EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


35. Máme svá rozhodování ponechat náhodě

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

35. Máme svá rozhodování ponechat náhodě

(Rada obchodníkovi týkající se metod, které používal, když se o něčem důležitém rozhodoval).

Když jde o náboženské povinnosti nebo o rozhodnutí v obchodním podnikání, rozhoduješ se tak, že si hodíš mincí a její poloha pak za tebe určí, jak máš jednat. Dostala jsem poučení, abych řekla, že žádnou takovou metodu podporovat nemáme. Takové způsoby jednání jsou příliš obecné, příliš připomínají jednání, které se mění obratem ruky. Nejsou od Pána a ti, kdo se podle nich řídí, se setkají s neúspěchem a zklamáním. Jsou to věci pouhé náhody a budeme-li se řídit takovými náhodami, místo abychom konali, co je nám přikázáno, bude myšlení závislé na náhodách a nejistotě právě tehdy, kdy by celé naše dílo i plány měly být pevně založeny na Božím Slově.

Ke správnému chápání své povinnosti dojde Boží lid jedině přes upřímnou modlitbu a opravdovou snahu o posvěcení Duchem svatým. Bude-li se snažit o jasné slovo, jak má jednat, nebude přijímat takové podivné a nespolehlivé metody. Ušetří si tak práci, kterou koná podle slepé náhody i zahanbení, jemuž neujde. Bereme si vážně lidské výmysly….

Našemu lidu bych chtěla říci: „Nikdo ať se nedá odvádět od zdravých rozumných zásad, které Bůh stanovil pro vedení svého lidu a nerozhoduje se v závislosti na nějakém házení mince. Něco takového se velmi líbí satanovi, neboť on to je, který řídí minci a jejím působením uskutečňuje své plány. Ať se nikdo nedá svést k důvěře v takovou hru náhody. Nedovol nikomu, aby se uchyloval k takovým laciným nápadům, když se jedná o to, jak jednat v nejdůležitějších věcech týkajících se díla Božího.

Pán nepůsobí cestou slepé náhody. Budeš-li ho hledat se vší opravdovostí v modlitbě, zapůsobí na tvou mysl a dá ti potřebnou výmluvnost. Boží lid má být veden k tomu, aby nedoufal, že Boží vůli pozná na základě lidských výmyslů a náhodných zkoušek. Satan a jeho pomocníci jsou vždy připraveni k tomu, aby využili každou příležitost, která se naskytne, aby odvrátil naše duše od čistých zásad Božího Slova. Lid, který Bůh vede a vyučuje, neuvěří ničemu, o čem neplatí: „Takto praví Hospodin“.

Ať všichni ti, kdo tvrdí, že se připravují na příchod Pána, ho pokorně hledají, aby poznali Jeho vůli a získali ducha, který je ochoten chodit ve světle, jež sesílá. Jako Boží lid jsme dostali mnoho poučení o tom, jak se máme spoléhat na Boží moudrost a radu. Dejme se poučit Božím Slovem. „Ptejte se na písma“ (J 5,39), řekl Spasitel…. Potřebujeme každý den k tomu, abychom znovu pokořili svá srdce, očistili své duše a neustále usilovali o to, abychom žili ve víře v Božího Syna.

Milí bratři a milé sestry, zanechte všech bezcenných zkoumání náhod, k nimž vás to možná svádí a podrobte svého ducha zkoušce svědectví Božího Slova. Studujte Slovo, abyste poznali Boží charakter i vůli. Nejpodstatnější věcí je, aby pravdy Bible sloužily každému věřícímu jako průvodce a ochránce. Každého mladého muže i ženu i ty, kteří jsou již pokročilého věku, ujišťuji, že studium Slova je jedinou ochranou pro toho, kdo chce zůstat věrný až do konce.

- Special Testimonies, serie B, č.17, str. 25-29.

Otázky zodpovězené při rozhovoru

W.C.White: Jaké je tvé mínění o tom, aby jednotlivec při rozhodování o otázkách obchodních i otázkách svého každodenního jednání a rozhodování žádal Pána, aby mu dal odpověď „ano“ nebo „ne“, jestliže se jej dotyčný člověk otáže následujícím způsobem“ Na každou stranu jednoho lístku napíše obě slůvka, lístek upustí na zem a vidí odpověď v tom, které slůvko zůstává nahoře. Věří, že mu Bůh tímto způsobem sděluje své přání, aby on - člověk - určitou věc udělá nebo ne.

E.G.Whiteová: - (Je to metoda náhody, kterou Bůh neschvaluje. Lidem, kteří takové zkoušky navrhli, jsem řekla: „Nikoliv“! S posvátnými věcmi, které se týkají Boží věci, se takto zacházet nesmí. Bůh nám nikde neřekl, že takovým způsobem máme poznávat Jeho vůli.

Získáme tím zkušenosti, které oslaví Boha, uvěříme-li, že nám ukazuje svou vůli po každé, když upustíme lístek nebo minci a díváme se, co padne? Ne, ne! Takovéto zkoušky zničí náboženskou zkušenost každého člověka, který je přijme za své. Každý, kdo praktikuje takové věci, musí se znovu obrátit). - /Vsunula sama sestra Whiteová, když tuto zprávu četla./

Po velkém zklamání adventního lidu v r. 1844, jsme se museli o všechny tyto věci znovu a znovu přít. Tehdy mi Bůh dopřál, abych vstala ze svého lůžka a poslal mě, abych proti takovému fanatismu vznesla kritiku. Užívalo se při tom různých metod.

V jednom případě nechtěli pohřbít zemřelé dítě, protože ze znamení na které čekali, jim vyšlo, že dítě vstane z mrtvých.

Byla jsem poslána, abych podávala svědectví o tom, jak klamné je soudit podle různých náhodných znamení, o kterých se míní, že vyjadřují Boží vůli. Podle světla, které mi Bůh dal, jsou opravdu Božími výroky jedině ty, které jsou uvedeny známými slovy „Takto praví Hospodin“. ….

W.C.Whute“ Dejme tomu, že dojde k obchodnímu jednání. Jde o nějaký majetek, který se mi zamlouvá a prosím Pána, aby mi řekl, mám-li to koupit nebo ne. Hodím si tedy mincí a jestli padne lícní strana, koupím to. Padne-li druhá strana, nekoupím to.

E.G.Whiteová: Bůh mi předal poselství, že žádný takový způsob nemá uvádět ve spojitost s Jeho věcí, neboť to význam Boží věci velmi snižuje. Bylo mi ukázáno, že by to odvracelo mysl od Boha, Jeho síly i Jeho milosti ke všedním věcem a satan by toho využil tak, že by uskutečnil nějaký zázrak, aby posílil víru lidí v tyto zkoušky….

W.C.White: Sestra Harrisová říká, že br. Harris se vždycky pomodlí než si hodí mincí. Mohl by v tom být nějaký rozdíl?

E.G.Whiteová: Vůbec ne. Nemodlili se snad vždycky ti fanatikové, o nichž jsem mluvila, když procházeli těmi hroznými zkušenostmi ve státě Maine? Tento plán vede k tomu, aby lidé věřili v lidskou moc. Nepřejeme si, aby Boží moc byla menší, nýbrž větší! Toužíme po velebnosti, která přijde jedině od Boha na nebesích. Potom se bude naše práce shodovat s Jeho božským učením….

Už dlouho se ze všech sil snažíme povzbuzovat náš lid, aby se ve víře obracel k Bohu a věřil, že Jeho svatý Duch jim bude darován jako Učitel a vůdce a že skrze něho smějí poznávat Boží vůli.

- Tamtéž, str. 16-20.

Výběr sborových úředníků losováním

Nemám důvěru v losování. V Bibli máme zřetelně vyslovenou Boží vůli, ve vztahu ke službě v církvi v rámci: „Takto pravil Hospodin“ ….

Členům sboru v ---- bych řekla: „Než si začnete v bibli číst, více se modlete, nesnažte se pokořovat jiné, ale pokořte se sami před Bohem a buďte laskaví k sobě navzájem. Bůh nepřikazuje, aby se sboroví pracovníci určovali losem. To by mělo být úkolem zodpovědných mužů“.

- Letter 37, 1900.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy