EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


30. Léky užívané Ellen G. Whiteovou

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

30. Léky užívané Ellen G. Whiteovou

(Sestra Whiteová vždy znovu o jednoduchých lécích mluví. Říká nám přesně, co tím myslí, když takto mluví, a jmenuje čistý vzduch, slunce, střídmost, odpočinek, cvičení, správnou výživu, užívání vody a důvěru v Boží moc. Viz stránky 287-291 a str. 127 The Ministry of Healing str. 127). Mnoho se sestra Whiteová při několika příležitostech odvolávala ve své osobní korespondenci na určité jednoduché léky, které znala a užívala. Každý takový lék byl obyčejně zmíněn jen v jediném případě. Ve své korespondenci se také odvolává na několik vzácných, nenádalých situaci, které ji přiměly, aby užila léky, kterých by užila zase jedině v krizi.

Při oceňování těchto odvolání k určitým lékům by si měl čtenář povšimnout čtyř bodů:

1. Následující stránky obsahují významná konstatování, v nichž se sestra Whiteová zmiňuje o zvláštních jednoduchých lécích, pokud takové výroky byly známé v době, kdy se sestavovala tato kniha.

2. Aby se mohlo toto pojednání vytisknout, bylo třeba jen asi 111 stran. Celkem věnovala sestra Whiteová asi 2000 stran radám o zdraví ve svých knihách.

3. Za 50 let uveřejnila sestra Whiteová velmi mnoho článků o zdraví a péči o nemocné. Zajímavá a významná je však skutečnost, že kromě krátké zmínky „o věnci fíků“ na Ezechiášovy vředy a letmé narážky na neúčinné užívání „obyčejných bylin“ při nemoci jednoho ze svých synů (Viz 2SG 104), neodvolávala se v žádném ze svých zveřejněných pojednáních vůbec na užívání bylin v lékařství nebo na jiné zvláštní jednoduché léky. Po pravdě řečeno tato skutečnost nedovoluje dojít k závěru, že užívání bylin má zásadní důležitost v celém programu zdraví, který sestra Whiteová tak obšírně podává.

4. Paní Whiteová nikde netvrdí, když hovoří o takovýchto jednoduchých lécích, že by nemohly být později nalezeny jiné a účinnější léky.

Protože někteří zastávají názor, že spisy sestry White nejen byliny schvalují, ale že je zdůrazňují jako hlavní prostředek při léčení nemocí, a protože o této věci existuje množství neuveřejněného materiálu, věří ti, kteří udržují pozůstalost rodiny Whiteovy, že otištění následujících článků nejen věc nejlépe objasní, ale bude také na prospěch myšlení adventistů sedmého dne. Čtenář by - upřímně řečeno - neměl těmto výrokům připisovat větší význam než autorka, která ve svých vydaných knihách předložila veřejnosti všeobecné zásady, které se mají uplatňovat při léčení nemocných - Sestavovatelé.)

Nemohu svědčit v jejich prospěch

Když vidím, kolik škod způsobilo podávání léků, nemohu je užívat a nemohu svědčit v jejich prospěch. Musím pravdivě svědčit o světle, které jsem dostala od Pána.

Léčba poskytovaná v době, kdy bylo sanatorium teprve zřízeno, byla velmi náročná. Nepoužívaly se léky, řídili jsme se jen zásadami hygieny a Bůh tuto práci požehnal. Byla to práce, při níž mohli lidé spolupracovat s Bohem pro záchranu života. Do lidského těla by nemělo přijít nic, co by mohlo působit zhoubně. Prosazovat světlo, které jsem o této věci dostala provádět léčbu podle zásad hygieny a učit úplně odlišným způsobem zacházení s nemocnými - to byly věci, které mi byly zjeveny jako důvod, proč bychom měli zřizovat na různých místech sanatoria.

Trápilo mě, když byli mnozí studenti vyzýváni, aby šli do -------, kde by dostali vzdělání o tom, jak používat léky. (Státem řízená lékařská kolej, kam byla v dřívějších letech posílána řada našich lékařských pracovníků, aby si doplnili svůj výcvik.) Vysvětlení, jak používat léky, které mi zjevil Pán, bylo docela jiné než výklad, který se podává o tom v ----- nebo v sanatoriu. Tyto věci nám musí být naprosto jasné. Lékům se dávají proto obtížná jména, aby lidé nevěděli, co vlastně užívají, dokud si sami nevezmou slovník a nenajdou si význam těchto jmen.

Pán nám dal několik obyčejných polních rostlin, které jsou užitečné a kdyby každá rodina byla poučena o tom, jak tyto byliny v případě nemoci užívat, mohlo by se předejít mnohému utrpení a nebylo by třeba volat lékaře. Tyto dávno známé prosté byliny, rozumně užívané by uzdravily mnoho nemocných, kteří zemřeli, když byli léčeni pomocí léků.

Jedním z nejblahodárnějších léků je dřevěné uhlí v prášku, které dáme do vaku a přikládáme teplé na tělo. Namočí-li se ve svařeném pálivém býlí, je ještě lepší. Předepisovala jsem to v případech, kdy nemocní měli velké bolesti a když mi lékař důvěrně sdělil, že je to asi bolest předsmrtná. Navrhla jsem tedy dřevěné uhlí, po jehož přiložení pacient usnul, nastal obrat a nemocný se uzdravil. (Je zajímavé všimnout si - ve spojitosti s některými tvrzeními sestry Whiteové, které se týkají významu dřevěného uhlí, že toto je rovněž obsaženo v četných lékařských předpisech. Víc jak tisícistránkové odborné dílo „Clinical Toxicology of Commedrcial Products“ (Williams a Wilkins, 1957, 16 dolarů) radí jako protijed pro mnoho známých jedů a pro všechny jedovaté látky neznámého složení „universální protijed“ skládající se ze čtyř části, z nichž dvě jsou aktivní dřevěné uhlí. - Sestavovatelé.)

Studentům, kteří měli zranění pohmožděné ruce a měli bolestivé záněty, jsem předepsala tento prostý lék s naprostým úspěchem. Zánět byl zdolán, bolest ustala a nemocný byl vyléčen. Silný zánět očí se odstraní plackou z dřevěného uhlí, která se dá do vaku a ponoří se do horké nebo studené vody - podle toho, jak to případ vyžaduje. Toto působí jako zázrak.

Čekám, že se tomu budete smát, ale kdybych mohla dát tomuto léku nějaký cizokrajný název, který nikdo nezná než já sama, byl by působivější …. Jedině nejprostší léky mohou napomáhat přírodě a nemají žádné neblahé účinky.

- Letter 82, 1897.

Při žádostech o radu doporučovala prosté léky

Je mnoho obyčejných bylin, které by naše sestry ošetřovatelky mohly velmi účinně užívat místo léků, kdyby znaly jejich cenu. Mnohokrát, když se na mne lidé obraceli o radu, co by se mělo udělat v případě nemoci nebo nehody, zmínila jsem se o některém z těchto obyčejných léků a ty se pak velmi osvědčily.

Jednou ke mně přišel jeden lékař, který si nevěděl rady. Zavolali ho k ošetření mladé ženy, která nebezpečně onemocněla. Při pobytu ve stanu byla postižena horečnou. Byla dopravena do budovy naší školy blízko Melbourne v Austrálii, ale její stav se natolik zhoršil, že byly obavy o její život. Lékař, Dr. Merritt Kellogg, přišel ke mně a řekl: „Sestro Whiteová dostala jsi nějaké objasnění k tomuto případu? Nedostane-li pomoc, nebude žít déle, než několik hodin“. Odpověděla jsem: „Pošlete ke kováři pro trochu dřevěného uhlí v prášku. Udělejte z něho placku a položte ji to na žaludek a boky“. Doktor rychle odešel, aby splnil mé příkazy. Brzy přišel znovu a řekl: „Ani ne za půl hodiny po přiložení placek se dostavila úleva. Teď teprve spí přirozeným spánkem, jako když byla zdravá“.

Tentýž způsob léčení jsem nařídila i v jiných případech, kdy lidé měli velké bolesti a přineslo jim to úlevu a zachránilo život. Moje matka mi vyprávěla, že hadí uštknutí plazů i jedovatého hmyzu se může často zneškodnit použitím placek z dřevěného uhlí. Když jsem působila na venkově v Avondalu v Austrálii, dělníci si často odřeli ruce a nohy, a to mělo v mnoha případech za následek tak těžké záněty, že dělník nemohl po nějakou dobu vůbec pracovat. Jednou přišel kdosi v tomto stavu ke mně s rukou na pásce a velice se proto trápil, protože při mýcení půdy bylo třeba jeho pomoci. Řekla jsem mu: „Běžte tam, kde pálíte dřevo a doneste mi trochu dřevěného uhlí z eukalyptu, rozdrťte je na prášek a já vám ruku ošetřím“. Tak se i stalo a druhý den ráno dělník hlásil, že bolest ustala. Brzy byl pak schopen znovu se vrátit ke své práci.

Píši o tom, abyste poznali, že Pán nám dal obyčejné léky, které neoslabují ústrojí, jak tomu bývá často u umělých léků. Potřebujeme dobře vyškolené ošetřovatelky, které dovedou pochopit, jak používat obyčejné léky, které příroda poskytuje k obnově zdraví a které mohou učit ty, kteří neznají zákony zdraví - jak provádět tuto jednoduchou, ale účinnou léčbu.

Ten, kdo stvořil muže a ženy, má zájem o všechny, kdo trpí. Ukázal cestu ke zřizování našich sanatorií a k budování škol při nich, jako účinné prostředky mužů a žen pro dílo služby trpícímu lidstvu. Při léčbě nemocných není třeba užívat jedovaté léky. Alkohol ani tabák v jakékoli podobě se nesmí doporučovat, aby si někdo tyto zlé věci neoblíbil.

- Letter 90, 1908 (J.A.Burdenovi a jiným, kdo mají v Loma Lindě zodpovědnost.)

Bezpečné obyčejné léky

Všechno, co děláme sami, si musíme pečlivě promyslet. Musím poznat sebe sama, nesmím nikdy přestat být žákem, pokud se týče toho, jak pečovat o tento chrám svého těla, který mi dal Bůh, abych jej uchoval v co nejlepším zdraví. Musím jíst to, co bude nejlepší pro mé dobro fyzické a musím obzvlášť pečovat o to, abych měl takový oděv, který prospívá zdravému krevnímu oběhu. Nesmím se sám připravovat o cvičení a vzduch, musím co nejvíc využít slunce.

Musím být moudrý, abych byl věrným strážcem svého těla. Jednal bych velice pošetile, kdybych vešel zpocení do studené místnosti. Stal bych se nemoudrým správcem, kdybych si dovolil sedět v průvanu a vystavoval se takto nachlazení. Byl bych nemoudrý, kdybych seděl se studenýma nohama a rukama a hnal takto zpět krev od končetin k mozku nebo vnitřním orgánům. Při vlhkém počasí bych si měl vždycky chránit nohy.

Měl bych pravidelně jíst tu nejzdravější potravu, aby moje krev byla co nejkvalitnější a neměl bych se přepracovávat, mohu-li se tomu vyhnout.

Jestliže porušují zákony, které Bůh ustanovil pro mé dobro, musím činit pokání, napravit se a pomocí lékařů, které nám dal Bůh - tj. čistého vzduchu, čisté vody a hojivého, vzácného slunečního světla - upevnit co nejvíc své zdraví.

Vody je možno používat mnoha způsoby pro úlevu při bolestech. Vypít před jídlem po doušcích půl nebo čtvrt litru čisté teplé vody nikdy neuškodí, ale prospěje.

Šálek čaje z catnip uklidní nervy. (Nepeta cataria).

Čaj z chmele uspává. Chmelové placky přiložené na žaludek uleví při bolestech.

Máme-li slabé, bolavé nebo zanícené oči, uleví se nám, když na ně přiložíme měkký flanelový hadřík namočený v horké vodě se solí.

Při překrvení hlavy nastane úleva, když nohy i ruce ponoříme do lázně s trochou hořčice.

Existuje mnohem víc jednoduchých léků, které účinně přispějí k obnovení zdravé činnosti těla. Pán od nás očekává, že užijeme pro sebe všechny tyto jednoduché přípravky, ale kde je člověk již v koncích, tam má Bůh ještě možnost. Jestliže neuděláme ani to, co je v moci téměř každé rodiny, a žádáme Pána o úlevu v bolesti, když jsme příliš líní využít tyto tak lehce dosažitelné léky, je to od nás velmi smělé. Pán od nás očekává, že budeme pracovat, abychom měli co jíst. Nemá pro nás v plánu, že budeme sklízet úrodu, jestliže nevyryjeme drn, neobděláváme půdu a nepečujeme o výnos. Potom sesílá déšť, sluneční svit i mraky, aby se rostlinstvu dařilo. Je vykonavatelem, člověk je Jeho pomocníkem. Existuje tedy čas setí a čas sklizně.

Bůh dal vyrůst bylinám pro užitek člověka a jestliže pochopíme, co je v těchto sazenicích a bylinách skryto a správně je budeme užívat, nebude třeba utíkat tak často k lékaři a lidé budou mnohem zdravější než jsou dnes. Věřím, že velký Lékař vyslyší naší prosbu, jestliže jsme předtím užili léky o nichž jsem se zmínila.

- Letter 35, 1890. (Pracovníku v zámoří).

Rada vedoucímu lékaři nového sanatoria

Udělejte všechno, co je ve Tvé moci, abys zvelebil ústav zvenku i zevnitř. Buď si jist, že všechno je v nejlepším pořádku a nedělej nic, co by zapůsobilo na pacienty nepříjemným dojmem.

Povzbuzuj je, aby žili zdravě a aby co nejvíc cvičili, neboť to velmi přispěje k obnově jejich zdraví. Do stínu stromů umístěte sedátka, aby pacienty vábilo trávit co nejvíc času venku. Určité místo by se mělo oddělit plátnem nebo sklem, aby tam mohli pacienti za chladného počasí sedět na slunci bez ohledu na vítr ….

Čerstvý vzduch a slunce, radostná pohoda vně i uvnitř, to jsou léky, které nemocní potřebují a Bůh vaší snahu bohatě požehná, budete-li tyto léky poskytovat nemocným, kteří přicházejí do sanatoria. Tím, jak budete jiným dávat štěstí, pohodu, soucit a naději, naplní se i vaše duše světlem a pokojem. Nikdy nezapomínejte, že sluneční záře Božího požehnání je pro nás tou nejdůležitější věcí.

Vštěpujte sestrám i pacientům, jakou cenu mají tyto věci, které nám Bůh dává zdarma a které navracejí zdraví. Vštěpujte jim dále, jak užitečné jsou právě ty věci, které lze snadno získat.

Chci Vám říci něco málo o své zkušenosti s dřevěným uhlím jako lékem. Pro některé formy špatného trávení je účinnější než umělé léky. Trochu olivového oleje smíchaného s rozdrceným dřevěným uhlím pomáhá desinfikovat a léčit. Mám s tím výborné zkušenosti. Práškové dřevěné uhlí z eukalyptového dřeva jsme bez váhání užívali při zánětech….

Budete-li tyto všem lidem dosažitelné léky stále sudovat a doporučovat jejich užívání, můžeme očekávat, že Pán bude takovou léčbu provázet zvláštním požehnáním.

- Letter 100, 1903.

Jiné zkušenosti s dřevěným uhlím

Rychle uzdravení. - Jeden bratr byl přijat do sanatoria se zánětem střev a krvavou úplavicí. Tento muž nebyl na své zdraví opatrný, příliš si popřával dobrého jídla. My jsme se právě chystali odjet z Texasu, kde jsme několik měsíců pracovali, a měli jsme připravené povozy, abychom odvezli tohoto bratra a jeho rodinu spolu s několika jinými, kteří měli malárii. Řekli jsme si s manželem, že raději tuto cestu zaplatíme, než aby otcové několika rodin zemřeli a zanechali po sobě vdovy a nezaopatřené děti.

Dvě nebo tři osoby jsme uložili do velkého pérovaného vagónu na postele s matrací. Tento muž se zánětem střev poslal pro mne, abych za ním přišla. Rozhodli jsme se s manželem, že by nebylo dobré s ním hýbat. Byly totiž obavy, že nastane sepse. Pak ni napadlo, jakoby vnuknutím od Pána, že by tento bratr měl dostat vypít vodu s práškem z dřevěného uhlí a na břicho a na žaludek rovněž přiložit dřevěné uhlí. Syn nemocného zašel do Denisonu ke kováři, opatřil dřevěné uhlí, rozdrtil je a užil, jak bylo řečeno. Za půl hodiny nastal obrat k lepšímu. My jsme se museli vydat na cestu a rodinu opustit, ale jaké bylo příštího dne naše překvapení, když jsme viděli, že jejich vůz nás dohonil. Nemocný ležel v posteli ve voze. Zapůsobilo tu Boží požehnání i tento obyčejný prostředek, který jsme použili.

- Letter 182, 1899 (Pracovníci v zámoří. Viz str. 287).

Dřevěné uhlí a lněné semeno. - Velmi naléhavě potřebujeme nemocnici. Ve čtvrtek byla zavolána sestra Sára McEnterfer, (Vycvičená zkušená ošetřovatelka, která se dobře hodí pro tento druh služby. Provázela sestru Whiteovou a byla jí na cestách společnicí a sekretářkou), aby se podívala, dá-li se něco udělat pro osmnácti měsíčního chlapečka bratra B, který měl několik dní na kolínku bolestivý otok způsobený kousnutím jedovatého hmyzu. Sestra dala na oteklinu práškové dřevěné uhlí smíchané se lněným seménkem a tato placka přinesla ihned úlevu. Předtím dítě křičelo celou noc bolestí, ale po přiložení placky usnulo. Dnes se na ně byla dvakrát podívat. Když na dvou místech oteklinu otevřela, začala vytékat sousta hnisu a krve a dítě již nemělo bolesti. Děkujeme Bohu, že je nám dána moudrost užívat prostých věcí, které jsou nám dostupné, abychom zmírnili bolest a úspěšně odstranili její příčinu.

- MS 68, 1899.

Zmínky o jiných lécích

Fíková placka pro Ezechiáše. - Když byl Ezechiáš nemocen, přinesl mu Boží prorok poselství, že má zemřít. Král volal Hospodina, Hospodin ho slyšel a poslal zaslíbení, že k jeho životu bude přidáno 15 let. Jediné Boží slovo, jediný dotek božského prstu by byl stačil okamžitě Ezechiáše vyléčit. Ale místo toho mu byl dán příkaz udělat z fíků placku a položit ji na postiženou část těla.Tak se také stalo a Ezechiáš se uzdravil. Bylo by dobře, kdybychom si víc vážili tohoto receptu, který Pán nařídil užívat.

- MS 29, 1911.

Velký význam eukalyptového oleje. - Je mi moc líto, že sestra C není zdravá. Pro její kašel jí mohu jako nejlepší lék doporučit eukalyptový olej a med. Do sklenice medu se ho dá několik kapek, dobře se vše zamíchá a užívá při kašli. Můj krk se mě už hodně natrápil, ale když toto užiji, přemohu obtíže velmi rychle.

Použiješ-li toho receptu, budeš sama sobě lékařem. Nebude-li hned první pokus úspěšný, zkus to znovu. Nejlépe je užít tohoto léku před spaním.

- Letter 348, 1908.

Řekla jsem Ti už o léku, který užívám, když mám potíže s krkem. Vezmu sklenici ohřátého medu, do toho dám několik kapek eukalyptového oleje a dobře zamíchám. Když mě přepadne kašel, užiji plnou čajovou lžičku této směsi a úleva je téměř okamžitá. Užívala jsem to vždycky s nejlepším výsledkem. Když Tě chytne kašel zkus to také. Možná, že Ti tento recept připadá až příliš jednoduchý, proto mu nedůvěřuješ, ale já jsem ho vyzkoušela po řadu let a mohu ho vřele doporučit.

Dále si vykoupej nohy v teplé vodě, do niž dáš eukalyptové listy. Tyto listy mají v sobě velkou sílu, když to zkusíš, dáš mi za pravdu. Eukalyptový olej se zvlášť doporučuje při kašli a bolestech na prsou a v plících. Zkus to, prosím, lék je tak jednoduchý a nic Tě nestojí.

- Letter 20, 1909.

Léčivé vlastnosti některých stromů. - Pán mě poučuje o mnoha věcech. Ukázal mi, že naše sanatoria by se měla zřizovat v takové nadmořské výšce, která by byla zárukou těch nejlepších výsledků a že mají být obklopena rozsáhlými pozemky osázenými květinami a ozdobnými stromy.

Když se na jistém místě konaly přípravy k vymýcení půdy pro postavení sanatoria, dostali jsme zjevení, že je zdravá vůně borovic, cedrů a jedlí. Jsou ještě jiné druhy stromů s léčivými vlastnostmi, které napomáhají ke zdraví. Nenechte takové stromy nemilosrdně kácet…. Nechte je žít.

- Lette 95, 1902.

„Můj bylinný nápoj“. - Není třeba jezdit do Číny pro čaj nebo na Jávu pro kávu. Někteří lidé řekli: „Sestra Whiteová pije čaj a má ho doma“ a dala prý jim ho, aby pili. Nebyla to pravda, protože já čaj nepiji, ani ho doma nemám. Když jsem jednou jela lodí, zvracela jsem a nemohla jsem nic jíst. Vzala jsem si tedy trochu slabého čaje jako léku, ale nepřeji si, aby kdokoli z vás znovu prohlašoval, že „sestra Whiteová pije čaj.“ Přijdete-li ke mně, ukáži vám pytlík s bylinami, z nichž dělám čaj. Když pošlu vzkaz do Michiganu, pošlou mi květy červeného jetele. Pokud jde o kávu, nikdy jsem ji nesnášela, takže ti, kdo říkali, že sestra Whiteová pije kávu, se mýlili.

- MS 3, 1888.

Květy jetele - první sklizeň. - Mám k Vám prosbu: Mohou mi Vaše děti nasbírat zase jetele jako loni? Bude-li to možné, udělají mi velkou radost. Tady si jej nasbírat nemohu, protože na našem pozemku žádný není. Nejlepší je první sklizeň, ale přijde-li mé psaní už pozdě, bude dobře zajistit i druhou sklizeň.

- Letter 1, 1872 (Jedné rodině v Michiganu).

Čaj užívaný jako lék, nikoli jako nápoj. - Nepiji vůbec čaj, ani zelený, ani černý. Mnoho let jsem nedala do úst ani lžičku, jedině když jsem jela po moři a od té doby jednou tady v Americe jsem ho užila jako léku, když jsem byla nemocná a zvracela jsem. Za takových okolností může čaj přinést jistou úlevu.

Když jsi byl u nás, nepila jsem čaj. Pila jsem vždycky čaj jetelový, jak jsem Ti řekla. Nabídla jsem Ti ho a řekla, že je to dobrý, prostý a zdravý nápoj…

Po celá léta jsem čaj nekupovala. Znám jeho účinek a neodvažovala bych se ho pít, jedině v případě těžkého zvracení, kdy ho beru jako lék, na však jako nápoj….

Nemám ve zvyku o něčem kázat a v praxi jednat jinak. Nedoporučuji svým posluchačům životní pravidla, jimiž se mají řídit, abych pak pro sebe dělala výjimku….

Neprovinila jsem se pitím žádného čaje, s výjimkou nápoje z červeného jetele a i kdybych měla ráda víno, čaj nebo kávu, nepila bych tato narkotika, která ničí zdraví, protože si zdraví vážím a pokud jde o zdrženlivost a dobré skutky chci být dobrým příkladem pro ostatní.,

- Letter 12, 1888 (Přátelům).

Káva jako lék. - Nepila jsem už 20 let šálek pravé kávy, jedině - jak jsem řekla - po dobu své nemoci jsem pila jako lék denně šálek hodně silné kávy se syrovým vejcem.

- Letter 20, 1882

Citrusová šťáva s vejcem. - Dostala jsem zjevení, že chudou dietou svému tělu škodíte…. Právě nedostatek vhodné potravy způsobil, že tolik trpíš. Nejedl jsi to, co je pro výživu Tvé křehké tělesné schránky podstatné. Nesmíš si odpírat dobrou, zdravou stravu….. Obstarej si vejce od zdravé drůbeže a jez je vařená nebo syrová. Dávej si sýrové vejce do nejkvalitnějšího nezkvašeného vína, jaké můžeš získat dáš tak svému organismu to, co potřebuje…. Vejce působí léčivě při ničení jedů.

- CD 203.204. (Dru D.H.Kressovi, 1901).

Schválení pokrokových léčebných procedur

Transfuse krve. - Existuje jedna věc pro záchranu života - transfuse krve, ale bylo by to pro Tebe těžké a možná nemožné. Já to pouze navrhuji.

- MM 286.287 (Dru D.H.Kressovi).

Očkování - (viz poznámku). - (Očkování proti neštovicím: D.E.Robinsonová, jedna ze sekretářek sestry Whiteové napsala 12.6.1931 o postoji sestry Whiteové k očkování: „Žádáte o určitou a přesnou informaci o tom, co sestra Whiteová napsala o očkování a seru.

„Tato otázka se dá zodpovědět velmi stručně, neboť podle našich záznamů se sestra Whiteová v žádném ze svých spisů o očkování ani seru nezmiňuje.

„Bude Vás možná zajímat, že v době, kdy se v blízkosti vyskytla epidemie neštovic, se sestra Whiteová nechala očkovat a naléhala na své spolupracovníky, aby to udělali také. Tím, že tento krok učinila uznala sestra Whiteová tu skutečnost, že bylo dokázáno, že očkování proti neštovicím buď činí člověka imunním, nebo jeho nemoc značně zeslabí. Uznala tak nebezpečí, jakého se vystavují ti, kdo očkování odmítli. (Podepsána D.E.Robinsonová).

Léčení rentgenem v Loma Lindě. - Po několik týdnů mi ozařovali černou skvrnu, kterou jsem měla na čele. Celkem jsem měla 23 ozáření. Znamení se docela ztratilo a já jsem za to velmi vděčná.

- Letter 30, 1911 (Svému synovi J.E.White).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy