EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


63. Nejcennější perla (1SM 399)

Vybraná poselství - Svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

63. Nejcennější perla (1SM 399)

(Tento článek vyšel v The Review and Herald 8.8.1899)

„Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný." (J 3,16) On je stále tentýž včera, dnes i po všechny věky. Spravedlnost Kristova jako čistá bílá perla bez kazu, bez poskvrny, bez viny. Tato spravedlnost může být i naší. Spása, vykoupená za cenu krve, je neocenitelným pokladem, velmi cennou perlou. Lze ji hledat i nalézt. Ale všichni, kteří ji naleznou, prodají vše jen proto, aby ji mohli koupit. Podají tak důkaz, že jsou zajedno s Kristem, jako i On je zajedno s Otcem. V podobenství je uveden obchodník, který prodává vše, jen proto, aby získal jedinou perlu nesmírné ceny. To je překrásný zástupce těch, kteří si tak vysoce cení pravdy, že se vzdávají všeho co mají jen proto, aby jí získali. Oni vírou přijímají spásu pro ně připravenou obětí jednorozeného Syna Božího.

Jsou mnozí, kteří hledají, stále jen hledají krásnou perlu, ale svým nitrem se nechtějí vzdát svých špatných návyků. Nechtějí 1SM 400 zemřít sobě, aby v nich mohl žít Kristus. Proto vzácnou perlu nenalézají. Nepřekonali bezbožnou ctižádost a svojí lásku k půva-bům světa. Nenásledují Krista na cestě sebezapření a sebeposvěcení. Nepoznají nikdy, co je smíření a duševní pokoj, neboť není odpočinku ani radosti bez plného niterného oddání se. Většině však dosud nedokonalým křesťanům se zdá, že království Boží je na dosah a přece nevejdou. Většině, ne ale všem zachráněným, se zdá, že všichni jsou ztracení.

Každodenní zasvěcování sebe pro Boha, přináší pokoj a mír. Obchodník prodal vše, aby získal perlu. Když ti, kteří usilují o záchranu, nepřestanou v úsilí a nenechají se odradit, pak naleznou pokoj i odpočinutí v Pánu. Pán jim dá šat své spravedlnosti. Dá jim čisté srdce a nové myšlení. Tato požehnání byla zaplacena životem Syna Božího a jsou dobrovolnou obětí pro ně učiněnou. Ale kolik lidí si tohoto daru považuje? Odvrací se od něj a volí raději radovánky tohoto světa. Kristus o nich říká: „Ale nechcete přijíti ke mně, abyste život měli." (J 5,40)

Hříšníci jsou pod vlivem strašného podvodu. Pohrdají Spasitelem a odmítají Ho. Neuvědomují si hodnotu Perly, která se jim nabízí, zahazují ji a Spasiteli oplácejí jen urážkami a posměchem. Mnoho žen se zdobí prsteny a náramky v domnění, že získají obdiv, ale odmítají přijmout perlu nesmírné ceny, která by jim zajistila posvěcení úctu a věčné bohatství. Jak je zaslepeno myšlení mnohých. Jsou více okouzleni pozemskými tretkami, které se třpytí a září, než korunou nesmrtelného života, Boží odměnou za věrnost. „Zdali se zapomíná panna na ozdoby své, a nevěsta na tkanice své? Lid pak můj zapomněl se na mne za dny nesčíslné." (Jr 2,32)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy