EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


5. Zázraky nejsou důkazem Boží přízně

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

5. Zázraky nejsou důkazem Boží přízně

Nepátrejte po zázračných projevech

Ať se nikdo nedomnívá, že zvláštní prozřetelnost nebo zázraky mají být důkazem pravosti jejich díla nebo myšlenek, které hájí. Budeme-li lidem převádět takové věci, vyvolá to nedobrý účinek, nezdravé vzrušení. Máme zaslíbení, že pravé působení Ducha svatého na lidská srdce se bude dít skrze Slovo. Kristus prohlásil, že Slovo je duch i život. „Nebo naplněna bude země známosti slávy Hospodinovy, jako vody naplňují moře“ (Abk 2,14).

Satan bude působit co nejlstivěji, aby lidské výmysly oděl do andělského roucha. Ale světlo Slova září uprostřed mravní temnoty a žádné zázračné výjevy nikdy Bibli nenahradí. Pravda se musí studovat, musí se hledat jako skrytý poklad. Místo Slova se nedají vypalovat nádherné ohňostroje, ani nemohou toto Slovo nahradit. Přidržujte se Slova, přijímejte zaseté Slovo, které dá lidem moudrost ke spasení. Toto je význam Kristových slov při požívání těla a pití Jeho krve. A On říká: „Totoť jest pak věčný život, aby poznali Tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista“ (J 17,3).

Budeme se setkávat s falešnými tvrzeními. Povstanou falešní proroci, budou falešné sny a falešné vidění. Kažte však Slovo, nedejte se odvést od Božího hlasu v Jeho Slově. Nedejte se ničím rozptylovat, i když se budou mnozí předvádět a hlásat podivuhodné, zázračné věci. Satanovy zázraky budou napomáhat tomu, aby se uvěřilo všemu, co budou různí lidé tvrdit. Dejte si na to všechno pozor.

Kristus nás varoval, takže nikdo nemusí přijímat lež jako pravdu. Jediná cesta působení Ducha je cesta pravdy.... Naše víra a naděje nejsou zakotveny v cítění, ale v Bohu.

- Letter l2, 1894.

Když ten, kdo koná zázraky, nedbá Božího zákona

Nemáme důvěřovat tomu, co tvrdí lidé. Oni mohou - jak ukazuje Kristus - předstírat, že zázračně uzdravují nemocné. Je to však nějaký zázrak, jestliže přímo za nimi stojí velký podvodník schopný konat divy, který snese i oheň s nebe před očima lidí?

Nemůžeme důvěřovat ani pocitům. Hlas nebo duch, který řekne nějakému člověku, jenž pošlapává Boží zákon: Ty nejsi nijak zavázán poslouchat zákon Boží, ty jsi svatý a bez hříchu - takový hlas není Ježíšův, neboť On říká: „I já přikázáni Otce svého zachoval jsem“ (J 15,10). A Jan svědčí: „Dí-liť kdo: Znám Jej, a přikázání Jeho neostříhá, lhářť jest, a pravdy v něm není“ (1J 2,4).

Jak jinak se tedy dají vysvětlit tyto projevy velké síly a zázraky, než tak, že se to děje působením onoho zázraky působícího ducha, který vyšel, aby oklamal celý svět a zaslepil lidi svými velkolepými podvody, aby uvěřili lži? Je potěšen, když muži i ženy tvrdí, že mají velkou duchovní sílu, a přece nedají Božího zákona, protože svou neposlušností svádějí jiné a on jich může užít jako zdatné pomocníky při svém díle.

- ST 21.7.1887.

Nikdo se nemusí dát oklamat

Každý z nás upadne do velkého pokušení. Naše víra bude zkoušena až po nejzazší mez, proto musíme mít živé spojení s Bohem. Musíme být účastníky Božské přirozenosti, pak nebudeme oklamáni satanovými nápady a unikneme zkáze, která je ve světě skrze lidskou žádost.

Potřebujeme být zakotveni v Kristu, zakořenění a pevni ve víře. Satan působí skrze své pomocníky. Vybírá si takové, kteří nepijí z živé vody, jejichž duše žízní po něčem novém a neznámém a kteří jsou vždy hotovi pít z jakéhokoliv pramene, který se naskytne. Uslyšíme hlasy, které budou říkat: „Hle, tu je Kristus“, nebo „Hle, tamto je“, ale my jim nesmíme věřit. Máme nezvratnou jistotu hlasu pravého pastýře a ten nás vyzývá, abychom ho následovali. On praví: „Já přikázání Otce svého zachoval jsem“ (J 15,10). On vede své ovce stezkou oddané poslušnosti k Božímu zákonu, a nikdy je nepodporuje v přestoupení tohoto zákona.

„Hlas cizí“ je hlas člověka, který nedbá na svatý, spravedlivý a dobrý Boží zákon, ani ho neposlouchá. Mnozí kladou velké nároky na svatost a vychloubají se zázraky, které provádějí, když uzdravují nemocné, kteří ovšem také nedbají na spravedlnost. Ale skrze či moc se toto léčení děje? Vidíme také druhou stránku - jejich přestoupení zákona? Projevují se jako skromné, poslušné děti, které jsou ochotné uposlechnout všechny Boží požadavky? O nepravých Božích dětech, říká Jan: „Díliť kdo: Znám jej, a přikázání Jeho neostříhá, lhářť jest, a pravdy v něm není“ (J 2,4).

Nikdo nemusí být oklamán. Boží zákon je tak posvátný, jako jeho trůn a jím bude souzen každý člověk, který přichází na svět. Pro zkoušku charakteru není žádné jiné měřítko. „Pakli nechtí , nechať mluví vedle slova toho, v němž není žádné záře“ (Iz 8,20).Má se tedy věc rozhodnout podle Božího Slova, nebo se má věřit tomu, co předstírají lidé? Kristus říká: „Po ovocích jejich poznáte je.“ Jestliže ti, kteří uzdravují, jsou nakloněni promíjet zanedbávání Božího zákona a budou i nadále neposlušní Božího zákona, ačkoliv mají rozsáhlou moc, z toho vyplývá, že tu velkou moc nemají od Boha. Naopak, je to zázračná moc velkého podvodníka, která působí zázraky. On přestupuje mravní zákon a užije každého nápadu, který se dá uskutečnit, aby před lidmi utajil jeho pravou podstatu. Dostává se nám varování, že v posledních dnech bude satan působit pomoci znamení a lživých zázraků a v těch bude pokračovat až do konce zkoušky, aby mu sloužily za důkaz, že on je andělem světla a ne tmy.

Bratři, my se musíme mít na pozoru před předstíranou svatosti, která dovoluje přestupovat Boží zákon. Ti, kdo tento zákon svýma nohama pošlapávají a sebe posuzují měřítkem svých vlastních výmyslů, nemohou být posvěcení.

- RH 17.11.1885.

Chce se zmocnit celého světa

Blížíme se době, kdy satan bude působit všemi svými kouzly a všichni ti, kteří jsou jimi teď okouzlení nebo je sebeméně podporují, budou ochotni se satanovi podřídit, aby později s ním spolupracovali. Zlí andělé stále působí na lidská srdce. Satan působí na každého, kdo není pod mocí Božího Ducha. Podvodné satanovy divy svět zaujme a on způsobí, že před zraky lidí sestoupí oheň z nebe. Satan bude činit zázraky a tato podivuhodná síla, která působí zázraky, se zmocní celého světa. Ta doba už tady je.

Chci vám říci ještě jinou věc. Vylití Božího hněvu se už blíží. Jak to že to nepoznáváme? Je to proto, že světlo pravdy se nedotýká srdce. Duch Boží se od světa odvrací.

Slýcháte o pohromách na souši i na moři, kterých stále přibývá. Čím to je? Duch Boží odchází od těch, kteří mají ve svých rukou životy lidí a satan přichází, aby je ovládal, protože oni sami se jeho vládě poddávají. Ti, kdo vyznávají, že jsou Božími dětmi, se nenechají ochraňovat nebeskými anděly a satan - ničitel - skrze tyto lidí působí a oni se dopouštějí omylů. Budou se opíjet a jejich nestřídmost nám mnohokrát způsobí tyto strašlivé pohromy.

Pohleďte na bouře a přírodní katastrofy. Satan působí také na ovzduší. Otravuje je a zde závisí na Bohu naše životy - náš přítomný i věčný život. V tom postavení, v jakém jsme, musíme být velmi ostražití, celé oddaní, plně obráceni, plně zasvěceni Bohu. My však, zdá se, sedíme jako ochromeni. Bože nebeský, probuď nás!

- MS 1, 1890.

Zázraky nejsou důkazem

Ti, kdo dnes pracují pro Boží dílo, budou se setkávat se stejnými zkouškami, jaké snášel při své práci apoštol Pavel. Satan se bude snažit stejným vychloubáním a klamáním odvrátit nově obrácené od víry. Bude se zavádět nové učení, ale pro nás bude moudřejší, když se jim nebudeme zabývat. Satan je zchytralý a bude si pomáhat lstivými úskoky, aby mysl zatemnil, zmátl a vykořenil učení o spáse. Ti, kdo nepřijímají Boží Slovo tak, jak je napsáno, chytí se do satanovy léčky.

Dnes potřebujeme hlásat pravdu se svatou smělosti. Svědectví, které přinášeli prvotní církvi Boží poslové, má jeho lid slyšet v této době. „Ale bychom pak i my neb anděl s nebe kázal vám mimo to, což jsme vám kázali, proklatý buď“ (Ga 1,8).

Ten člověk, který pokládá konání zázraků za důkaz pravosti své víry, pozná, že satan může nějakým podvodným způsobem konat divy, které se budou jevit jako opravdové zázraky. Takto doufal satan, že podrobí Izraelity zkoušce při jejich vysvobození z Egypta.

- MS 43, 1907.

Jak působí satan a jeho pomocníci

Dostala jsem příkaz, abych řekla, že v budoucnu bude zapotřebí velké bdělosti. Boží lid nesmí upadnout do duchovní tuposti. Zlí duchové horlivě hledají, jak ovládnout lidskou mysl. Lidé jsou jakoby vázání do snopků, které jsou připravené k tomu, aby byly spálené ohněm posledních dnů. Ti, kdo odmítají Krista a Jeho spravedlnost, přijmou chytráctví, které zaplavuje svět. Křesťané mají být střízliví a bdělí, mají pevně odolávat svému protivníku - satanovi - který obchází jako lev řvoucí hledá, koho by sežral. Lidé budou konat zázraky pod vlivem zlých duchů. Způsobí to, když nad nimi pronesou kouzlo lidé onemocní a potom to kouzlo zruší a přimějí druhé k tomu, aby říkali, že ti, kdo byli nemocní, byli zázračně uzdraveni. Toto dělal satan vždycky.

- Letter 259, 1903.

My se nesmíme dát oklamat. Brzy se budou odehrávat podivuhodné věci, které budou úzce souviset se satanem. Boží slovo říká, že satan bude činit zázraky. Způsobí, že lidé onemocní a pak z nich náhle sou satanskou moc sejme. Bude se pak na ně pohlížet jako na uzdravené. Tato zdánlivá uzdravení budou pro adventisté sedmého dne zkouškou. Mnohým, jimž se dostalo velkého světla, se podaří ve světle chodit, protože nejsou s Kristem zajedno.

- Letter 75, 1904.

Podivuhodné zázraky budou klamné

Nedovolte, aby míjely dny a vy jste ztráceli vzácné příležitosti proto, abyste hledali Pána celým srdcem, myslí i duší. Nepřijmeme-li pravdu s láskou, budeme možná mezi těmi, kdo spatří činěné satanem v těchto posledních dnech a uvěří jim. Na mnohé divné věci, které se budou jevit jako podivuhodné zázraky, by se mělo hledět jako na podvody, které koná satan, otec lži. - Letter 136, 1906.

Ellen G. Whiteová nekonala žádné zázraky

Někteří vylovují svou pochybnost nad dílem, kterým mne Pán pověřil, protože - jak říkají - „paní E.G.Whiteová nečiní žádné zázraky.“ Těm však, kdo hledají zázraky jako znamení Božího vedení, hrozí velké nebezpečí, že budou podvedeni. Písmo potvrzuje, že satan bude působit skrze své pomocníky, kteří se odchýlili od víry a kteří budou zdánlivě činit zázraky, až před lidskými očima až snesou i oheň s nebe. Pomocí „lživých zázraků“ by satan oklamal i samotné vyvolené, kdyby to jen bylo možné.

Velmi mnoho lidí mě slyšelo mluvit a četlo mé spisy, ale nikdo neslyšel tvrdit, že konám zázraky. Občas jsem byla vyzvána, abych se modlila za nemocné a prokázala se pravdivost slova Páně. (Jk 5,14.15). Jen Kristus má velkou moc činit divy, Jemu budiž sláva.

- Letter 410, 1907.

Proč jsou divy dnes méně důležité

Kristus působil tak, že kázal Slovo a zázračnými skutky uzdravoval trpící. Dostala jsem však poučení, že my teď nemůžeme takto působit, poněvadž satan bude dokazovat svou moc tím, že bude činit divy. Boží služebníci by dnes nemohli působit pomocí divů, protože dojde k předstíraného uzdravení, jejichž původci budou tvrdit, že jsou božské. Z tohoto důvodu určil Pán způsob, jakým má jeho lid vykonávat dílo uzdravování - má to být uzdravování těla spojené s vyučováním Slova. Mají být zřizována sanatoria a s těmito ústavy mají být spojeni pracovníci, kteří budou konat pravé léčebné a zároveň misionářské dílo. Takto ti, kteří přicházejí do sanatoria na léčení budou pod ochranným vlivem.

Tímto opatřením, které učinil Pán, se má pro mnohé duše vykonat evangelisační lékařsko-misionářské dílo.

- Letter 53, 1904.

Zázraky při závěrečném zápasu

Je nemožné vytvořit si nějakou představu o zkušenosti Božího lidu, který bude žít na zemi, až minulé strasti a nebeská sláva budou splývat. Budou chodit ve světle, vycházejícím od Božího trůnu. Prostřednictvím andělů bude existovat stálé spojení mezi nebem a zemí. Satan - obklopený zlými anděly - bude tvrdit, že je Bohem a bude činit veškeré zázraky, aby oklamal, i vyvolené, bude-li to možné. Boží lid nenajde své bezpečí v činění zázraků, neboť satan by každý zázrak napodobil. Sužovaný a zkoušený lid Boží najde svou sílu ve znamení, o němž se mluví ve verších 12-18. Kapitoly 31 knihy Exodus. Mají najít svou oporu v živém Slově - „Jakož psáno jest.“ Toto je jediný základ, na němž mohou bezpečně stát. Ti, kdo zrušili smlouvu s Bohem, budou v onen den ve světě bez naděje a bez Boha.

Ctitelé Boha se poznají především podle úcty, jakou mají ke 4. Přikázání, poněvadž toto je znamením Jeho tvořivé síly a svědectvím síly a svědectvím Jeho požadavku o úctě člověka k Bohu. Zlí lidé se poznají podle své snahy zničit památku Stvořitele, aby vyvýšili zákon Říma. Ve sporné otázce zápasu bude celé křesťanstvo rozděleno na dvě velké skupiny: na ty, kteří ostříhají Boží přikázání a věrnost Ježíši a na ty, kteří uctívají šelmu a její obraz a nesou její znamení. Třebaže církev a stát spojí svou moc, aby donutil „všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným“ (Zj 13,16), aby měli znamení šelmy, Boží lid je nepřijme. Prorok s Patmosu vidí „ty, kteříž zvítězili nad tou šelmou a obrazem jejím a nad charakterem jejím i nad počtem jména jejího, ani stojí nad tím mořem skleným, majíce harfy Boží“ (Zj 15,2) a zpívají píseň Mojžíšovu a Beránkovu.

Na Boží lid čekají strašlivé zkoušky a strasti. Duch války hýbe národy od jednoho konce země ke druhému. Ale uprostřed času soužení, které nastává - takové soužení, jaké nebylo od vzniku národu - bude Boží vyvolený lid stát nepohnutelně. Satan a jeho andělé jej nemohou vyhladit, neboť andělé, kteří jsou mocní v síle, jej budou chránit.

- Letter 119, 1904.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy