EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


33. Správné užití svědectví o zdravotní reformě

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

33. Správné užití svědectví o zdravotní reformě

(Psáno v Battle Creek, Michigan, 23.3.1881, a publikováni 25.6.1959 v Review and Herald).

Plně věřím, že konec všech věcí je na dosah ruky, a že veškerá síla, které se nám od Boha dostalo, by měla být využita k nejmoudřejší a nejvyšší službě Bohu. Pán odvedl lid od světa, aby jej připravil nejen pro čistá, svatá nebesa, ale aby z nich učinil - skrze moudrost, kterou jim dá - Boží spolupracovníky tím, že připraví lid, aby obstál v Boží den.

Dostalo se nám velkého světla o reformě zdraví, ale hlavní pro všechny je, jednat o této věci otevřeně a moudře ji podporovat. Máme zkušenost, že mnozí nepodávali i reformu zdraví tak, aby působili tím nejlepším dojmem na ty, po kterých by chtěli, aby přijali jejich názory. Bible oplývá moudrými radami, a dokonce jídlu i pití se dostává náležité pozornosti. Tou největší výsadou, jaké se člověku může dostat, je podílení se na božské přirozenosti; a víra, která nás poutá silným příbuzenstvím k Bohu, bude mysl modelovat, uzpůsobovat a řídit tak, že budeme jedno s Kristem. Nikdo by neměl nestřídmou chutí k jídlu hovět své chuti tak, aby oslabil cokoliv z jemné práce lidského stroje u uškodil tak svému tělu nebo své mysli. Člověk je majetkem vykoupeným Pánem.

Jestliže se podílíme na Božské přirozenosti, budeme ve společenství s naším Stvořitelem a budeme si vážit všeho, co Bůh stvořil. To přimělo i Davida, aby zvolal: „Divně zformován jsem“ (Žalm 139, 14). Orgány svého těla nebudeme pokládat za svůj majetek, jako bychom je byli stvořili. Všechny schopnosti, které Bůh dal lidskému tělu, mají být oceny. „nejste sami svoji,“ „nebo koupeni jste za mzdu. Oslavujte tedy Boha tělem svým i duchem svým, kteréžto věci Boží jsou“ (1.Kor. 6,19.20).

S kteroukoli schopnosti své mysli, duše i těla nemáme zacházet nemoudře. Nemůžeme zneužívat kterýkoli z jemných orgánů lidského těla bez zaplacení pokuty za překročení přírodních zákonů. Biblické náboženství, přenesené do praktického života, zajišťuje nejvyšší rozumovou kulturu.

Zdrženlivost je ve slovu Božím vysoko ceněna. Jsme-li poslušní Jeho Slova, můžeme stoupat výš, stále výš. Nebezpečí nestřídmosti je výslovně jmenováno. V Písmu je nám všem ukázaná výhoda, získána zdrženlivostí. Boží hlas nás oslovuje: „Buďte vy tedy dokonalí, jako Otec váš, který jest v nebesích, dokonalý jest“ (Mt. 5,48)

Na Danielově příkladu je nám ukázáno, abychom pečlivě studovali naučení, která má Bůh pro nás a učili se jim, abychom v tom poznávali příklad, který nám dává posvátná historie.

Být na stráži proti výstřelkům

Přejeme si, abychom ukázali zdrženlivost a zdravotní reformu z hlediska Bible a dali si velký pozor, abychom ukvapeným hájením zdravotní reformy nezacházeli do krajnosti. Buďme opatrní, abychom do zdravotní reformy nenaroubovali ani jediný nesprávný výhonek podle svých vlastních přehnaných nápadů, ale abychom do ní vkládali vlastní vyhraněné charakterové rysy a prováděli je jako Boží hlas, nedbajíce úsudku těch, kteří nevidí tak, jako my. Odvyknout špatným návykům trvá dlouho.

Od bratří a sester přicházejí dotazy ke zdravotní reformě. Vyskytují se tvrzení, že některým se dostává světla ve věci zdravotní reformy a že ji takto ověřují. Vybírají výklady o některých článcích o výživě, o kterých se pochybuje - výklady, psané jako varování a příkaz určitým jednotlivcům, kteří vstupovali nebo vstoupili na nesprávnou cestu. O těchto věcech se rozhovoří, co nejvíc je zdůrazňují, vkládají do nich své zvláštní problematické charakterové rysy a velmi energicky je prosazují, čímž z nich vytvářejí zkušební kámen a způsobují tím jen škody.

Potřeba mírnosti a opatrnosti

Je zapotřebí tichosti a Kristovy pokory. Mírnost a opatrnost je velmi potřebná, oni však tyto žádoucí charakterové rysy nemají. Potřebují přizpůsobení k Božímu obrazu. A takovým lidem je dovoleno provádět zdravotní reformu a páchat jí velkou škodu v myslích plných předsudků, takže uši zůstávají uzavřeny pravdě.

Zdravotní reforma prováděná moudře se ukáže jako vnikající klín, za nímž může se značným úspěchem následovat pravda. Ale když je zdravotní reforma podávána nemoudře tím, že se z té věci činí břímě poselství, poslouží k vytvoření předsudků u nevěřících a k uzavření cesty pravdě. Výsledkem bude dojem, že jsme extrémisté. Pán by chtěl, abychom byli moudří a chápali to, co je Jeho vůlí. Nesmíme poskytovat příležitost, abychom byli pokládáni za extrémisty. To je velkou nevýhodou pro nás i pro pravdu, kterou nám dal Bůh, abychom ji nesli lidu. Naše hříšné já pak způsobuje, že to co mělo být požehnáním, se stává překážkou.

Vidíme ty kteří chtějí za svědectví vybírat ty nejsilnější výrazy, a aniž by uváděli nebo dbali na okolnosti, při nichž se tyto výstrahy a varování podávají, násilně je uplatňují v každém jednotlivém případě. Takto působí velmi nedobrým dojmem na mysl lidí. Vždy se najdou takoví, kteří jsou připraveni uchopit cokoliv z textu, který mohou použít, aby zabrzdili lid v uzavřené, přísné zkoušce, a kteří budou pracovat předměty svých vlastních textů pro reformu. Tím zvýší hned na počátku bojovnost právě těch, kterým by mohli pomoci, kdyby jednali opatrně. Jsou přece nositeli prospěšné věci, kterou by lid chtěl nést s nimi. Dají se však do díla podnikáním výpadů proti lidu. Vybírají sei některé věci ze svědectví a na každém je vymáhají, a tak duše spíš odradí než získají. Tam, kde by mohli a měli usmiřovat, rozdělují.

Nebezpečí pro rodiny, jak bylo ukázáno Ellen Whiteové

Bylo mi zjeveno nebezpečí pro rodiny s popudlivou povahou, kde převládá živočišná strava. Jejich dětem by se nemělo dovolit, aby jedly vejce, protože tento druh stravy - vejce a maso zvířat - živí a rozněcuje zvířecí vášně. Toto jim velmi ztěžuje přemáhání pokušení povolovat hříšnému zvyku sebeprznění, které se v tomto věku provádí skoro všeobecně. Tento zvyk oslabuje tělesné, mentální i mravní síly a zahrazuje cestu k věčnému životu.

Byl mi zjeven žalostný stav některých rodin. Kvůli tomuto hříchu se octly tam, kde Boží pravda nemůže najít přístup k srdci nebo mysli. Tento zvyk vede k podvádění, lži, prostopášnosti, kde zkáze a k poskvrňování jiných myslí, dokonce i myslí velmi malých dětí. Návyk, který jednou zakoření se překonává hůř než chuť na likér nebo tabák.

Toto, tak rozšířeno zlo, mě donutilo k výrokům, které jsem učinila. Zvláštní výtky byly vysloveny při varování jiných; takto se výtky dostávají jiným rodinám místo jednotlivcům, kteří jsou právě napomínání a káráni. Ale ať svědectví mluví raději sama za sebe. Ať někteří nesbírají právě ty nejsilnější výroky, určené jednotlivcům a rodinám a ať tyto věci neřídí, protože se pouze chtějí dostat k biči, aby měli něco na vyhánění. Ať tyto aktivní a odhodlané povahy přijmou Boží slovo a svědectví, která ukazují nutnost shovívavosti, lásky i dokonalé jednoty, horlivosti a vytrvalosti v práci. Se svými vlastními srdci obměkčenými a ztišenými Kristovou milostí, se svým vlastním duchem, pokorným a oplývajícím lidskou laskavostí, nebudou vytvářet předsudky, ani nebudou způsobovat neshody a oslabovat sbory.

Máslo, maso a sýr

Otázka, máme-li jíst maso, máslo nebo sýr, se nemá nikomu klást jako zkušební otázka, ale máme vychovávat a poukazovat na jejich závadnost. Ti, kteří tyto věci shromažďují a nutí je druhým, nevědí, jaké dílo Konají. Bůh dal ve svém slově zkušební kameny svému lidu. Zachovávání Božího svatého zákona - soboty - je zkouškou, znamením mezi Bohem a Jeho lidem až na věky. Toto je navěky křemenem třetího andělského poselství - Boží přikázání svědectví Ježíše Krista.

Čaj, káva, tabák a alkohol

Na čaj, kávu, tabák a alkohol musíme poukazovat jako na hříšné záliby. Mezi tímto zbožím a masem, vejci, máslem, a sýrem na našem stole nemůžeme klást rovnítko. Tyto nemají být stavěny do popředí, zatímco druhé - čaj, káva, tabák, pivo a víno a všechny lihoviny, se nemají používat vůbec. S jedovatými narkotiky se nemá zacházet stejně jako s máslem, vejci a sýrem.

Živočišná potrava nebyla původně označena za stravu pro člověka. Máme důkaz toho, že maso mrtvých zvířat je nebezpečné pro nemoc, která se rychle stává všeobecnou; pro kletbu, která trvá jako následek vlastností a zločinů člověka. Máme ukazovat pravdu. Máme být na stráži, jak užívat rozumu a vybírat takové druhy potravin, které budou vytvářet nejlepší krev a udržovat ji zdravou.

- MS 5, 1881.

Práce, která poškozuje zdravotní reformu

Někteří lidé se nebudou chtít vzdát toho nejlepšího a nejsprávnějšího vlivu na myšlení. Budou mít sklon zužovat myšlenky a plány a nebudou mít ani nejmenší pojetí o tom, co tvoří zdravotní reformu. Budou se chápat svědectví, daných pro některé jednotlivce za zvláštní okolností, tato svědectví budou zevšeobecňovat a aplikovat na všechny případy a tímto způsobem škodit mé práci a vlivu svědectví na zdravotní reformu.

- Letter 57, 1886.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy