EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


4. Psaní a rozesílání svědectví církvi (1SM 49)

Vybraná poselství - Svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

4. Psaní a rozesílání svědectví církvi (1SM 49)

(myšlenky této kapitoly se objevily v letáku v roce 1913)

PŘEHLED DÍLA

Sanatorium, California, 8.7.1906

Milý bratře,
někteří si myslí, že jsou schopni posuzovat povahu a odhalovat důležitost díla, které mi Pán dal vykonat. Jejich vlastní mysl a úsudek je normou, podle které váží svědectví.

Můj Učitel mi řekl: Pověz těmto lidem, že Bůh je nepověřil tím, aby měřili, hodnotili nebo určovali povahu svědectví. Ti, kteří se o to snaží, ve svých záměrech určitě bloudí. Pán chce, aby lidé přilnuli k dílu, které jim bylo svěřeno. Jestliže se budou držet cesty Páně, budou schopni jasně rozeznat, že dílo, které mi Bůh svěřil, není lidským výmyslem.

Ti, kteří pečlivě čtou svědectví tak, jak se objevují od počátečních dnů, nemusí pochybovat o jejich původu. Mnohé knihy 1SM 50 napsané s pomocí Ducha Božího nesou živé svědectví o povaze svědectví.

V počátečních dnech naší zkušenosti v poselství sestoupil často na některé z nás Duch Boží, když jsme byli shromážděni a byla jsem vtržena do vidění. Bůh dal takové světlo a důkazy, takovou útěchu, naději a radost, že na našich rtech byla jeho chvála.

Napomáhání literárních pomocníků

Dokud žil můj manžel, působil jako pomocník a rádce při rozesílání poselství, která mi byla dána. Hodně jsme cestovali. Někdy mi bylo světlo dáno v noční době, jindy ve dne před velkými shromážděními. Poučení, které jsem dostala ve vidění, jsem věrně zapsala, jak jsem měla čas a sílu k práci. Potom jsme tuto záležitost společně zkontrolovali, můj manžel opravoval gramatické chyby a vynechal zbytečné opakování. Potom bylo vše pečlivě opsáno pro osoby, kterým to bylo adresováno, nebo pro tisk.

Když se dílo rozrůstalo, pomáhali mi v přípravě na vydání další. Po smrti mého manžela se ke mně připojili věrní pomocníci, kteří neúnavně pracovali na opisování svědectví a připravování článků do tisku.

Ale zprávy, které kolují o tom, že kdokoli z mých pomocníků směl něco přidávat nebo měnit význam poselství, která jsem napsala, nejsou pravdivé.

Když jsme byli v Austrálii, Pán mě poučil, že W.C.White by měl být uvolněn od mnoha povinností, které na něj bratři vložili, aby mi mohl více pomáhat v díle, které na mě Pán vložil. Bylo dáno zaslíbení: „Vyleji na něj svého Ducha a dám mu moudrost."

Po návratu do Ameriky jsem několikrát dostala poučení, že mi Pán dal W.C.Whitea za pomocníka a že v tomto díle mu Hospodin dá svého Ducha.

1SM 51 Správná doba a způsob podání

Vyžaduje si to mnoho moudrosti a zdravého úsudku, oživeného Duchem Božím, abychom znali správnou dobu a způsob, jak podávat naučení, která byla dána. Když je mysl napomínaných osob v silném klamu, přirozeně odporují svědectvím, a když zaujmou tento vzdorovitý postoj, je pro ně potom těžké uznat, že se mýlí.

V počátečních dnech tohoto působení, jestliže byli vedoucí bratři přítomni, když byla dána poselství od Pána, radili jsme se s nimi na nejlepším způsobu, jak přinést poučení lidu. Někdy bylo rozhodnuto, že některé části by bylo lépe před shromážděním nečíst. Někdy ti, kteří byli napomenuti, žádali, aby záležitosti ukazující na jejich chyby a nebezpečí byly čteny před ostatními, aby i oni z toho mohli mít prospěch.

Častokrát potom, když byla přečtena napomínající svědectví, došlo k upřímným vyznáním. Potom jsme se spojili v modlitební chvíli a Pán projevil svou odpouštějící milost těm, kteří vyznali své hříchy. Přijetí svědectví přineslo bohaté Boží požehnání našemu shromáždění.

Věrně jsem se snažila zapisovat to, co mi bylo božským Rádcem dáno. Některé části toho co píšu, jsou rozesílány okamžitě, aby naplnily současné potřeby díla. Jiné jsou zadrženy, dokud mi z vývoje událostí není zřejmé, že nadešel čas pro jejich použití. Někdy u kazatelů a lékařů s velkou zodpovědností, vznikla snaha popírat svědectví, já jsem byla poučena, abych nevkládala svědectví do jejich rukou, neboť se oddali tomu duchu, který pokoušel a přemohl Adama a Evu, otevřel mysl a srdce nadvládě nepřítele. Protože jsou na falešné stopě a pracují v klamných představách, přečtou ve svědectvích věci, které tam nejsou, ale které jsou v souladu 1SM 52 s jejich falešnými výroky, kterým naslouchají. Tím, že čtou svědectví ve světle svého vlastního zápalu, jsou oklamáni a budou klamat ostatní.

Někdy velmi zřetelná, nesporná pokárání jsou odložena do doby, dokud osobním dopisováním nezměním duševní rozpoložení těch, kterým jsou určena. Jestliže je toto úsilí neúspěšné, poselství jsou jim poslána se vší silou výčitek a napomenutí, ať je vyslyší nebo ať zavrhnou pravdivost poselství.

Jestliže ti, kterým bylo ukázáno na chyby, činí vyznání, čarovná moc nepřítele může být zlomena. Pokud budou činit pokání a litovat svých hříchů, Bůh je věrný a spravedlivý, aby jim hříchy odpustil a očistil je ode vší nespravedlnosti. Kristus, Vykupitel odpouštějící hříchy, sejme z nich ušpiněné šaty, změní jejich roucho a nasadí na jejich hlavu krásnou korunu. Ale tak dlouho, dokud odmítají odvrátit se od nepravosti, nemohou rozvíjet povahu, která obstojí ve velký den soudu.

Často jsou přede mnou odhaleny skryté špatnosti v životě jednotlivců a jsem pozvána nést poselství napomenutí a varování.

Bylo mi řečeno, že mnozí, kteří věnují pozornost falešnému učení nepřítele, odsoudí moje dílo jako dílo falešného proroka a svědectvím připíší takové výklady, že to povede ke změně Boží pravdy na lež. Satan je v pohotovosti a někteří, které Pán v minulosti používal ve svém díle, ale kteří dovolili, aby byli oklamáni, budou dohnáni k tomu, aby nesprávně používali daná poselství. Protože nechtějí naslouchat slovům výčitek, protože nechtějí slyšet radu a napravit svůj způsob jednání a vykonávat dílo, které jim bylo svěřeno, budou špatně vykládat poselství k církvi a zmatou mnoho myslí.

Přesto mám nést poselství, které mi bylo dáno tak dlouho, dokud bude Pán chtít. Nedal mi tu práci abych urovnávala všechna nedorozumění, která jsou chována v nevěřících srdcích. Tak 1SM 53 dlouho, dokud budou otevřeny dveře k přijímání pokušitelových návrhů, budou se těžkosti množit. Srdce těch, kteří nepřijdou ke světlu, jsou otevřena nevěře. Je-li můj čas a síla vyčerpána těmito záležitostmi, slouží to záměrům satana. Pán mi řekl: Přinášej svědectví. Tvým dílem není urovnat potíže, tvým dílem je napomínat a představovat Kristovu spravedlnost.

Příhoda

Jednou v počátečních dnech poselství byli otec Butler a starší Hart znejistěni ohledně svědectví. Ve velké tísni naříkali a plakali, ale nějakou dobu neuváděli důvod své nejistoty. Ale když na ně bylo naléháno, aby podali důvod svého nevěrného mluvení a jednání, hovořil starší Hart o malé brožurce, která byla vydána jako vidění sestry Whiteové, a řekl, že s jistotou ví, že tam některá vidění chybí. Před velkým shromážděním oba bratři důrazně hovořili o tom, že ztrácejí důvěru v toto dílo.

Můj manžel podal brožurku staršímu Hartovi a požádal ho, aby přečetl, co bylo napsáno na přední straně. „Náčrtek z křesťanských zkušeností a vidění E.G.Whiteové," četl.

Chvíli bylo ticho a potom můj manžel vysvětlil, že jsme neměli prostředky a že jsme napoprvé byli schopni vytisknou jenom malou brožurku, a slíbil bratřím, že až přibude potřebných prostředků, vidění budou vydána v úplnější knižní podobě.

Starší Butler byl hluboce pohnut a potom, co bylo dáno vysvětlení, řekl: „Skloňme se před Bohem." Následovaly modlitby, pláč a vyznání, jaké jsme slyšeli málokdy.

Otec Butler řekl: „Bratře White, odpusť mi, měl jsem strach, že před námi zatajujete něco ze světla, které bychom měli mít. Odpusť mi sestro Whiteová." Potom na shromáždění sestoupila podivuhodným způsobem moc Boží. - The Writing and Sending Out of the Testimonies to the Church, 3-9.

1SM 54 Dílo a pomocníci

Sanatorium, California 23.10.1907 Milý bratře (F.M.) Wilcoxi:

Dostala jsem a přečetla si tvůj nedávný dopis. O sestře, která si myslí, že byla vyvolená, aby zaujala místo sestry Whiteové, mohu říci toto: Možná, že je upřímná, ale určitě je podvedená.

Asi rok po smrti mého manžela jsem byla velmi slabá, a byly obavy, že budu žít už jen krátce. Na stanovém shromáždění v Healdsburgu jsem byla přivedena do stanu, kde bylo velké sejití našeho lidu. Požádala jsem, aby mne pozvedli z pohovky na které jsem ležela a pomohli mi k řečnickému pultu, abych mohla říci lidu několik slov na rozloučenou. Když jsem se pokusila promluvit, přišla na mně moc Boží a mocně mnou pronikla. Mnozí ve shromáždění sledovali, že jsem byla slabá a že tvář i ruce vypadaly jako bez krve, ale když jsem začala mluvit, uviděli, jak se do mých rtů a tváře vrací barva a poznali, že se se mnou stal zázrak. Stála jsem před lidem uzdravena a volně jsem mluvila.

Po této zkušenosti jsem dostala světlo, že mě Pán pozvedl, abych nesla pro Něho svědectví v mnoha zemích, a že mi dá milost a sílu k práci. Bylo mi také ukázáno, že můj syn W.C.White má být mým pomocníkem a rádcem a že Pán na něj vloží Ducha moudrosti a zdravý rozum. Bylo mi ukázáno, že ho Pán povede a že nebude sveden, protože rozezná vedení a řízení Ducha svatého.

Bylo mi dáno ujištění: Nejsi sama v díle, které ti Pán určil vykonat. Bůh tě naučí, jak přinést lidu pravdu v její prostotě. Bůh pravdy tě podepře a bude dán přesvědčivý důkaz, že tě vede On. Bůh ti dá ze svého svatého Ducha a Jeho milost a moudrost a ochrana bude s tebou.

1SM 55 Pán bude tvůj učitel. Setkáš se s podvodnými vlivy, a to v mnohých formách, v pantheismu a jiných podobách nevěry. Ale jdi tam, kam tě povedu a budeš v bezpečí. Vložím svého Ducha na tvého syna a posílím ho k jeho dílu. Jeho ozdobou je pokora. Pán si ho vybral, aby sehrál významnou roli v Jeho díle. Kvůli tomu se narodil."

Tento slib mi byl dán v roce 1882 a od té doby jsem ujišťována, že mu byla dána milost moudrosti. Před nedávnem v době nesnází mi Pán řekl: „Dal jsem ti svého služebníka W.C.Whitea a dám mu správný úsudek, aby byl tvým pomocníkem. Dám mu schopnost a rozum pro správné jednání."

Pán mi v mém díle dal další věrné pomocníky. Mnoho z mých kázání bylo zapsáno a dáno lidu v psané podobě. Po celou dobu své zkušenosti jsem se den po dni snažila napsat to, co mi bylo v nočním vidění zjeveno. Mnohá poselství s radami, výtkami i povzbuzeními byla poslána jednotlivcům a mnohá poučení, která jsem dostala pro církev, byla otištěna v časopisech a knihách a rozšířena v mnoha zemích.

Dílo stále postupuje ku předu. Usilovně se snažíme uvést mé spisy před lid. Doufáme, že do tisku se brzy dostane několik nových knih. Když nemohu pracovat, moji věrní pracovníci jsou připraveni vést dílo ku předu.

Mé spisy budou stále mluvit

V těchto posledních dnech bylo našemu lidu dáno hodně světla. Bez ohledu na to, zda můj život bude zachován, mé spisy budou neustále hovořit, a dokud čas poplyne, jejich působení bude pokračovat. Mé spisy jsou uspořádány v archivu, a když nebudu na živu, slova, která mi dal Pán, budou stále živá a budou promlouvat k lidu. Mám zatím dost sil a chci pokračovat v užitečné práci. Možná, že se dožiji příchodu Páně. Ale i když se nedožiji, doufám, že o 1SM 56 mně může být řečeno: „Blahoslavení jsou od této chvíle mrtví, kteří v Pánu umírají. Duch zajisté dí jim, aby odpočinuli od prací svých, skutkové pak jejich jdou za nimi." (Zj 14,13) ...

Děkuji Bohu za ujištění o Jeho lásce a za Jeho každodenní vedení a ochranu. Jsem stále zaměstnána psaním. Od časných až do pozdních hodin píši o tom, co mi Pán odhaluje. Břemenem mého díla je příprava lidu, aby obstál v den Páně. Kristovo zaslíbení je jisté. Doba není dlouhá. Musíme pracovat, bdít a čekat na Pána Ježíše. Jsme povoláni k tomu, abychom byli vytrvalí, stálí, vždy naplnění prací pro Pána. Všechny naše naděje mají svůj základ v Kristu.

Posuzuje náš lid minulost, přítomnost i budoucnost tak, jak je to odhaleno před světem? Věnuje pozornost varovným poselstvím, která mu byla dána? Je naším největším každodenním úsilím vytříbení a očištění našeho života, abychom mohli zrcadlit Božskou podobu? To musí být zkušeností všech, kteří se připojí ke skupině těch, kteří jsou obmytí a zbělení v krvi Beránkově. Musíme být oděni Kristovou spravedlností. Jeho jméno musí být napsáno na našich čelích. Musíme se těšit z naděje Boží slávy. Kristus vyryl jméno svého lidu do dlaní svých rukou. Nikdy neztratí zájem o žádnou duši, která na Něj spoléhá.

Řekněte členům církve, že je zapotřebí dokonalého odevzdání se Bohu. Ať všichni pochopí, že musí učinit smlouvu s Bohem skrze oběť. Potřebujeme na každý den a každou hodinu požehnání z evangelia. Každý důkaz Boží moci, Jeho přítomnosti a Jeho lásky je třeba s vděčností uznat. Štěstí má být dosaženo správným vztahem duše k Bohu. Děkuji Bohu za tuto vzácnou myšlenku. Ať je oslaven vyjádřením toho, co prožíváme a vykonanými činy ... Ještě nikdy nebyla dána lidu poselství jasněji, než jsem to musela 1SM 57 nedávno zaznamenat svým perem. Bůh mi přikázal, abych neléhala na náš lid, aby pochopil důležitost studia poselství. Je třeba s tímto dílem začít již teď. Tato poselství zůstanou nesmrtelná bez ohledu na to, zda mi bude dovoleno pokračovat v práci, anebo zda budu muset odejít a odpočívat až do příchodu Krista.

A nyní bych chtěla říci několik slov mým bratřím: Kažte taková slova, která povedou duše ke Kristu. Přinášejte ovoce v dobrých skutcích. „Kdož věří v Syna, má život věčný." (J 3,36). Bude použito každého dostupného prostředku k oklamání lidu a bylo-li by to možné, i k oklamání vyvolených. Ale Hospodin se určitě postará o své dílo.

- The Writing and Sending Out of the Testimonies to the Church, 10-16.

Použití svědectví

Čas a místo mají být vzaty v úvahu

Ve svědectvích nezůstává nic nepovšimnuto, nic není odsunuto stranou, ale je třeba mít na zřeteli čas a místo. Nic nesmí být učiněno předčasně. Něco musí být pozdrženo, protože některé osoby by mohly zneužít světlo, jež jim bylo dáno. Každé písmeno a puntík jsou nepostradatelné a musí být publikovány ve vhodnou dobu. Svědectví, která byla v minulosti určena k publikaci, byla pečlivě připravována. Také nyní je každá věc bedlivě studována podle původních spisů.

Řekněte jim, aby jedli tělo a pili krev Syna Božího. Předkládejte jim Jeho Slovo. Najdou se takoví, kteří budou nesprávně vykládat a nesprávně vysvětlovat Jeho Slova. Jejich oči jsou zaslepeny, předkládají obrazy a vysvětlivky, které pro ně vypracoval satan. Slovům, která vypovídala sestra Whiteová, bude dodán zcela chybný význam. Satan si činí opravdový nárok na to, že je dítkem Kristovým, podobně jak to činíval Jidáš, který však stál na straně žalobce. Oni se sami vyučili v satanově škole, aby mohli podávat nesprávné věci. Jejich charakteristika je vylíčena ve třetí kapitole proroka Zachariáše. Na světě není Bohu nic tak drahé, jako Jeho církev. Satan působil v minulosti na lidské myšlení a on bude v této práci pokračovat, aby pochybnými způsoby mařil svatou důvěru.

1SM 58 Publikování kompilací

Dovedu si docela dobře představit, že kdyby měl každý, kdo se domnívá, že má k tomu schopnosti, psát knihy, následoval by své představy a trval na tom, aby byly doporučené našim vydavatelstvím, pak by bylo po světě rozseto mnoho koukolu. Množství našich lidí mi píše a naléhavě žádá, aby mohli použít mé spisy na zdůraznění určité tématiky, kterou hodlají předložit lidu způsobem, který by v nich zanechal hluboký dojem.

Je pravda, že existuje důvod, pro který by měly být některé z těchto věcí představeny; ale já nechci riskovat a nehodlám dát souhlas na použití mých svědectví takovým způsobem. Také nechci, aby věci, které jsou samy o sobě dobré, byly podávány takovým způsobem, jak to navrhují tito lidé.

Osoby, které učinily tento návrh, mají schopnosti tento návrh, o němž tak moudře píší, uskutečnit. Přesto se neodvažuji dát sebemenší svolení k použití mých spisů způsobem, který navrhují. Jsou mnohé okolnosti, které musí být brány v úvahu, než dojde k takovému rozhodnutí; neboť používání svědectví ve zkrácené formě na podpoření některých předmětů, které měl autor na mysli, by mohlo působit odlišným dojmem než tím, jakým by měl, kdyby tato svědectví byla čtena v jejich původních souvislostech.

- The Writing and Sending Out of the Testimonies to the Church, 25-26.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy