EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


37. Adventisté sedmého dne a soudní pře

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

37. Adventisté sedmého dne a soudní pře

Příčina potíží církve s nevěřícími. - Vzniknou-li v církvi potíže, neměli bychom jít žádat o pomoc nevěřící právníky. Bůh si nepřeje, abychom nesnáze církve ukazovali před těmi, kteří se Ho nebojí. On by nechtěl, abychom byli závislí na pomoci těch,kteří neplní Jeho požadavky. Ti, kteří takovým poradcům důvěřují, ukazují, že nemají víru v Boha. Nedostatkem jejich víry je Pán nanejvýš potupen a jejich jednání způsobuje velkou škodu jim samým. Tím, že se obracejí na nevěřící, aby urovnávali nesnáze v církvi, navzájem se koušou a požírají, aby „jedni od druhých zkaženi byli“ (Ga. 5,15).

Tito lidé zavrhují radu, kterou dal Bůh a činí právě to, co jim zakázal dělat. Ukazují, že za svého soudce si zvolil svět a jejich jména jsou v nebesích zapsána společně se jmény nevěrců. Kristus je znovu ukřižován a vydán otevřeně hanbě. Nechť tito lidé vědí, že Bůh neslyší jejich modlitby. Urážejí Jeho svaté jméno a On je přenechá satanovým ranám, dokud nepoznají svou pošetilost a nebudou hledat Pána doznání svého hříchu.

Záležitosti, týkající se církve, mají být uchovávány uvnitř svých vlastních hranic. Je-li křesťan oklamán, má to nést trpělivě; je-li podveden, nemá se odvolávat k soudu, raději má snášet ztrátu a křivdu.

Bůh bude jednat s nehodným členem církve, který šidí svého bratra nebo Boží věc, Křesťan nemusí zápasit o svá práva, Bůh bude jednat s člověkem, který tato práva porušuje. „Mně pomsta, já odplatím, praví Pán“ (Ř. 12,19). O tom všem se vede účet a Pán prohlašuje, že se za všechno pomstí. On přednese každý skutek na soudu.

Nesprávní poradci

Zájmy Boží věci se nemají svěřovat lidem, kteří nemají spojení s nebesy. Ti, kdo jsou Bohu nevěrni, nemohou být důvěryhodnými poradci. Nemají tu moudrost, která přichází shůry. Nemá se jim dovolit, aby vnášeli soud ve věcech, souvisejících s Boží věcí. V záležitostech, na nichž závisí takové důležité výsledky. Jestliže uposlechneme jejich soudu, určitě se dostaneme do velmi těžkých situací a oddálíme dílo Páně.

Ti, kdo nejsou ve spojení s Bohem jsou ve spojení se satanem a mohou sice upřímně radit, sami však jsou oslepování a klamání. Satan vkládá do mysli návrhy a do úst slova, která jsou pravým opakem Božího myšlení a Boží vůle. Takto působí satan skrze ně, aby nás svedl na nesprávné cesty. On nás chce svést, zaplést do nesnází a zničit nás, bude-li moci.

Kdysi bylo pro lid Boží velikým hříchem, když se odevzdá nepříteli a odhalí mu svou mu svou zmatenost či svůj úspěch. Bylo hříchem obětovat na nepravém oltáři. Bylo hříchem obětovat kadidlo, zapálené nepravým ohněm.

Jsme v nebezpečí, že směšujeme věci posvátné s obyčejnými. Při našem snažení má působit svatý zápal pro věc Boží. Pravým oltářem je Kristus. Pravým ohněm je Duch Svatý. Toto je naše inspirace. Jedině Duch Svatý je bezpečným rádcem, který řídí a vede člověka. Jestliže se odvrátíme od Boha a Jeho vyvolených, abychom se dotazovali u cizích oltářů, dostaneme odpověď podle našich činů.

Osvěcujeme naprostou důvěru ve svého Vůdce. Hledejme moudrost z Pramene moudrosti. Ať se v každé nejisté nebo rozhodující situaci Boží lid sjednotí na tom, co žádá a pak ať se spojí v obětování modlitby Bohu a je vytrvalý v žádostí o pomoc, kterou potřebuje. S Bohem se máme radit o všem, a když Ho o něco prosíme, máme věřit, že přijímáme to pravé, hledané požehnání.

- Nedatovány MS 112.

Rada věřícímu, jemu hrozí soudní pře

Když ses zapletl do soudní pře proti R, říkala jsem, že jestli šel S tak daleko a pustil se do této záležitosti, bude to skvrna na jeho životě. Bylo mi líto, že ses do toho dostal. Vím, že to není správné a nechci ani v nejmenším tvoji situaci pro vás zlehčovat. Je to jen svědectví té moudrosti, která není shůry.

Bylo mi oznámeno, že zamýšlíš podat proti mně při na příkladě toho, že ti bylo ukřivděno svědectvími, která ti byli podána. Dostala jsem výhružný dopis, že kdybych neuznal, že jsem ti ukřivdila, byla by pře zahájena. Teď bych mohla těžko věřit, že jsi tak rozhodně přešel k nepříteli, který zná mou životní práci stejně tak dobře, jako ji znáš ty.

Každé slovo z toho, co jsem ti napsala, je pravdivé. Nemám, co bych odvolávala. Udělala jsem jen to,o čem vím, že je mou povinností to udělat. Mou jedinou pohnutkou k uveřejnění záležitosti byla naděje, že tě zachráním. Neměla jsem jiné myšlenky než upřímnou lítost a lásku ke tvé duši. Ty sám víš, že mám velký zájem o tvou duši…

Kdyby se snad někdo snažil překážet mi v této práci odvolávám se k zákonu, neslevím tečku z podaných svědectví. Dílo, které konám, není mým díle, je to dílo Boží, které mi On dal k vykonání. Nevěřila jsem, že uděláš tak strašnou věc - pozvedneš svou smrtelnou ruku proti Bohu na nebesích. Ať to udělá kdo chce, jen ať to nejsi ty…

Chci ti poradit. Nevydírej na nikom peníze za to, co bylo řečeno proti tobě nebo vašim. Takovým jednáním si škodíte. Budeme-li spoléhat na Ježíše, Původce i Dokonavatele naší víry, budeme se moci modlit: „Pane, odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim.“ Ježíš se nedovolával zákona o nápravu, když byl nespravedlivě obžalován. Když Mu spílali, On neodplácel spíláním, když Mu hrozili, On to neodplácel.

- Letter 38, 1891.

Právě to, co jim Bůh řekl, aby to nedělali. - Psala jsem obšírně o křesťanech, kteří věří pravdě, a svěřují své věci soudům, aby se dovolali nápravy. Když to dělají, navzájem se koušou a požírají, aby v pravém smysli slov Bible „jedni od druhých zkaženi byli.“ Zavrhují radu, vnuknutou jim Bohem a navzdory poselství, které On dává, dělají právě to, co jim řekl, aby nedělali. Takoví lidé se mohou stejně tak přestat modlit k Bohu, neboť On jejich modlitby nevyslyší. Urážejí Hospodina a On je nechá, aby se stali satanovými poddanými, dokud nepoznají svou pošetilost a nebudou hledat Pána doznáním svých hříchů.

Co ukazuje odvolání k soudu. - Světa neobrácení členové církve se navzájem chápou. Někteří lidé si učiní svět svým důvěrníkem, když je Bůh kára, že chtějí jít svou vlastní cestou a církevní záležitostí předkládají světu, aby o nich rozhodoval. Potom dochází ke srážce a k boji a Kristus je znovu křižován a otevřeně hanoben. Takoví členové církve, kteří se odvolávají ke světským soudům, ukazují, že si za svého soudce zvolili svět a jejich jsou v nebesích zapsána společně se jmény nevěřících. Jak dychtivě se svět chápe výroků těch, kteří prozrazují posvátná pověření!

Toto odvolávání se k lidským soudům nebylo adventisty sedmého dne prováděno nikdy předtím. Bůh dovolil, abyste vy, kteří jste byli oklamáni, mohli pochopit, jaká síla ovládá ty, kterým byla svěřena velká odpovědnost. Kde jsou Boží strážci? Kde jsou lidé, kteří budou pevně, nepohnutě stát za pravdou, přítomnou pravdou, a kteří také mají srdce?

- MS 64, 1898.

Svatí mají soudit svět

Svatí mají soudit svět. Mají být tedy závislí na světě a světských právnících, aby urovnávali jejich těžkostí? Bůh nechce, aby přinášeli své těžkosti k rozhodnutí satanovým poddaným. Mějme k sobě navzájem důvěru.

- MS 71, 1903.

Právníci a Laodicea

Opírat se o rámě zákona je pro křesťana hanbou. Toto zlo však k nám proniklo a je mezi vyvolenými Páně v oblibě. Světské zásady se nepozorovaně zavádějí, takže v praxi jsou mnozí naši pracovníci jako laodicejští - tj. vlažní - protože se tolik spoléhá na právníky i zákonné dokumenty a smlouvy. Takový stav věcí se Bohu oškliví.

- MS 128, 1903.

Soudní pře proti vydavatelství

Smí někdo z vás, maje při s druhým, souditi se před nepravými, a ne před svatými? Nevíte-li, že svatí svět souditi budou? I poněvadž od vás souzen býti má svět, kterak nehodní jste těch nejmenších věcí rozsuzovati? Zdali nevíte, že anděly souditi budeme? Co pak tyto časné věci? Protož když byste měli mít soud o tyto věci časné, těmi, kteříž nejzadanější jsou v církvi, soud osaďte. K zahanbení vašemu to pravím. Tak-li není mezi vámi moudrého ani jednoho, který by mohl rozsoudit mezi bratřími svými? Ale bratr s bratrem soudí se, a to před nevěřícími? Již tedy naprosto nedostatek mezi vámi jest, že soudy máte mezi sebou. Proč raději křivdy netrpíte? Proč raději škody nebéřete? Nýbrž vy křivdu činíte, a ke škodě přivodíte, a to bratří své. Zdali nevíte, že nespravedliví dědictví království Božího nedosáhnou?“ (1K. 6,1-9). Jestliže členové církve toto znají, bude jejich obvyklý postup takový, že doporučí svou víru. Spořádaným životem a bohabojným hovorem objeví Krista a nebude žádných soudních pří mezi bližními nebo bratry.

Vyzývám tě ve jménu Kristově, aby odvolal při, kterou jsi zahájil, a abys už nikdy nepřiváděl druhého před soud. Bůh ti zakazuje, aby takto tupil Jeho jméno. Dostalo se ti velkého světla a mnoho příležitostí a ty si nemůžeš dovolit spolčovat se s lidmi ze světa a užívat jejich metod. Pamatuj, že Pán bude s tebou jednat podle stanoviska, které zaujímáš v tomto životě…

Slavnostně ti prohlašuji, že jestli přijmeš soudní při, kterou teď má v úmyslu přijmout, nikdy se z jejího výsledku nevzpamatuješ. Jestliže odhalíš světu špatnosti, o kterých se domníváš, že ti je způsobili tvoji bratři, druhá strana bude nucena říci určitě věci. Mám ti dát výstrahu.

Co se týče věci těch, kteří se s tebou podílejí na velké zodpovědnosti v Review and Herald, a kteří změnili svůj postoj a stali se nepřáteli tohoto díla, nebudeš si přát slyšet konečný rozsudek, který bude nad nimi vynesen, až zasedne soud, budou otevřeny knihy a každý člověk bude souzen podle toho, co bude v těchto knihách napsáno. Chci tě uchránit, abys nešel cestou, která tě spojí s těmi, kteří se sami připojili k padlým andělům, aby co nejvíc škodili těm, kteří milují Boha, a kteří se za velkých těžkostí ze všech sil snaží hlásat světu přítomnou pravdu.

Vydavatelství není bez poskvrny. -Ti, proti nimž vznášíš svá obvinění, vědí, že jsem neschvalovala jejich způsob jednání s tebou a že jsem je kárala za jejich bezcitné vedení tvého případu. Jsou takoví, kteří nejednali čestně. Nejednali tak, jak by chtěli, aby se jednalo s nimi. Ale měl bys přesto - navzdory daným varováním jednat vysloveně proti danému příkazu? Žádám tě, aby ses neodtrhoval od důvěry svých bratří a od účasti ve vydavatelské práci.

Raději bych chtěla sdílet tvou ztrátu než vědět, že jsi tuto záležitost úspěšně dokončil ke škodě své duše a dal satanovi příležitost, aby před nevěřícími zesměšnil tvůj případ a znevážil vydavatelskou práci…

Boží věc poškozena

Nedopusť, aby soud projednával tuto při. Připadá mi hrozné pomyšlení, že chceš jít přímo proti jasnému Božímu slovu a chceš světu ukázat, jak krutě jednáš proti lidu, který zachovává Boží přikázání. Když toto tvé jednání mělo svědčit jenom proti těm, kteří páchali nespravedlnost, nebyla by škoda tak dalekosáhlá. Ale nedovedeš pochopit, že tím vznikne zaujetí proti Božímu lidu jako tělu? Takto ublížíš Kristu a zraníš Ho v osobě Jeho svatých a přiměješ satana, aby jásal, protože tvým přičiněním může z působit velkou škodu Božímu lidu a Jeho institucím.

- Letter 301, 1905.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy