EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


10. Vidění Anny Phollipsové

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

10. Vidění Anny Phollipsové

(V roce 1893 nabyla mladá žena - Anna Phillipsová - bydlící v Battle Creeku přesvědčení, že její dojmy a sny jsou pokyny Božího Ducha. Povzbuzením pro ni bylo, když vedoucí pracovník četl její tak zvaná svědectví před sborem v Battle Creeku jako Bohem inspirované sdělení. Toto sdělení je tu otištěno. Když je Anna Phillipsová slyšela číst, uvědomila si, že je to podvod, odmítla je a stala se spolehlivou vykladačkou Bible v církevní práci.)

Poselství nenese znamení nebes

Vím, že jsme velmi blízko konce dějin této země a že se připravují hrozné události. Plně souhlasím s tvou práci, pokud uvádíš Bibli a jedině Bibli jako základ naší víry. Satan je lstivý nepřítel a bude působit tam, kde ho mnozí budou nejméně čekat. Mám pro tebe poselství. Domníval ses, že Bůh tě zmocnil pro to, abys vzal na sebe břemeno výkladu vidění Anny Phillipsové, četl jsi je na veřejnosti a spojoval jsi je se svědectvím, které Pán ráčil dát mně? Ne, toto břímě na tebe nevložil Pán, nebyl to On, kdo tě určil pro tuto práci.... Nepodceňuj to dílo tím, že je smísíš s výtvory, o nichž nemáš kladného důkazu, že pocházejí od Pána života a slávy....

Drahý bratře, chtěla bych ti ukázat některé věci, které se týkají nebezpečí, jež v přítomné době ohrožují práci pro Pána. Dílo Anny Phillipsové nenese znamení nebe. Já vím, o čem mluvím. Při naší první zkušenosti, v samých počátcích naší věci jsme museli čelit podobným projevům. Objevíte je mnoho takových vidění a my jsme měli nanejvýš nepříjemnou práci, abychom tomuto zjevu čelili a neustupovali mu. Některé věci z těchto zjevení se splnily a to přimělo některé lidi, aby je přijímali jako pravé....

Bůh nepovolal Annu Phlillipsovou, aby pokračovala ve svědectvích, které Bůh dal svému lidu a aby opakovala jejich smysl. Ale takové její dílo je a bylo. Při naší první zkušenosti v této věci dělali lidé přesně totéž. Museli jsme čelit každé fázi těchto falešných zjevení.

Jak je možné, bratře, že jsi tato sdělení přijal, vykládal je lidu a přidal k nim svědectví, které dal Bůh sestře Whiteové? Jak jsi nabyl jistoty, že tato svědectví jsou od Boha? Nemůžeš být ani dost opatrný v tom, jak slyšíš, jak přijímáš, jak věříš. Je třeba být velmi opatrný v tom, jak mluvíš o prorockém daru a tvrdíš, že já jsem o této věci řekla to či ono. Vím velmi dobře, že takové výroky povzbuzují muže, ženy i děti, aby si představovali, že se jim dostává ve viděních od Boha zvláštního světla. Bylo mi zjeveno, že toto bude jeden ze satanových mistrovských kousků v klamání lidí. Ty tento klam šíříš a nyní bude zapotřebí mnoho drahocenného času a vyčerpávající duševní práce, aby došlo k nápravě a Boží věc byla uchráněna od dalšího fanatismu....

Mnoho dobra a jen trošku bludu

Myslíš si, že o těchto věcech nic nevím? Po celé své cestě do nebeského Kanánu vidíme mnoho duší, které ztroskotaly ve víře a svým nesprávným myšlením svedli z cesty jiné, kteří se domnívali, že Bůh jim dává zvláštní zjevení a tak je vede. Musela jsem napsat velmi mnoho stránek, abych tyto omyly opravila. V bezesných nocích na mne doléhala úzkost, moje duše prožívala muka pro Boží dědictví, jeho lid, který je v nebezpečí, že bude sveden na nepravou cestu. Ono se zdá, že je v těchto viděních a snech mnoho věcí naprosto správných, zda se, že se jen opakuje to, co tu po mnoho let na Boží roli už bylo. Brzy však skrze ně vnikne nějaký blud, jen malé semínko, které zapustí kořeny, začne bujet a poskvrní mnoho lidí.

Přála bych si, abychom ve všem měli daleko víc moudrosti, než máme teď. Každý dělník na vinici Páně se musí naučit jednomu: modlit se modlitbu Ježíše Krista a chodit s Ním. Ježíš se modlil, aby jeho učedníci byli jedno, jako On je jedno s Otcem. Satan se neustále snaží nás rozdělit, rozehnat. Se vší rozhodností bude usilovat o to, aby naše síly rozptýlil. Více než kdy jindy je pro nás nyní nebezpečné povolovat příliš uzdu své fantazii. Pravda této doby je ve svých obrysech jasná, dosahuje daleko, zahrnuje mnoho nauk. Tyto nauky však nejsou nějaké oddělené, málo důležité části, ale jsou spojeny zlatými nitkami a tvoří dokonalý celek, jehož živým středem je Kristus. Pravdy Bible, které předkládáme, jsou tak pevné a nepohnutelné, jako Boží trůn.

Milý bratře, proč by měl bratr starší R i ty sám pokračovat v cestě, kterou jste se dali - pokud se týče Anny Phillipsové - nemáte-li skutečnou jistotu, že Pán si ji zvolil za svou mluvčí, za cestu, po níž nám posílá své světlo? Jestliže uznáš, že je to zjevení od Boha, budeš-li i nadále - jak jsi dosud dělal - podporovat tyto domnělé proroky a propůjčovat autoritu svého svědectví jejich dílu, nebudeš bezpečným strážcem dědictví Páně. Výstrahy Ježíše Krista mají pro nás stále stejnou platnost. Viz Mt 24,21-23.

Satan bude působit všemi podvody nepravosti, aby vzbudil zdání, že on je Ježíš Kristus. Kdyby to bylo možné, oklamal by i vyvolené. Jestliže se tedy padělek skoro navlas podobá originálu, není teď nejdůležitější dávat pozor, aby tě nikdo nesvedl? Kristus trvá na svých výstrahách, když říká: „Aj, předpověděl jsem vám“ (Mt 2425). Bratři kažte Boží Slovo, nevyzvývejte lid, aby uvěřil věcem nejistým nebo skládal veškerou svou důvěru ve smrtelného člověka. Dostala jsem od Pána poselství. Viděla jsem staršího bratra R před skupinou lidí, jak čte z nepravých zjevení Anny Phlillipsové. Přítomná byla i určitá vznešená a důstojná bytost; se smutným výrazem tváře vzala psaný dokument, do ruky bratra R vložila Bibli a řekla: „Vezmi si se čtení Boží Slovo“. „Všelikéť písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, ke trestání, k napravování, ke kázni, kteráž náleží ke spravedlnosti, aby byl dokonalý člověk Boží, ke všelikému skutku dobrému hotový“ (2Tm 3,16.17).

Ti, kdo zkoumají Písmo, naleznou výslovný příkaz, který jim ukáže, co od nich Bůh žádá v oblasti praktického náboženského života. Dopouští se omylu, když odvracíš pozornost Božího stádce od Slova a neomylného proroctví. Dej pozor na to, co slyšíš a buď opatrná na to, co přijímáš. Musíme být opatrní, aby nikdo nemohl říci, že mysl malého stádce přijímá to, co není pravým dílem Ducha svatého. Hrozí tu veliké nebezpečí. Satan se stále snaží vpašovat do díla podvržený materiál, aby mohl mařit svědectví a vnášet nedůvěru k pravdě. On s pravou směšoval vždy i jiný prvek, který byl na cestě Božího lidu překážkou.

Máme světu přinášet Boží přikázání a svědectví Ježíše Krista. Boží slovo není jednostranné, je to pravda, která se má projevit v životě. Je to světlo, které má ozářit každého, kdo bude číst, chápat a praktikovat jeho učení: „Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž ji od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá, i budeť dáno jemu“ (Jk 1,5).

- Letter 103, 1894.

„Nevěřte jim“

Mám pro vás poselství od Pána. Bratr R nekoná dílo, které by Pán chtěl. Bůh dal každému člověku jeho úkol a bratr R vybočuje z mezí, které mu Pán stanovil. Nemůže vidět výsledek této práce, které se ujal. Anně Phillipsové se škodí, někdo ji vede po nesprávné cestě a povzbuzuje k tomu, aby konala dílo, které před Pánem neobstojí.

Tak se uškodilo Anně Garmirové. Její Otec a matka jí namluvili, že její dětské sny jsou zjevením od Boha. Její otec hovořil s dítětem jako s Božím vyvolencem. Všechny její fantasie a její sny se zapisovaly jako Annina vidění. Užívala obrazů a symbolů, které jí byly předtím ukázány, pro svého otce a matku měla výtky. Po kousavé výtce následovala ta nejlichotivější vylíčení podivuhodných věcí, které pro ně Pán udělá. Bylo mi zjeveno, že tyto věcí jsou podvržené, že je to podvod. Oni se snížili k nejnicotnějším věcem, směšovali obyčejné laciné věci s věcmi důležitými. Měli velmi vyvinutou představivost, byla to směsice posvátného a všedního. Boží pravdu podceňovali, někteří však tato předstíraná zjevení přijímali a prosazovali, aby se vyučovala. Byla vytvořena skupinka lidí, zřejmě inspirovaných těmito zjeveními, a vidění prohlašovala za duchovnější než vidění sestry Whiteové....

Směsice vznešeného a směšného

Dostala jsem od Boha varování, které ti teď posílám. Annu Phillipsovu neměli tak podporovat. Velmi jí ublížilo to, že ji utvrzovali v bludu. Je mi líto, že někteří naši bratři a sestry, jak se domnívám, jsou ochotni přijímat tato domnělá zjevení a vidět v nich božské pověření. To nejsou věci, které by mohly naplnit nejhlavnější potřebu této doby. Při popisu posvátných nebeských věcí se užívá dětinských způsobů objasňování, takže vzniká směsice vznešeného a směšného. Dílo sice vypadá jako skutečně svaté, ale jinak směřuje k tomu, aby chytalo duše do osidel a svádělo je na scestí....

Objeví se různé věci, o kterých se bude tvrdit, že jsou zjevením od Boha, které jsou však ve skutečnosti výtvorem fantazie ješitné a svedené mysli. Těmto věcem jsme museli čelit již v našem dřívějším případě. Mezi mládeží, dětmi i mezi dospělými se tehdy našli někteří, kteří tvrdili, že je vede a učí Bůh a že mají oznámit zvláštní poselství. Objevovali se náhle na všech stranách, v něčem měli pravdu, v jiném se mýlili. Po léta jsem dostávala od Boha poselství: „Nevěř jim, neboť odvádějí od pravé cesty. Bůh je neposlal.“

- Letter 4, 1893.

Zkoumejte všechna vidění

Cítím, že musím promluvit, protože se stále více šíři zpráva, že sestra Whiteová schválila, co bylo napsáno a rozšiřováno jako zjevní, které údajně dostala od Boha slečna Anna Phillipsová. Já jsem tyto výtvory fantazie nepotvrdila. Byla jsem varována, že tato vidění, určitě odvedou mnohé ze správné cesty, protože budou obsahovat výroky, které povedou k výstřelkům a nesprávným činům u těch, kdo je přijímají. Bylo by dobré, kdyby naši bratři a sestry postupovali opatrněji, pokud se týká Božího světla, které dostali. Dříve než přijmou a budou vykládat tato tak zvaná vidění ve spojení se světlem, které dal Bůh mně, měli by je zkoumat. Vidím, že náš .id je v nebezpečí, že se dopustí vážných chyb a předčasného vystupování na veřejnost. O takových prorocích, kteří se náhle objevují, Bůh říká: „Žeť jsem neposílal je, ale sami běželi. Nevěřte jim.“

Rmoutí mne však, že někteří naši bratři spojovali vystoupení Anny Phillipsové se svědectvím sestry Whiteové a obojí lidu předkládali jako jednu a tutéž věc. Mnozí v tom viděli celek, který pochází ode mne. A jaký bude výsledek takových vystupování, když lži jsou podávány jako Boží pravdy a kdy jednotlivci podle nich jednají, protože věří, že jsou poselstvím od Pána? Bude docházet k veřejnému vystupování, které nebude z božského pověření a pak se bude pochybovat o pravosti díla ducha proroctví.. Svědectví, která Bůh posílá lidu, budou pak poznamenána těmito falešnými řečmi. Tato zjevení do značné míry opakují to, co lidé už léta slyšeli, avšak ve spojitosti s tímto budou některé věci zavádět na scestí....

Mám naše bratry varovat, aby následovali svého Vůdce a nesnažili se ho předbíhat. V této době nemáme konat žádné dílo náhodně. Dejte pozor na užívání silných výrazů, které povedou nevyrovnanou mysl k přesvědčení, že mají od Boha podivuhodné světlo. Ten, kdo nese lidu poselství od Boha, musí se cvičit v dokonalém sebeovládání. Měl by mít vždycky na paměti, že cesta domněnky leží těsně vedle cesty víry. V žádném případě by neměl užívat výstředních výrazů, neboť určitý druh lidí velmi podléhá dojmům a do pohybu se dostávají vlivy, které pak už nikdo nezvládne. Jestliže jen jednou dovolíte, aby náhlé nápady převážily klidný úsudek, může dojít k velké zbrklosti i tam, kde se jde po správné cestě. Ten, kdo postupuje vpřed příliš rychle, pozná, že je to v nejednom ohledu nebezpečné. Možná, že zanedlouho odbočí ze správné cesty na nesprávnou cestu.

Ani jednou bychom neměli dovolit, aby cit převládl nad rozumem. V tom, co je zákonné, je nebezpečí výstřelku, a to, co není zákonné, určitě zavede na falešnou cestu. Jestliže není každá myšlenka a zásada pevně postavena na pečlivé, opravdové a citlivé práci, povede to ke zkáze duší.... Těm, kdo tvrdí, že dostávají od Boha zjevení měla by se věnovat ta největší péče. Potřebujeme být velmi bdělí a mnoho se modlit. Ti, kdo se nějak zúčastňují velkého díla těchto posledních dnů, potřebují se společně radit o každé nové věci, která se má zavést. Důležité věci, které se týkají Božího díla, nemají posuzovat jednotlivci ani je předkládat veřejnosti.

- Letter 6a,1894.

Bez dostačujícího důkazu

Chci říci jen docela málo o Anna Phillipsové. Čím méně se o této záležitosti bude diskutovat, tím lépe. Než dostaneš toto psaní, obdržíš dopis, který podává ucelenější výklad o tom, co vše můžeme v této věci očekávat. Nedovedu ani vyjádřit, jak mne mrzí, že se v této věci jednalo nemoudře. Takových případů budeme mít mnoho a jestliže naši vedoucí bratři budou takové věci přijímat a schvalovat, jak učinili v tomto případě, přivalí se na nás jedna z největších vln fanatismu, jakou jsme kdy zažili. Dojde k těm nejdivačnějším představením, neboť satan už své dílo započal. Jedním z jeho plánů je, aby se těmto věcem ochotně věřilo, bude se užívat nepřesných, neopatrných výroků, které je budou schvalovat, aniž bude dostatečně známa jejich pravá povaha. Pán Ježíš dal bezpochyby dost výstrah v tomto ohledu, takže nikdo nemusí být oklamán.

V takových případech, jako jsou tyto, je hlavní věcí, aby lidé chápali naši mírnost. Pán je blízko. My si nemůžeme dovolit pracovat tak jako ti, kdo předali našim sborům fantasie Anny Phillipsové bez jasného důkazu, že skrze ni mluví ke svému lidu Bůh. Neboť jestliže naši kazatelé pospíchají předložit lidu nějakou věc jako něco co poslal Bůh aniž by si tím byli jisti, budou konat dílo, o němž jim Bůh řekl, že je dělat nemají. Naskytne se mnoho věcí, které mají lid oklamat a které přitom nesou některé znaky pravdy. Právě tehdy, kdy bude třeba ukázat, že pocházejí od Boha, zasáhne satan a přidá k nim své výmysly, aby odváděl duše od pravdy....

Blud se pokládá za pravdu

Mnohá poselství, která se objevují, aby falšovala Boží dílo nese na svém praporu znak pravdy....

Není nijak lehké nahradit zjevenou Boží vůli lidskými názory a důkazy, sny, symboly a smrtelných bytostí. Naše činy, slova, nálada a vliv sledovány a posuzovány. Ti, které Bůh vyvolil, aby byli jeho služebníky, mají být pevně zakotveni v jeho Slově a vidět v něm svou jedinou autoritu....

V této důležité době může mít ukvapený úsudek bez dostatečného důkazu ty nejzhoubnější následky. Když pak hledáme příčiny a vidíme důsledky, zjistíme, že vznikla škoda, kterou v některých případech už není možno nikdy napravit. Potřebujeme velkou moudrost a jemný duchovní cit, aby pokrm, který přijímá Boží stádce, byl čistou pící, důkladně zbavenou plev. Přirozené dědičné rysy povahy vyžadují pevnou uzdu, jinak se opravdové zanícení a dobré úmysly obrátí ve zlo a citová výstřednost zapůsobí na lidská srdce tak, že dovolí, aby je plně ovládly impulsy a dojmy.

Duchovní podnět musíme držet na uzdě, aby se neříkala neuvážená slova ani nevyjadřovaly žádné překroucené myšlenky, které by způsobily, že impulsivní lidé ztratili svou orientaci. Jsou lidé, které působivý výrok rychle vzruší a jejich fantasie nafouknou věc do velkých rozměrů. Všechno jim připadá skutečné, proto to začnou fanaticky hájit. Takový duchovní zážitek je výstřední a nezdravý. Jestliže lidé svou vůli v naprosté pokoře odevzdají Boží vůli a je-li jejich duch pokorný a učenlivý, Pán je svým svatým Duchem napraví a zavede na bezpečné stezky.

- Letter 66, 1894.

„Nic závadného“ ošidná základná při přijímání poselství

Jste možná na rozpacích a chtěli byste vědět, jak se nejlépe zachovat ke spisům Anny Phillipsové. Navrhovala bych, aby se nic nedělalo ukvapeně. Mám tuto sestru ráda. Neřekla bych, ani neudělala nic, co by jí mohlo ublížit. Protože po spisech byla taková sháňka - byly rozšiřovány veřejně a přitom tak málo ověřovány a zkoumány - vyvarujte se ukvapených zákroků. Nestahujte ty a neničte je, jako nějaký jed. Když se už někam se svolením našich odpovědných mužů rozeslaly, ať tam zůstanou. Nebylo by teď dobré podnikat ukvapené kroky.

Velice se divím tomu, že naši bratři přijali tyto spisy jako nezávadné. Proč neuvážili, že je v nich něco, co bude ještě víc působit, protože církevní autorita tyto spisy schvaluje a rozšiřuje?

Je mnoho věcí, které teď říkat nebudu, ale které bude třeba říci v budoucnu. Neudělala bych sice nic, co by této sestře ublížilo, ale neodvážila bych se dále mlčet.... Moje postavení je zvláštní a v této záležitosti se nemělo nikdy jednat tak, abych byla nucena se k takové věci vyjádřit. Činím tak s bolestí a kdybych neviděla budoucí nebezpečí, nezmiňovala bych se o tom, jediným slovem, ale ponechala bych to svému vývoji a nechala bratry a sestry, aby při posuzování těchto projevů, na nichž nic zvláštního není, jednali, jak oni sami uznají za vhodné.... Nevidím ve spisech sestry Phillipsové nic takového, co by plně zdůvodňovalo jednání, které vyvolávají. Jestliže se však po věcech toho druhu tak dychtivě sháníte, budete jich mít hojnost - v něčem sice odlišných - ale takových, abyste se jimi mohli obírat se stejnou důvěrou. Je mi toho všeho velice líto.

Asi si říkáte, že bych měla být schopna přesně ukázat, co je na těchto názorech obzvlášť závadného. V tom, co bylo napsáno, se nedá na první pohled nic najít, proto jste také nic závadného nedovedli odhalit. Ale to není důvod k tomu, abyste ty spisy užívali tak, jak jste to dělali. Rozhodně jste nejednali správně. Je třeba být opatrný až tehdy, až se setkáte s něčím, co by mohlo Božímu lidu uškodit? Jestliže o ničem takovém nevíte, je to pro vás dostačující důvod, abyste pro tyto spisy dali svůj souhlas?....

Nerozšiřujte mezi lidem takové spisy bez důkladného uvážení, jaké následky by vaše jednání mohlo mít....

Fanatismus se vyskytuje i mezi námi. Vyskytnou se podvody takového druhu, že by to oklamalo i vyvolené, kdyby to bylo možné. Kdyby zmíněné nesmyslnosti a nepravdivé výroky těchto projevů byly na první pohled zřejmé, nebylo by zapotřebí slov velkého Učitele. Dávám tuto výstrahu, protože to hrozí mnohá nebezpečí. Skrze osvícení Duchem Božím mohu vidět to, co moji bratři a sestry nepostřehnou. Možná, že není pro mne výslovně nutné přesně ukazovat všechny tyto fáze podvodu, před nimiž se bratři budou muset chránit. Stačí, když vám řeknu“ „Mějte se na pozoru a jako věrní strážci ochraňujte Boží stádce před nekritickým přijímáním všeho, co někdo prohlašuje za sdělení od Pána.

Jestliže se budeme snažit způsobit oživení, stane se, co potřebujeme, a možná víc než budeme schopni zvládnout. Klidně a jasně „kaž slovo Boží“

(2Tm 4,2). Vznikne-li oživení, nesmíme v tom vidět výsledek svého působení. Zdravé nadšení může vytvářet jedině svatý Boží Duch. Přenechte to Bohu a člověk, ať tiše chodí před Jeho tváří, bdělý a plný očekávání, ať se modlí a hledí neustále na Ježíše, a Duch Boží, který je světlo i život, jej povede.

Jako za dnů Kristových, i dnes lid touží po nějakém znamení. Pán tehdy řekl, že jim nebude dáno žádné znamení. Tím znamením, které by se mělo nyní a stále projevovat, je působení Ducha svatého na mysl učitele, aby účinek Slova byl co největší. Slovo Boží není mrtvá, suchá teorie, ale duch a život. Satan si nepřeje nic víc, než odlákat mysl lidí od Slova, dát jim pocit, že hledají a očekávají něco, co je mimo Božího Slova. Jejich pozornost by se neměla obracet ke snům a viděním. Jestliže chtějí mít věčný život, musí jíst tělo a pít krev Božího Syna.

-Letter 68, 1894.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy