EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


30. Vhodnost různých postojů při modlitbě

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

30. Vhodnost různých postojů při modlitbě

Vždy není třeba pokleknout

Modlit se musíme neustále - se zkušenou myslí a mírným a pokorným duchem. Nemusíme čekat na vhodnou příležitost, abychom před Bohem poklekli. Můžeme se modlit a hovořit s Pánem, ať jsme kdekoliv.

- Letter 342, 1986.

Pro modlitbu není žádné místo nevhodné v kteroukoli dobu. - Neexistuje čas nebo místo, kde by nebylo vhodné obětovat prosbu Bohu… V davu na ulici i při obchodním jednání můžeme vysílat prosbu k Bohu a prosit za božské vedení, jako činil Nehemiáš, když vyslovil své přání před králem Artaxerxem.

- SC 99.

Spojení s Bohem v našich srdcích při chůzi i při práci. - S Bohem se smíme radit ve svých srdcích, smíme chodit společně s Kristem, smíme s Ním mluvit, když jdeme po cestě a On nám řekne: Já jsem po tvé pravici. S Bohem můžeme hovořit ve svých srdcích, můžeme kráčet společně s Kristem. Při své denní práci smíme vydechnout přání svých srdcí, neslyšitelná lidskému uchu. Ale toto slovo nemůže zaniknout v mlčení, ani se nemůže ztratit. Nic nemůže utlumit touhu duše. Ta vzniká v hluku ulice, nad hřmotem stroje. Mluvíme k Bohu a on naši modlitbu slyší.

- GW 258.

Vždy není nutné pokleknout. - Chceme-li s modlit, není nutné vždy pokleknout. Navykněte si mluvit se Spasitelem, když jste sami, když někam jdete a když jste zaměstnáni svou denní prací.

- MH 510. 511.

Shromáždění klečí, když předtím při svatém prohlášení stálo. - Duch Páně spočinul na mě a projevil se ve slovech, která mi byla dána, abych je vyslovila. Žádala jsem ty přítomné, kteří pociťují působení Ducha Božího, a kteří jsou ochotní slíbit, že budou žít podle pravdy, učit pravdě jiné a pracovat pro jejich spásu; aby to dosvědčilo povstáním. Byla jsem překvapena, že povstalo celé shromáždění. Vyzvala jsem pak všechny, aby poklekli a vyslala jsem k nebesům svou prosbu za tento lid. Tento zážitek na mne hluboce zapůsobil. Cítila jsem na sobě přítomnost ducha Božího a vím, že Pán mi v této chvíli dal zvláštní poselství pro Svůj lid.

- RH 11.3.1909.

Veliké shromáždění v Evropě zůstalo sedět. - Ty, kteří prosili o modlitby Božích služebníků jsem vyzvala, aby přistoupili. Všichni, kteří klopýtli, všichni, kteří si přáli navrátit se k Pánu a pilně Ho hledat, mohli využít vhodné příležitosti. Několik míst se rychle zaplnilo a celé shromáždění vylov pohybu. Řekli jsme jim, že nejlépe bude, když zůstanou sedět přímo tam, kde jsou a všichni společně vyznáním svých hříchů budeme hledat Pána. Vždyť On se zaručil Svým slovem, že „jestliže pak budeme vyznávat hříchy své, věrný jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti“ (1J 1,9).

- Deník 20.2.1887. (publikováno v 1SM 147).

Shromáždění povstává k modlitbě za posvěcení. - Vyzvala jsem všechny, kdo se chtějí odevzdat Bohu v posvátné smlouvě a sloužit Mu celým srdcem, aby povstali. Byl tam slušný počet lidí, kteří nebyli naší víry a někteří vstali. Představila jsem je Pánu v naléhavé modlitbě u vědomí, že se tu projevil duch Boží. Cítili jsme, že to je opravdové vítězství

- MS 30a, 1896. (Publikováno v 1SM 150).

Shromáždění pokleká k modlitbě za posvěcení. - K závěru kázání jsem cítila, že duch Boží mne vybízí, abych rozšířila pozvání k přestoupení pro všechny, i na ty, kteří touží odevzdat se cele Pánu. Ti, kdo cítili potřebu modliteb Božích služebníků, byli pozváni, aby to projevili. Přišlo jich asi třicet…

Napřed jsem zaváhala, nevěděla jsem, je-li nejlepší způsob udělat to tak, když můj syn a já jsme jediní, kteří při této příležitosti mohou nějak pomoci. Ale jakoby ke mně někdo promlouval, projela mi myslí myšlenka: „Nemůžeš důvěřovat v Pána?“ Řekla jsem: Chci, Pane.“ Ačkoliv byl můj syn velice překvapen, že ho při této příležitosti volám, stačil této naléhavě potřebě. Nikdy jsem ho neslyšela mluvit s větším důrazem ani s hlubším cítěním než v tuto chvíli…

Poklekli jsem k modlitbě. Můj syn převzal vedení a Pán zajisté jeho žádost přijal, neboť se zdálo, jakoby se modlil v přítomnosti samého Pána.

- RH 30.7.1895. (publikováno v 1Sm 148. 149.)

V kursu pro panovníky Oaklandu, Kalifornia. - Žádáme vás, abyste se snažili celým svým srdcem. Ať ti, kdo jsou rozhodnuti rázně docílit nezávislost na každém satanově pokušení a hledat nebesa nad námi, dají najevo takové rozhodnutí povstáním. (Skoro všichni ze shromáždění odpověděli.)

My si přejeme, aby každý z vás byl spasen. Přejeme si, aby se pro vás brány Božího města obrátily v svých třpytících se stěžejích a abyste mohli vstoupit se všemi národy, které ostříhaly pravdu. Tam budeme velebit, děkovat a oslavovat Krista i Otce provždy, na věky věků. Kéž nám Bůh pomůže, abychom setrvávali věrni v Jeho službě po dobu zápasu, abychom nakonec zvítězili a získali korunu života věčného.

(modlitba) Můj nebeský Otče, přicházím k tobě, v tuto chvíli taková, jaká jsem, ubohá, nuzná a závislá na Tobě. Prosím Tě, dej mi a dej tomuto lidu milost, která zdokonaluje křesťanskou povahu.

- RH 16.7.1908.

Ellen Whiteová a posluchači stojí, aby se pomodlili za posvěcení. - Nyní se ptám, kdo se chce ze všech sil snažit, aby nabyl vyššího vzdělání. Ti, kteří chtějí, osvědčí to povstáním. (Shromáždění povstalo). To je celé shromáždění. Nechť vám Bůh pomůže dodržet váš přislib. Pomodleme se.

(Modlitba) Nebeský Otče, přicházím k Tobě v tuto chvíli taková, jaká jsem, ubohá, slabá, nehodná a žádám Tě, abys zapůsobil na srdce tohoto lidu, která se tu dne shromáždil. Mluvila jsem k nim Tvým slovem, ale Ty Pane, můžeš jediný učinit, aby slov zapůsobilo.

- RH 8.4.1909

Při závěru jednoho kázání na Generální konferenci ve Washingtonu D.C. - Kéž vám Pán dopomůže, abyste zasáhli do tohoto díla jako ještě nikdy předtím. Uděláte to? Chcete zde povstat a dosvědčit, že chcete mít v Bohu svou naději a svého pomocníka? (Shromáždění povstane).

(modlitba) Děkuji Ti, Pane Bože Izraelský. Přijmu tento příslib tohoto Svého lidu. Vylej na ně Svého ducha. Nechť Tvoje sláva spočine na nich. Když bude kázáno slovo pravdy, nechť vidíme Boží spasení. -Amen.

- General Conference Bulletin, 18.5.1909.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy