EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


34. Duchovní i tělesné nebezpečí požitkářství

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

34. Duchovní i tělesné nebezpečí požitkářství

Změny způsobené požíváním masité stravy

Maso mrtvých zvířat nebylo původní stravou pro člověka. Člověku bylo dovoleno jíst je po potopě, protože všechno rostlinstvo bylo zničeno. Ale kletba, vynesená nad člověkem i zemí a každou živou věcí, způsobila zvláštní a podivné změny. Od potopy má lidské pokolení zkrácenou dobu svého života. Tělesná, duševní a mravní zvrhlost se v těchto posledních dnech rychle zvětšuje.

- MS 3, 1897.

Porušený úsudek

Neznáte nebezpečí výlučného požívání masa, protože vaše chuť si je velmi žádá. Když člověk pojídá tuto stravu, dává do úst to, co podněcuje hanebné vášně. Neposvěcená citová rozpoložení naplňují mysl a duchovní zrak je zatemněn, neboť sklon k požitkářství má pokazit vkus i soudnost. Když zásobujete svůj stůl tímto druhem stravy, jednáte proti vůli Boží. Dochází ke stavu, který povede k nedbání zásad Božího zákona…

Překonávat dědičné a vzděláním nabyté sklony ke zlému však není snadná záležitost. Naše já je panovačné a ze všech sil se snaží o vítězství. Ale „tomu, který přemáhá“, jsou dané zaslíbení. Pán ukazuje pravou cestu, ale nikoho nenutí aby poslechl. Ty, jimž dal světlo ponechává,a by je přijali, nebo jím opovrhovali, ale jejich způsob jednání přinese jisté následky. Příčina musí přivodit účinek…

Na rodičích spočívá ten nejslavnější závazek, aby se řídili podle správných návyků v jídle a pití. Předkládejte svým dětem jednoduchou, zdravou stravu, která se vyhýbá všemu dráždivému. Masitá strava neučiní z dětí nervózních, děti milí a trpělivé, ale nevrlé, popudlivé, prudké a málo zdrženlivé. Ctnostné návyky jsou ztraceny a mravní zkaženost rozkládá mysl, duši i tělo.

- MS 47, 1896.

Obětování duchovního zdraví

Požívání masa mrtvých zvířat je zhoubné pro tělesné zdraví a všichni, kdo jedí masitou stavu, zvětšují své zvířecí choutky a zmenšují svou duševní citlivost. Takto si plně neuvědomují sílu pravdy a nutnost toho, aby byla přenášena do jejich praktického života.

- Letter 54, 1896

Náboženský a tělesný život spolu souvisí

Požívání masa mrtvých zvířat má škodlivý účinek na naši duchovní stránku. Jestliže maso je hlavní částí stravy, pak vyšší schopnosti jsou ovládány nižšími vášněmi. Tyto věci jsou urážkou Boha jsou příčinou poklesu duchovního života… Vše, co jíme a pijeme, je proto, aby naše tělo bylo udrženo při životě, abychom mohli sloužit k Boží slávě. Celé tělo je Božím vlastnictvím a my musíme přísně dbát na svůj dobrý tělesný stav, protože náboženský život těsně souvisí s tělesnými návyky a zvyklostmi.

- Letter 69, 1896.

Pán učí svůj lid, že je to pro jeho duchovní i tělesné dobro, aby se udržel požívání masa. Není potřebné, abychom jedli maso mrtvých zvířat.

- Letter 83, 1901.

Nebezpečí úmyslné nevědomosti

To, co jíme a pijeme, má důležitý vztah k našemu životu a křesťané by měli své zvyky v jídle a pití uvádět v soulad se zákony přírody. V těchto věcech si musíme uvědomovat své závazky k Bohu. Poslušnost zákonům zdraví by se měla stát záležitostí vážného studila, neboť úmyslná nevědomost o této věci je hřích. Každý člověk by měl pociťovat osobní závazek řídit se zákony zdravého života.

Komu patříme?

Mnozí se pobouřeni odvracejí od světla, protože se jim tlumočí výstraha a ptají se: „Nemůžeme se sebou dělat, co chceme?“ Stvořili jste sami sebe? Zaplatili jste výkupné za své duše i svá těla? Jestliže ano, pak jste sami svoji. Ale Boží Slovo říká: „Koupeni jste za mzdu,“ „drahou krví jakožto beránka a neposkvrněného Krista.“ Boží Slovo nám jasně říká, že návyky naší přirozenosti mají být přísně střeženy a ovládány. „Zdržovali se od tělesných žádostí, kteréž rytěřují proti duši.“ Budeme o to usilovat? Slovo Boží je dokonalé, proměňuje naši duši. Budeme-li pilně dbát jeho zásad, budeme tělesně i duchovně připodobněni Božímu obrazu.

- Letter 103, 1896.

Překážky duchovního zlepšení a posvěcení duše

Bůh žádá od svého lidu, aby se stále zdokonaloval. Potřebuje pozvání, že povolání vlastní chuti k jídlu je největší překážkou na cestě k duchovnímu růstu a posvěcení duše. Jako lid, který hlásá zdravotní reformu, jíme příliš mnoho. Požitkářství je nejhlavnější příčinou tělesné i duchovní slabosti a do značné míry způsobuje slabost a předčasnou smrt. Nestřídmost začíná nesprávnou sestavou jídel na našich stolech. Jednotlivec, který se snaží o čistotu ducha, má mít na paměti, že v Kristu nalezne sílu, aby ovládl svou chuť.

- MS 73, 1908.

Jak se přibližujeme závěru dějin této země, převládá sobectví, násilí a zločinnost jako za dnů Noe. I příčina je táž - nadměrná shovívavost k choutkám a vášním. Reforma životníc návyků je zvlášť potřebná v této době, aby připravila lid na Kristův příchod. Sám Spasitel varuje církev: „Pilně se pak varujte, aby snad nebyla obtížená srdce vaše obžerstvím a opilstvím a pečováním o tento život, a v náhle přikvačil by vás ten den.“

Hygienická reforma je předmět, který potřebujeme pochopit abychom byli připraveni na události, které jsou blízko. Je to část díla Páně, které se nedostalo té pozornosti, jakou zasluhuje a nedbalosti jsme byli o hodně připraveni. Této reformě by se mělo dostat význačného místa. S touto věci bychom si neměli zahrávat a přehlížet ji jako nepodstatnou, nebo o ní žertovat. Kdy by církev ukázala větší zájem o tuto reformu, velmi by vzrostl její vliv pro dobro.

Pro ty, kteří očekávají příchod Páně, pro ty, kteří jsou nazýváni dělníky na Jeho vinici, pro všechny, kteří se sami připravují na příchod do věčného království, je důležité, aby jejich mozek byl jasný a tělo co nejzdravější.

- Nedatovaný MS 9.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy