EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


29. O užívání léků

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

29. O užívání léků

Aby se zmírnila bolest a obnovilo zdraví

Využijte každé příležitosti. - Není popřením víry, když užíváte takové léky, které Bůh poskytl, abychom zmírnili bolest a pomohli přírodě v jejím díle obnovy. Není žádným popřením víry (pro nemocné, kteří žádají o modlitbu za uzdravení), když budete spolupracovat s Bohem a dosáhnete v nemoci příznivého obratu. Bůh nám dal možnost poznati zákony života a znalosti těchto zákonů užívali. Měli bychom využít každou příležitost k obnově zdraví tím, že využijeme každé možnosti, která je v souladu s přírodními zákony.

- MH 231,232 (19O5).

Použijte prostředky, které nám jsou dostupné. - Tvůj názor, že by nemocní neměli užívat žádné léky, je nesprávný. Bůh neuzdravuje nemocné bez pomoci léčivých prostředků, které jsou člověku přístupné, anebo jestliže lidé odmítají dobrodiní jednoduchých léků, které nám Bůh dává v podobě vzduchu a vody.

Lékaři existovali za dob Krista a apoštolů. Lukáš je nazýván milovaným lékařem. Důvěřoval Pánu, že ho naučí léky úspěšně používat.

Když Hospodin řekl Ezechiášovi, že mu přidá 15 let života a jako znamení, že svůj slib splní, způsobil, že slunce ustoupilo o 10 stupňů zpět, proč neuplatnil na králi svou přímou uzdravující moc? Řekl, aby přiložili věnec fíků na jeho vřed a tento přírodní lék, který Bůh požehnal, ho uzdravil. Pán přírody přikazuje člověku, aby užíval přírodní léky.

Mohla bych o této věci mluvit ještě dál, bratře, ale uvedu již jen několik příkladů. (Následuje vylíčení dvou příkladů užití dřevěného uhlí. Viz kap. 3O).

Všechny tyto věci nás učí, že máme být velmi opatrní a nepřijímat radikální myšlenky. Tvé názory o léčení pomoci léků musíme respektovat. Ale ani v tomto nesmíš vždy dovolit, aby si pacienti mysleli, že léky vůbec nepředpisuješ, dokud to nebudou schopni plně pochopit.Tím, že své přesvědčení vždy otevřeně dáváš najevo, dostáváš se často do situace, kdy sám sobě škodíš a nikomu neprospěješ. Tak se lidem sám vzdaluješ. Měl bys své ostře vyhrazené soudy zmírnit.

-Letter 182, 1899.

Boží léky. - Způsobů, jak léčit, je mnoho, ale jen jeden z nich Pán schvaluje. Boží léky jsou prosté přírodní prostředky, které nebudou silou svého účinku lidské tělo ani přetěžovat ani oslabovat. Čistý vzduch a voda, čistota, správná strava, čistý život a pevná důvěra v Boha jsou léky, na jejichž nedostatek umírají tisíce lidí. Tyto léky však vycházejí z módy, protože jejich užívání vyžaduje práci, kterou lidé neoceňují. Čistý vzduch, cvičení, čistá voda a zdravý rozum jsou při nepatrném vydání dostupné všem, zatímco léky přijdou draho nejen pokud se týče výdajů, ale i účinku, jakým působí na člověka.

- 5T 443, (1885).

Užívejte ty nejjednodušší léky. - Naše přirozenost bude potřebovat podporu, aby se zase vše uvedlo do správného stavu. Tento stav je možno získat těmi nejprostšími léky, zvláště užíváním těch léků, které poskytuje sama přírod. Jsou to čistý vzduch, čistá voda a hojnost slunečního světla. Musíme však přesně znát, jak dýchat, jak využívat čisté vody a pečovat o to, aby - pokud možno - bylo v každé místnosti našeho domu dostatek slunečního světla. Musíme také přesně znát výhody, které užíváním těchto tří věcí získáme. Všechny jsou velmi účinné a pacient, který si osvojil znalost toho, jak zdravě jíst a oblékat se, může žít v radosti, v klidu a zdraví a nebude nucen brát léky, které sílu naší přirozenosti ochromují, místo aby jí pomáhaly. Jestliže nemocní a trpící budou vytrvalí a budou žít jedině podle zásad zdravotnické reformy, pak se z deseti nemocných devět uzdraví,

- MM 223.224 (MS 22, 1887).

Léky v přírodě

Vodoléčba a byliny. Pán nás naučil, že správné užívání vody má velké léčebné účinky. Tato léčba by se měla provádět odborně. Dostali jsme poučení, že bychom měli přestat léčit své nemoce umělými léky. Existují obyčejné byliny, kterými je možno nemocné uzdravit a jejich účinek na tělo je naprosto odlišný od účinku léků, které otravují krev a ohrožují život.

- MS 73, 1908.

Léky které čistí naše ústrojí. - Kristus do lidského těla nikdy nezaséval semeno smrti. Satan toto semeno zasel, když pokoušel Adama, aby jedl ze stromu poznání, což znamenalo neposlušnost vůči Bohu. Ve velké Boží zahradě nebyla ani jedna škodlivá rostlina, ale když Adam a Eva zhřešili, vypučely náhle jedovaté byliny. V podobenství o rozsévači byla dána mistrovi otázka: „Pane, zdaliž jsi dobrého semene nenasál na poli svém?“ Mistr odpověděl: „Nepřítel člověk to učinil“ (Mt 13,27.28). Veškerý plevel byl zaset satanem. Každá škodlivá bylina pochází z jeho setby a on svým důvtipem smísil koukol. S pšenicí velmi trpkou žeň….

Náš Spasitel je obnovitel Boží mravní podoby v člověku. Opatřil přírodu léky pro lidské nemoci, aby ti, kdo Ho následují měli život a aby ho měli plnění. Můžeme se bezpečně zbavit výmyslů, které užíval člověk v minulosti. (Je zajímavým faktem, že jako výsledek lékařského badání 20. století přestali lékaři užívat většinu léků obecně užívaných v době, kdy byl tento citát napsán. - Sestavovatelé.)

Pán nám poskytl pro nemoci protijedy v obyčejných rostlinách (Je třeba poznamenat, že velká část receptů dnešních lékařů obsahuje látky rostlinné, z nichž většina je nejedovatá) a ty můžeme s důvěrou užívat, aniž by se popírala víra, neboť tím, že užíváme požehnání, která Bůh určil k našemu užitku, naopak spolupracujeme s Pánem. Bůh může pro léčení nemocí, které jsme získali neopatrností nebo náhodou, používat vodu, sluneční záři i byliny kterým dal vyrůst. Není to tedy nedostatek víry, jestliže žádáme Boha, aby požehnal své léky. Pravá víra bude děkovat Bohu za to, že víme, jak tyto drahé dary užívat, aby se obnovily dušení i fyzické síly.

Tělo má dostávat náležitou péči a v této věci Pán žádá od člověka spolupráci. Člověk se musí naučit rozumně užívat svého mozku, kostí i svalů a rozumně s nimi zacházet. Nejlepší cestou k tomu je znát sama sebe.

- MS 65, 1899.

Všichni by měli vědět co mají pro sebe dělat

Tvá otázka zní: „Měli bychom v naléhavých případech zavolat světského lékaře, protože lékaři v sanatoriu jsou všichni tak zaměstnaní , že nemají čas věnovat se praxi venku?"“.… Jestliže lékaři mají tolik práce, že nemohou léčit nemocné mimo ústav, nebylo by rozumnější pro všechny, aby sami získávali znalosti v používání jednoduchých léků než aby riskovali a užívali léky s dlouhým jménem, které má zakrýt jejich skutečnou kvalitu? Každý přece může znát Boží léky, jako je nahřívání teplou vodou a studené a horké obklady. Důležité je vědět, jakým dobrodiním je zachovávání diety při onemocnění. Všem by mělo být známo, co mohou pro sebe dělat. Jestliže mohou zavolat někoho, kdo rozumí ošetřování, ale každý by měl dostatečně znát dům, v němž žije, tj. své tělo. Všichni by měli vědět, co v případě onemocnění dělat.

Kdybych byla nemocná, zavolala bych si spíše právníka než některého z těch praktiků. Já bych se ani netkla jejich léků, jimž dávají latinská jména. Mám plné právo znát poctivý anglický název všeho, co užijí jako lék pro své tělo. (Sestra Whiteová se tu odvolává na tzv. „prakatiky“ z r, 1897 v australské buši, kde tato slova napsala. Čtenář musí mít na paměti, že až do druhého desetiletí 2O. století byl výcvik lékařů značně nestejný a často jen skrovný. V mnoha případech se lékařství jen vyučili a v nejlepším případě doplnili toto vzdělání krátkým výcvikem ve více nebo méně ortodoxní lékařské škole. Požadavky na lékaře nebyly přesně stanoveny. Při léčení byly obyčejně lékaři největší oporou jedovaté léky, často předepisované ve velkých dávkách.

Následující fakta jasně ukazují, že výroků sestry Whiteové by se nemělo užívat ke snižování práce pečlivě vycvičeného svědomitého lékaře:

1. Mnohé její výroky hovoří o vznešeném povolání a velké zodpovědnosti lékaře.

2. Sestra Whiteová měla ve zvyku radit se s kvalifikovanými lékaři.

3. …….pracovníci Marianě, která byla nemocná, radí, aby „nechala lékaře, aby udělali pro ni to, co se udělat musí“ - (viz str.251) a naléhá, aby jedla, „protože tvoji pozemští lékaři by chtěli, abys jedla“ (viz str.253);

4. Obrací se s mnohými radami na praktikující lékaře v knihách Ministry od Healing“, Cousels on Health“ a „Medical Ministry“.

5. Z jejího pera vyšel návrh, aby se ústav lékařské koleje Adventistů sedmého dne v Loma Lindě dostal „lékařské vzdělání, které umožní“, aby její absolventi, kteří pracují jako řádně kvalifikovaní lékaři, vykonali zákonem požadované zkoušky“.

- MS 7, 1910 (Vyšlo 3.2.1910 v Pacific Union Recorder - Viz „The Story of Our Health Message 1955. - str. 386).

Ti, kdo si zvyknou užívat léky, prohřešují se na své chápavosti a ohrožují

Celý svůj další život. Existují neškodné byliny, jejichž užívání překoná mnohé zdánlivě vážné potíže. Kdyby se však všichni snažili být rozumní v uspokojování svých nezbytných tělesných potřeb, vyskytovaly by se obvyklé nemoci jen vzácně. Jeden gram prevence má větší cenu než kilo léčení. - MS 86, 1897 (Health Reform Principles, psáno v Cooranbong, Austrálii).

Jednoduché léky užívané v sanatoriu

Dostala jsem mnoho poučení ohledně umístění sanatorií. Tyto ústavy by měly být vzdáleny od velkých měst několik kilometrů a měl by u nich být i pozemek. Na něm by se mělo pěstovat ovoce a zelenina a pacienti by měli být povzbuzování k práci. Mnozí, kteří trpí plicní chorobou, by mohli být vyléčeni, budou-li žít v podnebí, kde by mohli být po většinu roku venku. Mnozí, kteří zemřeli na TBC, by mohli žít, kdyby byli více pobývali na čerstvém vzduchu. Čerstvý venkovský vzduch je lék, který nemá žádné pozdější škodlivé účinky.

Bylo by lepší, kdyby se do našich sanatorií nedostaly řádné těžké léky a kdyby se užívalo jednoduchých léků, jako je čistá voda, čistý vzduch, slunce a některé byliny, které rostou na poli. Tyto by byly právě tak účinné jako léky užívané pod tajemnými jmény a vymyšlené lidskou vědou a neměly by v těle žádné škodlivé účinky.

Tisíce zarmoucených lidí by mohlo znovu nabýt zdraví, kdyby zanechali všech jedovatých léků, žili prostě, nepoužívali čaje, kávy, likérů ani koření, které dráždí žaludek a oslabuje ho tak, že je neschopný strávit i jednoduché jídlo bez povzbuzujícího prostředku. Pán je ochoten umožnit to, aby Jeho světlo svítilo jasnými, viditelnými paprsky na všecky slabé a chabé.

- MS 115, 1903 (o práci v sanatoriu).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy