EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


51. Věrní nebo nevěrní

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

51. Věrní nebo nevěrní

Odpadnutí od církve

(Vyšlo v Lístcích ze zápisníku, Církev, č.3).

Velmi se trápím pro náš lid. Žijme teď v nebezpečné době posledních dnů Povrchní víra sebou nese povrchní zkušenost. Existuje i pokání, z něhož je nutno se kát. Pravá zkušenost náboženských učení ponese Boží pečeť. Všichni by měli vídět, že je nutné, aby každý sám za sebe pravdu pochopil. Jistě pochopíme učení, které jsme pečlivě a na modlitbách studovali. Bylo mi ukázáno, že mezi naším lidem se velmi málo ví o vzniku a postupu trojandělského poselství. Je naléhavě zapotřebí studovat knihu Daniele a Zjevení a důkladně se učit jejich texty, abychom věděli, co je psáno.

Dostala jsem velmi naléhavé osvícení, že mnozí chtějí od nás odejít, protože poslouchají duchů bludných a učení ďábelských. Pán si přeje, aby každá duše, která tvrdí, že věří pravdě, dobře věděla, co pravda je. Povstanou falešní proroci a mnohé oklamou. Lidé budou pochybovat o všem, o čem se pochybovat dá. Není tedy potřeba, aby každý rozuměl důvodům naší víry? Nemuselo by se tolik kázat, ale mělo by se důkladněji studovat Boží Slovo tak, že by se otevřelo Písmo článek za článkem a hledaly by se přesvědčující důkazy, na nichž spočívá základní učení, které nás přivedlo tam, kde stojíme nyní - na základnu věčné pravdy.

Okouzleni předstíranou svatostí

Přepadl mne veliký smutek, když jsem viděla, jak rychle přijmou satanovy podvody někteří z těch, kteří již dostali světlo pravdy, a že se dají okouzlit předstíranou svatostí. Jestliže lidé opouštějí mezníky, které Pán stanovil, abychom mohli rozumět tomu, že naše nynější postavení bylo již dávno předpovězeno, pak jdou, nevědí kam.

Ptám se, zda se vzpora dá vůbec napravit. Studujte v knize Patriarchové a proroci povstání Chóre, Dátana a Abirona (Viz PP 395). Toto povstání bylo rozsáhlé, týkalo se více než dvou mužů. Bylo vedeno dvěma sty padesáti předáky pospolitosti. Nazvěte povstání i odpadlictví jejich pravými jmény a pak uvažte, že zkušenost dávného Božího lidu se všemi jeho problematickými stránkami byla věrně zaznamenána, aby přešla do dějin. Písmo říká: „Toto pak všecko…. Napsáno jest k napomenutí našemu, kteříž jsme na konci světa“ (1K 10,11). Jestliže muži a ženy, kteří znají pravdu, se od svého velkého vůdce vzdálí tak daleko, že si místo něho vyvolí největšího odpadlíka - satana - a nazvou ho Kristem a spravedlností, je to proto, že jen nepatrně nahlédli do hlubin pravdy a že nejsou schopni rozlišit vzácnou rudu od méněcenného materiálu.

Čtěte v bibli mnohé výstrahy o falešných prorocích - kacířích, kteří přijdou a budou se snažit oklamat i samotné vyvolené, kdyby to bylo možné. Známe-li tyto výstrahy, jak to, že církev nerozlišuje falešné od pravého? Ti, kdo byli takto oklamáni, se potřebují před Bohem ponížit a upřímně se kát, že se dali tak lehce svést s pravé cesty a nerozeznali hlas pravého pastýře od cizího. Všichni takoví lidé by měli tuto kapitolu své zkušenosti kriticky posoudit.

Už víc jak půl století dává Bůh svému lidu světlo skrze svědectví svého ducha. Je možné, aby po všech těch letech to bylo přenecháno jen několika mužům a jejich ženám, aby vyváděli z omylu celou církev věřících tvrzením, že sestra Whiteová klame a podvádí? „Po ovocích jejich poznáte je! (Mt 7,20).

Ti, kdo dovedou popírat všechny ty důkazy, které jim Bůh dal, a měnit toto požehnání v kletbu, měli by se chvět o záchranu svých duší. Když se nebudou kát, jejich svícnem Pán pohne. Pán byl potupen, korouhev pravdy prvního, druhého a třetího andělského poselství byla vláčena v prachu. Jestliže je strážným ponechána na vůli, aby tímto způsobem sváděli lid, Bůh zastaví některé z těch, kdo byli povinni bystře si všímat, čím se sytí jeho svěřenci.

Vyskytovaly se případy odpadnutí od církve a Pán takové věci v minulosti připustil, aby ukázal, jak snadno bude Jeho lid sveden, jestliže se bude spoléhat na slova lidí, místo aby sami studovali Písmo, jako činili obyvatelé Berie, aby viděli, zdali je vše pravda, co slyší. Pán takové věci připustil, aby nás varoval, že takové věci se budou dít i v budoucnu.

Vzpoura a odpadlictví

Vzpoura a odpadlictví jsou i ve vzduchu, který dýcháme. Jestliže neupneme své bezmocné duše ve víře ke Kristu, se nakazíme. Jestliže se lidé již teď dají tak snadno svést, jak obstojí, až satan na sebe vezme podobu Krista a bude konat zázraky? Na koho pak nezapůsobí jeho zkreslování, až bude tvrdit, že je Kristus, ačkoliv bude jen satan, který vystupuje v osobě Kristově a koná zdánlivě Kristovy činy? Co zabrání Božímu lidu, aby věnoval svou oddanost falešným Kristům? „Nechoďte za nimi“ (Lk 17,23.

Musíme jasně pochopit všechny body učení. Lidé přijatí jako kazatelé pravdy, musí být dobře zakotvení; pak bude jejich loď odolávat bouři a vichřici, protože kotva je bude pevně držet. Klamu bude přibývat a my musíme vzpouru nazývat pravým jménem. Máme odolávat oblečení v plné Boží zbroji. V tomto zápase se neutkáváme jen s lidmi, ale s knížatv a mocnostmi. Nezápasíme s bytostmi z masa a krve. V našich sborech by se měla pozorně a s patřičným důrazem číst epištola k Efezským 6, 10-18.

Ti, kdo odpadají od víry, mluví slovy draka. Musíme čelit satanským silám, které přišly, aby bojovaly se svatými. „Rozhněval se drak na tu ženu, a šel bojovati s jinými ze semene jejího, kteříž ostříhají přikázání Božích, a mají svědectví Ježíše Krista! (Zj 12,17). Ti, kdo odpadají od víry, opouštějí pravý a věrný Boží lid a bratří se s těmi, kdo představují Barabáše. „Po ovocích jejich poznáte je“ (Mt 7,20).

Píši to, protože mnozí v církvi jsou mi líčení jako ti, kdo vidí v lidech jen chodící stromy. Aby rozpoznali nalíčenou past, která je má přivést do sítě podvodníka, musí mít jinou a hlubší zkušenost. Nic se teď nesmí dělat polovičatě. Pán volá oddané, rozhodné, upřímné muže a ženy, aby stáli v mezeře a vytvořili hradbu. (Citovat Iz 58, 12-14).

Toto je rozhodné svědectví, které jsou všichni naši kazatelé povinni hlásat ve všech našich sborech. Bůh připustil, aby docházelo k odpadávání od církve, aby ukázal, jak je člověk málo spolehlivý., Máme vždycky hledět na Boha. Jeho slovo není „ano“ a „a“, ale „ano“ a Amen.

- Nedatovaný MS 148.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy