EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


2. Jednota v církvi

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

2. Jednota v církvi

Představujte jednotnou frontu

Svědectví každého věřícího o pravdě musí být jako jedno. Všechny vaše malé rozdíly, kterými mezi bratřími vznikl bojovný duch, jsou satanovy nápady, aby odváděl myšlení od velkého a strašlivého závěru před námi. Pravý mír mezi Božím lidem nastane tehdy, až se společným zápalem a opravdovou modlitbou zruší nepravý mír, který je tak rozšířen. Právě teď se má se vší vážností pracovat. Právě teď je čas, abyste osvědčili své kvality bojovníka; nechť lid Páně představuje jednotnou frontu pro nepřátele Boha, pravdy i nespravedlnosti…

Když na prvotní církev sestoupil Duch svatý, „pak množství věřících bylo jedno srdce a jedna duše“ (Sk. 4,32). Duch Kristův je sjednotil. Toto je ovoce přebývání v Kristu…

Máme potřebu božského osvícení. Každý jednotlivec se snaží ovlivňovat jiné a doku Bůh pracuje pro svůj lid, nechtějí vidět, že podřízenost Bohu je jediné bezpečí pro každou duší. Jeho milost, která způsobuje proměnu lidských srdcí, povede k jednotě, jež ještě nebyla uskutečněna, neboť všichni, kdo jsou zakotveni v Bohu, budou žít svorně jedni s druhými. Duch svatý vytvoří jednotu.

- Letter 25b, 1892

Jednota - naše krédo

Kristova modlitba k Otci, obsažená v 17.kapitole Janově, má být naším církevním krédem. Ukazuje nám, že naše rozdílnost a nejednotnost Boha zneuctívají. Čtěte celou kapitolu verš za veršem.

- MS 12,1899.

Nestát opodál

Žádná rada nebo svolení v Božím slově není dáno těm, kdo věří, že trojadnědské poselství je vede k předpokladu, že mohou stát stranou. Toto si jednou provždy uvědomte. Je to výmysl neposvěcených myslí, které by chtěly podporovat stav nejednoty. Chytráctví lidí se může zdát správné v jejich vlastních očích, není však pravdou ani spravedlností. „Nebo on jest pokoj náš, který učinil oboje jedno, zbořil dělící zeď ohrady, … v míru vedl oboje v jednom těle Bohu skrze kříž“ (Ef. 2,14-16).

Kristus je spojovacím článkem zlatého řetězu, který pojí věřící s Bohem. V tomto čase velké zkoušky nemusí být žádného odloučení. Božím lidem nejsou již „nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Vzdělaní na základ apoštolů a proroků, kde jest úhelný kámen sám Ježíš Kristus, na něm všecko stavení příslušné vzdělané roste ve chrám svatý v Pánu“ (verš 19-21). Boží dítky vytvářejí jeden celek, spojený v Kristu, v němž stojí Kristův kříž jako přitažlivý střed. Všichni, kdo věří, jsou jedno v Něm.

Lidské pocity vedou lidi k tomu, aby vzali dílo do svých vlastních rukou a stavba se takto stává nesouměrnou. Proto Pán využívá rozmanitosti darů, aby stavba byla souměrná. Ani jedna stránka pravdy nemá být skryta nebo málo ceněna. Bůh nemůže být oslaven, jedině když je stavba „příslušně vzdělané roste ve chrám svatý v Pánu.“ Tu je dáno obsáhlé téma a ti, kteří chápou pravdu pro tuto dobu, musí se mít na pozoru, jak naslouchají, jak stavějí a jak vychovávají druhé, aby jejich práce přinesla užitek.

- MS 109, 1899.

Co nebesa schvalují

„Amen pravím vám: Cokoli svážete na zemi, bude svázáno i na nebi; a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na nebi“ (mat. 18,18). Jestliže každé ustanovení, které Kristus dal, se stane pravdou, křesťanským duchem, pak a jedině pak schvalují nebesa ustanovení církve, protože její členové mají mysl Kristovou a činí, jak by činil On, kdyby byl na zemi.

- Letter 1c, 1890

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy