EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


44. Nebezpečí léčení hypnosou

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

44. Nebezpečí léčení hypnosou

(Rada obsažena v dodatku k MM 110-117; 1T 290-302; MH 241-258)

Výstraha lékařům, kteří užívají hypnosy

Bratře a sestro N, ve jménu Páně vás prosím, abyste měli na paměti, že jestliže se vaše názory na bádání o léčení mysli nezměnily, jestliže vy oba nechápete, že naléhavě potřebujete svou mysl obrátit a proměnit, stanete se kameny úrazu - žalostnou podívanou pro anděly i lidi.

Boží pravda na vás zapůsobila jen málo. Pro každého - bez ohledu na to, jak dobrý je to člověk - je nebezpečné usilovat o ovlivnění myšlení jiného člověka tak, aby podléhalo jeho kontrole. Dovolte mi, abych vám řekla, že léčit myšlení je satanův nápad. Vy se tím zabýváte už tak dlouho, že jste vážně ohrozili svou budoucí zkušenost. Tento nápad vás od první chvíle až do nynějška zaměstnává čím dál víc. Jestliže nemůžete pochopit, že satan je hlavním strůjcem, který tuto vědu vymyslil, nebude pro vás tak snadné - jak se domníváte - dokonale se od celé věci distancovat. Celá filosofie této vědy je mistrovským kouskem satanova podvodu. Pro spásu svých duší - odpoutejte se od všech takových věcí. Pokaždé, když někoho poučujete o této vědě a chcete získat kontrolu na jeho myšlením, jste na satanově půdě a určitě spolupracujete s ním.

Ani jeden ani druhý byste se neměl tomuto oboru věnovat, neboť studovat tento obor, znamená trhat ovoce se stromu vědění dobrého a zlého. Bůh zakazuje, aby kterýkoliv smrtelník takovou vědu studoval nebo jí vyučoval. Sama skutečnost, že jsi měla s touto vědou něco společného, by měla stačit, bratře N, aby sis uvědomil její neslučitelnost s tvým postavením vedoucího lékaře v sanatoriu…..

Už tím, že se zabýváš hypnosou, jíš ze stromu vědění dobrého a zlého, o kterém Bůh řekl, že se ho nemáme ani dotýkat. Nyní je pro tebe nejvyšší čas, abys začal hledět na Ježíše a podle Jeho povahy, k obrazu Božímu měnil sebe.

Odhoďte od sebe vše, co zavání hypnotismem, vědou, skrze niž působí satan.

- Letter 20, 1902.

Rada týkající se vydávání knih o hypnotismu

(Naše vydavatelství, určená k tomu, aby tiskla poselství, přijímala po určitou dobu jisté množství obchodních zakázek, aby se finančně využilo našeho vybavení. Tak se stalo, že mezi jinými věcmi byl přijat k vydání rukopis knihy, která by mohla mít zhoubný vliv. Je o tom zmínka v 7T 164-168 a v následujícím článku, který pojednává o vydávání literatury o hypnose. - Sestavovatelé).

Mají vedoucí podniku souhlasit s tím, že budou satanovými pomocníky, když budou vydávat knihy o hypnotismu? Má být tento mor zavlečen do naší kanceláře? …. Satan a jeho pomocníci neustávají ve své činnosti. Požehná Bůh práci takových vydavatelství, která slouží satanovi? Mají se ústavy, které lid pokládal za zasvěcené Pánu, stát místy, jejichž pracovníci jedí ovoce se zakázaného stromu poznání? Máme podporovat satana, aby mohl nepozorovaně pronikat do táboru pravdy a uplatňovat tam své ďábelské umění, jak to učinil v ráji? Nedovedou ti, kteří tam pracují, rozeznat pravdu od bludu? Nedovedou ti lidé poznat, jak strašné to bude mít následky, jestliže ustoupí zlu?

I kdybyste takovou prací získali miliony dolarů, jakou cenu má tento zisk ve srovnání se strašlivou ztrátou způsobenou tím, že uveřejníte satanovy lži a umožníte lidem, aby v rozhlase oznámili, že vydavatelství Adventistů sedmého dne tiskne bludné knihy?

Probuďte se a uvědomte si, že vše stroje vytiskly ďábelské lži. Ať ti, kteří znají pravdu, jednají jako moudří lidé, kteří se celou vahou svého vlivu staví na stranu pravdy a spravedlnosti.

- Letter 140, 1901. (Adresováno vedoucím našich vydavatelství, 16.10.1901).

Kterými vědními obory se máme zabývat

V této době, kdy se skepticismus a nevíra tak často halí do vědeckého roucha, musíme být velmi opatrní. Tímto způsobem klame satan tisíce lidí a zavádí je tam, kde je chce mít. Vkrádá se nepozorovaně, aby ničil Boží dílo.

Satan má vše dobře vymyšleno. Vědy, jako je frenologie, psychologie a hypnosa, mu usnadňují vliv na lid této generace a jsou tou silou, jíž on bude působit ke konci zkoušky. Otrávil tak myšlení tisíců lidí a připravil je o víru. Ti, kdo jsou těmto vědám oddáni a vychvalují je do nebe, co všechno velkého a dobrého způsobují, málo vědí o tom, jaké zlo pěstují. Je to však síla, která se přesto bude projevovat skrze mnoha znamení, klamné zázraky a různou nepravost. Dobře si všímej vlivu těchto věd, drahý čtenáři, neboť zápas mezi Kristem a satanem ještě neskončil….

Protože lidé zanedbávají modlitbu a spoléhají jen na vlastní sílu, podléhají pokušení. Vědecký výzkum často zaujme představivost lidí a probouzí v lidské fantasii nereálné vědomí velikosti vlastních sil. Vědní obory lidského myšlení jsou až příliš vynášeny. Samy o sobě by nebyly ničím závadným, (Významná stylizace ve světle výkladu ve 1T 296 - Sestavovatelé). Kdyby se z nich satan nevytvářel mocné pomocníky ke klamání a ničení duší. Lidé přijímají jeho lsti jako znamení z nebe a uctívání, které mu tak věnují, mu nanejvýš vyhovuje. Svět, který ve frenologii a smyslné přitažlivosti vidí něco, co mu prospívá, nebyl ve skutečnosti nikdy tak zkažený, jako je teď. Tyto vědní obory jsou zkázou pro ctnost a kladou základy pro spiritismus.

- ST 6.11.1884.

Jak se uchránit před podvodnými vlivy

(Vyšlo v Lístcích ze zápisníku, Christian Experience, č.5.)

Velikým pomocníkem zla je pro satana často síla, kterou je mysl jednoho člověka schopna působit na mysl člověka druhého. Tento vliv je zhoubný i tím, že osoba, na níž se působí, si to často ani neuvědomuje. Bůh mi přikázal, abych před tímto zlem varovala a chránila tak Jeho služebníky před podvodnou mocí satana. Satan je mistrem v klamání a nedá-li se Boží lid neustále vést Božím Duchem, bude sveden a chycen do jeho pasti.

Satan se už celé tisíciletí pokouší ovládnout myšlení lidí a mnohému se za tu dobu naučil. Dokáže v těchto posledních dnech působit na myšlení lidí tak, že je inspiruje svými myšlenkami a toto své dílo koná tak mistrně, že ti, kdo se poddávají jeho vedení, nevědí, že je ovládá satan a jeho vůle. Velký podvodník doufá, že zmate mysl mužů a žen natolik, že jediný hlas, který bude promlouvat, bude hlas jeho.

Když Kristus odhalil Petrovi čas soužení a utrpení, který byl před ním a Petr odpověděl: „Odstup to od tebe, Pane, nikoli nestane se Tobě toho“ (Mt 16,22), přikázal Spasitel: „Jdi pryč ode mne, satane! (Mt 16,23). Satan mluvil skrze Petra, takže Petr hrál úlohu pokušitele. Petr nepoznal, že jeho ústy promlouvá satan, ale Kristus odhalil přítomnost podvodníka a ve své výtce Petrovi oslovoval ve skutečnosti satana.

Při jedné příležitosti, když Pán Ježíš mluvil k apoštolům a odkazoval na Jidáše, prohlásil: „Jeden z vás ďábel jest! (J 6,70).Za dnů svého pozemského působení potkával Spasitel svého protivníka často v podobě člověka, když se satan jako nečistý duch zmocnil lidí. Satan dnes vládne nad myslí lidí. Při své práci pro Boží věc jsem se opětovně setkávala s těmi, kteří byli takto posedlí a ve jménu Páně jsem hrozila zlému duchu.

Satan se nezmocňuje vlády nad myšlením člověka násilím. Zatím co lidé spí, on zasévá v církvi koukol, zatím co lidé duchovně dřímou, satan pracuje na svém díle nepravosti. Vždycky, když jeho poddaný „nerozumí“ (Mt 13,19) on vyrve dobré símě zaseté do srdce. Když jsou muži a ženy v tomto stavu kdy se jejich duch ustavičně nesytí Božím Duchem, může je satan naplnit svým duchem a vést je, aby konali jeho dílo….

Snažně vás prosím, přestaňte se zabývat jakoukoli činností, která není v souladu s Boží vůlí. Blížíme se k závěru dějin země a bitva nabývá každým dnem na prudkosti.

- Letter 244, 1907.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy