EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


28. Užívání léků

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

28. Užívání léků

Odpověď na dotazy o lécích

Na své dotazy (viz úvodní poznámka před touto kapitolou, str. 276-278) najdeš z velké části odpověď v knížce „Jak žít“. Jedovatými léky se myslí přesně to zboží, o němž jsi se zmínil. Jednodušší léky jsou pro svou jednoduchost méně škodlivé. Užívá se jich však často v případech, kdy to vůbec není třeba. Existují jednoduché byliny a kořeny, které může každá rodina užívat sama a nemusí volat lékaře o nic častěji než by volala advokáta. Pochybuji, že Ti mohou označit některé z léků, které lékaři připravují a předepisují svým pacientům jako naprosto neškodné. Přesto by nebylo moudré o tomto předmětu mlčet.

Praktičtí lékaři to s užíváním svých nebezpečných směsí mysli velmi vážně, ale já se stavím se vší rozhodností proti tomu, abych se uchylovala k takovým věcem. Takové léky nikdy nevyléčí, změní možná jen naše obtíže v tom smyslu, že vytvoří jiné, horší. Mnozí z těch, kdo léky předepisují, by je sami neužívali, ani by je nedali svým dětem. Jestliže dobře znají lidské tělo a rozumějí jemnému, podivuhodnému lidskému stroji, musí vědět, že do tohoto živého lidského organismu by se neměla dostat ani částečka těchto silných léků.

Když mi byla jasně ukázána tato záležitost i smutné výsledky tohoto léčení, dostala jsem poučení, že adventisté sedmého dne by měli zřizovat zdravotnická zařízení, kde by se upustilo od všech těchto vynálezů, které ničí zdraví, a kde by lékaři měli léčit nemocné podle zásad hygieny. Bylo by velmi nákladné mít vyškolené ošetřovatelky a vyškolené lékaře, kteří by vychovávali „naučení za naučením, správu za správou, trošku odtud, trošku od onud“ (Iz 28,10).

Učte lidi správným návykům a zdravým praktikám a mějte na paměti, že včasná prevence má větší cenu než množství léků. Velmi důležité bude, aby se o těchto věcech přednášelo a aby se studovaly.

- Letter 17a, 1893.

Jiné objasňující výklady

Působí léky škodlivě? - Do lidského těla by nemělo přijít nic, co mu bude škodit.

- MM 228 (Ms 162 1897).

Když se užívají nejjednodušší léky mohou přírodu jen podpořit a nemají žádné neblahé účinky

- Letter 82, 1897 (Psáno doktorovi J.H.Kellogg).

Látky, které otravují krev. - V našich sanatoriích podporujeme užívání jednoduchých léčivých přípravků. Nedoporučujeme užívat drogy, protože otravují krev. V těchto ústavech by měli být všichni poučováni o tom, jak jíst, jak pít, jak se oblékat a jak žít, abychom si uchovali zdraví.

- CD 303 (Kázání v lodi v Kalifornii, 9.5.1908).

Nesnažte se upravovat obtíže podáváním jedovatých léků.

- MH 235 (1905).

Každý škodlivý lék - Každý škodlivý lék, který se dostane do žaludku člověka, ať už jej předepíše lékař nebo člověk sám, škodí celému ústrojí, protože je pro lidský organismus nepřirozený.

- MS 3, 1897 (General Manuscript).

Podkopávat životní síly. - Léky mají vždy sklon podkopávat a ničit životní síly.

- MM 223 (Gener.Manuscr. článek „Sabatorium“)

Jedovaté preparáty se škodlivými účinky. - Boží sluhové by neměli poskytovat léky, o nichž vědí, že budou působit na lidské tělo škodlivě, i když v dané chvíli přinesou úlevu v bolesti. Každý jedovatý přípravek rostlinného nebo nerostného původu, který přijde do lidského těla, bude působit svým otravným vlivem tak, že postihne játra a plíce a zapůsobí negativně na celé tělo.

- 4SG 140 (1864).

Dodatečné smrtelné účinky jedovatých léků. - Jednoduché přírodní léky budou napomáhat uzdravení, aniž by zanechávaly dodatečné smrtelné účinky, které tak často pociťují ti, kteří užívají jedovaté léky. Ty ničí sílu pacienta, která by mu měla pomáhat přemáhat nemoc. Tuto sílu by si měli pacienti vypěstovat tím, že se naučí jíst jednoduchou zdravou stravu a že odmítnou přetěžovat žaludek rozmanitými potravinami v době pravidelného denního jídla. To všechno by se měli nemocní naučit. Měly by se konat přednášky o tom, jak si uchovat zdraví, jak se vyhnout nemoci, jak odpočívat, když jsme unavení.

- Letter 82, 1908 (Lékařům a správci v Loma Lindě).

Rada o předepisování léků

Je jich zapotřebí jen málokdy - užívejte jich co nejméně. - Léčení pomocí tablet - jak se všeobecně provádí - je kletbou. Vychovávejte k odporu proti nim. Užívejte jich co nejméně a dbejte zásad hygieny. Příroda pak bude spolupracovat s Božími lékaři, jimiž jsou čistý vzduch, čistá voda, vhodné cvičení a čisté svědomí. Ti, kdo si nedají říct a pijí silný čaj, kávu a jedí masitá jídla, budou pociťovat potřebu léků, ale mnozí by se uzdravili bez jekéhokoli léku, kdyby se řídili pravidly o zdraví. Léky je zapotřebí užívat jen málokdy.

- Ch 261 (1890).

(V souladu s těmito slovy zněla také rada sestry Whiteové, když byla dotazována na užívání chininu při léčení malárie. Její syn, který cestoval s ní a pomáhal jí, podává následující zprávu: „Jednou za pobytu v Austrálii, vyprávěl matce jeden bratr, který předtím pracoval jako misionář na ostrovech, o nemoci a smrti svého prvorozeného syna, kterého sužovala malárie. Otci radili, aby mu dal chinin, ale on se řídil radou ve „Svědectvích“ - vyhýbat se užívání chininu - a odmítl jej synovi dát. Syn zemřel. Když misionář potkal sestru Whiteovu, dal jí otázku: „Byl bych zhřešil, kdybych byl chlapci dal chinin, jestliže jsem neznal jiný způsob, jak zastavit malárii a jestliže byly obavy, že bez něho syn zemře“? Ona odpověděla: „Ne, očekává se od nás, že uděláme, co je v naší moci“.

- Letter W.C.White 10.9.1935. - Sestavovatelé.

Snažte se omezovat jejich užívání. - Při své praxi by se měli lékaři snažit o to, aby užívání léků omezovali a ne zvyšovali. Když přišla doktorka A do zdravotního střediska, nedbala toho, co věděla o hygieně a její praxi a předpisovala malé homeopatické dávky téměř pro všechny bolesti. To neodpovídalo světlu, které nám dal Bůh. Je to něco úplně jiného, než jak jsme byli vychovávání, totiž abychom se lékům pokud možno vyhýbali. - Letter 26a, 1889 (Určeno přednímu lékaři, který byl v ústavu zaměstnán).

Silné léky se nemají užívat. - předním úkolem lékaře by měla být výchova nemocných a trpících v tom smyslu, aby věděli, jak předcházet nemocem. Velmi mnoho dobrého můžeme vykonat tím, že se budeme snažit poučovat všechny lidi, s nimiž přijdeme do styku, že nejlepší věcí pro ně je chránit se před nemocemi a utrpením tělesné soustavy a předčasnou smrtí. Ti však, kteří nemají zájem o takovou práci, která klade přílišné požadavky na jejich tělesné i dušení síly, budou ochotni předepisovat léky, které budou pro lidský organismus znamenat dvojnásobně větší zlo než to, z něhož byl nemocný podle jejich tvrzení vyléčen.

Takový lékař, který má morální odvahu ohrozit svou oblíbenost tím, že začne jasnými důkazy objasňovat lidem podstatu nemoci, i to, jak jí předejít a poukazovat dále na to, jak je nebezpečné uchylovat se k silným lékům, bude mít sice těžkou práci, ale bude žít a nechá žít i druhé …. Bude-li reformátorem, bude mluvit jasně o nesprávných choutkách, o nebezpečné povolnosti k neřestem o oblékání, v jídle, pití i v kladení nadměrných požadavků, aby se vykonalo veliké množství práce v daném čase, což má zhoubný vliv na dušení vyrovnanost, na fyzické i duševní síly ….

Správné a přesné návyky prováděné rozumně a vytrvale začnou odstraňovat příčinu nemoci a nebude zapotřebí se uchylovat k silným lékům. Mnozí lidé hoví i nadále svým nepřirozeným zálibám ale to způsobuje nepřirozený stav věci.

- MM 221, 222 (1887).

Protože se to všeobecně dělá. - Je neštěstím léčit pomocí léků proto, poněvadž se to všeobecně dělá.

- Healthful Living 246.

Škody jsou menší, jestliže se rozumně předepisuje. - Nepředpisujte silné léky. Protože se léky předepisují obyčejně uvážlivě, nemohou být tak nebezpečné, ale v rukou mnohých lékařů budou škodit člověku, neboť ten náleží Pánu.

- Letter 3, 1884.

Téměř úplně odstranit. - Naše ústavy se zřizují proto, aby nemocní byli léčeni podle hygienických metod, které odstraňují téměř úplně užívání …. Ti lidé, kteří mají tak malý ohled na lidský život, že bez skrupuli předepisují léky, budou muset vydat Bohu strašlivý účet …. Není pro nás omluvy, jestliže z neznalosti ničíme Boží chrám tím, že užíváme jedovaté léky nejrůznějších jmen, kterým nerozumíme. Je naší povinností všechny takové recepty odmítnout.

Chceme postavit v Austrálii sanatorium, kde se budou neduhy léčit tím, co poskytuje sama příroda a kde se mají lidé naučit, jak se léčit, když jsou nemocni. Mají se tam také naučit jíst zdravou stravu a mají být vychováváni k tomu, aby odmítali všechna narkotika, tj. čaj, kávu, kvašená vína a dráždidla všeho druhu a aby nejedli maso mrtvých zvířat.

- Te 88,89 (1896).

Ideálem je - přestat konečně předepisovat léky. - Jsi-li dobrým psychologem, bude Tvůj účet za léky stále menší, až je nakonec úplně přestaneš předepisovat. Ten Lékař, který ve své praxi spoléhá na léčení pomoci léků, ukazuje, že nerozumí jemnému stroji lidského organismu. Zavádí do lidského ústrojí semeno, které ani za celou dobu života své ničivé vlastností neztratí. Říkám Ti to, protože se neodvažuji to zamlčet. Kristus zaplatil příliš mnoho za vykoupení člověka, než aby zacházel tak nemilosrdně se svým tělem, jak se to děje při léčbě silnými léky.

Pán mi před léty ukázal, že by se měly zřizovat ústavy pro léčení nemocných bez léků. Člověk je Božím vlastnictvím a Boha uráží, když si někdo ničí své tělo, když trpí tím, že do sebe zasel semeno smrti, jsou urážkou Boha. - MM 229(1896).

Bůh je přítomen na operačním sále

(Tato kapitola učiní zbytečnou každou otázku o vhodnosti anesteziologie při operaci.)

Kristus na operačním sále. - Před prováděním vážné operace by měl lékař poprosit velkého Lékaře o pomoc a ujistit trpícího člověka, že ho Bůh může zkouškou bezpečně provést a že v každé době tísně je On jistým útočištěm pro ty, kteří v Něho doufají.

- MH 118, (1905).

Spasitel je přítomen v pokoji nemocného, v operačním sále a Jeho moc koná velké věci pro slávu svého jména.

- MS 159, 1899.

Chirurgie není popřením víry. - Ja naší výsadou, že můžeme užít každého prostředku, který Bůh ustanovil a který se shoduje s naší vírou a potom se s důvěrou v Boží zaslíbení odevzdat Bohu. Jestliže je nutný chirurgický zákrok a lékař je ochoten se případu ujmout, není popřením víry, když se operace provede. Jestliže pacient svěřil do Boží vůle svou vůli, ať doufá a přibližuje se k velkému Lékaři, mocnému Léčiteli a odevzdává se cele, v naprosté důvěře. Pán odmění Jeho víru tak, aby bylo oslaveno Jeho jméno. „Člověka spoléhajícího na Tě ostříháš v pokoji; v pokoji, nebo v Tebe doufá. Doufejtež v Hospodina až na věky; nebo v Hospodinu, v Hospodinu jest skála věčná“ (Iz 26,3.4).

- MS 67, 1899.

Vaše ruce vedl Ježíš. - Kdo Ti stál po boku, když jsi prováděl tyto vážné operace? Kdo Ti dal klid a soustředění v krizi a rychlý postřeh, jasný zrak, pevné nervy a naprostou přesnost? Pán Ježíš k Tobě postavil svého anděla, aby Ti řekl, co máš dělat. Něčí ruka se položila na Tvou ruku. Ne Ty, ale Ježíš řídil pohyby Tvého nástroje. Chvílemi jsi si to uvědomoval a zmocnil se Tě podivuhodný klid. Neodvažoval ses pospíchat, a přece jsi pracoval rychle, s vědomím, že nesmíš ztratit ani chvíli. Pán Ti bohatě požehnal.

- 8T 187.188 (l899).

Poněvadž jsi při svých vážných operacích hleděl na Boha, Boží andělé Ti stáli po boku a když jejich ruce prováděly své dílo s udivující přesností zdálo se, že to jsou Tvé ruce.

- „Letter 73, 1899.

Božský pozorovatel po boku lékaře. - Kristus je největší lékař - misionář, jaký kdy žil. Nikdy žádný případ neprohrál. Ví, jak posilovat a vést lékaře v tomto ústavu. Stojí vedle nich, když provádějí své nesnadné chirurgické operace. Víme, že to tak je. Zachránil životy, které by byly ztraceny, kdyby se byl nůž o vlas uhnul. Boží andělé ustavičně slouží těm, za něž dal Kristus svůj život.

Bůh dává lékařům tohoto ústavu dovednost a výkonnost, protože Mu slouží. Vědí, že jejich umění není z nich, ale že přichází shůry. Uvědomují si, že vedle nich stojí božský Pozorovatel, který dává Svým lékařům moudrost, která jim umožňuje činit ve své práci pokroky.

- MS 28, 1901.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy