EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


52. Vítězná církev

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

52. Vítězná církev

Opakované Boží ujištění

Otec miluje dnes svůj lid tak, jako miluje svého vlastního Syna. Jednoho dne budeme mít výsadu vidět jej tváří v tvář.

- MS 103, 1903. (Psáno 15.9.1902).

Měli bychom pamatovat, že církev - třebaže slabá a nedokonalá - je jedinou věcí na zemi, na níž Bohu nejvíc záleží. On ji neustále starostlivě pozoruje a posiluje ji svatým Duchem

- MS 155, 1902. (22.11.1902).

Důvěřujte Boží ochraně. On povede svou církev, i když je slabá a nedokonalá. I tak bude předmětem Jeho péče.

- Letter 279, 1904. (1.8.1904).

=/ Když v roce 1893 čelila paní Whiteová útoku, že církev se stala Babylonem, napsala: „Církev, oslabená a nedokonalá, která potřebuje pokárání, varování i rady, je jedinou věcí na zemi, na níž Kristu nejvíc záleží“. - TM 49. V následujících letech se tato myšlenka při mnohých příležitostech opakuje, což je povzbuzující a významné.

- Sestavovatelé.

Neustále zvětšovat svůj vliv

Církev má zvyšovat svou činnost misijním úsilím a rozšiřováním svých hranic…. Bylo sice dost prudkých sporů, abychom si udrželi svou odlišnost, přesto jako křesťané bible - získáváme stále větší vliv.

- Letter 170, 1907. (6.5.1907).

Jistota, ve které jsme 50 let žili, že Duch svatý je mezi námi jako Božím lidem, nám pomůže obstát ve zkoušce, kterou připravují ti, kdo teď stojí satanovi po boku a všemožně útočí proti Božímu poselství.

- Letter 356, 1907. (24.10.1907).

Píši vám, milí bratři, o tom všem, třebaže tomu asi všichni plně neporozumíte. Kdybych nevěřila, že Bůh hledí na svůj lid, neměla bych odvahu psát neustále o těchto věcech…. Bůh má svůj lid, který, si sám vede a učí.

- Letter 378, 1907. (11.11.1907).

Dostala jsem příkaz, abych řekla adventistům sedmého dne na celém světě, že Bůh si nás povolal jako lid, který je zvlášť drahý. On ustanovil, že Jeho církev na zemi obstojí, když bude dokonale sjednocena v Duchu a pod vedením Hospodina zástupů až do skonání času.

- Letter 54, 1908. (21.1.1908).

Nic na tomto světě není Bohu tak drahé, jako Jeho církev. Žárlivě střeží ty, kteří Ho hledají. Nic tak Boha neuráží, jako když satanovi služebníci se ze všech sil snaží oloupit Jeho lid o jeho práva. Pán svůj lid neopustil. Satan ukazuje na chyby, které udělali a snaží se jim namluvit, že se takto od Boha sami odloučili. Zlí andělé se snaží v každém směru odradit ty, kdo se všemožně snaží, aby zvítězili na hříchem. Ukazuje jim jejich vlastní nehodnost a líčí jim jejich případ jako beznadějný. My však máme všemohoucího Vykupitele. Kristus sestoupil s nebe v podobě člověka, aby žil na tomto světě podle zásad spravedlnosti. Byl obdařen mocí sloužit všem, kdo Ho chtějí přijmout jako svého Vykupitele, ulevit kajícníkům, kteří poznali svůj hřích. „Nemáme přece velekněze, kterému by byly cizí naše slabosti; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu“ (Žd 4,15).

- Letter 136, 1910. (26.11.1910).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy