EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


11. Být na stráži

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

11. Být na stráži

Při Božím díle je vše pokojné a klidné

Satan se připravuje, aby svou schopností konat zázraky oklamal celý svět. Odváží se vzít na sebe podobu andělů světla i Ježíše Krista. Každý, kdo učí přítomné pravdě, má kázat Boží Slovo. Ti, kdo se drží Slova, nestanou se pro své neopatrné výroky a prorokování nebo o snech a viděních satanovou kořistí. Od roku 1844 - t.j.po době, kdy jsme očekávali druhý příchod Kristův - tu a tam stále dochází ve větší nebo menší míře k předstíraným projevům. Bylo tomu tak v případě Garmirových, ve výrocích pana K i v Stantonském hnutí (Viz TM 32.62). Bude jich přibývat a my musíme bdít jako věrní strážní. Mnoho lidí mi píše dopisy o viděních, která mněli a pokládají za svou povinnost podat o nich zprávu. Kéž Pán pomáhá svým služebníkům,aby byli opatrní.

Pán nám dává své světlo jedinou pravou cestou, ale přesto se vyskytuje stále množství padělků. Satan zcela jistě použije každých dveří, které se mu dokořán otevřou. Bude hlásat poselství pravdy, v nichž smísí pravdu se svými vlastními nápady určenými k tomu, aby sváděly lidi, obracely mysl k lidským bytostem a jejich slovům a odváděly je od přílišného lpění na výroku: „Tak řekl Pán.“ V Božím jednání se svým lidem je vše pokojné a u těch, kdo v něho důvěřují, je všechno klidné a nepředstírané. Budou mezi námi prostí, věrní, opravdoví lidé, kteří věří Bibli budou ti, kteří skutečně žijí podle Slova, ale budou i pouzí posluchači. Budeme svědky hlubokého, opravdového a vědomého očekávání na Boha. Věřící přilnou celou svou bezmocnou duší k Ježíši Kristu a Kristus bude vyvýšen. Naším úkolem je pracovat, modlit se, bdít a čekat.

- Letter 102, 1894.

Vzkaz tomu, kdo tvrdí, že mívá vidění

(Psáno s Washingtonu D.C. 24.5.1905.)

Dostala jsem otázku, jaký bychom měli zaujmout postoj k práci jedné sestry v Německu, která tvrdí, že mívá vidění.

Dnes v noci jsem dostala sdělení od Pána, že Bůh nepřikazuje svému lidu, aby čekal od této sestry radu. Kdybychom tuto sestru povzbuzovali v díle, k němuž se pokládá za povolanou, i v poselstvích, která přináší, způsobilo by to mnoho zmatku. Pán ji nepověřil, aby říkala, co má ten nebo onen člověk dělat. On svému lidu říká: Mt 11, 28-30 „Pojďtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtížení jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem svým. Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě mé lehké“. Jk 1,5-7. „Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž jí od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá, i budeť dána jemu. Žádejž pak důvěrně, nic nepochybuje. Nebo kdo pochybuje, podoben jest vlnám mořským, kteréž vítr sem i tam žene, a jimi zmítá. Nedomnívej se zajisté člověk ten, by co vzíti měl ode Pána.“

Učte lid, aby každý sám hledal Boha jako svého vůdce, aby v pokoře, zbožnosti a živé víře studovali Písmo a společně o něm rozmlouvali, ale nepodporujte tuto sestru v domnění, že Pán jí dal poselství pro lid. Světlo, jehož se mi v této věci dostalo, říká, že jestliže budeme tuto sestru podporovat v myšlence, že jí byla dána poselství pro jiné, bude výsledek katastrofální a sestře bude hrozit věčná záhuba.

Chtěla bych této sestře říci. Choď pokorně s Bohem a hleď na Ježíše kvůli sobě. Bůh tě nepověřil, abys ukazovala, co mají dělat jiní, jsi však upřímnou křesťankou, pomáhej jiným, povzbuzuj je, ale nečiň si nároky na nadpřirozená vidění. - MS 64, 1905.

Osvědčeno „zákonem a svědectvím“

V těchto dnech klamu bude každý, kdo je utvrzen v pravdě, muset zápasit o víru, která byla jednou dána svatým. V tajemném působení satana bude odhalen každý blud, které by - kdyby to bylo možno, svedlo i vyvolené a odvrátil je od pravdy. Bude nutno zápasit s lidskou moudrostí - moudrostí učených lidí, kteří učí Boží zákon, jako farizeové, ale sami se podle zákona neřídí. Dále budeme muset čelit lidské nevědomosti a pošetilosti v nesouvislých učeních, která jsou zabalena do nového fantastického hávu, budou to učení, která nebude lehké vyvracet, protože nemají žádnou logiku.

Budou se vyskytovat falešné sny a falešná vidění, zčásti pravdivá, která však odvádějí od víry. Pán dal lidem směrnice, jimiž je lze odhalit: „K zákonu a svědectví! Pakli nechtí, nechať mluví vedle slova toho, v němž není žádné záře“ (Iz 8,20). Jestliže podceňují Boží zákon, jestliže nedbají Jeho vůle, jak je zjevena ve svědectvích Jeho Ducha, jsou to podvodníci. Dají se ovládat impulsy a dojmy, o nichž věří, že pocházejí z Ducha svatého a pokládají je za spolehlivější, než inspirované Slovo. Tvrdí, že každá myšlenka i cit vzniká působením Ducha a když jsou přesvědčování pomocí Písma, prohlašují, že mají něco spolehlivějšího. Domnívají se, že je vede Boží Duch, ale ve skutečnosti jdou za představou, kterou jim vnukl satan.

- Bible Echo, září 1886.

Zkoušení „podle jejich ovoce“

V těchto dnech nebezpečí nemáme přijímat jako pravdu všechno, s čím za námi lidé přicházejí, poněvadž k nám přicházejí nepraví Boží učitelé a prohlašují, že mají od Boha poselství, je správné, abychom se opatrně ptali: „Jak víme, že je to pravda?“Ježíš nám řekl, že „falešní proroci povstanou, a svedou mnohé“ (Mt 24,11). My se však nemusíme dát oklamat, neboť Boží Slovo je pro nás měřítkem, podle něhož poznáme, co je pravda. Prorok říká: „K zákonu a svědectví! Pakli nechtí, nechať mluví vedle slova toho, v němž není žádné záře“ (Iz 8,20).

Z tohoto výroku je jasné, že musíme velmi studovat Bible, abychom věděli, co říká zákon a svědectví. Žádný jiný způsob jednání není pro nás bezpečný. Ježíš říká: „Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale uvnitř jsou vlci hltaví. Po ovocích jejich poznáte je. Zdaliž sbírají z trní hrozny, aneb z bodláčí fíky? Takť každý strom dobrý ovoce dobré nese. Nemůžeť dobrý strom zlého ovoce nésti, ani strom zlý ovoce dobrého vydávati. Všeliký strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá.“ (Mt 7,15-19)

- RH 23.2.1892

Dobrovolné předvádění je důkazem lživého díla

Podle toho, jak tento bratr a jeho žena nastínili své zkušenosti, o nichž tvrdí, že jsou výsledkem jejich přijetí Ducha svatého s apoštolskou mocí, bylo vidět, že je to přesně totéž, s čím jsme se už kdysi setkali a byli jsme vyzvání, abychom to dali do pořádku.

V závěru našeho rozhovoru navrhl bratr L, abychom se společně pomodlili a že při modlitbě se možná u jeho ženy dostaví onen stav, který mi už popsali. Pak budu já moci určit, zda to pochází od Pána, nebo ne. S tím jsem nemohla souhlasit, protože jsem dostala poučení, že když se někdo nabízí, že předvede tyto zvláštní projevy, je to nezvratný důkaz, že to není Boží dílo.

- Letter 338, 1908.

Zázraky nemohou nahradit Bibli

Nikdo by se neměl domnívat, že zvláštní schopnost lidí nahlédnout do budoucna nebo nějaká jejich vidění jsou důkazem pravosti jejich díla nebo myšlenek, které obhajují. Budeme-li tyto věci dál lidu ukazovat, nebudou mít dobrý účinek a způsobí nezdravé vzrušení. Máme zaslíbení, že pravé působení Ducha svatého na lidské srdce se bude dít skrze Slovo. Kristus prohlásil, že Slovo je duch i život: „Nebo naplněna bude země známosti slávy Hospodinovy, jako vody naplňují moře“ (Abk 2,14).

Satan užije veškeré lsti, aby lidské výmysly představil v andělském rouše. Ze Slova však vyzařuje světlo uprostřed mravní temnoty a nadpřirozené projevy nikdy nemohou nahradit Bibli. Pravda se musí studovat, musí se po ní pátrat jako po skrytém pokladu. Žádné nádherné ohňostroje nezastíní Boží slovo, ani je nemohou nahradit. Přiložte své srdce ke Slovu, přijměte zaseté Slovo, které učiní lidi moudrými ke spasení. (Viz obsáhlejší text na str. 48,49.)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy