EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


49. Lid zvláštní má také zvláštní jméno

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

49. Lid zvláštní má také zvláštní jméno

Nestydím se za své jméno

My jsme adventisté sedmého dne. Stydíme se za své jméno? Ne, ne, nestydíme! Je to jméno, které nám dal Pán a které zdůrazňuje pravdu, jež má být zkouškou pro církev.

- Letter 110, 1902.

My jsme adventisté sedmého dne a za toto jméno se nikdy nemáme stydět. Jako lid musíme zaujmout pevné stanovisko k pravdě a spravedlnosti, a tak oslavovat Boha. Máme se od nebezpečí osvobodit, ne mu podléhat. Ať se děje cokoliv, musíme hledět vždy na Ježíše jako na vůdce a dokonavatele naší víry.

- Letter 106, 1903.

Naše zvláštní znamení

Na korouhvi třetího anděla je nápis: „Přikázání Božích a víry Ježíšovy“ (Zj 14,12). Náš řád přijal jméno, které vysvětluje povahu naší víry a za toto jméno se nikdy nemáme stydět. Bylo mi zjeveno, že toto jméno má veliký význam a že tím, že jsme je přijali, jsme následovali světlo dané nám z nebes…… Sobota je památkou Hospodinovou na jeho stvořitelské dílo a znamením, které máme před světem chránit.

S těmi, kteří uctívají modlářskou sobotu, nemáme dělat žádný kompromis. Nemáme trávit svůj čas polemikou s těmi, kdo znají pravdu a na něž světlo pravdy už svítí, kteří však přesto pravdu nechtějí slyšet a věří výmyslům. Bylo mi řečeno, že ti lidé použijí velký důvtip, aby zmenšili rozdíl mezi vírou Adventistů sedmého dne a těmi, kdo zachovávají první den týdne. Do této polemiky zasáhne celý svět, jenže čas se krátí a my si v této době nemůžeme dovolit nepřiznat své barvy.

Přišli ke mně lidé, kteří si říkají adventisté sedmého dne a radili mi, že základní znaky znamení, které z nás činí zvláštní lid, by se nemělo tak okatě ukazovat. Tvrdili totiž, že pro zajištění úspěšného provozu našich ústavů to není příliš prozíravé. Tento zvláštní znak však projde na konci zkoušky celým světem. Když Jan popisuje pozůstatek Božího lidu, říká: „Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy“ (Zj 14,12). To je zákon a evangelium. Svět a církve se spojují, protože obě strany přestupují Boží zákon v tom, že se odtrhly od památky Hospodinovy a vyvyšují den odpočinku, kterou ustanovil člověk hříchu. Ale sobota Hospodina tvého Boha má být znamením, které ukazuje rozdíl mezi poslušnými a neposlušnými. Viděla jsem, jak někteří vztahovali ruce, aby tento prapor pravdy odklidili, aby se na jeho význam zapomnělo….

Když lid přijímá a vyvyšuje nepravý den odpočinku a přestává poslouchat Boha a přetrvává být mu oddán, dospěje až tam, kam dospěl lid za dnů Kristových…..Je možné, aby se pak někdo rozhodl skrýt svou korouhev pravdy, povolit ve své zbožnosti? Má tento lid - který Bůh poctil, požehnal a byl mu nakloněn - odmítnout vydávat svědectví ve prospěch Hospodinovy památky. Právě v době, kdy by se takové svědectví mělo vydávat? Neměli bychom si právě tehdy Božího přikázání co nejvíce vážit, kdy lidé Božím zákonem povrhují?

- MS 25, 1896.

Svět bdí

O lidu, který zachovává Boží přikázání, říká prorok, že jsou to muži, „kteří jsou předzvěstí“. Máme být lidem, který se od světa liší. Boží oči jsou na nás upřeny a pozorují nás mnozí, nichž ani nevíme. Jsou to ti, kteří trochu znají učení, o němž my tvrdíme, že mu věříme a kteří si všímají, jak naše víra působí na naši povahu. Ti čekají, že uvidí, jakým vlivem způsobíme a jak se prosazujeme před nevěřícím světem. Nebeští andělé na nás shlížejí. „Učiněni jsme divadlo tomuto světu, i andělům, i lidem! (1K 4,9) - RH 18.6.1889.

Budoucnost Božího lidu

Svět pokládá náš lid za příliš bezvýznamný než aby byl hoden povšimnutí, ale v tom nastane změna. Nyní vznikají různý hnutí a ta, která teď vytváří křesťanský svět, obrátí nutně pozornost na lid, jenž zachovává přikázání. Falešné teorie a nauky způsobují, že Boží pravda je denně potlačována. Nyní se začínají vytvářet plány a hnutí, jejichž úkolem je zotročit svědomí těch, kdo by chtěli zůstat věrni Bohu. Zákonodárné moci se postaví proti Božímu lidu, a každý z nich bude podroben zkoušce. Kéž bychom my jako lid měli dostatek moudrosti, abychom poučením i příkladem předávali tuto moudrost svým dětem! Každé stanovisko naší víry bude zkoumáno a nebudeme-li mít dostatečně pevně a hluboké znalosti bible, nedosáhneme skutečné moudrosti.

- Letter 12, 1886.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy