EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


42. Rada týkající se vzájemných sňatků

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

42. Rada týkající se vzájemných sňatků

(Toto poselství napsala E.G.Whiteová v roce 1896 a 1912. Opakované výroky z jejího pera týkající se rasových příbuzností, jasně ukazují, že její rada o sňatcích mezi různými rasami nevyplývá z názoru o nerovnosti ras, ale že je to pro ni především otázka vhodnosti, vznikající z okolností a podmínek, které by mohly mít za následek „polemiku, rozpaky a hořkost!. Viz dodatek 2 „Důležité faktory při volbě životního druha“. E.G.Whiteová vždy znovu zdůrazňovala své pochopení a pevnou víru v rovnost všech ras a v bratrství lidstva. Viz dodatek 3. „The Brotherhood o Mankind“. - Vydavatelé).

Všichni dohromady jsme bratři. Ať z toho máme zisk nebo ztrátu, musíme před tváří Boha a našeho Spasitele jednat šlechetně a odvážně. Přidržujme se jako křesťané té zásady, že všichni lidé, bílí i černí, jsou svobodní a sobě rovní a nebuďme zbabělci ani před světem, ani před Bohem. S barevným člověkem měli bychom jednat stejně uctivě, jako bychom jednali s bělochem a náš příklad může zapůsobit na jiné, aby jednali stejně.

Sňatky mezi bělochy a černochy by však existovat neměly. Všichni by si měli uvědomit, že nemají právo vystavit své potomky životu v ponížení. Děti těchto smíšených manželství pak zatrpknou vůči rodičům, kteří jim připravili takový životní úděl. I kdyby toto byl jediný důvod, nemělo by docházet ke vzájemným sňatkům mezi bílou a barevnou radou.

- MS 7, 1896.

Odpověď na dotaz

Drahý příteli,
Jako odpověď na dotazy o vhodnosti vzájemných sňatků mezi křesťanskými mladými lidmi bílé a černé rasy řeknu to, že tato otázka mi byla položena už dříve a světlo, kterého jsem o tom od Pána dostala bylo, že nic takového by se dělat nemělo, neboť to vede jen ke sporům a utrpení. Moje rada zněla vždycky stejně, totiž že by se mezi naším lidem sňatky tohoto druhu neměly podporovat. Barevný bratr ať se ožení s barevnou sestrou, která je počestná, miluje Boha a zachovává Jeho přikázání a bílý sestra ať nevstupuje do manželství s barevným bratrem, neboť Pán to nepodporuje.

Je škoda utrácet drahocenný čas spory o této věci. Nedovolte, aby otázky tohoto druhu zdržovaly naše kazatele od jejich práce. Takový krok bude jen příčinou nesnází a neposlouží Božímu dílu ani Boží slávě. - Letter 36, 1912.

Pán má soucit se všemi lidmi, které stvořil, ať patří k jakékoliv rase. Bůh „stvořil všechny lidi z jedné krve, aby přebývali na tváři země“…. Když mluvil Spasitel ke svým učedníkům, řekl: „Všichni jste bratři“. Bůh je náš společný Otec a každý z nás je strážcem svého bratra.

- RH 21.1.1896.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy