EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


43. Zázračné uzdravení

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

43. Zázračné uzdravení

(Články, které tu vycházejí, doplňují bohaté rady o modlitbě za nemocné. Viz MH -225-233; Ch 373-382; MM 195-196; také pojednání o 36 stranách „Guiding Principles in Preyer for the Sick“ - Sestavovatelé).

Choulostivé postavení

O tom, jak se modlit za nemocné, existuje mnoho nejasných představ. Jedna říká: !Ten, za koho se modlíme, musí být věřící, musí chválit Boha a neužívat žádné léky. Je-li v nějakém léčebném ústavu, měl by jej ihned opustit“.

Vím, že tyto myšlenky nejsou správné a že kdybychom je přijali, způsobily by mnoho zla.

Na druhé straně nechci říci nic, co by mohlo být vykládáno jako nedostatek víry v účinnost modlitby.

Cesta víry a cesta pouhých dohadů leží těsně vedle cesty opovážlivosti. Satan se neustále snaží, aby nás zavedl na nepravé cesty. Ví, že nepochopíme-li samu podstatu víry, budeme zmateni a zklamáni. Raduje se, když může přesvědčit muže a ženy, aby vycházeli z nesprávných předpokladů.

Za nemocné se mohu modlit jen jediným způsobem: „Pane, je-li to ve shodě s Tvou vůlí, pro slávu a dobro toho, kdo je nemocen, uzdrav trpícího, prosíme. Ne naše, ale Tvá vůle se staň“.

Nehemiáš nepokládal svou povinnost za skončenou, když truchlil, plakal a modlil se před Hospodinem. On se nejen modlil, také pracoval a spojoval tak prosbu s vytrvalou snahou.

Užívat s rozvahou rozumné léky není popíráním víry.

- MS 31, 1911.

Zázraky se mohou jevit jako něco přirozeného

Boží zázraky se často projevují způsobem, který se zdá být přirozený. Jestliže se modlíme za nemocné, zároveň pro ně i pracujeme. Odpověď na naše modlitby nacházíme v lécích, které jsou nám dostupné. Nejmocnějším a nejúčinnějším lékem je voda - rozumně užívaná. Bůh nás obdařil inteligencí a přeje si, abychom vytěžili co nejvíc z Jeho darů, které navracejí zdraví. Žádáme denně Pána, aby dával hladovým chléb; máme tedy být Jeho pomocnou rukou při zmirňování hladu. Máme užít každý dar, který máme z Boží vůle po ruce, abychom pomohli těm, kteří jsou v nebezpečí.

Přirozené prostředky užívané ve shodě s Boží vůlí, přinášejí nadpřirozené výsledky. My se třeba modlíme o zázrak a Pán způsobí, že si vzpomeneme na nějaký prostý lék. Prosíme, abychom byli uchráněni morové nákazy, která se plíží temnotami a šíří se po celém světě. Máme tedy spolupracovat s Bohem tím, že zachovává e zákony zdraví a života. Když jsme udělali vše, co je v naší moci, nemáme ustávat prosit ve víře o zdraví a sílu. Máme jíst takovou potravu, která uchová naše tělo zdravé. Bůh nám nedává žádné naděje, že udělá pro nás to, co jsme schopni pro sebe udělat my sami. Přírodní zákony je nutno uposlechnout a my nesmíme opomenout vykonat svůj podíl. Bůh nám říká: „S bázní a třesením své spasení konejte. Bůh zajisté jest, kterýž působí ve vás i chtění i skutečné činění podle dobře libé vůle své“ (F 2,12.13).

Jestliže pohrdáme přírodními zákony, pohrdáme tím i Božími zákony. Nedbáme-li na prosté léky, které jsou darem od Boha, a které při správném užívání mají zázračné účinky, nemůžeme očekávat, že Pán na nás vykoná zázrak.

Proto se modlete, věřte a pracujte

- Letter 66, 1901.

Příklad zázračného uzdravení

Kazatel ----- nu vyprávěl o jednom případě. Poslali pro něho z místa 80 mil vzdáleného, aby se modlil za nemocnou sestru, která pro něho vzkázala v souhlase se slovy páté kapitoly Jakubovy epištoly. On přišel a modlil se se vší opravdovostí; i ona se tak modlila. Kazatel byl pro ni Božím mužem, mužem víry. Lékaři ji ponechali osudu v přesvědčení, že zemře na TBC, Byla ihned uzdravena. Vstala a připravila večeři, což už 10 let nedělala. Kazatel vedl hříšný život, a přesto se tu udala veliká věc. On však přičítal všechnu zásluhu jen sobě.

Já jsem pak viděla popsaný výjev znovu se odehrávat před svýma očima. Viděla jsem, že žena byla věrnou učednicí Krista s pevnou vírou, která uzdravuje. Viděla jsem jejich modlitby. Jedna byla zamlžená, temná, nestoupala vzhůru, ale klesala dolů. Druhá modlitba - v podobě světla nebo zářících bodů, které vypadaly jako diamanty - stoupala vzhůru k Ježíši a Ježíš ji posílal ke svému Otci jako vonné kadidlo. K soužené ženě byl ihned vyslán světelný paprsek, jehož působením se ona vzchopila a nabyla sil. I řekl anděl: Bůh shromažďuje každou částečku pravé, upřímné víry. Ty budou jako diamanty sesbírány a přinesou zcela jistě dlouho strpení s pokrytcem a hříšníkem, nakonec si jej však najde. I když chvíli žije mezi poctivými lidmi jako zelený samorostlý strom, přece však přijde čas, kdy se ukáže jeho nemoudrost a on bude zahanben.

- Letter 2, 1851.

Kdyby uzdravení nemocného nebylo tím nejlepším

Víme o příkladech, kdy se Boží lid modlil se vší opravdovostí za uzdravení nemocných a domníval se, že má právo dovolávat se zaslíbení a přece nemocný zemřel. Pán, který zná konec každé věci od samého počátku, usoudil, že kdyby svou mocí způsobil uzdravení, byla by božská vůle špatně pochopena.

Někdy by uzdravení nebylo tím nejlepším, ať už pro přátele nebo pro sbor, protože by vyvolalo bouřlivé nadšení a fanatismus, a to by vedlo některé lidi k závěru, že základem naší víry je přání. Jedinou bezpečnou cestou je držet se Písma. Když jste pro trpící učinili všechno, co jste mohli, vložte věc do rukou Pána. Může se stát, že smrt některého člověka poslouží Jeho slávě. Pán dovoluje zemřít těm, kteří už měsíce a léta trpěli nemocí. Pán nevidí nějaké překážky, proč by neměl dopřát svým trpícím odpočinek.

- MS 67, 1899.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy