EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


3. Nezávislé jednání

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

3. Nezávislé jednání

Odklon od víry

Bůh učí, vede a řídí Svůj lid, aby ten učil, vedl a řídil jiné. Tak jako ve starém Izraeli, budou i zde po zbytek těchto posledních dní existovat takoví, kteří si přejí pohybovat se nezávisle, kteří nejsou ochotni podřídit se učení Ducha Božího, a kteří nechtějí slyšet pokyn nebo radu. Těm vždy připomínejte, že Bůh má na zemi církev, jíž odkázal moc. Lidé se budou chtít řídit svým vlastním nezávislým názorem, jenž opovrhuje radou i pokáráním; ale právě tak jistě, jak činí toto, se odvrátí od věrnosti a následek toho bude zkáza a zničení duší. Ti, kdo se nyní znovu shromažďují, aby podepírali a budovali Boží pravdu, řadí se na jednu stranu a v jednotě srdcí, myslí i řeči stojí připraveni k obraně pravdy.

- Letter 104, 1894

Síla soustředěného jednání

Pán chtěl, aby všichni, kdo mají účast na Jeho díle, svědčili svými životy o svatosti pravdy. Konec je blízko a nastává doba, kdy se satan bude obzvlášť snažit odvrátit zájem a vzdálit ho od velmi důležitých věcí, které by měly každého přimět k soustředěnému jednání.

Armáda by neměla úspěch, kdyby její jednotlivé části nepracovaly společně. Kdyby každý voják jednal bez ohledu na ostatní, nastala by brzy v armádě dezorganizace. Místo aby se sjednotila, vysilovala by se těkavým, bezvýznamným úsilím. Kristus se modlil, aby jeho učedníci byli s Nim jedno, tak jako On a Otec jsou jedno…

Některý člověk může mít ty nejlepší vlastnosti, ale nemůže být dobrým vojákem, jedná-li samostatně. Dobro může být konáno příležitostně, výsledek však má často malou cenu a konec často ukáže, že se způsobilo víc zla než dobra. Ti, kteří jednají samostatně, ukazují, že něco dělají, obrátí na sebe pozornost, jasně zazáří a pak mizejí. Všichni musí táhnout za jeden provaz, aby prokázali účinnou službu věci…

Bůh žádá společnou činnost svých vojáků, a aby toto v církvi bylo, je třeba hlavní věci sebezapírání. V sebezapírání se musíme cvičit.

Raďte se společně - porovnávejte plány

Při každém úsilí, na každém místě, kde jde o pravdu, je zapotřebí různých mínění, různých obdarování, plánů i metod práce, které se musí spojit. Všichni by měli trvat na tom, aby se společně radili a společně modlili. Kristus říká, že „by dva z vás svolili se na zemi o všelikou věc, za kterou by prosili, stane se jim od Otce mého nebeského“ (Mat. 18,19). Ani jediný pracovník nemá všechnu moudrost, již je třeba. Měly by se porovnávat plány, měly by se konat společné porady. Ani jediný člověk by se neměl myslet, že někde dokáže udržet zájem bez pomocníků.

Některý člověk může mít takt v jenom směru, ale může mít naprostý neúspěch v některých podstatných věcech. Tím se jeho práce stává neúplnou. Potřebuje, aby se s jeho úsilím prolínal takt a obdarování jiného člověka. Všichni by se měli v práci dokonale shodovat. Jestliže dovedou pracovat pouze s těmi, kteří vidí stejně jako oni a sledují jen své plány, pak udělají chybu. Práce bude nedokonalá, protože nikdo z těchto pracovníků se nevyučil ve škole Kristově, která jim umožňuje, aby se každý člověk jevil dokonalá v Kristu Ježíši. Všichni by se měli neustále zdokonalovat. Měli by se chápat každé příležitosti a co nejvíce využít svého daru, aby tak byli vybaveni pro své veliké a slavné dílo.

Bůh však dal církvi různé obdarování. Všechna jsou cenná na svém místě a všechna mají nějakou úlohu při zdokonalování svatých.

Takový je Boží řád a lidé musí usilovně podle jeho pravidel a plánů, chtějí-li se setkat se zdarem. Bůh uzná pouze úsilí činěné s ochotou a pokorným srdcem, beze stopy osobních pocitů nebo sobectví.

- Letter 66, 1886

Praxe v dřívějších letech

Při naší práci v dřívějších letech, míval můj manžel ve zvyku radit se s lidmi, kteří měli zdravý úsudek. Práce bylo mnohem méně něž nyní, ale on se necítil schopen zvládat ji sám. Vyhledával rádce mezi těmi, kdo nesli zodpovědnost na všech úsecích práce. A když se tito mužové společně poradili, vraceli se ke své práci s pocitem ještě větší zodpovědnosti a vědomím, že ji konají správně, že ji pozvedají, očišťují a upevňují tak, aby Boží věc mohla plnou silou pokračovat kupředu.

- MS 43, 1901

Nezávislost je satanův podvod

Je to klamání satanovo, jestliže někdo cítí, že se může vzdálit od Božích nařízení a pracovat po své vlastní samostatné linii, spoléhat na svou vlastní domnělou moudrost a ještě věřit v úspěch. Třebaže sám sobě lichotí, že koná Boží dílo, nakonec nebude mít úspěch. Jsme jedno tělo a každý úd má být spojen s tělem - každý člověk má pracovat podle toho, na co stačí.

- Letter 104, 1894

Není to dobré znamení, když se lidé nechtějí sjednotit se svými bratry, ale jednají sami, když nechtějí přijmout své bratry, protože se s jejich názory neshodují. Chtějí-li lidé nést Kristovo jho, nemohou se od sebe oddělovat. Pak ponesou jho Kristovo, - půjdou s Ním.

- MS 56, 1898

Protože se blížíme ke konečné krizi, měli bychom být soustavnější něž dříve, místo abychom se domnívali, že je potřebí méně řádu a svornosti v jednání. Všechna naše práce by se měla řídit podle přesně satanových plánů.

Dostává se mi osvícení od Pána, že více než v kterémkoli jiném dřívějším období našich dějin, je v této době zapotřebí moudrého vedení.

- Letter 27a, 1892

Hlavní věcí je dokonalá organizace

Ach, jak by se satan radoval, kdyby se mu podařilo vloudit se mezi lid a rozvrátit dílo v době, kdy dokonalá organizace je hlavní věcí a chce být tou největší silou, která nevpustí dovnitř nepravá povstání a odmítne tvrzení nepodepřená slovem Božím. Chceme udržet zásady, že nemá dojít je zhroucení systému organizace a pořádku, který byl vybudován moudrou, pečlivou prací. Nesmí se ustoupit rozvratným živlům, která si v této době přejí řídit práci.

Někteří razili myšlenku, že jak se přibližujeme skonání věku, bude každé Boží dítě jednat nezávisle na jakékoliv náboženské organizaci. Mně se však od Pána dostalo ponaučení, že při tomto díle neexistuje nic takového, jako je nezávislost jednotlivce. Všechny nebeské hvězdy jsou podrobeny zákonu, každá z nich ovlivňuje druhou, aby činil vůli Boží; svou společnou poslušnost podřizují zákonu, který řídí jejich činnost. A aby se Boží dílo vyvíjelo zdravě a spolehlivě dál musí Jeho lid držet pohromadě (30.května 1909).

- 9T 257, 258

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy