EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


9. Znaky lživého učení

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

9. Znaky lživého učení

Další sdělení panu Garmirovi

Od návštěvy ve tvém domě v sobotu odpoledne 23.8. mě tížily některé věci, které ti chci sdělit. Říkám ti přímo, že Annina vidění nejsou od Boha. Sny, které měli členové tvé rodiny, jsou podvody satana....

Satan viděl, že může působit na tvou bohatou představivost a vést tě spolu s jinými do své léčky. Dal ti Bůh poselství týkající se času? Ne, neboť žádné takové poselství nepochází z pravého pramene světla.... Čas ukázal, že jsi falešný prorok a že Annina vidění jsou falešná. Bůh se takto nikdy neprojevuje.

Satan pro tebe přichystal jiné a ještě silnější podvody. Budeš tvrdit - jestliže jsi to doposud nedělal - že máš konat dílo, které souvisí s Anninými viděními, které se vztahují k vidění silného anděla, který sestoupil s nebe a jeho sláva osvítila zemi. Satan vidí, že celá tvá mysl je připravena, aby do ní vštípil své nápady a použije tě, aby ses sám zničil, jestliže ve jménu Páně nerozlomíš okovy, kterými jsi spoután....

Při našem rozhovoru, při němž jsi velmi zvážněl, jsi několikrát opakoval větu: „Tedy, ty jsi drahokam!“ Já opakuji totéž se vší rozhodností tobě. Říkáš, že Annina vidění kladou stvoření obrazu šelmy do doby po skončení zkoušky. Není tomu tak. Tvrdíš, že věříš svědectvím; dej se jimi o tomto bodu poučit. Pán mi jasně ukázal, že obraz šelmy bude vytvořen dříve než se skončí zkouška, neboť to má být pro Boží lid zkušebním kamenem, který rozhodne o jejich věčném životě.

Tvé stanovisko je takovou směsicí nesrovnalostí, že to oklame jen málokoho....

Sáhl jsi po příběhu neposlušného proroka, jak je podán ve Starém zákoně a vztáhl ho na sestru Whiteovou. Říkáš, že je naprosto čestným, ale svedeným prorokem. To je důvod, proč na tebe nemohou nijak zapůsobit svědectví Božího Ducha. Odhalil Pán tobě nebo tvé dceři, ženě či dětem neposlušnost sestry Whiteové? Jestliže se ona provinila Bohu, ukážeš v čem? Mou povinností je učinit jasná prohlášení o mém postoji, protože nesprávně vykládáš moje svědectví, překrucuješ jeho pravý význam a používáš mého jména, kdykoliv se domníváš, že to posílí některý tvůj výrok. Když se však svědectví neshodují s tvými teoriemi, pak o mně mlčíš, protože jsem falešný prorok! Pravda se dá obejít mnoha způsoby.

Zdá se, že jsi zvlášť roztrpčen na bratra Uriáše Smitha a některé jiné naše bratry. O těchto pocitech jsi hovořil se svou rodinou a takto ji podněcoval proti němu. Pán pokládal za vhodné bratr Smithovi poradit, říct mu slova výtky, protože bloudil, ale je to důkaz, že ho Bůh opustil? Ne. „Já kteréžkoli miluji, kárám a tresci; rozhorliž se tedy, a čiň pokání“ (Zj 3,19). Pán kára špatnosti při svém lidu, ale je toto nějaký důkaz, že ho zavrhl? Ne. V církvi se vyskytují omyly a Pán na ně neukazuje vždycky svědectvím, ale takovým způsobem, jaký si určí on sám Chopíme se tedy těchto výtek, zneužijeme jich a řekneme, že Bůh těm lidem neuděluje své světlo a lásku? Ne. Právě to dílo, které se Bůh snaží konat pro ně, ukazuje, že je má rád a chce je odvrátit od nebezpečných cest.

Bůh mluvil o tobě. To, co ty nazýváš světlem z nebes, nazval On temnotou a vidění vzešlá z tohoto bludu nazývá podvodem. Chceš tomuto svědectví uvěřit? Chceš dbát toho, co Pán řekl skrze sestru Whiteovou, nebo chceš slovo Páně od sebe odhodit? Chceš citovat toto svědectví a využit ho ke svému prospěchu tak ochotně, jak jsi to udělal se svědectvím výtek daným tvým bratřím, kteří se v některých věcech mýlili? „Ó důslednosti, ty jsi vzácnou ozdobou!“

- Letter 11, 1890.

Správné a nesprávné využití inspirované rady

(Adresováno jsou panu Gamirovi)

Milý bratře, klameš sebe i jiné. Nezkoumal jsi správně Písmo. Musíš Písmo zkoumat tak, abys poznal Boží smýšlení, ne abys dokázal svou teorii. Čteš Boží Slovo ve světle svých vlastních názorů. Buduješ falešnou stavbu a potom ji zatarasíš texty, o nichž tvrdíš, že dokazují její pravdivost; pomíjíš však ty pasáže, které dokazují, že tato stavba není pravdivá. Říkáš: „Bible je pro mne základem víry.“ Ale je tomu tak? Já odpovídám, že Bible nepodporuje tvé stanovisko. A ty říkáš: „Dokažte mi podle Bible, že se mýlím a já se svých názorů vzdám.“ Ale jak tě je možno přesvědčit Bibli, dokud překrucuješ a nesprávně používáš její výroky? Takovým počínáním se zbavuješ pramene, jímž by tě Bůh mohl zasáhnout a usvědčit.

Jediná pravá cesta, jak zkoumat Písmo, je vzdát se každého předsudku, každého předem vytvořeného mínění, ještě než vůbec začneš zkoumat a pak se dát do díla s pohledem upřeným jedině ke slávě Boží, s porozuměním přístupným přesvědčení a srdcem ochotným uvěřit, co ti Pán říká.

Je mnoho navzájem se lišících názorů na výklad Písma, ale Písmo se nepřizpůsobuje nápadům lidí. Ta požehnaná kniha je principem, ona zůstává pevná a věčná. Všecky komentáře lidí se neshodují, avšak velká a svatá fakta zůstávají stejná. Boží slovo je nepohnutelné; tak „jest psáno“.

Ty jsi také vyňal ze souvislosti části svědectví, která dal Pán k užitku svému lidu a zneužil jsi jich k podpoře svých bludných teorií tím, že sis vypůjčil nebo odcizil světlo nebe, abys učil tomu, s čím se svědectví neshodují a co vždycky svědectví odsuzovala. Takto stavíš Písmo i svědectví do klamného světla. Všichni, kdo žijí v bludu, jednají, jak jsi jednal ty .... Ty opravdu nemáš skutečnou důvěru ve svědectví. Kdybys ji měl, byl bys přijal ty, kteří ukazovali na tvůj omyl. Stále piješ z nečistých vod....

Satan si tě připravil, abys přijal jeho nápady, totiž dát světu něco nového, zvláštního a úžasného, něco, co by bylo v protikladu ke stanoviskům, na kterých náš lid tak dlouho lpěl jako na pravdivých. Falešní kejklířství tvé dcery tě oprávnila ke konání velkého díla. To ti lichotilo a ty jsi ze sebe učinil satanova pomocníka tím, že jsi se zasloužil o výsledky, které nedokážeš odhadnout. Hlásal jsi kacířství a učení, které mohlo podnítit jedině nesouhlas. Výsledek je politováníhodný pro tvou rodinu i pro všechny, kdo souhlasí s falešnými teoriemi, které jsi hlásal. Bratře Garmire, je jedna věc, kterou musíš učinit sám, protože ji za tebe nikdo nemůže udělat, a to je - pokořit se v srdci před Bohem, vyznat své hříchy a obrátit se.

Kritika a její ovoce

Pán má svůj lid a stále jej vede. I když se jistě vyskytují v církvi věci, které nejsou správné. Ježíš tě nepostavil do čela církve, abys ji vedl. Nezměníš-li svůj postoj, nemůžeš být spasen. „Čiň pokání, a první skutky“ (Zj 2,5), je jediná podmínka na základě kterém můžeš opět získat Boží přízeň. Z těch, jimž Pán odpustí, si nejprve učiní kajícníky. Ve tvém případě je zapotřebí mít v srdci pravé dílo Božího Ducha, máš-li se vůbec vyprostit ze satanových pout. Ve tvém případě mám jen málo naděje, protože tvé zásady jsou poskvrněné. Jsi neupřímný člověk, pro sebe však žádáš velmi mnoho.

Satanovi se podařilo vnuknout ti myšlenku, že tě Bůh vyvolil abys hrál zvláštní úlohu hlavní osoby ve chvíli, kdy bude hlásáno trojandělské poselství. Ty však neplníš Boží vůli a Bůh s bludem nemůže souhlasit. Zneužíváš omylů, které vidíš u zodpovědných mužů církve a také zneužíváš výtek, které byly vyřčeny ne jejich adresu, protože tito lidé se s tebou neshodují nebo pokládají za křesťanskou běžnou tu náboženskou zkušenost, kterou ty pokládáš za lepší než světlo, které dal Bůh církvi. Kdo tě posadil na soudnou stolici, abys odsuzoval druhé? - Bůh ne, ale ty sám....

Těch slov, jimiž jsi své bratry odsoudil, nebylo málo. Zdá se, že posuzování je tvým denním chlebem. Tvá duchovní zkušenost se skládá z toho, čím ji ty sám živíš. Rád také vykládáš své falešné představy před svou rodinou a před kýmkoliv, kdo tě vyslechne. Můžeš pak být překvapen, že neposvěcený kvas zapůsobil? Můžeš to nazývat rouháním - budeš-li chtít - ale to mi Pán ukázal. Anna dostává vidění proto, aby tě utvrdila ve tvých nesprávných názorech. Klameš a sám jsi klamán. Satan zařídil věci tak, že sis ve své duši postavil hradbu ze lži.

- Letter 12, 1890.

Falešná a fanatická hnutí budou vždycky

V církvi se budou vždycky vyskytovat lidé, kteří budou vytvářet falešná a fanatická hnutí a tvrdit, že je vede Bůh, kteří poběží ještě dříve než jsou posláni a stanoví den i datum, kdy se udá nenaplněné proroctví. Satan se raduje, že je přiměl k tomu, aby to dělali, neboť jejich opakující se nezdary o to, že odvádějí jiné lidi nesprávným směrem, způsobuje zmatek a nevíru.

- Letter 28, 1897.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy