly dány a víra rodičů chránila je i jejich děti. Ukázali svou víru v Ježíše ve velkou oběť, jehož krev byla zobrazena v krvi zabitého Beránka. Anděl zkázy pominul každý dům, který byl takto označen. Toto je symbol, který ukazuje, že víra rodičů se rozšiřuje na jejich děti a chrání je před andělem zkázy.

Bůh seslal slovo útěchy truchlícím betlémským matkám, aby i ony, plačící, viděly, jako kdysi Ráchel, jak jejich děti přicházejí ze země nepřátel. Kristus bral malé děti do své náruče, žehnal jim a káral učedníky, kteří chtěli poslat matky pryč. „Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně; nebo takových jest království nebeské.“ (Mat. 19,14).

Kristu žehnal dětem, které mu přinášely věrné matky. Bud tak činit i teď, jestliže matky budou konat svou povinnost vůči svým dětem, budou je učit a vychovávat v poslušnosti a pokoře. Pak se osvědčí při zkoušce a budou poslušní vůle Boží, neboť rodiče zastávají u svých děti Boží místo.

Vzpurné děti adventních rodičů. - Někteří rodiče dovolují satanovi, aby ovládal jejich děti, a tak tyto děti nejsou omezeny, ale je jim dovoleno, aby měly zlé povahy, byly prudké, sobecké a neposlušné. Kdyby snad tyto děti zemřely, nebyly by vzaty do nebes. Způsob jednání rodičů určuje budoucí blaho jejich dětí. Jestliže jim dovolují, aby byly neposlušné a prudké, dovolují satanovi, aby se jich ujal a působil skrze ně, jak se jeho satanskému veličenstvu zachce. Tyto děti, které nikdy nebyly vychovávány k poslušnosti a pěkným charakterovým rysům, nebudou vzaty do nebe, neboť se u nich ukáže stejná povaha i náklonnost.

Bratru Mettesonovi jsem řekla: „my nedovedeme říci, jestli všechny děti nevěřících rodičů budou spaseny, protože Bůh neoznámil svůj úmysl v této věci a my uděláme lépe, když toho zanecháme a budeme hovořit o námětech, které jsou v Jeho slově jasně vyloženy.“

Toto je nejchoulostivější námět. Mnozí nevěřící rodiče vedou své děti moudřeji než mnozí z těch, kteří tvrdí, že jsou Božími dětmi. Velice se snaží, aby jejich děti byly laskavé, nesobecké a poslušné a v tomto nevěřící ukazují větší moudrost než ti rodiče, kteří mají velké světlo pravdy, ale jejich činy se nijak neshodují s jejich vírou.

Bude tam určitý počet? - Jiná otázka, o níž jsme hovořili, se týkala Božích vyvolených, že Pán bude mít určitý počet a až se tohoto počtu dosáhne, bude zkouška u konce. Toto jsou otázky, o nichž vy ani ja nemáme práva mluvit. Pán Ježíš přijme všechny, kdo k němu přicházejí. On zemřel za bezbožné a každý, kdo chce přijít, může přijít.

Člověk má vyhovět určitým podmínkám a jestliže to odmítne, nemůže se stát Božím vyvoleným. Chce-li vyhovět, je Božím dítětem a Kristus říká, že jestliže bude i nadále věrný, pevný a neochvějný ve své poslušnosti, nevymaže jeho jméno z knihy života, ale přizná se k němu před svým Otcem i před svými anděly. Bůh by chtěl, abychom mysleli, hovořili a podávali jiným ty pravdy, které jsou jasně zjeveny, a které nemají vůbec nic společného s těmito náměty k bádání, protože nemají nijak vůbec nic společného s těmito náměty k bádání, protože nijak zvlášť nesouvisejí se spásou našich duší.

- MS 26, 1885.

Poznají se navzájem vzkříšení lidé?

Největším darem od Boha je Kristus, jehož život je náš, byl dán za nás. On zemřel za nás a byl vzkříšen pro nás, abychom mohli vyjít z hrobu ke slavnému společenství s nebeskými anděly, setkat se s našimi milovanými a poznat jejich tváře, neboť tím, že se podobají Kristu, jejich obraz se neruší, ale proměně v Jeho vznešenou podobu. Každý svatý, spojený zde na zemi v rodinném společenství, tam pozná své drahé.

Až budeme vykoupeni, bude Bible chápána ve vyšším, širšíma jasnějším smyslu než je tomu teď. Závoj, který visel mezi smrtelností a nesmrtelností, bude odhalen. Uvidíme Jeho tvář.

- Letter 79, 1898.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy